Dell Inspiron 14z (n411z, Late 2011) User Manual Slovenian

Inspiron 14z (N411z, Late 2011) Language

Download Dell Inspiron 14z (n411z, Late 2011) User Manual Slovenian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Dell Inspiron 14z-N411z - Page 1

Dell Inspiron 14z-N411z Lastniški priro č nil Regulativni model: P23G Regulativni tip: P23G001

..

Regulativni model: P23G - Page 2

Opombe in opozorila OPOMBA: OPOMBA ozna č uje pomembne informacije, s katerimi lahko izboljšate u č inkovitost izdelka. POZOR: POZOR ozna č uje možnost poškodb strojne opreme ali izgube podatkov, č e ne upoštevate navodil. OPOZORILO: OPOZORILO ozna č uje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti. ____________________ Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. © 2011 Dell Inc. Vse pravice pridržane. Vsakršno razmnoževanje tega gradiva brez pisnega dovoljenja družbe Dell Inc. je strogo prepovedano. Blagovne znamke, uporabljene v tem..

Vsebina - Page 3

Vsebina 3 Vsebina 1 Preden za č nete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Priporo č ena orodja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Izklop ra č unalnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Preden za č nete z delom znotraj ra č unalnika . . . 10 2 Baterija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Odstranjevanje baterije . . . . . . . . . . . . . . . 13 Ponovna namestitev baterije . . . . . . . . . . . . 14 3 Pokrov modula . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Odstranjevanje pokrova modula . . . . . . . . . 15 Ponovna namestitev pokrova modula . . . . . . 16 4 Gumb..

Vsebina - Page 4

4 Vsebina 6 Opti č ni pogon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Odstranjevanje opti č nega pogona . . . . . . . . 23 Ponovna namestitev opti č nega pogona . . . . . 25 7 Pomnilniški moduli . . . . . . . . . . . . . . . 27 Nadgraditev sistemskega pomnilnika . . . . . . 27 Odstranjevanje pomnilniških modulov . . . . . 27 Nameš č anje pomnilniških modulov . . . . . . . 29 8 Tipkovnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Odstranjevanje tipkovnice . . . . . . . . . . . . . 31 Ponovna namestitev tipkovnice . . . . . . . . . . 33 9 Sklop naslona za dlani . . . . . . . . . ...

č - Page 5

Vsebina 5 11 Zaslon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Sklop zaslona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Odstranjevanje sklopa zaslona . . . . . . . . . 45 Ponovna namestitev sklopa zaslona . . . . . . 47 Pokrov te č ajev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Odstranjevanje pokrova te č ajev . . . . . . . . 48 Ponovna namestitev pokrova te č ajev . . . . . 49 Okvir zaslona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Odstranjevanje okvirja zaslona . . . . . . . . . 50 Ponovna namestitev okvirja zaslona . . . . . . 51 Ploš č a zaslona . . . . . . . . . ..

Vsebina - Page 6

6 Vsebina 14 Modul kamere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Odstranjevanje modula kamere . . . . . . . . . . 65 Ponovna namestitev modula kamere . . . . . . . 67 15 Ventilator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Odstranjevanje ventilatorja . . . . . . . . . . . . . 69 Ponovna namestitev ventilatorja . . . . . . . . . 70 16 Mati č na ploš č a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Odstranjevanje mati č ne ploš č e . . . . . . . . . . 73 Ponovna namestitev mati č ne ploš č e . . . . . . . 75 Vnos servisne oznake v BIOS . . . . . . . . . . . 77 17 Sklop hladilnika ..

č - Page 7

Vsebina 7 19 Zvo č niki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Odstranjevanje zvo č nikov . . . . . . . . . . . . . 87 Ponovna namestitev zvo č nikov . . . . . . . . . . 88 20 Nastavitev sistema . . . . . . . . . . . . . . . 91 Odpiranje sistemskih nastavitev . . . . . . . . . 91 Možnosti sistemskih nastavitev . . . . . . . . . . 92 Zagonsko zaporedje . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Možnosti zagona . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Spreminjanje zagonskega zaporedja za trenutni zagon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Spreminjanje zagonskega zaporedja za prihod..

Vsebina - Page 8

8 Vsebina

..

support.dell.com - Page 9

Preden za č nete 9 Preden za č nete V tem priro č niku so opisana navodila za odstranjevanje in nameš č anje komponent ra č unalnika. Č e ni ozna č eno druga č e, postopki predpostavljajo, da veljajo naslednji pogoji: • da ste opravili korake v «Izklop ra č unalnika» na strani 9 in «Preden za č nete z delom znotraj ra č unalnika» na strani 10; • da ste prebrali varnostna navodila, priložena ra č unalniku. • Komponento je mogo č e zamenjati ali – č e ste jo kupili posebej – namestiti z izvršitvijo postopka odstranitve v obratnem vrstnem redu. Priporo č ena oro..

Preden za - Page 10

10 Preden za č nete Preden za č nete z delom znotraj ra č unalnika Upoštevajte ta varnostna navodila, da zaš č itite ra č unalnik pred poškodbami in zagotovite lastno varnost. OPOZORILO: Preden za č nete z delom znotraj ra č unalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene ra č unalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiš č ite doma č o stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. POZOR: Popravila na ra č unalniku lahko izvaja le pooblaš č en serviser. Škode zaradi servisiranja, ki ga Dell ni pooblastil, garancija ne pokriva. P..

Preden za - Page 11

Preden za č nete 11 5 Odklopite ra č unalnik in vse priklju č ene naprave iz elektri č nih vti č nic. 6 Vse priklju č ene naprave izklopite iz ra č unalnika. POZOR: Pred delom v notranjosti ra č unalnika odstranite glavno baterijo (glejte «Odstranjevanje baterije» na strani 13), da s tem prepre č ite poškodbe mati č ne ploš č e. 7 Odstranite baterijo. Glejte «Odstranjevanje baterije» na strani 13. 8 Obrnite ra č unalnik tako, da je zgornja stran obrnjena navzgor, vklopite ra č unalnik in pritisnite gumb za vklop, da ozemljite mati č no ploš č o.

..

Preden za - Page 12

12 Preden za č nete

..

Odstranjevanje baterije - Page 13

Baterija 13 Baterija OPOZORILO: Preden za č nete z delom znotraj ra č unalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene ra č unalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiš č ite doma č o stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. POZOR: Popravila na ra č unalniku lahko izvaja le pooblaš č en serviser. Škode zaradi servisiranja, ki ga Dell ni pooblastil, garancija ne pokriva. POZOR: Č e želite prepre č iti elektrostati č no razelektritev, uporabite trak za ozemljitev ali se ve č krat dotaknite nepobarvane kovinske površine (npr. pr..

Ponovna namestitev baterije - Page 14

14 Baterija Ponovna namestitev baterije 1 Sledite navodilom v «Preden za č nete» na strani 9. 2 Namestite baterijo v ležiš č e in jo potisnite tako, da se zasko č i na mesto. 3 Poskrbite, da so zapahi za sprostitev baterije v zaklenjenem položaju. 1 Baterija 2 Zapaha za sprostitev baterije (2) 2 1

..

Odstranjevanje pokrova modula - Page 15

Pokrov modula 15 Pokrov modula OPOZORILO: Preden za č nete z delom znotraj ra č unalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene ra č unalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiš č ite doma č o stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. POZOR: Popravila na ra č unalniku lahko izvaja le pooblaš č en serviser. Škode zaradi servisiranja, ki ga Dell ni pooblastil, garancija ne pokriva. POZOR: Č e želite prepre č iti elektrostati č no razelektritev, uporabite trak za ozemljitev ali se ve č krat dotaknite nepobarvane kovinske površin..

