Dell Inspiron 14z (n411z, Late 2011) User Manual Norwegian

Inspiron 14z (N411z, Late 2011) Language

Download Dell Inspiron 14z (n411z, Late 2011) User Manual Norwegian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Dell Inspiron 14z-N411z - Page 1

Dell Inspiron 14z-N411z Brukerhåndbok Godkjent modell: P23G Godkjent type: P23G001

..

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. - Page 2

Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: Et OBS!-avsnitt inneholder viktig informasjon som hjelper deg med å bruke datamaskinen mer effektivt. FORHOLDSREGEL: En FORHOLDSREGEL angir potensiell fare for maskinvaren eller tap av data hvis du ikke følger instruksjonene. ADVARSEL: En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på gjenstander, personskade eller død. ____________________ Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. © 2011 Dell Inc. Med enerett. Reproduksjon av dette materialet i enhver form er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc. Varemerker som..

Innhold - Page 3

Innhold 3 Innhold 1 Før du begynner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Anbefalte verktøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Slik slår du av maskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Før du arbeider inne i datamaskinen . . . . . . . . . . 10 2 Batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Fjerne batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Sette inn batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3 Moduldeksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Fjerne moduldekslet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Montere moduldeks..

Innhold - Page 4

4 Innhold 6 Optisk stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Fjerne den optiske stasjonen . . . . . . . . . . . . . . 23 Montere den optiske stasjonen . . . . . . . . . . . . . 25 7 Minnemodul(er) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Oppgradere systemminnet . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Fjerne minnemodulen(e) . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Montere minnemodulen(e) . . . . . . . . . . . . . . . . 29 8 Tastatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Fjerne tastaturet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Montere tastaturet . . . . . . . . . . . . . ..

5 - Page 5

Innhold 5 11 Skjerm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Skjermenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Fjerne skjermenheten . . . . . . . . . . . . . . . 45 Montere skjermenheten . . . . . . . . . . . . . . 47 Hengseldeksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Ta av hengseldekselet . . . . . . . . . . . . . . . 48 Montere hengseldekselet . . . . . . . . . . . . . 49 Skjermramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Fjerne skjermrammen . . . . . . . . . . . . . . . 50 Montere skjermrammen . . . . . . . . . . . . . . 51 Skjermpanel . . . ...

Innhold - Page 6

6 Innhold 14 Kameramodul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Fjerne kameramodulen . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Montere kameramodulen . . . . . . . . . . . . . . . . 65 15 Termisk vifte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Fjerne den termiske viften . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Montere den termiske viften . . . . . . . . . . . . . . . 68 16 Hovedkort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Fjerne hovedkortet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Montere hovedkortet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Skrive inn servicekoden i BIOS . . . . ...

7 - Page 7

Innhold 7 19 Høyttalere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Fjerne høyttalerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Montere høyttalerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 20 Systemkonfigurasjon . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Starte Systemkonfigurasjon . . . . . . . . . . . . . . . 89 Alternativer for systemkonfigurasjon . . . . . . . . . . 90 Boot Sequence (Oppstartsrekkefølge) . . . . . . . . . 95 Boot Options (Oppstartsalternativer) . . . . . . . . 95 Endre oppstartsrekkefølge for gjeldende oppstart . 95 Endre oppstartsrekkefølgen for fremtidige oppsta..

Innhold - Page 8

8 Innhold

..

Anbefalte verktøy - Page 9

Før du begynner 9 Før du begynner Denne håndboken inneholder fremgangsmåter for hvordan du tar ut og setter på plass komponenter i datamaskinen. Med mindre noe annet blir angitt, forutsetter hver av veiledningene følgende: • Du har utført trinnene i "Slik slår du av maskinen" på side 9 og "Før du arbeider inne i datamaskinen" på side 10. • Du har lest sikkerhetsanvisningene som fulgte med datamaskinen . • En komponent kan skiftes ut eller – hvis enheten kjøpes separat – settes inn ved å utføre demonteringstrinnene i motsatt rekkefølge. Anbefalte verktøy Veiledninge..

Før du arbeider inne i datamaskinen - Page 10

10 Før du begynner Før du arbeider inne i datamaskinen Bruk følgende retningslinjer for sikkerhet for å verne om din egen trygghet og beskytte datamaskinen mot potensiell skade. ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på www.dell.com/regulatory_compliance. FORHOLDSREGEL: Bare en godkjent servicetekniker skal utføre reparasjoner på datamaskinen. Skade forårsaket av servicearbeid som ikke er ..

For å forhindre skader på hovedkortet, bør du ta ut - Page 11

Før du begynner 11 FORHOLDSREGEL: For å forhindre skader på hovedkortet, bør du ta ut hovedbatteriet (se "Fjerne batteriet" på side 13) før du arbeider inne i datamaskinen. 7 Fjern batteriet. Se "Fjerne batteriet" på side 13. 8 Snu datamaskinen riktig vei, åpne datamaskinen, og trykk på strømknappen for å jorde hovedkortet.

..

Før du begynner - Page 12

12 Før du begynner

..

Fjerne batteriet - Page 13

Batteri 13 Batteri ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på www.dell.com/regulatory_compliance. FORHOLDSREGEL: Bare en godkjent servicetekniker skal utføre reparasjoner på datamaskinen. Skade forårsaket av servicearbeid som ikke er godkjent av Dell, dekkes ikke av garantien. FORHOLDSREGEL: For å unngå elektrostatisk utlading kan du bruke en jordingsstropp rundt håndleddet eller berøre en ..

Følg instruksjonene i "Før du begynner" på side 9. - Page 14

14 Batteri Sette inn batteriet 1 Følg instruksjonene i "Før du begynner" på side 9. 2 Plasser batteriet i batterirommet og trykk ned til batteriet klikker på plass. 3 Påse at begge batteriutløsersperrene er i låst posisjon. 1 batteri 2 batteriutløsersperrer (2) 2 1

..

Fjerne moduldekslet - Page 15

Moduldeksel 15 Moduldeksel ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på www.dell.com/regulatory_compliance. FORHOLDSREGEL: Bare en godkjent servicetekniker skal utføre reparasjoner på datamaskinen. Skade forårsaket av servicearbeid som ikke er godkjent av Dell, dekkes ikke av garantien. FORHOLDSREGEL: For å unngå elektrostatisk utlading kan du bruke en jordingsstropp rundt håndleddet eller ber..

Montere moduldekselet - Page 16

16 Moduldeksel Montere moduldekselet 1 Følg instruksjonene i "Før du begynner" på side 9. 2 Juster tappene på moduldekslet etter sporene på datamaskinbasen, og smett moduldekslet på plass. 3 Skru inn skruen som fester moduldekslet til datamaskinbasen. 4 Sett inn batteriet. Se "Sette inn batteriet" på side 14. 1 moduldeksel 2 festeskrue 3 tapper 4 datamaskinbase 4 3 1 2

..

