Dell Inspiron 14z (n411z, Late 2011) User Manual Turkish

Inspiron 14z (N411z, Late 2011) Language

Download Dell Inspiron 14z (n411z, Late 2011) User Manual Turkish

Sponsored links


Download Request Is In Process

Dell Inspiron 14z-N411z - Page 1

Dell Inspiron 14z-N411z Kullanıcı El Kitabı Yasal model: P23G Yasal tip: P23G001

..

NOT, ürününüzü daha iyi kullanmanızı sa - Page 2

Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, ürününüzü daha iyi kullanmanızı sa ğ layan önemli bilgileri anlatır. D İ KKAT: D İ KKAT, yönergelere uyulmadı ğ ında donanımın zarar görebilece ğ ini veya veri kaybı olabilece ğ ini belirtir. UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, ki ş isel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. ____________________ Bu belgedeki bilgiler önceden bildirilmeksizin de ğ i ş tirilebilir. © 2011 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır. Dell Inc.'ın yazılı izni olmadan bu materyallerin herhangi bir ş ekilde ..

çerik - Page 3

İ çerik 3 İ çerik 1 Ba ş lamadan Önce . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Önerilen Araçlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Bilgisayarınızı Kapatma . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Bilgisayarınızın İ çinde Çalı ş maya Ba ş lamadan Önce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2 Pil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Pili Çıkarma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Pil De ğ i ş tirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3 Modül Kapa ğ ı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Modül Kapa ğ ını Çıkarma . . . ..

çerik - Page 4

4 İ çerik 5 Sabit Sürücü Aksamı . . . . . . . . . . . . . 19 Sabit Sürücü Aksamını Çıkarma . . . . . . . . . . 19 Sabit Sürücü Aksamını Geri Takma . . . . . . . . 21 6 Optik Sürücü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Optik Sürücüyü Çıkarma . . . . . . . . . . . . . . 23 Optik Sürücüyü Yerine Takma . . . . . . . . . . . 25 7 Bellek Modülü (Modülleri) . . . . . . . . . 27 Sistem Belle ğ ini Yükseltme . . . . . . . . . . . . 27 Bellek Modüllerini Çıkarma . . . . . . . . . . . . . 28 Bellek Modüllerini Takma(s) . . . . . . . . . . . . 29 8 Klavye ...

5 - Page 5

İ çerik 5 10 Kablosuz Mini Kart . . . . . . . . . . . . . . . 41 Mini Kartı Çıkarma . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Mini Kartı De ğ i ş tirme . . . . . . . . . . . . . . . . 43 11 Ekran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Ekran Aksamı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Ekran Aksamını Çıkarma . . . . . . . . . . . . 45 Ekran Aksamını De ğ i ş tirme . . . . . . . . . . . 47 Mente ş e Kapa ğ ı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Mente ş e Kapa ğ ını Çıkarma . . . . . . . . . . . 48 Mente ş e Kapa ğ ını De ğ i ş tirme . ..

çerik - Page 6

6 İ çerik 13 USB Kartı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 USB Kartının Çıkartılması . . . . . . . . . . . . . . 61 USB Kartının De ğ i ş tirilmesi . . . . . . . . . . . . 63 14 Kamera Modülü . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Kamera Modülünü Çıkarma . . . . . . . . . . . . . 65 Kamera Modülünü Yerine Takma . . . . . . . . . 67 15 Termal Fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Termal Fanı Çıkarma . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Termal Fanı Yerine Takma . . . . . . . . . . . . . . 70 16 Sistem Kartı . . . . . . . . . . . . . . . . ..

7 - Page 7

İ çerik 7 18 Ortam-Kartı Okuyucu Kartı . . . . . . . . 83 Ortam-Kartı Okuyucu Kartını Çıkarma . . . . . . 83 Ortam-Kartı Okuyucu Kartını Yerine Takma . . . . 84 19 Hoparlörler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Hoparlörleri Çıkarma . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Hoparlörleri Takma . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 20 Sistem Kurulumu . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Sistem Kurulumuna Girme . . . . . . . . . . . . . 91 Sistem Kurulum Seçenekleri . . . . . . . . . . . . 92 Boot Sequence (Önyükleme Sırası) . . . . . . . 96 Boot Options (Önyükleme..

çerik - Page 8

8 İ çerik

..