Ponovna namestitev pokrova modula - Page 16

16 Pokrov modula Ponovna namestitev pokrova modula 1 Sledite navodilom v «Preden za č nete» na strani 9. 2 Jezi č ke na pokrovu modula poravnajte z režami na ohišju ra č unalnika in ga nežno potisnite na ustrezno mesto. 3 Privijte vijak, s katerim je pokrov modula pritrjen na ohišje ra č unalnika. 4 Ponovno namestite baterijo. Glejte «Ponovna namestitev baterije» na strani 14. 1 Pokrov modula 2 Vijak za pritrditev 3 Jezi č ki 4 Ohišje ra č unalnika 4 3 1 2

..

Odstranjevanje gumbne baterije - Page 17

Gumbna baterija 17 Gumbna baterija OPOZORILO: Preden za č nete z delom znotraj ra č unalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene ra č unalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiš č ite doma č o stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. POZOR: Popravila na ra č unalniku lahko izvaja le pooblaš č en serviser. Škode zaradi servisiranja, ki ga Dell ni pooblastil, garancija ne pokriva. POZOR: Č e želite prepre č iti elektrostati č no razelektritev, uporabite trak za ozemljitev ali se ve č krat dotaknite nepobarvane kovinske povr..

Ponovna namestitev gumbne baterije - Page 18

18 Gumbna baterija Ponovna namestitev gumbne baterije 1 Sledite navodilom v «Preden za č nete» na strani 9. 2 Gumbno baterijo s pozitivno stranjo navzdol vstavite v režo na mati č ni ploš č i. 3 Ponovno namestite pokrov modula. Glejte «Ponovna namestitev pokrova modula» na strani 16. 4 Ponovno namestite baterijo. Glejte «Ponovna namestitev baterije» na strani 14. POZOR: Preden vklopite ra č unalnik, pritrdite vse vijake in se prepri č ajte, da v notranjosti ra č unalnika niso ostali odve č ni vijaki. V nasprotnem primeru lahko poškodujete ra č unalnik. 1 Plasti č no pero 2..

Odstranjevanje sklopa nosilca trdega - Page 19

Sklop trdega diska 19 Sklop trdega diska OPOZORILO: Preden za č nete z delom znotraj ra č unalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene ra č unalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiš č ite doma č o stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. OPOZORILO: Č e trdi disk vzamete iz ra č unalnika, ko je pogon vro č , se ne dotikajte kovinskega ohišja trdega diska. POZOR: Popravila na ra č unalniku lahko izvaja le pooblaš č en serviser. Škode zaradi servisiranja, ki ga Dell ni pooblastil, garancija ne pokriva. POZOR: Č e želite p..

20 - Page 20

20 Sklop trdega diska 3 Odstranite pokrov modula. Glejte «Odstranjevanje pokrova modula» na strani 15. 4 Odstranite štiri vijake, s katerimi je sklop trdega diska priklju č en na ohišje ra č unalnika. 5 Z jezi č kom povlecite sklop trdega diska, da ga odklopite iz priklju č ka mati č ne ploš č e. 6 Sklop trdega diska dvignite z ohišja ra č unalnika. 7 Odstranite štiri vijake, s katerimi je ležiš č e trdega diska pritrjeno na trdi disk. 8 Odstranite nosilec trdega diska s trdega diska. 1 Vijaki (4) 2 Jezi č ek 3 Sklop trdega diska 2 3 1

..

Ponovna namestitev sklopa trdega diska - Page 21

Sklop trdega diska 21 Ponovna namestitev sklopa trdega diska 1 Sledite navodilom v «Preden za č nete» na strani 9. 2 Novi trdi disk vzemite iz embalaže. Embalažo shranite za shranjevanje ali pošiljanje starega trdega diska. 3 Poravnajte luknje za vijake na nosilcu trdega diska z luknjami za vijake na trdem disku. 4 Ponovno namestite štiri vijake, s katerimi je nosilec trdega diska pritrjen na trdi disk. 5 Sklop trdega diska namestite v ohišje ra č unalnika. 6 Z jezi č kom povlecite sklop trdega diska v priklju č ek mati č ne ploš č e. 7 Ponovno namestite štiri vijake, s kater..

Me and My Dell - Page 22

22 Sklop trdega diska POZOR: Preden vklopite ra č unalnik, pritrdite vse vijake in se prepri č ajte, da v notranjosti ra č unalnika niso ostali odve č ni vijaki. V nasprotnem primeru lahko poškodujete ra č unalnik. 10 Priklopite ra č unalnik in naprave v elektri č ne vti č nice ter jih nato vklopite. 11 Č e je treba, namestite operacijski sistem za ra č unalnik. 12 Č e je treba, namestite gonilnike in pripomo č ke za ra č unalnik. OPOMBA: Za ve č informacij o nameš č anju operacijskega sistema, gonilnikih in pripomo č kih za ra č unalnik glejte razdelek Me and My Dell na ..

Odstranjevanje opti - Page 23

Opti č ni pogon 23 Opti č ni pogon OPOZORILO: Preden za č nete z delom znotraj ra č unalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene ra č unalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiš č ite doma č o stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. POZOR: Popravila na ra č unalniku lahko izvaja le pooblaš č en serviser. Škode zaradi servisiranja, ki ga Dell ni pooblastil, garancija ne pokriva. POZOR: Č e želite prepre č iti elektrostati č no razelektritev, uporabite trak za ozemljitev ali se ve č krat dotaknite nepobarvane kovinske po..

24 - Page 24

24 Opti č ni pogon 6 Odstranite vijaka, s katerima je nosilec opti č nega pogona pritrjen na opti č ni pogon. 7 Iz opti č nega pogona odstranite nosilec. 8 Nežno potisnite jezi č ke na okviru opti č nega diska in okvir odstranite iz sklopa opti č nega diska. 1 Sklop opti č nega pogona 2 Ohišje ra č unalnika 3 Vijak 1 2 3

..

Ponovna namestitev opti - Page 25

Opti č ni pogon 25 Ponovna namestitev opti č nega pogona 1 Sledite navodilom v «Preden za č nete» na strani 9. 2 Poravnajte jezi č ke na okviru opti č nega pogona z režami na opti č nem pogonu in okvir opti č nega pogona namestite, tako da se zasko č i. 3 Poravnajte luknje za vijake na nosilcu opti č nega pogona z luknjami za vijake na opti č nem pogonu. 4 Ponovno privijte vijaka, s katerima je nosilec opti č nega pogona pritrjen na opti č ni pogon. 5 Opti č ni pogon potisnite nazaj v ležiš č e opti č nega pogona. 6 Privijte vijak, s katerim je sklop opti č nega pogona ..

POZOR: - Page 26

26 Opti č ni pogon 7 Ponovno namestite pokrov modula. Glejte «Ponovna namestitev pokrova modula» na strani 16. 8 Ponovno namestite baterijo. Glejte «Ponovna namestitev baterije» na strani 14. POZOR: Preden vklopite ra č unalnik, pritrdite vse vijake in se prepri č ajte, da v notranjosti ra č unalnika niso ostali odve č ni vijaki. V nasprotnem primeru lahko poškodujete ra č unalnik.

..