Fjerne klokkebatteriet - Page 17

Klokkebatteri 17 Klokkebatteri ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på www.dell.com/regulatory_compliance. FORHOLDSREGEL: Bare en godkjent servicetekniker skal utføre reparasjoner på datamaskinen. Skade forårsaket av servicearbeid som ikke er godkjent av Dell, dekkes ikke av garantien. FORHOLDSREGEL: For å unngå elektrostatisk utlading kan du bruke en jordingsstropp rundt håndleddet eller..

Sette inn klokkebatteriet - Page 18

18 Klokkebatteri Sette inn klokkebatteriet 1 Følg instruksjonene i "Før du begynner" på side 9. 2 Vend den positive siden opp, og smett klokkebatteriet inn i batterikontakten på hovedkortet. 3 Monter moduldekselet. Se "Montere moduldekselet" på side 16. 4 Sett inn batteriet. Se "Sette inn batteriet" på side 14. FORHOLDSREGEL: Før du slår på maskinen må du skru inn alle skruer og kontrollere at det ikke ligger igjen løse skruer inni datamaskinen. Ellers kan det oppstå skade på datamaskinen. 1 plastspiss 2 klokkebatteri 2 1

..

Harddiskenhet - Page 19

Harddiskenhet 19 Harddiskenhet ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på www.dell.com/regulatory_compliance. ADVARSEL: Hvis du tar harddisken ut av datamaskinen mens disken er varm, må du ikke berøre metallinnkapslingen til harddisken. FORHOLDSREGEL: Bare en godkjent servicetekniker skal utføre reparasjoner på datamaskinen. Skade forårsaket av servicearbeid som ikke er godkjent av Dell, dekk..

Fjerne harddiskenheten - Page 20

20 Harddiskenhet Fjerne harddiskenheten 1 Følg instruksjonene i "Før du begynner" på side 9. 2 Fjern batteriet. Se "Fjerne batteriet" på side 13. 3 Fjern moduldekselet. Se "Fjerne moduldekslet" på side 15. 4 Skru ut de fire skruene som fester harddiskenheten til datamaskinbasen. 5 Bruk uttrekkstappen til å skyve harddisken ut, slik at den kobles fra kontakten på hovedkortet. 6 Løft harddiskenheten ut av datamaskinen. 7 Skru ut de fire skruene som fester harddiskbraketten til harddisken. 8 Løft harddisken vekk fra harddiskbraketten. 1 skruer (4) 2 uttrekkstapp 3 harddiskenhet 2 3 1<..

Montere harddiskenheten - Page 21

Harddiskenhet 21 Montere harddiskenheten 1 Følg instruksjonene i "Før du begynner" på side 9. 2 Ta den nye harddisken ut av emballasjen. Ta vare på emballasjen til oppbevaring eller frakt av den gamle harddisken. 3 Rett inn skruehullene på harddiskbraketten etter skruehullene på harddiskrammen. 4 Sett inn de fire skruene som fester harddiskbraketten til harddisken. 5 Plasser harddiskenheten i datamaskinbasen. 6 Bruk uttrekkstappen til å skyve harddisken inn, slik at den kobles til kontakten på hovedkortet. 7 Skru inn de fire skruene som fester harddiskenheten til datamaskinen. 8 Mon..

support.dell.com\manuals - Page 22

22 Harddiskenhet FORHOLDSREGEL: Før du slår på maskinen må du skru inn alle skruer og kontrollere at det ikke ligger igjen løse skruer inni datamaskinen. Ellers kan det oppstå skade på datamaskinen. 10 Koble datamaskinen og andre enheter til stikkontaktene, og slå dem deretter på. 11 Installer operativsystemet på datamaskinen hvis det er nødvendig. 12 Installer drivere og verktøy på datamaskinen hvis det er nødvendig. MERK: For mer informasjon om å installere operativsystem, drivere og verktøy på datamaskinen, se Me and My Dell på support.dell.com\manuals .

..

Fjerne den optiske stasjonen - Page 23

Optisk stasjon 23 Optisk stasjon ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på www.dell.com/regulatory_compliance. FORHOLDSREGEL: Bare en godkjent servicetekniker skal utføre reparasjoner på datamaskinen. Skade forårsaket av servicearbeid som ikke er godkjent av Dell, dekkes ikke av garantien. FORHOLDSREGEL: For å unngå elektrostatisk utlading kan du bruke en jordingsstropp rundt håndleddet ell..

- Page 24

24 Optisk stasjon 6 Fjern de to skruene som fester braketten til den optiske stasjonen. 7 Fjern braketten fra den optiske stasjonen. 8 Lirk forsiktig ut tappene på rammen for den optiske stasjonen, og fjern rammen fra stasjonsenheten. 1 optisk stasjon 2 datamaskinbase 3 skrue 1 2 3

..

Montere den optiske stasjonen - Page 25

Optisk stasjon 25 Montere den optiske stasjonen 1 Følg instruksjonene i "Før du begynner" på side 9. 2 Juster tappene på stasjonsrammen etter sporene på den optiske stasjonen, og klikk stasjonsrammen på plass. 3 Juster skruehullene på braketten til den optiske stasjonen etter skruehullene på stasjonen. 4 Skru inn de to skruene som fester braketten til den optiske stasjonen. 5 Skyv den optiske stasjonsenheten tilbake i det optiske stasjonsrommet. 6 Skru inn skruen som fester den optiske stasjonen til datamaskinkabinettet. 1 ramme på optisk stasjon 2 optisk stasjon 3 brakett på opti..

Optisk stasjon - Page 26

26 Optisk stasjon 7 Monter moduldekselet. Se "Montere moduldekselet" på side 16. 8 Sett inn batteriet. Se "Sette inn batteriet" på side 14. FORHOLDSREGEL: Før du slår på maskinen må du skru inn alle skruer og kontrollere at det ikke ligger igjen løse skruer inni datamaskinen. Ellers kan det oppstå skade på datamaskinen.

..

Omfattende spesifikasjoner - Page 27

Minnemodul(er) 27 Minnemodul(er) ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på www.dell.com/regulatory_compliance. FORHOLDSREGEL: Bare en godkjent servicetekniker skal utføre reparasjoner på datamaskinen. Skade forårsaket av servicearbeid som ikke er godkjent av Dell, dekkes ikke av garantien. FORHOLDSREGEL: For å unngå elektrostatisk utlading kan du bruke en jordingsstropp rundt håndleddet ell..