Önerilen Araçlar - Page 9

Ba ş lamadan Önce 9 Ba ş lamadan Önce Bu el kitabında bilgisayarınızdaki bile ş enlerin takılması ya da çıkarılmasıyla ilgili yönergeler anlatılmaktadır. Aksi belirtilmedikçe, her yordamda a ş a ğ ıdaki ko ş ulların geçerli oldu ğ u varsayılır: • Sayfa 9’daki "Bilgisayarınızı Kapatma" ve Sayfa 10’daki "Bilgisayarınızın İ çinde Çalı ş maya Ba ş lamadan Önce" bölümlerindeki adımları gerçekle ş tirin. • Bilgisayarınızla birlikte verilen güvenlik bilgilerini okudunuz . • Bir bile ş en, çıkarma yordamı tersten uygulanarak de ğ i ş ..

ş - Page 10

10 Ba ş lamadan Önce Bilgisayarınızın İ çinde Çalı ş maya Ba ş lamadan Önce Bilgisayarınızı olası zararlardan korumak ve ki ş isel güvenli ğ inizi sa ğ lamak için a ş a ğ ıdaki güvenlik yönergelerini uygulayın. UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte verilen güvenlik bilgilerini okuyun. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. D İ KKAT: Yalnızca yetkili bir servis teknisyeni bilgisayarınızda onarım yapmalıdır. Dell tarafından ..

ş - Page 11

Ba ş lamadan Önce 11 5 Bilgisayarınızı ve tüm ba ğ lı aygıtları elektrik prizlerinden çıkarın. 6 Ba ğ lı tüm aygıtları bilgisayarınızdan çıkarın. D İ KKAT: Sistem kartının hasar görmesini engellemek için, bilgisayar içinde çalı ş madan önce ana pili çıkarın (bkz. Sayfa 13’daki "Pili Çıkarma"). 7 Pili çıkarın. Bkz. Sayfa 13’daki "Pili Çıkarma". 8 Bilgisayarın üst kenarını yukarı getirin, bilgisayarı açın ve sistem kartını topraklamak için güç dü ğ mesine basın.

..

12 - Page 12

12 Ba ş lamadan Önce

..

Pili Çıkarma - Page 13

Pil 13 Pil UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte verilen güvenlik bilgilerini okuyun. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. D İ KKAT: Yalnızca yetkili bir servis teknisyeni bilgisayarınızda onarım yapmalıdır. Dell tarafından yetkilendirilmemi ş servislerden kaynaklanan zararlar garantinizin kapsamında de ğ ildir. D İ KKAT: Elektrostatik bo ş alımı önlemek için, bir bilek topraklama kayı ş ı kullanarak ya da boyanmamı ş metal yüzeyler..

Pil De - Page 14

14 Pil Pil De ğ i ş tirme 1 Sayfa 9’daki "Ba ş lamadan Önce" bölümündeki yönergeleri uygulayın. 2 Pili, pil yuvasına takın ve yerine oturana kadar bastırın. 3 Her iki pil ayırma mandalını kilitli konuma getirin. 1 pil 2 pil ayırma mandalları (2) 2 1

..

Modül Kapa - Page 15

Modül Kapa ğ ı 15 Modül Kapa ğ ı UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte verilen güvenlik bilgilerini okuyun. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. D İ KKAT: Yalnızca yetkili bir servis teknisyeni bilgisayarınızda onarım yapmalıdır. Dell tarafından yetkilendirilmemi ş servislerden kaynaklanan zararlar garantinizin kapsamında de ğ ildir. D İ KKAT: Elektrostatik bo ş alımı önlemek için, bir bilek topraklama kayı ş ı kullanarak ya da b..

Modül Kapa - Page 16

16 Modül Kapa ğ ı Modül Kapa ğ ını Yerine Takma 1 Sayfa 9’daki "Ba ş lamadan Önce" bölümündeki yönergeleri uygulayın. 2 Modül kapa ğ ındaki tırnakları bilgisayar tabanındaki yuvalarla hizalayın ve modül kapa ğ ını yerine oturtun. 3 Modül kapa ğ ını bilgisayar tabanına sabitleyen tutucu vidayı sıkı ş tırın. 4 Pili yerine takın. Bkz. Sayfa 14’daki "Pil De ğ i ş tirme". 1 modül kapa ğ ı 2 tutucu vida 3 tırnaklar 4 bilgisayar tabanı 4 3 1 2

..