Nadgraditev sistemskega pomnilnika - Page 27

Pomnilniški moduli 27 Pomnilniški moduli OPOZORILO: Preden za č nete z delom znotraj ra č unalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene ra č unalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiš č ite doma č o stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. POZOR: Popravila na ra č unalniku lahko izvaja le pooblaš č en serviser. Škode zaradi servisiranja, ki ga Dell ni pooblastil, garancija ne pokriva. POZOR: Č e želite prepre č iti elektrostati č no razelektritev, uporabite trak za ozemljitev ali se ve č krat dotaknite nepobarvane kovin..

POZOR: - Page 28

28 Pomnilniški moduli 3 Odstranite pokrov modula. Glejte «Odstranjevanje pokrova modula» na strani 15. POZOR: Pri razširjanju pritrdilnih sponk pomnilniškega modula ne uporabljajte orodja, da ne poškodujete priklju č ka pomnilniškega modula. 4 Č e želite odstraniti pomnilniški modul iz priklju č ka DIMM B, pojdite na korak 5. Odstranjevanje pomnilniškega modula iz priklju č ka DIMM A: a Obrnite ra č unalnik. b Odstranite tipkovnico. Glejte «Odstranjevanje tipkovnice» na strani 31. 5 S prsti pazljivo razširite pritrdilne sponke na vsaki strani priklju č ka za pomnilniški ..

OPOMBA: - Page 29

Pomnilniški moduli 29 Nameš č anje pomnilniških modulov 1 Sledite navodilom v «Preden za č nete» na strani 9. 2 Poravnajte zarezo v pomnilniškem modulu z jezi č kom na priklju č ku za pomnilniški modul. 3 Pomnilniški modul trdno potisnite v priklju č ek pomnilniškega modula pod kotom 45 stopinj in pomnilniški modul na obeh straneh pritisnite navzdol, da se zasko č i na mesto. Č e ne slišite klika, pomnilniški modul odstranite in ga ponovno namestite. OPOMBA: Č e pomnilniški modul ni pravilno nameš č en, se ra č unalnik morda ne bo zagnal. 4 Č e ste namestili pomniln..

Pomnilniški moduli - Page 30

30 Pomnilniški moduli 6 Ponovno namestite pokrov modula. Glejte «Ponovna namestitev pokrova modula» na strani 16. 7 Ponovno namestite baterijo. Glejte «Ponovna namestitev baterije» na strani 14. Priklopite ra č unalnik in naprave v elektri č ne vti č nice ter jih nato vklopite. Ob zagonu ra č unalnik zazna pomnilniške module in samodejno posodobi informacije o konfiguraciji sistema. Da bi potrdili število nameš č enih pomnilnikov: Kliknite Start → Nadzorna ploš č a → Sistem in varnost → Sistem .

..

Odstranjevanje tipkovnice - Page 31

Tipkovnica 31 Tipkovnica OPOZORILO: Preden za č nete z delom znotraj ra č unalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene ra č unalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiš č ite doma č o stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. POZOR: Popravila na ra č unalniku lahko izvaja le pooblaš č en serviser. Škode zaradi servisiranja, ki ga Dell ni pooblastil, garancija ne pokriva. POZOR: Č e želite prepre č iti elektrostati č no razelektritev, uporabite trak za ozemljitev ali se ve č krat dotaknite nepobarvane kovinske površine (npr..

POZOR: - Page 32

32 Tipkovnica POZOR: Pri dvigovanju tipkovnice bodite previdni, da priklju č ka tipkovnice z mati č ne ploš č e ne povle č ete na silo. 6 Pazljivo dvignite tipkovnico in potisnite jezi č ke tipkovnice iz rež na naslonu za dlani. 7 Obrnite tipkovnico in jo postavite na sklop naslona za dlani. 8 Dvignite zapahe priklju č ka in odklopite kabel tipkovnice in kabel za osvetlitev tipkovnice s priklju č ka na mati č ni ploš č i. OPOMBA: Kabel za osvetlitev tipkovnice je prisoten le, č e ste kupili osvetljeno tipkovnico. 1 Jezi č ki (4) 2 Plasti č no pero 3 Tipkovnica 4 Sklop naslona..

Ponovna namestitev tipkovnice - Page 33

Tipkovnica 33 9 Odstranite tipkovnico iz sklopa naslona za dlani. Ponovna namestitev tipkovnice 1 Sledite navodilom v «Preden za č nete» na strani 9. 2 Kabel tipkovnice potisnite v priklju č ek na mati č ni ploš č i, nato pa zapah priklju č ka pritisnite navzdol, da pritrdite kabel tipkovnice. 3 Zati č e tipkovnice poravnajte z režami na sklopu naslona za dlani in tipkovnico spustite na pravo mesto. 4 Nežno pritisnite robove tipkovnice, da jo pritrdite. 5 Ponovno namestite baterijo. Glejte «Ponovna namestitev baterije» na strani 14. 1 Priklju č ek kabla za tipkovnico 2 Priklju..

Tipkovnica - Page 34

34 Tipkovnica

..

Odstranjevanje sklopa naslona za dlani - Page 35

Sklop naslona za dlani 35 Sklop naslona za dlani OPOZORILO: Preden za č nete z delom znotraj ra č unalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene ra č unalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiš č ite doma č o stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. POZOR: Č e želite prepre č iti elektrostati č no razelektritev, uporabite trak za ozemljitev ali se ve č krat dotaknite nepobarvane kovinske površine (npr. priklju č ka na ra č unalniku). POZOR: Popravila na ra č unalniku lahko izvaja le pooblaš č en serviser. Škode zaradi se..

Sklop naslona za dlani - Page 36

36 Sklop naslona za dlani 6 Obrnite ra č unalnik. 7 Odstranite tipkovnico. Glejte «Odstranjevanje tipkovnice» na strani 31. POZOR: Povlecite plasti č ni jezi č ek na vrhu priklju č kov, da s tem prepre č ite poškodbo priklju č kov. 8 Dvignite zapahe za pritrditev in odklopite gumb za vklop, sledilno ploš č ico in kable ploš č e z bližnji č nimi tipkami s priklju č kov na mati č ni ploš č i. 9 Odstranite sedem vijakov, s katerimi je sklop naslona za dlani pritrjen na ra č unalnik.

..

Dvignite nosilec naslona za dlani z ohišje ra - Page 37

Sklop naslona za dlani 37 POZOR: Sklop naslona za dlani pazljivo lo č ite od ohišja ra č unalnika in poskrbite, da ne poškodujete sklopa naslona za dlani in zaslona. 10 Dvignite nosilec naslona za dlani z ohišje ra č unalnika. 1 Vijaki (7) 2 Priklju č ek kabla gumba za vklop 3 Priklju č ek kabla ploš č e z bližnji č nimi tipkami 4 Priklju č ek kabla sledilne ploš č ice 5 Sklop naslona za dlani 3 1 4 2 5

..

Ponovna namestitev sklopa naslona za - Page 38

38 Sklop naslona za dlani Ponovna namestitev sklopa naslona za dlani 1 Sledite navodilom v «Preden za č nete» na strani 9. 2 Jezi č ke sklopa naslona za dlani poravnajte z režami na ohišju ra č unalnika in jih nežno pritisnite, da se zasko č ijo na mesto. 3 Potisnite kabel sledilne ploš č ice, kabel ploš č e gumba za vklop in kabel ploš č e z bližnji č nimi tipkami na priklju č ke na mati č ni ploš č i ter pritisnite zati č e priklju č kov, da jih pritrdite. 4 Ponovno namestite sedem vijakov, s katerimi je sklop naslona za dlani pritrjen na ra č unalnik. 5 Ponovno na..