Fjerne minnemodulen(e) - Page 28

28 Minnemodul(er) Fjerne minnemodulen(e) 1 Følg instruksjonene i "Før du begynner" på side 9. 2 Fjern batteriet. Se "Fjerne batteriet" på side 13. 3 Fjern moduldekselet. Se "Fjerne moduldekslet" på side 15. FORHOLDSREGEL: Ikke bruk verktøy til å åpne festeklemmene på minnemodulen. Det kan skade minnemodulkontakten. 4 Når du skal fjerne minnemodulen fra DIMM B-kontakten, går du til trinn 5. Slik fjerner du minnemodulen fra DIMM A-kontakten: a Snu datamaskinen. b Fjern tastaturet. Se "Fjerne tastaturet" på side 31. 5 Bruk fingertuppene til å skille sikkerhetsklemmene forsiktig fr..

Montere minnemodulen(e) - Page 29

Minnemodul(er) 29 Montere minnemodulen(e) 1 Følg instruksjonene i "Før du begynner" på side 9. 2 Juster hakket på minnemodulen etter tappen på minnemodulkontakten. 3 Skyv minnemodulen bestemt inn i minnekontakten i 45 graders vinkel, og trykk minnemodulen ned på begge sidene til den klikker på plass. Hvis du ikke hører et klikk, må du ta ut minnemodulen og sette den inn på nytt. MERK: Hvis ikke minnemodulen er riktig installert, er det ikke sikkert at datamaskinen vil starte opp. 4 Hvis du monterte minnemodulen i DIMM B-kontakten, går du til trinn 6. 5 Hvis du monterte minnemodul..

Minnemodul(er) - Page 30

30 Minnemodul(er) 6 Monter moduldekselet. Se "Montere moduldekselet" på side 16. 7 Sett inn batteriet. Se "Sette inn batteriet" på side 14. Koble datamaskinen og andre enheter til stikkontaktene, og slå dem deretter på. Når datamaskinen starter opp, finner den minnemodulen(e) og oppdaterer automatisk systemkonfigurasjonsinformasjonen. Slik bekrefter du mengden minne som er installert i datamaskinen: Klikk Start → Kontrollpanel → System og sikkerhet → System .

..

Fjerne tastaturet - Page 31

Tastatur 31 Tastatur ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på www.dell.com/regulatory_compliance. FORHOLDSREGEL: Bare en godkjent servicetekniker skal utføre reparasjoner på datamaskinen. Skade forårsaket av servicearbeid som ikke er godkjent av Dell, dekkes ikke av garantien. FORHOLDSREGEL: For å unngå elektrostatisk utlading kan du bruke en jordingsstropp rundt håndleddet eller berøre e..

- Page 32

32 Tastatur FORHOLDSREGEL: Vær forsiktig når du løfter opp tastaturet, for å unngå å trekke tastaturkontakten for hardt ut fra hovedkortet. 6 Løft tastaturet forsiktig opp og skyv tastaturtappene ut av sporene på håndleddstøtten. 7 Snu tastaturet og legg det på håndleddstøtten. 8 Løft kontaktlåsene og koble tastaturkabelen og kabelen til tastaturbelysningen fra kontaktene på hovedkortet. MERK: Kabelen til tastaturbelysningen er bare tilgjengelig hvis du kjøpte et bakbelyst tastatur. 1 tapper (4) 2 plastspiss 3 tastatur 4 håndleddstøtte 1 2 4 3

..

Montere tastaturet - Page 33

Tastatur 33 9 Løft tastaturet av håndleddstøtten. Montere tastaturet 1 Følg instruksjonene i "Før du begynner" på side 9. 2 Skyv tastaturkabelen inn i kontakten på hovedkortet, og trykk ned på kontaktlåsen for å feste tastaturkabelen. 3 Juster tappene på tastaturet etter sporene på håndstøtten, og senk tastaturet på plass. 4 Press forsiktig langs kantene på tastaturet for å feste det. 5 Sett inn batteriet. Se "Sette inn batteriet" på side 14. 1 kontakt for tastaturkabelen 2 kontakt for tastaturets bakbelysning 3 tastatur 2 1 3

..

Tastatur - Page 34

34 Tastatur

..

Fjerne håndleddstøtten - Page 35

Håndleddstøtte 35 Håndleddstøtte ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på www.dell.com/regulatory_compliance. FORHOLDSREGEL: For å unngå elektrostatisk utlading kan du bruke en jordingsstropp rundt håndleddet eller berøre en umalt metallflate med jevne mellomrom (for eksempel en kontakt på datamaskinen). FORHOLDSREGEL: Bare en godkjent servicetekniker skal utføre reparasjoner på datam..

Håndleddstøtte - Page 36

36 Håndleddstøtte 6 Snu datamaskinen. 7 Fjern tastaturet. Se "Fjerne tastaturet" på side 31. FORHOLDSREGEL: Trekk i plasttappen øverst på kontaktene for å unngå skader på dem. 8 Løft sikringssperrene og koble fra kablene for strømknappen, styreplaten og hurtigtastkortet fra kontaktene på hovedkortet. 9 Fjern de sju skruene som fester håndleddstøtten til datamaskinbasen.

..

Løft håndleddstøtten av datamaskinbasen. - Page 37

Håndleddstøtte 37 FORHOLDSREGEL: Skill forsiktig håndleddstøtten fra datamaskinbasen for å unngå å skade håndleddstøtten og skjermen. 10 Løft håndleddstøtten av datamaskinbasen. 1 skruer (7) 2 kabelkontakt for strømknapp 3 kabelkontakt for hurtigtastkort 4 kabelkontakt for styreplate 5 håndleddstøtte 3 1 4 2 5

..

Montere håndleddstøtten - Page 38

38 Håndleddstøtte Montere håndleddstøtten 1 Følg instruksjonene i "Før du begynner" på side 9. 2 Juster tappene på håndleddstøtten etter sporene på datamaskinbasen, og smett håndstøtten forsiktig på plass. 3 Skyv kablene til strømknappen, styreplaten og hurtigtastkortet på de respektive kontaktene på hovedkortet og trykk ned kontaktsperrene for å sikre kablene. 4 Sett inn de sju skruene som fester håndleddstøtten til datamaskinbasen. 5 Monter tastaturet. Se "Montere tastaturet" på side 33. 6 Snu datamaskinen, og sett inn igjen de ni skruene som fester håndleddstøtten ..