Dü - Page 17

Dü ğ me Pil 17 Dü ğ me Pil UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte verilen güvenlik bilgilerini okuyun. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. D İ KKAT: Yalnızca yetkili bir servis teknisyeni bilgisayarınızda onarım yapmalıdır. Dell tarafından yetkilendirilmemi ş servislerden kaynaklanan zararlar garantinizin kapsamında de ğ ildir. D İ KKAT: Elektrostatik bo ş alımı önlemek için, bir bilek topraklama kayı ş ı kullanarak ya da boyanmam..

İ - Page 18

18 Dü ğ me Pil Dü ğ me Pili De ğ i ş tirme 1 Bölümdeki yönergeleri uygulayın Sayfa 9’daki "Ba ş lamadan Önce". 2 Pozitif yönü yukarı bakacak ş ekilde, dü ğ me pili sistem kartındaki pil yuvasına oturtun. 3 Modül kapa ğ ını yerine takın. Bkz. Sayfa 16’daki "Modül Kapa ğ ını Yerine Takma". 4 Pili yerle ş tirin. Bkz. Sayfa 14’daki "Pil De ğ i ş tirme". D İ KKAT: Bilgisayarı çalı ş tırmadan önce tüm vidaları yerine takın ve bilgisayarın içine kaçmı ş vida kalmadı ğ ından emin olun. İ çeride unutulan vida bilgisayara zarar verebilir. 1 pl..

Sabit Sürücü Aksamını Çıkarma - Page 19

Sabit Sürücü Aksamı 19 Sabit Sürücü Aksamı UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte verilen güvenlik bilgilerini okuyun. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. UYARI: Sabit sürücüyü bilgisayardan sürücü ısınmı ş haldeyken çıkarırsanız, sabit sürücünün metal yuvasına, dokunmayın. D İ KKAT: Yalnızca yetkili bir servis teknisyeni bilgisayarınızda onarım yapmalıdır. Dell tarafından yetkilendirilmemi ş servislerden kaynaklanan ..

ğ - Page 20

20 Sabit Sürücü Aksamı 5 Çekme tırna ğ ını kullanarak, sistem kartı üzerindeki konnektöründen ayırmak için sabit sürücü aksamını kaydırın. 6 Sabit sürücü aksamını bilgisayar tabanından kaldırarak çıkarın. 7 Sabit sürücü braketini sabit sürücüye sabitleyen dört vidayı sökün. 8 Sabit sürücüyü kaldırıp sabit sürücü braketinden çıkartın. 1 vidalar (4) 2 çekme tırna ğ ı 3 sabit sürücü aksamı 2 3 1

..

Sabit Sürücü Aksamını Geri Takma - Page 21

Sabit Sürücü Aksamı 21 Sabit Sürücü Aksamını Geri Takma 1 Sayfa 9’daki "Ba ş lamadan Önce" bölümündeki yönergeleri uygulayın. 2 Yeni sabit sürücüyü ambalajından çıkarın. Eski sabit sürücüyü saklamak veya nakletmek için ambalajını saklayın. 3 Sabit sürücü braketi üzerindeki vida deliklerini, sabit sürücü kafesindeki deliklerle aynı hizaya getirin. 4 Sabit sürücü braketini sabit sürücüye sabitleyen dört vidayı yerine takın. 5 Sabit sürücü aksamını bilgisayar tabanından kaldırarak çıkarın. 6 Çekme tırna ğ ını kullanarak, sabit s..

Me and My Dell - Page 22

22 Sabit Sürücü Aksamı 9 Pili yerine takın. Bkz. Sayfa 14’daki "Pil De ğ i ş tirme". D İ KKAT: Bilgisayarı çalı ş tırmadan önce tüm vidaları yerine takın ve bilgisayarın içine kaçmı ş vida kalmadı ğ ından emin olun. İ çeride unutulan vida bilgisayara zarar verebilir. 10 Bilgisayarınızı ve aygıtları elektrik prizine ba ğ layın ve açın. 11 Gerekirse bilgisayarınızın i ş letim sistemini yükleyin. 12 Gerekti ğ i biçimde, bilgisayarınızın sürücülerini ve yardımcı programlarını yükleyin. NOT: Bilgisayarınız için i ş letim sisteminin, sü..

Optik Sürücüyü Çıkarma - Page 23

Optik Sürücü 23 Optik Sürücü UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte verilen güvenlik bilgilerini okuyun. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. D İ KKAT: Yalnızca yetkili bir servis teknisyeni bilgisayarınızda onarım yapmalıdır. Dell tarafından yetkilendirilmemi ş servislerden kaynaklanan zararlar garantinizin kapsamında de ğ ildir. D İ KKAT: Elektrostatik bo ş alımı önlemek için, bir bilek topraklama kayı ş ı kullanarak ya da boyan..