Sklop naslona za dlani - Page 39

Sklop naslona za dlani 39 7 Sledite navodilom od korak 5 do korak 6 v «Ponovna namestitev opti č nega pogona» na strani 25. 8 Ponovno namestite pokrov modula. Glejte «Ponovna namestitev pokrova modula» na strani 16. 9 Ponovno namestite baterijo. Glejte «Ponovna namestitev baterije» na strani 14. POZOR: Preden vklopite ra č unalnik, pritrdite vse vijake in se prepri č ajte, da v notranjosti ra č unalnika niso ostali odve č ni vijaki. V nasprotnem primeru lahko poškodujete ra č unalnik.

..

Sklop naslona za dlani - Page 40

40 Sklop naslona za dlani

..

Odstranjevanje mini kartice - Page 41

Brezži č na mini kartica 41 Brezži č na mini kartica OPOZORILO: Preden za č nete z delom znotraj ra č unalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene ra č unalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiš č ite doma č o stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. POZOR: Popravila na ra č unalniku lahko izvaja le pooblaš č en serviser. Škode zaradi servisiranja, ki ga Dell ni pooblastil, garancija ne pokriva. POZOR: Č e želite prepre č iti elektrostati č no razelektritev, uporabite trak za ozemljitev ali se ve č krat dotaknite nep..

OPOMBA: - Page 42

42 Brezži č na mini kartica 5 Odstranite tipkovnico. Glejte «Odstranjevanje tipkovnice» na strani 31. 6 Odstranite sklop naslona za dlani. Glejte «Odstranjevanje sklopa naslona za dlani» na strani 35. 7 Dvignite zati č a za pritrditev in odklopite kabel ploš č e USB iz priklju č kov na ploš č i USB in na mati č ni ploš č i ter nato odstranite kabel USB. Glejte «Odstranjevanje ploš č e USB» na strani 61. 8 Odklopite brezži č ne antenske kable s priklju č kov na mini kartici. 9 Odstranite vijak, s katerim je mini kartica pritrjena na mati č no ploš č o. 10 Mini kartic..

support.dell.com/manuals - Page 43

Brezži č na mini kartica 43 POZOR: Mini kartico mo č no in enakomerno potisnite na njeno mesto. Č e potisnete premo č no, lahko poškodujete priklju č ek. POZOR: Priklju č ki so zaš č iteni, da ne pride do nepravilne vstavitve. Č e č utite upor, preverite priklju č ke na mini kartici in na mati č ni ploš č i ter kartico ponovno poravnajte. POZOR: Nikoli ne nameš č ajte kablov pod kartico, da s tem prepre č ite poškodbo mini kartice. 3 Vstavite priklju č ek mini kartice v priklju č ek na mati č ni ploš č i pod kotom 45 stopinj. 4 Drug del mini kartice pritisnite navzd..

Brezži - Page 44

44 Brezži č na mini kartica

..

Odstranjevanje sklopa zaslona - Page 45

Zaslon 45 Zaslon OPOZORILO: Preden za č nete z delom znotraj ra č unalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene ra č unalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiš č ite doma č o stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. POZOR: Popravila na ra č unalniku lahko izvaja le pooblaš č en serviser. Škode zaradi servisiranja, ki ga Dell ni pooblastil, garancija ne pokriva. POZOR: Č e želite prepre č iti elektrostati č no razelektritev, uporabite trak za ozemljitev ali se ve č krat dotaknite nepobarvane kovinske površine (npr. priklj..

Zaslon - Page 46

46 Zaslon 6 Obrnite ra č unalnik. 7 Odstranite tipkovnico. Glejte «Odstranjevanje tipkovnice» na strani 31. 8 Odstranite sklop naslona za dlani. Glejte «Odstranjevanje sklopa naslona za dlani» na strani 35. 9 Obrnite ra č unalnik in odprite zaslon, kolikor je mogo č e. 10 Odklopite antenska kabla z mini kartice. Glejte «Odstranjevanje mini kartice» na strani 41. 11 Dvignite zapah priklju č ka in odklopite kabel zaslona s priklju č ka na mati č ni ploš č i. 12 Izklopite kabel kamere. Glejte «Odstranjevanje modula kamere» na strani 65. 13 Zabeležite si napeljavo kabla za zasl..

Ponovna namestitev sklopa zaslona - Page 47

Zaslon 47 15 Sklop zaslona dvignite z ohišje ra č unalnika. Ponovna namestitev sklopa zaslona 1 Sledite navodilom v «Preden za č nete» na strani 9. 2 Postavite sklop zaslona na položaj in ponovno namestite dva vijaka, s katerima je sklop pritrjen na ohišje ra č unalnika. OPOMBA: Prepri č ajte se, da med sklopom zaslona in ohišjem ra č unalnika ni ujet noben kabel. 3 Namestite kabel zaslona, kabel kamere in kabel antene mini kartice skozi vodila. 1 Vijaka (2) 2 Sklop zaslona 3 Antenski kabli mini kartice 4 Priklju č ek kabla kamere 5 Priklju č ek kabla zaslona 2 1 5 4 3

..

Odstranjevanje pokrova te - Page 48

48 Zaslon 4 Priklju č ite kabel kamere. Glejte «Ponovna namestitev modula kamere» na strani 67. 5 Kabel zaslona potisnite v priklju č ek na mati č ni ploš č i, nato pa pritisnite zapah priklju č ka, da pritrdite kabel. 6 Priklju č ite antenske kable na mini kartice. Glejte «Nameš č anje mini kartice» na strani 42. 7 Namestite sklop naslona za dlani. Glejte «Ponovna namestitev sklopa naslona za dlani» na strani 38. 8 Ponovno namestite tipkovnico. Glejte «Ponovna namestitev tipkovnice» na strani 33. 9 Obrnite ra č unalnik. 10 Namestite vijaka, s katerima je sklop zaslona pri..

Ponovna namestitev pokrova te - Page 49

Zaslon 49 5 Odstranite tipkovnico. Glejte «Odstranjevanje tipkovnice» na strani 31. 6 Odstranite sklop naslona za dlani. Glejte «Odstranjevanje sklopa naslona za dlani» na strani 35. 7 Odstranite sklop zaslona. Glejte «Odstranjevanje sklopa zaslona» na strani 45. 8 Odstranite vijaka, s katerima je pokrov zapaha pritrjen na ohišje ra č unalnika. 9 Potisnite šest jezi č kov, s katerimi je pokrov te č ajev pritrjen na ohišje ra č unalnika, in odstranite pokrov te č ajev z ohišja ra č unalnika. Ponovna namestitev pokrova te č ajev 1 Sledite navodilom v «Preden za č nete» na ..

Odstranjevanje okvirja zaslona - Page 50

50 Zaslon 3 Ponovno namestite vijaka, s katerima je pritrjen pokrov te č ajev. 4 Ponovno namestite sklop zaslona. Glejte «Ponovna namestitev sklopa zaslona» na strani 47. 5 Namestite sklop naslona za dlani. Glejte «Ponovna namestitev sklopa naslona za dlani» na strani 38. 6 Ponovno namestite tipkovnico. Glejte «Ponovna namestitev tipkovnice» na strani 33. 7 Ponovno namestite sklop opti č nega pogona. Glejte «Ponovna namestitev opti č nega pogona» na strani 25. 8 Ponovno namestite pokrov modula. Glejte «Ponovna namestitev pokrova modula» na strani 16. 9 Ponovno namestite baterij..