Håndleddstøtte - Page 39

Håndleddstøtte 39 7 Følg instruksjonene fra trinn 5 til trinn 6 i "Montere den optiske stasjonen" på side 25. 8 Monter moduldekselet. Se "Montere moduldekselet" på side 16. 9 Sett inn batteriet. Se "Sette inn batteriet" på side 14. FORHOLDSREGEL: Før du slår på maskinen må du skru inn alle skruer og kontrollere at det ikke ligger igjen løse skruer inni datamaskinen. Ellers kan det oppstå skade på datamaskinen.

..

Håndleddstøtte - Page 40

40 Håndleddstøtte

..

Trådløst minikort - Page 41

Trådløst minikort 41 Trådløst minikort ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på www.dell.com/regulatory_compliance. FORHOLDSREGEL: Bare en godkjent servicetekniker skal utføre reparasjoner på datamaskinen. Skade forårsaket av servicearbeid som ikke er godkjent av Dell, dekkes ikke av garantien. FORHOLDSREGEL: For å unngå elektrostatisk utlading, kan du bruke en jordingsstropp rundt hån..

- Page 42

42 Trådløst minikort 5 Fjern tastaturet. Se "Fjerne tastaturet" på side 31. 6 Fjern håndleddstøtten. Se "Fjerne håndleddstøtten" på side 35. 7 Løft sikringssperrene og koble USB-kortkabelen fra kontaktene på USB- kortet og hovedkortet, og fjern deretter USB-kortkabelen. Se "Fjerne USB- kortet" på side 59. 8 Koble de trådløse antennekablene fra kontaktene på minikortet. 9 Skru ut skruen som fester minikortet til hovedkortet. 10 Løft minikortet ut av kontakten på hovedkortet. 1 minikort 2 skrue 2 1

..

support.dell.com/manuals - Page 43

Trådløst minikort 43 Montere minikortet 1 Følg instruksjonene i "Før du begynner" på side 9. MERK: Datamaskinen din kan støtte enten ett Wi-Fi+WiMax-minikort eller ett Wi- Fi+Bluetooth-kombokort om gangen. 2 Ta det nye minikortet ut av emballasjen. FORHOLDSREGEL: Bruk fast og jevnt trykk til å skyve minikortet på plass. Hvis du bruker for mye makt, kan du skade kontakten. FORHOLDSREGEL: Kontaktene er laget for å sikre riktig innsetting. Hvis du føler motstand, må du kontrollere kontaktene på minikortet og på hovedkortet, og plassere kortet på nytt. FORHOLDSREGEL: For å unngå..

Trådløst minikort - Page 44

44 Trådløst minikort

..

Fjerne skjermenheten - Page 45

Skjerm 45 Skjerm ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på www.dell.com/regulatory_compliance. FORHOLDSREGEL: Bare en godkjent servicetekniker skal utføre reparasjoner på datamaskinen. Skade forårsaket av servicearbeid som ikke er godkjent av Dell, dekkes ikke av garantien. FORHOLDSREGEL: For å unngå elektrostatisk utlading kan du bruke en jordingsstropp rundt håndleddet eller berøre en um..

Skjerm - Page 46

46 Skjerm 6 Snu datamaskinen. 7 Fjern tastaturet. Se "Fjerne tastaturet" på side 31. 8 Fjern håndleddstøtten. Se "Fjerne håndleddstøtten" på side 35. 9 Snu datamaskinen og åpne skjermen så langt som mulig. 10 Koble antennekablene fra minikortet. Se "Fjerne minikortet" på side 41. 11 Løft kontaktlåsen og koble skjermkabelen fra kontakten på hovedkortet. 12 Koble fra kamerakabelen. Se "Fjerne kameramodulen" på side 63. 13 Merk deg hvordan skjermkabelen, kamerakabelen og minikort- antennekablene føres, og ta kablene ut av kabelføringene. 14 Fjern de to skruene som fester skjerme..

Montere skjermenheten - Page 47

Skjerm 47 15 Løft skjermen ut av datamaskinbasen. Montere skjermenheten 1 Følg instruksjonene i "Før du begynner" på side 9. 2 Sett skjermenheten på plass og skru inn de to skruene som fester skjermenheten til datamaskinbasen. MERK: Pass på at ingen kabler kommer imellom skjermenheten og datamaskinbasen. 3 Før skjermkabelen, kamerakabelen og minikort-antennekablene gjennom kabelføringene. 4 Koble til kamerakabelen. Se "Montere kameramodulen" på side 65. 1 skruer (2) 2 skjermenhet 3 antennekabler til minikort 4 kamerakabelkontakt 5 skjermkabelkontakt 2 1 5 4 3

..

Ta av hengseldekselet - Page 48

48 Skjerm 5 Skyv skjermkabelen inn i kontakten på hovedkortet, og trykk ned sperren for å feste kabelen. 6 Koble antennekablene til minikortet. Se "Montere minikortet" på side 43. 7 Monter håndleddstøtten. Se "Montere håndleddstøtten" på side 38. 8 Monter tastaturet. Se "Montere tastaturet" på side 33. 9 Snu datamaskinen. 10 Sett inn de to skruene som fester skjermenheten til datamaskinbasen. 11 Følg instruksjonene fra trinn 5 til trinn 6 i "Montere den optiske stasjonen" på side 25. 12 Monter moduldekselet. Se "Montere moduldekselet" på side 16. 13 Sett inn batteriet. Se "Sette..

Montere hengseldekselet - Page 49

Skjerm 49 Montere hengseldekselet 1 Følg instruksjonene i "Før du begynner" på side 9. 2 Rett inn tappene på hengseldekslet etter sporene på datamaskinbasen, og smett hengseldekselet på datamaskinbasen. 3 Sett inn de to skruene som holder hengseldekselet på plass. 4 Monter skjermenheten. Se "Montere skjermenheten" på side 47. 5 Monter håndleddstøtten. Se "Montere håndleddstøtten" på side 38. 6 Monter tastaturet. Se "Montere tastaturet" på side 33. 7 Monter den optiske stasjonen. Se "Montere den optiske stasjonen" på side 25. 8 Monter moduldekselet. Se "Montere moduldekselet" ..

Fjerne skjermrammen - Page 50

50 Skjerm Skjermramme Fjerne skjermrammen 1 Følg instruksjonene i "Før du begynner" på side 9. 2 Fjern skjermenheten. Se "Fjerne skjermenheten" på side 45. FORHOLDSREGEL: Skjermrammen er ekstremt skjør. Vær forsiktig når du fjerner rammen, slik at den ikke blir skadet. 3 Bruk fingertuppene til forsiktig å lirke opp kantene på innsiden av skjermrammen. 4 Løft skjermrammen unna skjermen. 1 skjermramme 1

..