- Page 24

24 Optik Sürücü 6 Optik sürücü braketini optik sürücüye sabitleyen iki vidayı sökün. 7 Optik sürücü braketini optik sürücüden çıkarın. 8 Optik sürücü çerçevesindeki tırnakları nazikçe kaldırın ve çerçeveyi optik sürücü aksamından çıkarın. 1 optik sürücü aksamı 2 bilgisayar tabanı 3 vida 1 2 3

..

Optik Sürücüyü Yerine Takma - Page 25

Optik Sürücü 25 Optik Sürücüyü Yerine Takma 1 Sayfa 9’daki "Ba ş lamadan Önce" bölümündeki yönergeleri uygulayın. 2 Optik sürücü çerçevesindeki tırnakları optik sürücüdeki yuvalarla hizalayın ve optik sürücü çerçevesini takın. 3 Optik sürücü braketindeki vida deliklerini optik sürücü üzerindeki vida delikleriyle hizalayın. 4 Optik sürücü braketini optik sürücüye sabitleyen iki vidayı yerine takın. 5 Optik sürücüyü optik sürücü yuvasına geri kaydırın. 6 Optik sürücü aksamını bilgisayar tabanına sabitleyen vidayı takın. 1 opti..

Optik Sürücü - Page 26

26 Optik Sürücü 7 Modül kapa ğ ını yerine takın. Bkz. Sayfa 16’daki "Modül Kapa ğ ını Yerine Takma". 8 Pili yerine takın. Bkz. Sayfa 14’daki "Pil De ğ i ş tirme". D İ KKAT: Bilgisayarı çalı ş tırmadan önce tüm vidaları yerine takın ve bilgisayarın içine kaçmı ş vida kalmadı ğ ından emin olun. İ çeride unutulan vida bilgisayara zarar verebilir.

..

Bellek Modülü (Modülleri) - Page 27

Bellek 27 Bellek Modülü (Modülleri) UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte verilen güvenlik bilgilerini okuyun. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. D İ KKAT: Yalnızca yetkili bir servis teknisyeni bilgisayarınızda onarım yapmalıdır. Dell tarafından yetkilendirilmemi ş servislerden kaynaklanan zararlar garantinizin kapsamında de ğ ildir. D İ KKAT: Elektrostatik bo ş alımı önlemek için, bir bilek topraklama kayı ş ı kullanarak ya da b..

Bellek Modüllerini Çıkarma - Page 28

28 Bellek Bellek Modüllerini Çıkarma 1 Sayfa 9’daki "Ba ş lamadan Önce" bölümündeki yönergeleri uygulayın. 2 Pili çıkarın. Bkz. Sayfa 13’daki "Pili Çıkarma". 3 Modül kapa ğ ını çıkarın. Bkz. Sayfa 15’daki "Modül Kapa ğ ını Çıkarma". D İ KKAT: Bellek modülü konnektörünün hasar görmesini önlemek için, bellek modülü emniyet klipslerini açarken araç kullanmayın. 4 Bellek modülünü DIMM B konnektöründen çıkarmak için, gidin: adım 5’daki. Bellek modülünü DIMM A konnektöründen çıkarmak için: a Bilgisayarı ters çevirin. b Klavyeyi ..

Bellek Modüllerini Takma(s) - Page 29

Bellek 29 Bellek Modüllerini Takma(s) 1 Sayfa 9’daki "Ba ş lamadan Önce" bölümündeki yönergeleri uygulayın. 2 Bellek modülün altındaki çenti ğ i, bellek modülü konnektöründeki tırnakla hizalayın. 3 Bellek modülünü 45 derecelik açı ile düz biçimde bellek modülü konnektörüne kaydırın ve yerine oturana kadar bellek modülüne her iki tarafından a ş a ğ ı do ğ ru bastırın. Tık sesi duymazsanız, bellek modülünü çıkarıp yeniden takın. NOT: Bellek modülü düzgün takılmamı ş sa bilgisayar önyükleme yapmayabilir. 4 Bellek modülünü DIMM B k..