Ponovna namestitev okvirja zaslona - Page 51

Zaslon 51 Ponovna namestitev okvirja zaslona 1 Sledite navodilom v «Preden za č nete» na strani 9. 2 Poravnajte okvir zaslona s pokrovom zaslona in pritrdite okvir zaslona. 3 Ponovno namestite sklop zaslona. Glejte «Ponovna namestitev sklopa zaslona» na strani 47. POZOR: Preden vklopite ra č unalnik, pritrdite vse vijake in se prepri č ajte, da v notranjosti ra č unalnika niso ostali odve č ni vijaki. V nasprotnem primeru lahko poškodujete ra č unalnik. 1 Okvir zaslona 1

..

Odstranjevanje ploš - Page 52

52 Zaslon Ploš č a zaslona Odstranjevanje ploš č e zaslona 1 Sledite navodilom v «Preden za č nete» na strani 9. 2 Odstranite sklop zaslona. Glejte «Odstranjevanje sklopa zaslona» na strani 45. 3 Odstranite okvir zaslona. Glejte «Odstranjevanje okvirja zaslona» na strani 50. 4 Odstranite štiri vijake, s katerimi je ploš č a zaslona pritrjena na pokrov zaslona. 5 Dvignite ploš č o zaslona s pokrova zaslona. 6 Ploš č o zaslona obrnite na glavo in jo nežno položite na č isto površino. 7 Dvignite trak, s katerim je kabel zaslona pritrjen na ploš č o zaslona, in odklopite..

Ponovna namestitev ploš - Page 53

Zaslon 53 Ponovna namestitev ploš č e zaslona 1 Sledite navodilom v «Preden za č nete» na strani 9. 2 Povežite kabel zaslona s priklju č kom ploš č e zaslona in ga prilepite s trakom. 3 Poravnajte ploš č o zaslona s pokrovom zaslona. 4 Ponovno namestite štiri vijake in pritrdite ploš č o zaslona na pokrov. 5 Ponovno namestite okvir zaslona. Glejte «Ponovna namestitev okvirja zaslona» na strani 51. 6 Ponovno namestite sklop zaslona. Glejte «Ponovna namestitev sklopa zaslona» na strani 47. POZOR: Preden vklopite ra č unalnik, pritrdite vse vijake in se prepri č ajte, da v ..

Odstranjevanje sklopa te - Page 54

54 Zaslon Sklop te č ajev Odstranjevanje sklopa te č ajev 1 Sledite navodilom v «Preden za č nete» na strani 9. 2 Odstranite sklop zaslona. Glejte «Odstranjevanje sklopa zaslona» na strani 45. 3 Odstranite okvir zaslona. Glejte «Odstranjevanje okvirja zaslona» na strani 50. 4 Sledite navodilom od korak 4 do korak 5 v «Odstranjevanje ploš č e zaslona» na strani 52. 5 Odstranite šest vijakov, s katerimi je sklop te č ajev pritrjen na pokrov zaslona. 6 Dvignite sklop te č ajev stran od pokrova zaslona. 1 Vijaki (6) 2 Sklop te č ajev 2 1

..

Ponovna namestitev sklopa te - Page 55

Zaslon 55 Ponovna namestitev sklopa te č ajev 1 Sledite navodilom v «Preden za č nete» na strani 9. 2 Namestite sklop te č ajev na pokrov zaslona. 3 Ponovno namestite šest vijakov, s katerimi je sklop te č ajev pritrjen na pokrov zaslona. 4 Sledite navodilom od korak 3 do korak 4 v razdelku «Ponovna namestitev ploš č e zaslona» na strani 53. 5 Ponovno namestite okvir zaslona. Glejte «Ponovna namestitev okvirja zaslona» na strani 51. 6 Ponovno namestite sklop zaslona. Glejte «Ponovna namestitev sklopa zaslona» na strani 47. POZOR: Preden vklopite ra č unalnik, pritrdite vse v..

Zaslon - Page 56

56 Zaslon

..

Odstranjevanje sklopa napajalnega - Page 57

Sklop priklju č ka napajalnika 57 Sklop priklju č ka napajalnika OPOZORILO: Preden za č nete z delom znotraj ra č unalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene ra č unalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiš č ite doma č o stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. POZOR: Popravila na ra č unalniku lahko izvaja le pooblaš č en serviser. Škode zaradi servisiranja, ki ga Dell ni pooblastil, garancija ne pokriva. POZOR: Č e želite prepre č iti elektrostati č no razelektritev, uporabite trak za ozemljitev ali se ve č krat dot..

Ponovna namestitev sklopa napajalnega - Page 58

58 Sklop priklju č ka napajalnika 10 S priklju č ka na mati č ni ploš č i odklopite priklju č ek kabla DC-IN. 11 Dvignite kabel priklju č ka DC-IN z ohišja ra č unalnika. Ponovna namestitev sklopa napajalnega priklju č ka DC-IN 1 Sledite navodilom v «Preden za č nete» na strani 9. 2 Namestite priklju č ek DC-IN na ohišje ra č unalnika. 3 Priklju č ek kabla DC-IN priklopite na mati č no ploš č o. 4 Ponovno namestite vijak, s katerim je pritrjen sklop priklju č ka DC-IN. 5 Ponovno namestite pokrov zapaha. Glejte «Ponovna namestitev pokrova te č ajev» na strani 49. 6 Po..

Sklop priklju - Page 59

Sklop priklju č ka napajalnika 59 8 Ponovno namestite tipkovnico. Glejte «Ponovna namestitev tipkovnice» na strani 33. 9 Sledite navodilom od korak 5 do korak 6 v «Ponovna namestitev opti č nega pogona» na strani 25. 10 Ponovno namestite pokrov modula. Glejte «Ponovna namestitev pokrova modula» na strani 16. 11 Ponovno namestite baterijo. Glejte «Ponovna namestitev baterije» na strani 14. POZOR: Preden vklopite ra č unalnik, pritrdite vse vijake in se prepri č ajte, da v notranjosti ra č unalnika niso ostali odve č ni vijaki. V nasprotnem primeru lahko poškodujete ra č unaln..

Sklop priklju - Page 60

60 Sklop priklju č ka napajalnika

..

Odstranjevanje ploš - Page 61

Ploš č a USB 61 Ploš č a USB OPOZORILO: Preden za č nete z delom znotraj ra č unalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene ra č unalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiš č ite doma č o stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. POZOR: Popravila na ra č unalniku lahko izvaja le pooblaš č en serviser. Škode zaradi servisiranja, ki ga Dell ni pooblastil, garancija ne pokriva. POZOR: Č e želite prepre č iti elektrostati č no razelektritev, uporabite trak za ozemljitev ali se ve č krat dotaknite nepobarvane kovinske površ..

Odstranite vijak, s katerim je ploš - Page 62

62 Ploš č a USB 10 Odstranite vijak, s katerim je ploš č a USB pritrjena na ohišje ra č unalnika. 1 Kabel ploš č e USB 1

..

Ponovna namestitev ploš - Page 63

Ploš č a USB 63 11 Dvignite ploš č o USB z ohišja ra č unalnika. Ponovna namestitev ploš č e USB 1 Sledite navodilom v «Preden za č nete» na strani 9. 2 Poravnajte odprtino za vijak na ploš č i USB z odprtino za vijak na mati č ni ploš č i. 3 Ponovno namestite vijak, s katerim je ploš č a USB pritrjena na mati č no ploš č o. 4 Kabel ploš č e USB potisnite v priklju č ke na ploš č i USB in na mati č ni ploš č i ter pritisnite na zapahe za pritrditev. 5 Ponovno namestite pokrov zapaha. Glejte «Ponovna namestitev pokrova te č ajev» na strani 49. 1 Vijak 2 Ploš ..