Montere skjermrammen - Page 51

Skjerm 51 Montere skjermrammen 1 Følg instruksjonene i "Før du begynner" på side 9. 2 Juster skjermrammen etter skjermdekselet og smett skjermrammen på plass. 3 Monter skjermenheten. Se "Montere skjermenheten" på side 47. FORHOLDSREGEL: Før du slår på maskinen må du skru inn alle skruer og kontrollere at det ikke ligger igjen løse skruer inni datamaskinen. Ellers kan det oppstå skade på datamaskinen. Skjermpanel Fjerne skjermpanelet 1 Følg instruksjonene i "Før du begynner" på side 9. 2 Fjern skjermenheten. Se "Fjerne skjermenheten" på side 45. 3 Fjern skjermrammen. Se "Fjer..

Montere skjermpanelet - Page 52

52 Skjerm 5 Løft skjermpanelet av skjermdekselet. 6 Snu skjermpanelet opp ned, og plasser panelet på en ren overflate. 7 Løft teipen som fester skjermkabelen til skjermpanelet og koble skjermkabelen fra kontakten på skjermpanelet. Montere skjermpanelet 1 Følg instruksjonene i "Før du begynner" på side 9. 2 Koble skjermkabelen til skjermkortkontakten og fest skjermkabelen med teipen. 3 Rett inn skjermpanelet på skjermdekslet. 4 Sett inn de fire skruene som holder skjermen til skjermdekselet. 5 Monter skjermrammen. Se "Montere skjermrammen" på side 51. 6 Monter skjermenheten. Se "Mon..

Fjerne hengselenheten - Page 53

Skjerm 53 Hengselenhet Fjerne hengselenheten 1 Følg instruksjonene i "Før du begynner" på side 9. 2 Fjern skjermenheten. Se "Fjerne skjermenheten" på side 45. 3 Fjern skjermrammen. Se "Fjerne skjermrammen" på side 50. 4 Følg instruksjonene fra trinn 4 til trinn 5 i "Fjerne skjermpanelet" på side 51. 5 Ta ut de seks skruene som fester hengselenheten til skjermdekselet. 6 Løft hengselenheten unna skjermdekselet. 1 skruer (6) 2 hengselenhet 2 1

..

Montere hengselenheten - Page 54

54 Skjerm Montere hengselenheten 1 Følg instruksjonene i "Før du begynner" på side 9. 2 Plasser hengselenheten på skjermdekselet. 3 Sett inn de seks skruene som fester hengselenheten til skjermdekselet. 4 Følg instruksjonene fra trinn 3 og trinn 4 i "Montere skjermpanelet" på side 52. 5 Monter skjermrammen. Se "Montere skjermrammen" på side 51. 6 Monter skjermenheten. Se "Montere skjermenheten" på side 47. FORHOLDSREGEL: Før du slår på maskinen må du skru inn alle skruer og kontrollere at det ikke ligger igjen løse skruer inni datamaskinen. Ellers kan det oppstå skade på data..

Fjerne likestrømskontakten - Page 55

Likestrømskontakt 55 Likestrømskontakt ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på www.dell.com/regulatory_compliance. FORHOLDSREGEL: Bare en godkjent servicetekniker skal utføre reparasjoner på datamaskinen. Skade forårsaket av servicearbeid som ikke er godkjent av Dell, dekkes ikke av garantien. FORHOLDSREGEL: For å unngå elektrostatisk utlading kan du bruke en jordingsstropp rundt håndle..

Montere likestrømskontakten - Page 56

56 Likestrømskontakt 10 Koble likestrømskontaktens kabel fra kontakten på hovedkortet. 11 Løft likestrømskontakten ut av datamaskinbasen. Montere likestrømskontakten 1 Følg instruksjonene i "Før du begynner" på side 9. 2 Plasser likestrømskontakten på datamaskinbasen. 3 Koble likestrømskontaktens kabel til kontakten på hovedkortet. 4 Sett inn skruen som fester likestrømskontakten. 5 Monter hengseldekselet. Se "Montere hengseldekselet" på side 49. 6 Monter skjermenheten. Se "Montere skjermenheten" på side 47. 7 Monter håndleddstøtten. Se "Montere håndleddstøtten" på side..

Likestrømskontakt - Page 57

Likestrømskontakt 57 9 Følg instruksjonene fra trinn 5 til trinn 6 i "Montere den optiske stasjonen" på side 25. 10 Monter moduldekselet. Se "Montere moduldekselet" på side 16. 11 Sett inn batteriet. Se "Sette inn batteriet" på side 14. FORHOLDSREGEL: Før du slår på maskinen må du skru inn alle skruer og kontrollere at det ikke ligger igjen løse skruer inni datamaskinen. Ellers kan det oppstå skade på datamaskinen.

..

Likestrømskontakt - Page 58

58 Likestrømskontakt

..

Fjerne USB-kortet - Page 59

USB-kort 59 USB-kort ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på www.dell.com/regulatory_compliance. FORHOLDSREGEL: Bare en godkjent servicetekniker skal utføre reparasjoner på datamaskinen. Skade forårsaket av servicearbeid som ikke er godkjent av Dell, dekkes ikke av garantien. FORHOLDSREGEL: For å unngå elektrostatisk utlading kan du bruke en jordingsstropp rundt håndleddet eller berøre e..

Skru ut skruen som fester USB-kortet til datamaskinbasen. - Page 60

60 USB-kort 10 Skru ut skruen som fester USB-kortet til datamaskinbasen. 1 USB-kortkabel 1

..

Montere USB-kortet - Page 61

USB-kort 61 11 Løft USB-kortet av datamaskinbasen. Montere USB-kortet 1 Følg instruksjonene i "Før du begynner" på side 9. 2 Rett inn skruehullet på USB-kortet etter skruehullet på hovedkortet. 3 Skru inn skruen som fester USB-kortet til hovedkortet. 4 Skyv USB-kortkabelen inn i kontaktene på USB-kortet og hovedkortet, og trykk ned sikringssperrene. 5 Monter hengseldekselet. Se "Montere hengseldekselet" på side 49. 6 Monter skjermenheten. Se "Montere skjermenheten" på side 47. 7 Monter håndleddstøtten. Se "Montere håndleddstøtten" på side 38. 8 Monter tastaturet. Se "Montere t..

USB-kort - Page 62

62 USB-kort 9 Følg instruksjonene fra trinn 5 til trinn 6 i "Montere den optiske stasjonen" på side 25. 10 Monter moduldekselet. Se "Montere moduldekselet" på side 16. 11 Sett inn batteriet. Se "Sette inn batteriet" på side 14. FORHOLDSREGEL: Før du slår på maskinen må du skru inn alle skruer og kontrollere at det ikke ligger igjen løse skruer inni datamaskinen. Ellers kan det oppstå skade på datamaskinen.