Bellek - Page 30

30 Bellek 6 Modül kapa ğ ını yerine takın. Bkz. Sayfa 16’daki "Modül Kapa ğ ını Yerine Takma". 7 Pili yerine takın. Bkz. Sayfa 14’daki "Pil De ğ i ş tirme". Bilgisayarınızı ve aygıtları elektrik prizine ba ğ layın ve açın. Bilgisayar önyükleme yaparken bellek modüllerini algılar ve sistem yapılandırma bilgilerini otomatik olarak güncelle ş tirir. Bilgisayara takılı bellek miktarını onaylamak için: Ba ş lat → Denetim Masası → Sistem ve Güvenlik → Sistem ö ğ elerini tıklatın.

..

Klavyeyi Çıkarma - Page 31

Klavye 31 Klavye UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte verilen güvenlik bilgilerini okuyun. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. D İ KKAT: Yalnızca yetkili bir servis teknisyeni bilgisayarınızda onarım yapmalıdır. Dell tarafından yetkilendirilmemi ş servislerden kaynaklanan zararlar garantinizin kapsamında de ğ ildir. D İ KKAT: Elektrostatik bo ş alımı önlemek için, bir bilek topraklama kayı ş ı kullanarak ya da boyanmamı ş metal yü..

İ - Page 32

32 Klavye D İ KKAT: Klavye konnektörünün sistem kartından zorla çekilmesini önlemek için klavyeyi dikkatli bir ş ekilde kaldırın. 6 Klavyeyi dikkatlice kaldırın ve klavye tırnaklarını avuç içi dayana ğ ı aksamındaki yuvalardan kaydırarak çıkarın. 7 Klavyeyi ters çevirin ve klavyeyi avuç içi dayna ğ ı aksamının üzerine yerle ş tirin. 8 Konnektör mandallarını kaldırın ve klavye ile klavye arka ı ş ık kablosunu sistem kartı üzerindeki konnektörden çıkarın. NOT: Klavye arka ı ş ık kablosu ancak arkadan aydınlatmalı bir klavye satın almanız ..

Klavyeyi De - Page 33

Klavye 33 9 Klavyeyi avuç içi dayana ğ ı aksamından kaldırarak çıkarın. Klavyeyi De ğ i ş tirme 1 Sayfa 9’daki "Ba ş lamadan Önce" bölümündeki yönergeleri uygulayın. 2 Klavye kablosunu sistem kartındaki konnektöre kaydırın ve klavye kablosunu sabitlemek için konnektör mandalına basın. 3 Klavye üzerindeki tırnakları avuç içi dayana ğ ı aksamındaki yuvalarla hizalayın ve klavyeyi indirerek yerine oturtun. 4 Klavyeyi yerine sabitlemek için klavyenin kenarlarına nazikçe bastırın. 5 Pili yerine takın. Bkz. Sayfa 14’daki "Pil De ğ i ş tirme". 1 klavy..

Klavye - Page 34

34 Klavye

..

Avuç içi Dayana - Page 35

Avuç içi Dayana ğ ı Aksamı 35 Avuç içi Dayana ğ ı Aksamı UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte verilen güvenlik bilgilerini okuyun. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. D İ KKAT: Elektrostatik bo ş alımı önlemek için, bir bilek topraklama kayı ş ı kullanarak ya da boyanmamı ş metal yüzeylere (bilgisayardaki bir konnektör gibi) sık sık dokunarak kendinizi topraklayın. D İ KKAT: Yalnızca yetkili bir servis teknisyeni bilgisayarı..

Konnektörlerin zarar görmesini önlemek için üst - Page 36

36 Avuç içi Dayana ğ ı Aksamı 6 Bilgisayarı ters çevirin. 7 Klavyeyi çıkarın. Bkz. Sayfa 31’daki "Klavyeyi Çıkarma". D İ KKAT: Konnektörlerin zarar görmesini önlemek için üst kısımlarındaki plastik tırnaktan tutup çekin. 8 Emniyet mandallarını kaldırın ve güç dü ğ mesi, dokunmatik fare ve kısayol tu ş kartı kablolarını sistem kartı üzerindeki konnektörlerinden çekin. 9 Avuç içi dayana ğ ı aksamını bilgisayar tabanına sabitleyen yedi vidayı çıkarın.

..

Avuç içi dayana - Page 37

Avuç içi Dayana ğ ı Aksamı 37 D İ KKAT: Avuç içi dayana ğ ı aksamını zarar görmesini önlemek için avuç içi dayana ğ ı aksamını bilgisayar tabanından ayırın. 10 Avuç içi dayana ğ ı aksamını bilgisayarın tabanından kaldırın. 1 vidalar (7) 2 güç dü ğ mesi kablo konnektörü 3 kısayol tu ş kartı kablo konnektörü 4 dokunmatik fare kablosu konnektörü 5 avuç içi dayana ğ ı aksamı 3 1 4 2 5

..