POZOR: - Page 64

64 Ploš č a USB 6 Ponovno namestite sklop zaslona. Glejte «Ponovna namestitev sklopa zaslona» na strani 47. 7 Namestite sklop naslona za dlani. Glejte «Ponovna namestitev sklopa naslona za dlani» na strani 38. 8 Ponovno namestite tipkovnico. Glejte «Ponovna namestitev tipkovnice» na strani 33. 9 Sledite navodilom od korak 5 do korak 6 v «Ponovna namestitev opti č nega pogona» na strani 25. 10 Ponovno namestite pokrov modula. Glejte «Ponovna namestitev pokrova modula» na strani 16. 11 Ponovno namestite baterijo. Glejte «Ponovna namestitev baterije» na strani 14. POZOR: Preden ..

Odstranjevanje modula kamere - Page 65

Modul kamere 65 Modul kamere OPOZORILO: Preden za č nete z delom znotraj ra č unalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene ra č unalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiš č ite doma č o stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. POZOR: Popravila na ra č unalniku lahko izvaja le pooblaš č en serviser. Škode zaradi servisiranja, ki ga Dell ni pooblastil, garancija ne pokriva. POZOR: Č e želite prepre č iti elektrostati č no razelektritev, uporabite trak za ozemljitev ali se ve č krat dotaknite nepobarvane kovinske površine ..

66 - Page 66

66 Modul kamere 11 Dvignite modul kamere iz mest za poravnavo in ga dvignite s pokrova zaslona. 12 Odstranite lepilni trak, s katerim je kabel kamere pritrjen na modul kamere. 1 Modul kamere 2 Kabel kamere 2 1

..

Ponovna namestitev modula kamere - Page 67

Modul kamere 67 13 Kabel kamere odklopite s priklju č ka na modulu kamere. Ponovna namestitev modula kamere 1 Sledite navodilom v «Preden za č nete» na strani 9. 2 Priklju č ite kabel kamere na modul kamere in prilepite trak, da kabel pri č vrstite. 3 Poravnajte modul kamere z mesti za poravnavo na pokrovu zaslona in modul kamere namestite na pokrov zaslona. 4 Kabel kamere nalepite na trakove na pokrovu zaslona. 1 Kabel kamere 2 Modul kamere 3 Lepilni trak 2 1 3

..

Modul kamere - Page 68

68 Modul kamere 5 Ponovno namestite ploš č o zaslona. Glejte «Ponovna namestitev ploš č e zaslona» na strani 53. 6 Ponovno namestite okvir zaslona. Glejte «Ponovna namestitev okvirja zaslona» na strani 51. 7 Ponovno namestite sklop zaslona. Glejte «Ponovna namestitev sklopa zaslona» na strani 47. 8 Namestite sklop naslona za dlani. Glejte «Ponovna namestitev sklopa naslona za dlani» na strani 38. 9 Ponovno namestite tipkovnico. Glejte «Ponovna namestitev tipkovnice» na strani 33. 10 Sledite navodilom od korak 5 do korak 6 v «Ponovna namestitev opti č nega pogona» na strani ..

Odstranjevanje ventilatorja - Page 69

Ventilator 69 Ventilator OPOZORILO: Preden za č nete z delom znotraj ra č unalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene ra č unalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiš č ite doma č o stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. POZOR: Popravila na ra č unalniku lahko izvaja le pooblaš č en serviser. Škode zaradi servisiranja, ki ga Dell ni pooblastil, garancija ne pokriva. POZOR: Č e želite prepre č iti elektrostati č no razelektritev, uporabite trak za ozemljitev ali se ve č krat dotaknite nepobarvane kovinske površine (npr..

Ponovna namestitev ventilatorja - Page 70

70 Ventilator Ponovna namestitev ventilatorja 1 Sledite navodilom v «Preden za č nete» na strani 9. 2 Poravnajte mesta za poravnavo na ventilatorju z ohišje ra č unalnika in ventilator namestite na ohišje. 3 Ponovno namestite vijak, s katerim je ventilator pritrjen na ohišje. 4 Kabel ventilatorja priklju č ite v priklju č ek na mati č ni ploš č i. 5 Namestite sklop naslona za dlani. Glejte «Ponovna namestitev sklopa naslona za dlani» na strani 38. 6 Ponovno namestite tipkovnico. Glejte «Ponovna namestitev tipkovnice» na strani 33. 7 Sledite navodilom od korak 5 do korak 6 v ..

Ventilator - Page 71

Ventilator 71 8 Ponovno namestite pokrov modula. Glejte «Ponovna namestitev pokrova modula» na strani 16. 9 Ponovno namestite baterijo. Glejte «Ponovna namestitev baterije» na strani 14. POZOR: Preden vklopite ra č unalnik, pritrdite vse vijake in se prepri č ajte, da v notranjosti ra č unalnika niso ostali odve č ni vijaki. V nasprotnem primeru lahko poškodujete ra č unalnik.

..

Ventilator - Page 72

72 Ventilator

..

Odstranjevanje mati - Page 73

Mati č na ploš č a 73 Mati č na ploš č a OPOZORILO: Preden za č nete z delom znotraj ra č unalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene ra č unalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiš č ite doma č o stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. POZOR: Popravila na ra č unalniku lahko izvaja le pooblaš č en serviser. Škode zaradi servisiranja, ki ga Dell ni pooblastil, garancija ne pokriva. POZOR: Č e želite prepre č iti elektrostati č no razelektritev, uporabite trak za ozemljitev ali se ve č krat dotaknite nepobarvane k..

74 - Page 74

74 Mati č na ploš č a 10 Odstranite sklop zaslona. Glejte «Odstranjevanje sklopa zaslona» na strani 45. 11 Odstranite ventilator. Glejte «Odstranjevanje ventilatorja» na strani 69. 12 S priklju č ka na mati č ni ploš č i odklopite priklju č ek kabla DC-IN in kabel zvo č nikov. 13 Dvignite zati č e in kabel ploš č e USB odklopite iz priklju č kov na ploš č i USB ter na mati č ni ploš č i. 14 Dvignite zati č in odklopite kabel ploš č e bralnika medijskih kartic s priklju č ka na mati č ni ploš č i. 15 Odstranite štiri vijake, s katerimi je mati č na ploš č a p..

Ponovna namestitev mati - Page 75

Mati č na ploš č a 75 17 Obrnite sklop mati č ne ploš č e. 18 Odstranite sklop hladilnika. Glejte «Odstranjevanje sklopa hladilnika» na strani 79. Ponovna namestitev mati č ne ploš č e 1 Sledite navodilom v «Preden za č nete» na strani 9. 2 Ponovno namestite hladilnik. Glejte «Ponovna namestitev hladilnika» na strani 81. 3 Obrnite sklop mati č ne ploš č e. 1 Vrata 2 Mati č na ploš č a 3 Vijaki (4) 2 3 1

..

OPOMBA: - Page 76

76 Mati č na ploš č a 4 Potisnite vrata na sklopu mati č ne ploš č e v reže na ohišju ra č unalnika. 5 Poravnajte sklop mati č ne ploš č e z mesti za poravnavo na ohišju ra č unalnika in mati č no ploš č o namestite na ohišje. OPOMBA: Prepri č ajte se, da med sklopom mati č ne ploš č e in ohišjem ra č unalnika ni ujet kabel zvo č nika. 6 Ponovno namestite štiri vijake, s katerimi je mati č na ploš č a pritrjena na ohišje ra č unalnika. 7 Priklju č ite kabel DC-IN in kabel zvo č nikov v priklju č ke na mati č ni ploš č i. 8 Kabel ploš č e USB priklju č..