..

Fjerne kameramodulen - Page 63

Kameramodul 63 Kameramodul ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på www.dell.com/regulatory_compliance. FORHOLDSREGEL: Bare en godkjent servicetekniker skal utføre reparasjoner på datamaskinen. Skade forårsaket av servicearbeid som ikke er godkjent av Dell, dekkes ikke av garantien. FORHOLDSREGEL: For å unngå elektrostatisk utlading kan du bruke en jordingsstropp rundt håndleddet eller ber..

64 - Page 64

64 Kameramodul 11 Løft kameramodulen av justeringspinnene og fjern kameramodulen fra skjermdekselet. 12 Fjern teipen som fester kamerakabelen til kameramodulen. 1 kameramodul 2 kamerakabel 2 1

..

Montere kameramodulen - Page 65

Kameramodul 65 13 Koble kamerakabelen fra kontakten på kameramodulen. Montere kameramodulen 1 Følg instruksjonene i "Før du begynner" på side 9. 2 Koble kamerakabelen til kameramodulen og fest teipen som holder kameraet til kameramodulen. 3 Rett inn kameramodulen etter justeringspinnene i skjermdekselet og sett kameramodulen i skjermdekselet. 4 Fest kamerakabelen til teipene på skjermdekselet. 5 Monter skjermdekselet. Se "Montere skjermpanelet" på side 52. 1 kamerakabel 2 kameramodul 3 teip 2 1 3

..

Kameramodul - Page 66

66 Kameramodul 6 Monter skjermrammen. Se "Montere skjermrammen" på side 51. 7 Monter skjermenheten. Se "Montere skjermenheten" på side 47. 8 Monter håndleddstøtten. Se "Montere håndleddstøtten" på side 38. 9 Monter tastaturet. Se "Montere tastaturet" på side 33. 10 Følg instruksjonene fra trinn 5 til trinn 6 i "Montere den optiske stasjonen" på side 25. 11 Monter moduldekselet. Se "Montere moduldekselet" på side 16. 12 Sett inn batteriet. Se "Sette inn batteriet" på side 14. FORHOLDSREGEL: Før du slår på maskinen må du skru inn alle skruer og kontrollere at det ikke ligger i..

Fjerne den termiske viften - Page 67

Termisk vifte 67 Termisk vifte ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på www.dell.com/regulatory_compliance. FORHOLDSREGEL: Bare en godkjent servicetekniker skal utføre reparasjoner på datamaskinen. Skade forårsaket av servicearbeid som ikke er godkjent av Dell, dekkes ikke av garantien. FORHOLDSREGEL: For å unngå elektrostatisk utlading kan du bruke en jordingsstropp rundt håndleddet eller..

Montere den termiske viften - Page 68

68 Termisk vifte Montere den termiske viften 1 Følg instruksjonene i "Før du begynner" på side 9. 2 Rett inn den termiske viften med justeringspinnene i datamaskinbasen og sett den termiske viften i datamaskinbasen. 3 Sett inn skruen som fester den termiske viften til datamaskinbasen. 4 Koble kjøleviftekabelen til kontakten på hovedkortet. 5 Monter håndleddstøtten. Se "Montere håndleddstøtten" på side 38. 6 Monter tastaturet. Se "Montere tastaturet" på side 33. 1 skrue 2 termisk vifte 3 hovedkortkontakt 2 3 1

..

Termisk vifte - Page 69

Termisk vifte 69 7 Følg instruksjonene fra trinn 5 til trinn 6 i "Montere den optiske stasjonen" på side 25. 8 Monter moduldekselet. Se "Montere moduldekselet" på side 16. 9 Sett inn batteriet. Se "Sette inn batteriet" på side 14. FORHOLDSREGEL: Før du slår på maskinen må du skru inn alle skruer og kontrollere at det ikke ligger igjen løse skruer inni datamaskinen. Ellers kan det oppstå skade på datamaskinen.

..

Termisk vifte - Page 70

70 Termisk vifte

..

Fjerne hovedkortet - Page 71

Hovedkort 71 Hovedkort ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på www.dell.com/regulatory_compliance. FORHOLDSREGEL: Bare en godkjent servicetekniker skal utføre reparasjoner på datamaskinen. Skade forårsaket av servicearbeid som ikke er godkjent av Dell, dekkes ikke av garantien. FORHOLDSREGEL: For å unngå elektrostatisk utlading kan du bruke en jordingsstropp rundt håndleddet eller berøre..

- Page 72

72 Hovedkort 13 Løft sikringssperrene og koble USB-kortkabelen fra kontaktene på hovedkortet og USB-kortet. 14 Løft sikringssperren og koble kabelen til mediekortleserkortet fra kontakten på hovedkortet. 15 Fjern de fire skruene som fester hovedkortet til datamaskinbasen. 16 Lirk forsiktig portene på hovedkortet ut av sporene på datamaskinbasen, og løft hovedkortet ut av datamaskinbasen. 1 kontakt for likestrømskabel 2 USB-kortkabelkontakter (2) 3 kontakt til høyttalerkabel 4 kontakter til kabler for mediekortleserkort (2) 1 2 3 4

..

Montere hovedkortet - Page 73

Hovedkort 73 17 Snu hovedkortenheten. 18 Fjern varmeavlederen. Se "Fjerne varmeavlederen" på side 77. Montere hovedkortet 1 Følg instruksjonene i "Før du begynner" på side 9. 2 Monter varmeavlederen. Se "Montere varmeavlederenheten" på side 79. 3 Snu hovedkortenheten. 4 Skyv portene på hovedkortet inn i sporene på datamaskinbasen. 1 porter 2 hovedkort 3 skruer (4) 2 3 1

..

- Page 74

74 Hovedkort 5 Rett inn hovedkortet med justeringspinnene i datamaskinbasen og plasser hovedkortet i datamaskinbasen. MERK: Pass på at ikke høyttalerkabelkontakten kommer imellom hovedkortet og datamaskinbasen. 6 Sett inn de fire skruene som fester hovedkortet til datamaskinbasen. 7 Koble til kabelen til likestrømskontakten og høyttalerkabelen til kontaktene på hovedkortet. 8 Koble USB-kortkabelen til kontaktene på hovedkortet og USB-kortet. Press sikringstappene ned. 9 Koble kabelen til mediekortleserkortet til kontakten på hovedkortet. Press sikringssperren ned. 10 Monter det tråd..

Skrive inn servicekoden i BIOS - Page 75

Hovedkort 75 Skrive inn servicekoden i BIOS 1 Forsikre deg om at strømadapteren er koblet til, og at hovedbatteriet er satt inn på riktig måte. 2 Slå på datamaskinen. 3 Trykk på <F2> under POST for å starte systemoppsettprogrammet. 4 Naviger til sikkerhetskategorien og skriv inn servicemerket i Angi servicemerke -feltet.