Avuç içi Dayana - Page 38

38 Avuç içi Dayana ğ ı Aksamı Avuç içi Dayana ğ ı Aksamını Yerine Takma 1 Sayfa 9’daki "Ba ş lamadan Önce" bölümündeki yönergeleri uygulayın. 2 Avuç içi dayana ğ ı aksamındaki tırnakları bilgisayar tabanındaki yuvalarla hizalayın ve avuç içi dayana ğ ı aksamını yava ş ça yerine oturtun. 3 Güç dü ğ mesi, dokunmatik fare ve kısayol tu ş kartı kablolarını sistem kartı üzerindeki ilgili konnektörlere sokun ve kabloları sabitlemek için konnektör mandallarını a ş a ğ ıya do ğ ru bastırın. 4 Avuç içi dayana ğ ı aksamını bilgisayar t..

Avuç içi Dayana - Page 39

Avuç içi Dayana ğ ı Aksamı 39 8 Modül kapa ğ ını yerine takın. Bkz. Sayfa 16’daki "Modül Kapa ğ ını Yerine Takma". 9 Pili yerine takın. Bkz. Sayfa 14’daki "Pil De ğ i ş tirme". D İ KKAT: Bilgisayarı çalı ş tırmadan önce tüm vidaları yerine takın ve bilgisayarın içine kaçmı ş vida kalmadı ğ ından emin olun. İ çeride unutulan vida bilgisayara zarar verebilir.

..

Avuç içi Dayana - Page 40

40 Avuç içi Dayana ğ ı Aksamı

..

Mini Kartı Çıkarma - Page 41

Kablosuz Mini Kart 41 Kablosuz Mini Kart UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte verilen güvenlik bilgilerini okuyun. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. D İ KKAT: Yalnızca yetkili bir servis teknisyeni bilgisayarınızda onarım yapmalıdır. Dell tarafından yetkilendirilmemi ş servislerden kaynaklanan zararlar garantinizin kapsamında de ğ ildir. D İ KKAT: Elektrostatik bo ş alımı önlemek için, bir bilek topraklama kayı ş ı kullanarak ya da..

ğ - Page 42

42 Kablosuz Mini Kart 6 Avuç içi dayana ğ ı aksamını çıkarın. Bkz. Sayfa 35’daki "Avuç içi Dayana ğ ı Aksamını Çıkarma". 7 Emniyet mandallarını kaldırın ve USB kartı kablosunu USB kartındaki ve sistem kartındaki konnektörlerden çıkarın ve ardından USB kartı kablosunu çekin. Bkz. Sayfa 61’daki "USB Kartının Çıkartılması". 8 Kablosuz anten kablolarını mini kart üzerindeki konnektörlerden çıkarın. 9 Mini kartı sistem kartına ba ğ layan vidayı sökün. 10 Mini kartı sistem kartındaki konnektörden çıkarın. 1 mini-kart 2 vida 2 1

..

support.dell.com/manuals - Page 43

Kablosuz Mini Kart 43 Mini Kartı De ğ i ş tirme 1 Sayfa 9’daki "Ba ş lamadan Önce" bölümündeki yönergeleri uygulayın. NOT: Bilgisayarınız tek bir seferde ya bir Wi-Fi+WiMax mini kartı yada bir Wi-Fi+Bluetooth kombo kartı destekleyebilir. 2 Yeni mini kartı ambalajından çıkarın. D İ KKAT: Kartı yerine kaydırmak için sabitı ve e ş it bir basınç uygulayın. A ş ırı güç kullanırsanız, konnektöre zarar verebilirsiniz. D İ KKAT: Konektörler do ğ ru biçimde takılmak üzere kilitlenmi ş tir. Direnç hissederseniz, mini kartın ve sistem kartının üzerinde..

Kablosuz Mini Kart - Page 44

44 Kablosuz Mini Kart

..

Ekran Aksamını Çıkarma - Page 45

Ekran 45 Ekran UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte verilen güvenlik bilgilerini okuyun. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. D İ KKAT: Yalnızca yetkili bir servis teknisyeni bilgisayarınızda onarım yapmalıdır. Dell tarafından yetkilendirilmemi ş servislerden kaynaklanan zararlar garantinizin kapsamında de ğ ildir. D İ KKAT: Elektrostatik bo ş alımı önlemek için, bir bilek topraklama kayı ş ı kullanarak ya da boyanmamı ş metal yüze..