Vnos servisne oznake v BIOS - Page 77

Mati č na ploš č a 77 POZOR: Preden vklopite ra č unalnik, pritrdite vse vijake in se prepri č ajte, da v notranjosti ra č unalnika niso ostali odve č ni vijaki. V nasprotnem primeru lahko poškodujete ra č unalnik. 20 Vklopite ra č unalnik. OPOMBA: Po ponovni namestitvi mati č ne ploš č e vnesite servisno oznako ra č unalnika v BIOS nove mati č ne ploš č e. 21 Vnesite servisno oznako. Glejte «Vnos servisne oznake v BIOS» na strani 77. Vnos servisne oznake v BIOS 1 Zagotovite, da je napajalnik na izmeni č ni tok priklju č en in da je glavna baterija pravilno nameš č en..

Mati - Page 78

78 Mati č na ploš č a

..

Odstranjevanje sklopa hladilnika - Page 79

Sklop hladilnika 79 Sklop hladilnika OPOZORILO: Preden za č nete z delom znotraj ra č unalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene ra č unalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiš č ite doma č o stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. OPOZORILO: Č e sklop hladilnika odstranite iz ra č unalnika, ko je še vro č e, se ne dotikajte kovinskega ohišja hladilnika. POZOR: Popravila na ra č unalniku lahko izvaja le pooblaš č en serviser. Škode zaradi servisiranja, ki ga Dell ni pooblastil, garancija ne pokriva. POZOR: Č e želit..

80 - Page 80

80 Sklop hladilnika 9 Odstranite brezži č no mini kartico. Glejte «Odstranjevanje mini kartice» na strani 41. 10 Odstranite sklop zaslona. Glejte «Odstranjevanje sklopa zaslona» na strani 45. 11 Odstranite ventilator. Glejte «Odstranjevanje ventilatorja» na strani 69. 12 Sledite navodilom od korak 12 do korak 17 v «Odstranjevanje mati č ne ploš č e» na strani 73. 13 V zaporedju, ozna č enem na hladilniku, odvijte štiri zasko č ne vijake, s katerimi je hladilnik pritrjen na mati č no ploš č o. 14 Sklop hladilnika dvignite pro č od mati č ne ploš č e. 1 Sklop hladilnika..

Ponovna namestitev hladilnika - Page 81

Sklop hladilnika 81 Ponovna namestitev hladilnika OPOMBA: Č e sta izvirni procesor in njegov hladilnik ponovno nameš č ena skupaj, lahko originalno termalno oblogo uporabite ponovno. Č e procesor ali hladilnik procesorja menjate, uporabite priloženo termalno oblogo in tako zagotovite optimalen pretok toplote. 1 Sledite navodilom v «Preden za č nete» na strani 9. 2 Obrišite termalno pasto z dna hladilnika in jo ponovno nanesite. 3 Štiri zasko č ne vijake na hladilniku poravnajte z odprtinami za vijake na mati č ni ploš č i in vijake privijte v zaporedju, navedenem na hladilniku..

Sklop hladilnika - Page 82

82 Sklop hladilnika

..

Odstranjevanje ploš - Page 83

Ploš č a bralnika medijskih kartic 83 Ploš č a bralnika medijskih kartic OPOZORILO: Preden za č nete z delom znotraj ra č unalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene ra č unalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiš č ite doma č o stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. POZOR: Popravila na ra č unalniku lahko izvaja le pooblaš č en serviser. Škode zaradi servisiranja, ki ga Dell ni pooblastil, garancija ne pokriva. POZOR: Č e želite prepre č iti elektrostati č no razelektritev, uporabite trak za ozemljitev ali se ve ..

Ponovna namestitev ploš - Page 84

84 Ploš č a bralnika medijskih kartic 9 Dvignite ploš č o bralnika medijskih kartic z ohišja ra č unalnika. Ponovna namestitev ploš č e bralnika medijskih kartic 1 Sledite navodilom v «Preden za č nete» na strani 9. 2 Poravnajte ploš č o bralnika medijskih kartic z ustreznimi mesti na ohišju ra č unalnika. 3 Ponovno namestite vijak, s katerim je ploš č a bralnika medijskih kartic pritrjena na ohišje ra č unalnika. 4 Kabel potisnite v priklju č ke na mati č ni ploš č i in na ploš č i bralnika medijskih kartic ter pritisnite na zapahe za pritrditev. 1 Vijak 2 Ploš č..

POZOR: - Page 85

Ploš č a bralnika medijskih kartic 85 5 Namestite sklop naslona za dlani. Glejte «Ponovna namestitev sklopa naslona za dlani» na strani 38. 6 Ponovno namestite tipkovnico. Glejte «Ponovna namestitev tipkovnice» na strani 33. 7 Sledite navodilom od korak 5 do korak 6 v «Ponovna namestitev opti č nega pogona» na strani 25. 8 Ponovno namestite pokrov modula. Glejte «Ponovna namestitev pokrova modula» na strani 16. 9 Ponovno namestite baterijo. Glejte «Ponovna namestitev baterije» na strani 14. POZOR: Preden vklopite ra č unalnik, pritrdite vse vijake in se prepri č ajte, da v no..

Ploš - Page 86

86 Ploš č a bralnika medijskih kartic

..

Odstranjevanje zvo - Page 87

Zvo č niki 87 Zvo č niki OPOZORILO: Preden za č nete z delom znotraj ra č unalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene ra č unalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiš č ite doma č o stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. POZOR: Popravila na ra č unalniku lahko izvaja le pooblaš č en serviser. Škode zaradi servisiranja, ki ga Dell ni pooblastil, garancija ne pokriva. POZOR: Č e želite prepre č iti elektrostati č no razelektritev, uporabite trak za ozemljitev ali se ve č krat dotaknite nepobarvane kovinske površine (n..

Ponovna namestitev zvo - Page 88

88 Zvo č niki 10 Zvo č nike skupaj s kablom dvignite stran od osnove ra č unalnika. Ponovna namestitev zvo č nikov 1 Sledite navodilom v «Preden za č nete» na strani 9. 2 Napeljite kable zvo č nikov v vodila za napeljavo. 3 Poravnajte zvo č nike z namestitvenimi mesti na ohišju ra č unalnika in jih namestite na ohišje ra č unalnika. 4 Ponovno privijte vijaka, s katerim so zvo č niki pritrjeni na ohišje ra č unalnika. 5 Ponovno namestite ploš č o bralnika medijskih kartic. Glejte «Ponovna namestitev ploš č e bralnika medijskih kartic» na strani 84. 6 Ponovno namestite s..

POZOR: - Page 89

Zvo č niki 89 7 Sledite navodilom v korak 3 do korak 16 v «Ponovna namestitev mati č ne ploš č e» na strani 75. 8 Sledite navodilom od korak 5 do korak 6 v «Ponovna namestitev opti č nega pogona» na strani 25. 9 Ponovno namestite pokrov modula. Glejte «Ponovna namestitev pokrova modula» na strani 16. 10 Ponovno namestite baterijo. Glejte «Ponovna namestitev baterije» na strani 14. POZOR: Preden vklopite ra č unalnik, pritrdite vse vijake in se prepri č ajte, da v notranjosti ra č unalnika niso ostali odve č ni vijaki. V nasprotnem primeru lahko poškodujete ra č unalnik.Zvo - Page 90

90 Zvo č niki

..