..

Hovedkort - Page 76

76 Hovedkort

..

Fjerne varmeavlederen - Page 77

Varmeavlederenhet 77 Varmeavlederenhet ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på www.dell.com/regulatory_compliance. ADVARSEL: Hvis du tar varmeavlederenheten ut av datamaskinen mens den er varm, må du ikke berøre metallinnkapslingen til varmeavlederenheten. FORHOLDSREGEL: Bare en godkjent servicetekniker skal utføre reparasjoner på datamaskinen. Skade forårsaket av servicearbeid som ikke er..

- Page 78

78 Varmeavlederenhet 12 Følg instruksjonene fra til trinn 12 til trinn 17 i "Fjerne hovedkortet" på side 71. 13 Løsne de fire skruene, i rekkefølgen som vises på varmeavlederen, som fester varmeavlederen til hovedkortet. 14 Løft varmeavlederen av hovedkortet. 1 varmeavlederenhet 2 festeskruer (4) 1 2

..

Montere varmeavlederenheten - Page 79

Varmeavlederenhet 79 Montere varmeavlederenheten MERK: Den originale varmeplaten kan brukes om igjen hvis originalprosessoren og -varmeavlederen installeres på nytt sammen. Hvis enten prosessoren eller varmeavlederen skiftes ut, må du bruke varmeplaten i pakken slik at termisk konduktivitet oppnås. 1 Følg instruksjonene i "Før du begynner" på side 9. 2 Tørk av termisk fett fra bunnen av varmeavlederen, og påfør det igjen. 3 Rett inn de fire festeskruene på varmeavlederen etter skruehullene på hovedkortet, og skru dem fast i rekkefølgen som er angitt på varmeavlederen. 4 Følg i..

Varmeavlederenhet - Page 80

80 Varmeavlederenhet

..

Fjerne mediekortleserkortet - Page 81

Mediekortleserkort 81 Mediekortleserkort ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på www.dell.com/regulatory_compliance. FORHOLDSREGEL: Bare en godkjent servicetekniker skal utføre reparasjoner på datamaskinen. Skade forårsaket av servicearbeid som ikke er godkjent av Dell, dekkes ikke av garantien. FORHOLDSREGEL: For å unngå elektrostatisk utlading kan du bruke en jordingsstropp rundt håndle..

Montere mediekortleserkortet - Page 82

82 Mediekortleserkort 9 Løft mediekortleserkortet ut av datamaskinbasen. Montere mediekortleserkortet 1 Følg instruksjonene i "Før du begynner" på side 9. 2 Rett inn mediekortleserkortet etter justeringspinnene på datamaskinbasen. 3 Sett inn skruen som fester mediekortleserkortet til datamaskinbasen. 4 Skyv kabelen inn i kontaktene på hovedkortet og mediekortleserkortet, og press deretter ned låsesperrene. 5 Monter håndleddstøtten. Se "Montere håndleddstøtten" på side 38. 1 skrue 2 mediekortleserkort 3 kontakter til kabel for mediekortleserkort (2) 2 1 3

..

Mediekortleserkort - Page 83

Mediekortleserkort 83 6 Monter tastaturet. Se "Montere tastaturet" på side 33. 7 Følg instruksjonene fra trinn 5 til trinn 6 i "Montere den optiske stasjonen" på side 25. 8 Monter moduldekselet. Se "Montere moduldekselet" på side 16. 9 Sett inn batteriet. Se "Sette inn batteriet" på side 14. FORHOLDSREGEL: Før du slår på maskinen må du skru inn alle skruer og kontrollere at det ikke ligger igjen løse skruer inni datamaskinen. Ellers kan det oppstå skade på datamaskinen.

..

Mediekortleserkort - Page 84

84 Mediekortleserkort

..

Fjerne høyttalerne - Page 85

Høyttalere 85 Høyttalere ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Du finner mer informasjon om god sikkerhetspraksis på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på www.dell.com/regulatory_compliance. FORHOLDSREGEL: Bare en godkjent servicetekniker skal utføre reparasjoner på datamaskinen. Skade forårsaket av servicearbeid som ikke er godkjent av Dell, dekkes ikke av garantien. FORHOLDSREGEL: For å unngå elektrostatisk utlading kan du bruke en jordingsstropp rundt håndleddet eller ber..

Montere høyttalerne - Page 86

86 Høyttalere 10 Løft høyttalerne sammen med kabelen ut av datamaskinbasen. Montere høyttalerne 1 Følg instruksjonene i "Før du begynner" på side 9. 2 Før høyttalerkablene gjennom føringssporene. 3 Rett inn høyttalerne etter justeringspinnene på datamaskinbasen og sett høyttalerne i datamaskinbasen. 4 Skru inn igjen de to skruene som fester høyttalerne til datamaskinbasen. 5 Monter mediekortleserkortet. Se "Montere mediekortleserkortet" på side 82. 6 Monter harddiskenheten. Se "Montere harddiskenheten" på side 21. 1 skruer (2) 2 høyttalerkabel 3 høyttalere (2) 2 3 1

..

Høyttalere - Page 87

Høyttalere 87 7 Følg instruksjonene i trinn 3 til trinn 16 i "Montere hovedkortet" på side 73. 8 Følg instruksjonene i trinn 5 til trinn 6 i "Montere den optiske stasjonen" på side 25. 9 Monter moduldekselet. Se "Montere moduldekselet" på side 16. 10 Sett inn batteriet. Se "Sette inn batteriet" på side 14. FORHOLDSREGEL: Før du slår på maskinen må du skru inn alle skruer og kontrollere at det ikke ligger igjen løse skruer inni datamaskinen. Ellers kan det oppstå skade på datamaskinen.

..

Høyttalere - Page 88

88 Høyttalere

..

Systemkonfigurasjonsskjermene - Page 89

Systemkonfigurasjon 89 Systemkonfigurasjon Bruk systemkonfigurasjon til å: • Endre systemkonfigurasjonen etter at du har installert, endret eller fjernet maskinvare i datamaskinen • Velge eller endre brukertilgjengelige valg, som brukerpassordet • Se hvor mye minne som er tilgjengelig eller angi hvilken type harddisk som er installert MERK: Før du endrer systemkonfigurasjonen, anbefales det at du skriver ned informasjonen på systemkonfigurasjonsskjermbildet for fremtidig referanse. Starte Systemkonfigurasjon 1 Slå på datamaskinen (eller start den på nytt). 2 Når DELL-logoen vis..