Ekran - Page 46

46 Ekran 6 Bilgisayarı ters çevirin. 7 Klavyeyi çıkarın. Bkz. Sayfa 31’daki "Klavyeyi Çıkarma". 8 Avuç içi dayana ğ ı aksamını çıkarın. Bkz. Sayfa 35’daki "Avuç içi Dayana ğ ı Aksamını Çıkarma". 9 Bilgisayarı ters çevirin ve ekranı mümkün oldu ğ unca açın. 10 Anten kablolarını mini karttan çıkarın. Bkz. Sayfa 41’daki "Mini Kartı Çıkarma". 11 Konnektör mandalını kaldırın ve ekran kablosunu sistem kartı üzerindeki konnektörden kaldırın. 12 Kamera kablosunu çıkarın. Bkz. Sayfa 65’daki "Kamera Modülünü Çıkarma". 13 Ekran, kamera ..

Ekran Aksamını De - Page 47

Ekran 47 15 Ekran aksamını bilgisayarın tabanından kaldırarak çıkarın. Ekran Aksamını De ğ i ş tirme 1 Sayfa 9’daki "Ba ş lamadan Önce" bölümündeki yönergeleri uygulayın. 2 Ekran aksamını yerine yerle ş tirin ve ekran aksamını bilgisayar tabanına tutturan iki vidayı yerine takın. NOT: Ekran aksamı ile bilgisayar tabanı arasında kablo sıkı ş madı ğ ından emin olun. 3 Ekran, kamera ve mini kart anten kablolarına, yönlendirme kılavuzlarına göre yön verin. 1 vidalar (2) 2 ekran aksamı 3 mini kart anten kabloları 4 kamera kablosu konnektörü 5 ekran..

Ekran - Page 48

48 Ekran 4 Kamera kablosunu ba ğ layın. Bkz. Sayfa 67’daki "Kamera Modülünü Yerine Takma". 5 Ekran kablosunu sistem kartındaki konnektöre sokun ve kabloyu sabitlemek için mandala basın. 6 Anten kablolarını mini karta ba ğ layın. Bkz. Sayfa 43’daki "Mini Kartı De ğ i ş tirme". 7 Avuç içi dayana ğ ı aksamını yerine takın. Bkz. Sayfa 38’daki "Avuç içi Dayana ğ ı Aksamını Yerine Takma". 8 Klavyeyi yerine takın. Bkz. Sayfa 33’daki "Klavyeyi De ğ i ş tirme". 9 Bilgisayarı ters çevirin. 10 Ekran aksamını bilgisayar tabanına sabitleyen iki vidayı takın..

- Page 49

Ekran 49 7 Ekran aksamını çıkarın. Bkz. Sayfa 45’daki "Ekran Aksamını Çıkarma". 8 Mente ş e kapa ğ ını bilgisayar tabanına sabitleyen iki vidayı çıkarın. 9 Mente ş e kapa ğ ını bilgisayar tabanına sabitleyen altı tırna ğ ı kaldırın ve mente ş e kapa ğ ını bilgisayar tabanından sökün. Mente ş e Kapa ğ ını De ğ i ş tirme 1 Sayfa 9’daki "Ba ş lamadan Önce" bölümündeki yönergeleri uygulayın. 2 Mente ş e kapa ğ ı üzerindeki tırnakları bilgisayar tabanındaki yuvalarla hizalayın ve mente ş e kapa ğ ını bilgisayar tabanına oturtun. 3..

Ekran Çerçevesini Çıkarma - Page 50

50 Ekran 6 Klavyeyi yerine takın. Bkz. Sayfa 33’daki "Klavyeyi De ğ i ş tirme". 7 Optik sürücü aksamını yerine takın. Bkz. Sayfa 25’daki "Optik Sürücüyü Yerine Takma". 8 Modül kapa ğ ını yerine takın. Bkz. Sayfa 16’daki "Modül Kapa ğ ını Yerine Takma". 9 Pili yerine takın. Bkz. Sayfa 14’daki "Pil De ğ i ş tirme". D İ KKAT: Bilgisayarı çalı ş tırmadan önce tüm vidaları yerine takın ve bilgisayarın içine kaçmı ş vida kalmadı ğ ından emin olun. İ çeride unutulan vida bilgisayara zarar verebilir. Ekran Çerçevesi Ekran Çerçevesini Çıkarm..