Odpiranje sistemskih nastavitev - Page 91

Nastavitev sistema 91 Nastavitev sistema Nastavitev sistema lahko uporabite za: • spreminjanje informacij o konfiguraciji ra č unalnika, ko v ra č unalnik dodate strojno opremo, jo spremenite ali jo odstranite iz ra č unalnika, • nastavljanje ali spreminjanje možnosti, ki jo izbere uporabnik, na primer geslo uporabnika, in • ogled koli č ine trenutno nameš č enega pomnilnika ali nastavitev vrste nameš č enega trdega diska. OPOMBA: Priporo č ljivo je, da si pred spreminjanjem nastavitev sistema zapišete informacije o sistemskih nastavitvah, saj jih boste pozneje morda potreb..

Možnosti sistemskih nastavitev - Page 92

92 Nastavitev sistema Možnosti sistemskih nastavitev OPOMBA: Prikaz elementov, ki so navedeni v tem odseku, je odvisen od ra č unalnika in nameš č enih naprav. Setup Item (Nastavitveni element) – To polje se pojavi na levi strani okna za namestitev sistema. To polje je spustni seznam, ki vklju č uje funkcije, ki dolo č ajo konfiguracijo ra č unalnika, vklju č no z nameš č eno strojno opremo, var č evanjem z energijo in varnostnimi funkcijami. Po seznamu se pomikate s puš č i č nima tipkama gor in dol. Ko je možnost ozna č ena, se v Help Screen (Okno za pomo č ) prikaže v..

Nastavitev sistema - Page 93

Nastavitev sistema 93 ID CPE Prikazuje ID procesorja CPU Cache (Predpomnilnik CPE) L1 Cache size (Prvonivojski predpomnilnik procesorja) Prikazuje velikost prvonivojskega predpomnilnika procesorja L2 Cache size (Drugonivojski predpomnilnik procesorja) Prikazuje velikost drugonivojskega predpomnilnika procesorja L3 Cache size (Tretjenivojski predpomnilnik procesorja) Prikazuje velikost tretjenivojskega predpomnilnika procesorja Fixed HDD (Nespremenljivi HDD) Prikazuje podatke o trdem disku SATA ODD Prikazuje podatke o opti č nem disku AC Adapter Type (Vrsta napajalnika) Prikazuje vrsto napa..

Nastavitev sistema - Page 94

94 Nastavitev sistema Advanced (Napredno) • Intel SpeedStep – Ta možnost omogo č i ali onemogo č i izvajanje na č ina procesorja Intel SpeedStep. • Virtualization (Virtualizacija) – Ko je omogo č ena, lahko nadzornik virtualnega ra č unalnika uporablja dodatne zmožnosti strojne opreme, ki jo omogo č a Vanderpool Technology. • Integrated NIC (Vgrajena omrežna kartica) – Omogo č i vgrajeni krmilnik omrežja LAN. • USB Emulation (Emulacija USB) – Omogo č i/ onemogo č i ukaze osnovnega vhodno-izhodnega sistema (BIOS), tipkovnice USB in miško USB. • USB PowerShare ..

OPOMBA: - Page 95

Nastavitev sistema 95 Advanced (Miscellaneous Devices) (Napredno (Razne naprave)) • Zunanja vrata USB – Omogo č i/onemogo č i zunanja vrata USB. Set Admin Password (Nastavi skrbniško geslo) Omogo č a nastavljanje, spreminjanje in brisanje skrbniškega gesla. OPOMBA: Izbris skrbniškega gesla izbriše sistemsko geslo. Zaradi tega nastavite skrbniško geslo pred nastavitvijo sistemskega gesla. Set System Password (Nastavi sistemsko geslo) Omogo č a nastavljanje, spreminjanje in brisanje sistemskega gesla. Set HDD Password (Nastavi geslo za trdi disk) Omogo č a nastavljanje, spreminj..

Removable Drive (Izmenljivi pogon) - Page 96

96 Nastavitev sistema Zagonsko zaporedje Ta funkcija omogo č a spreminjanje zagonskega zaporedja za naprave. Možnosti zagona • Removable Drive (Izmenljivi pogon) – Ra č unalnik se poskuša zagnati s pogona CD. Č e na pogonu ni operacijskega sistema, ra č unalnik prikaže sporo č ilo o napaki. • Hard Drive (Trdi disk) – ra č unalnik se poskuša zagnati s primarnega trdega diska. Č e na pogonu ni operacijskega sistema, ra č unalnik prikaže sporo č ilo o napaki. • CD/DVD/CD-RW Drive (Pogon CD/DVD/CD-RW) – ra č unalnik se poskuša zagnati s pogona CD/DVD/CD-RW. Č e v po..

Spreminjanje zagonskega zaporedja za trenutni zagon - Page 97

Nastavitev sistema 97 • USB Storage Device (Pomnilniška naprava USB) — vstavite pomnilniško napravo v vrata USB in znova zaženite ra č unalnik. Ko se v spodnjem desnem kotu zaslona prikaže F12 Boot Options (F12 Možnosti zagona), pritisnite <F12>. BIOS zazna napravo in v zagonski meni doda možnost za pomnilniško napravo USB. OPOMBA: Zagon z naprave USB je možen, č e naprava podpira zagon. Podatki o tem, ali vaša naprava podpira zagon, so na voljo v dokumentaciji naprave. • Network (Omrežje) – ra č unalnik se poskuša zagnati z omrežja. Č e v omrežju ni operacijs..

Spreminjanje zagonskega zaporedja za prihodnje zagone - Page 98

98 Nastavitev sistema Spreminjanje zagonskega zaporedja za prihodnje zagone 1 Odprite sistemske nastavitve. Glejte «Odpiranje sistemskih nastavitev» na strani 91. 2 Uporabite puš č i č ne tipke, da v meniju ozna č ite možnost Boot (Zagon), nato pa pritisnite <Enter> za dostop do menija. OPOMBA: Zabeležite si trenutno zaporedje zagona, č e ga boste pozneje želeli obnoviti. 3 Č e se želite pomikati po seznamu naprav, pritisnite smerni tipki za navzgor in navzdol. 4 Č e želite spremeniti prednosti zagona, pritisnite plus (+) ali minus (–).

..

Posodobitev BIOS-a - Page 99

Posodobitev BIOS-a 99 Posodobitev BIOS-a Č e je na voljo posodobitev ali č e zamenjate mati č no ploš č o, boste morda morali posodobiti BIOS. Za posodobitev BIOS-a: 1 Vklopite ra č unalnik. 2 Pojdite na support.dell.com/support/downloads . 3 Poiš č ite posodobitev BIOS-a za svoj ra č unalnik. OPOMBA: Servisna oznaka za ra č unalnik se nahaja na nalepki na spodnji strani ra č unalnika. Č e imate servisno oznako za ra č unalnik: a Kliknite Enter a Tag (Vnesi oznako). b Vnesite oznako za storitve vašega ra č unalnika v polje Enter a service tag (Vnesite oznako za storitve) klik..

Posodobitev BIOS-a - Page 100

100 Posodobitev BIOS-a 7 Kliknite Close (Zapri), č e se prikaže okno Download Complete (Prenos je kon č an). Ikona datoteke je na namizju in se imenuje enako kot prenesena datoteka za posodobitev BIOS-a. 8 Dvokliknite ikono datoteke na namizju in sledite navodilom na zaslonu.

..

Sponsored links

Latest Update