Alternativer for systemkonfigurasjon - Page 90

90 Systemkonfigurasjon Alternativer for systemkonfigurasjon MERK: Avhengig av datamaskinmodellen og hvilke enheter som er installert, kan det hende at noen av elementene i denne delen ikke vises i det hele tatt, eller at de vises litt annerledes. Konfigurasjonselement — Dette feltet vises til venstre i systemkonfigurasjonsvinduet. Du kan bla i listen, som inneholder funksjoner som definerer datamaskinens konfigurasjon, inkludert installert programvare, strømsparingsfunksjoner og sikkerhetsfunksjoner. Du blar i listen ved hjelp av opp- og ned-piltastene. Når et alternativ er uthevet, vis..

Systemkonfigurasjon - Page 91

Systemkonfigurasjon 91 Asset Tag (Utstyrskode) Viser datamaskinens utstyrskode når utstyrskoden finnes CPU Type (Prosessortype) Viser prosessortypen CPU Speed (Prosessorhastighet) Viser prosessorhastigheten CPU ID (Prosessor-ID) Viser prosessor-ID CPU Cache (Hurtigbuffer for prosessor) L1 Cache size (Størrelse på L1-hurtigbuffer) Viser størrelsen på L1-hurtigbufferen L2 Cache size (Størrelse på L2-hurtigbufferen) Viser størrelsen på L2-hurtigbufferen L3 Cache size (Størrelse på L3-hurtigbuffer) Viser størrelsen på L3-hurtigbufferen Fixed HDD (Fast harddisk) Viser harddiskinform..

Systemkonfigurasjon - Page 92

92 Systemkonfigurasjon Advanced (avansert) • Intel SpeedStep - Dette feltet aktiverer eller deaktiverer Intel SpeedStep-modus for prosessoren. • Virtualization (Virtualisering) - Når dette er aktivert, kan VMM bruke ekstra maskinvarekapasitet som leveres av Vanderpool Technology. • Integrated NIC (Integrert nettverkskort) - Aktiverer/deaktiverer den integrerte LAN- kontrolleren. • USB Emulation (USB-emulering) - Aktiverer/deaktiverer systemets grunnleggende inn- og utdatasystem (BIOS) som kontrollerer USB-tastatur og mus. • USB PowerShare - Aktiverer/deaktiverer lading av USB-enh..

Boot (Oppstart) - Page 93

Systemkonfigurasjon 93 Advanced (Miscellaneous Devices) (Avansert (diverse enheter)) • External USB Ports (Eksterne USB-porter) - Aktiver/deaktiver eksterne USB-porter Set Admin Password (Angi admin-passord) Lar deg angi, endre eller slette administratorpassordet MERK: Sletting av administratorpassordet sletter systempassordet. Angi derfor administratorpassordet før systempassordet. Set System Password (Angi systempassord) Lar deg angi, endre eller slette systempassordet Set HDD Password (Angi harddiskpassord) Lar deg angi, endre eller slette harddiskpassordet Password on Boot (Passord v..

Systemkonfigurasjon - Page 94

94 Systemkonfigurasjon 2nd Boot Priority (2. oppstartsprioritet) Angir oppstartsrekkefølgen for de tilgjengelige enhetene Removable Drive (flyttbar stasjon); Hard Drive (harddisk); USB Storage Device (USB- lagringsenhet); CD/DVD/CD-RW Drive (CD/DVD/CD-RW-stasjon); Network (nettverk); Disabled (deaktivert) (CD/DVD/CD-RW Drive som standard) 3rd Boot Priority (3. oppstartsprioritet) Angir oppstartsrekkefølgen for de tilgjengelige enhetene Removable Drive (flyttbar stasjon); Hard Drive (harddisk); USB Storage Device (USB- lagringsenhet); CD/DVD/CD-RW Drive (CD/DVD/CD-RW-stasjon); Network (net..

Boot Sequence (Oppstartsrekkefølge) - Page 95

Systemkonfigurasjon 95 Boot Sequence (Oppstartsrekkefølge) Med denne funksjonen kan du endre oppstartsrekkefølgen for enheter. Boot Options (Oppstartsalternativer) • Removable Drive (flyttbar stasjon) — Datamaskinen forsøker å starte fra den flyttbare stasjonen. Hvis det ikke finnes noe operativsystem på stasjonen, genererer datamaskinen en feilmelding. • Hard Drive (harddisk) — Datamaskinen forsøker å starte fra primærharddisken. Hvis det ikke finnes noe operativsystem på stasjonen, genererer datamaskinen en feilmelding. • CD/DVD/CD-RW Drive (CD/DVD/CD-RW-stasjon) — Da..

Endre oppstartsrekkefølgen for fremtidige oppstarter - Page 96

96 Systemkonfigurasjon 3 Når meldingen F2 = Setup (konfigurasjon) , F12 = Boot Options (alternativer for oppstart) vises nederst til høyre på skjermen, trykker du på <F12>. MERK: Hvis du venter for lenge og du ser Windows-logoen, venter du til operativsystemet er helt startet, og du ser skrivebordet i Microsoft Windows. Deretter slår du av datamaskinen og prøver på nytt. Boot Device Menu (oppstartsenhetsmeny) vises, og viser en liste over alle tilgjengelige oppstartsenheter. 4 Velg enheten du vil starte opp fra, på Boot Device Menu (oppstartsenhetsmeny). Hvis du for eksempel s..

Flash-oppdatere BIOS - Page 97

Flash-oppdatere BIOS 97 Flash-oppdatere BIOS Det kan hende at BIOS krever flashing når en oppdatering er tilgjengelig eller systemkortet blir byttet ut. Slik flash-oppdaterer du BIOS: 1 Slå på datamaskinen. 2 Gå til support.dell.com/support/downloads . 3 Finn BIOS-oppdateringsfilen for din datamaskin. MERK: Servicekoden for datamaskinen din finner du på en etikett på bunnen av maskinen. Hvis du har datamaskinens servicekode: a Klikk på Enter a Tag (Oppgi et merke). b Skriv inn servicekoden for datamaskinen i feltet Enter a service tag (Skriv inn servicekode), klikk på Go (kjør), og..

Flash-oppdatere BIOS - Page 98

98 Flash-oppdatere BIOS 6 Klikk på Save (Lagre) for å lagre filen på skrivebordet. Filen lastes ned til skrivebordet. 7 Klikk på Close (Lukk) hvis vinduet Download Complete (Nedlastingen er fullført) vises. Filikonet vises på skrivebordet og har samme tittel som den nedlastede BIOS-oppdateringsfilen. 8 Dobbeltklikk på filikonet på skrivebordet, og følg veiledningen på skjermen.

..

Sponsored links

Latest Update