Ekran Çerçevesini Yerine Takma - Page 51

Ekran 51 Ekran Çerçevesini Yerine Takma 1 Sayfa 9’daki "Ba ş lamadan Önce" bölümündeki yönergeleri uygulayın. 2 Ekran çerçevesini ekran muhafazasıyla hizalayıp yerine oturtun. 3 Ekran aksamını yerine takın. Bkz. Sayfa 47’daki "Ekran Aksamını De ğ i ş tirme". D İ KKAT: Bilgisayarı çalı ş tırmadan önce tüm vidaları yerine takın ve bilgisayarın içine kaçmı ş vida kalmadı ğ ından emin olun. İ çeride unutulan vida bilgisayara zarar verebilir. 1 ekran çerçevesi 1

..

Ekran Panelini Çıkarma - Page 52

52 Ekran Ekran Paneli Ekran Panelini Çıkarma 1 Sayfa 9’daki "Ba ş lamadan Önce" bölümündeki yönergeleri uygulayın. 2 Ekran aksamını çıkarın. Bkz. Sayfa 45’daki "Ekran Aksamını Çıkarma". 3 Ekran çerçevesini çıkarın. Bkz. Sayfa 50’daki "Ekran Çerçevesini Çıkarma". 4 Ekran panelini ekran kapa ğ ına tespit eden dört vidayı çıkarın. 5 Ekran panelini ekran kapa ğ ından dı ş arıya do ğ ru kaldırın. 6 Ekran panelini çevirin ve paneli temiz bir yüzeye koyun. 7 Ekran kablosunu ekran paneline sabitleyen bantı kaldırın ve ekran kablosunu ekran paneli..

Ekran Panelini Takma - Page 53

Ekran 53 Ekran Panelini Takma 1 Sayfa 9’daki "Ba ş lamadan Önce" bölümündeki yönergeleri uygulayın. 2 Ekran kablosunu ekran kartı konnektörüne ba ğ layın ve ekran kablosunu bant ile tutturun. 3 Ekran panelini ekran muhafazası ile hizalayın. 4 Ekran panelini ekran kapa ğ ına tespit eden dört vidayı takın. 5 Ekran çerçevesini yerine takın. Bkz. Sayfa 51’daki "Ekran Çerçevesini Yerine Takma". 6 Ekran aksamını yerine takın. Bkz. Sayfa 47’daki "Ekran Aksamını De ğ i ş tirme". D İ KKAT: Bilgisayarı çalı ş tırmadan önce tüm vidaları yerine takın ve bi..

Mente - Page 54

54 Ekran Mente ş e Aksamı Mente ş e Aksamını Çıkarma 1 Sayfa 9’daki "Ba ş lamadan Önce" bölümündeki yönergeleri uygulayın. 2 Ekran aksamını çıkarın. Bkz. Sayfa 45’daki "Ekran Aksamını Çıkarma". 3 Ekran çerçevesini çıkarın. Bkz. Sayfa 50’daki "Ekran Çerçevesini Çıkarma". 4 Sayfa 52’daki "Ekran Panelini Çıkarma" bölümünde yer alan adım 4’daki - adım 5’daki yönergeleri uygulayın. 5 Mente ş e aksamını ekran muhafazasına sabitleyen altı vidayı sökün. 6 Mente ş e aksamını ekran muhafazasından uza ğ a kaldırın. 1 vidalar (6) 2 men..

Ekran - Page 55

Ekran 55 Mente ş e Aksamını Yerine Takma 1 Sayfa 9’daki "Ba ş lamadan Önce" bölümündeki yönergeleri uygulayın. 2 Mente ş e aksamını ekran muhafazasına yerle ş tirin. 3 Mente ş e aksamını ekran muhafazasına sabitleyen altı vidayı yerine takın. 4 Sayfa 53’daki "Ekran Panelini Takma" bölümünde yer alan adım 3’daki - adım 4’daki yönergeleri uygulayın. 5 Ekran çerçevesini yerine takın. Bkz. Sayfa 51’daki "Ekran Çerçevesini Yerine Takma". 6 Ekran aksamını yerine takın. Bkz. Sayfa 47’daki "Ekran Aksamını De ğ i ş tirme". D İ KKAT: Bilgisayarı ..

Ekran - Page 56

56 Ekran

..

DC-in Konnektör Aksamını Çıkarma - Page 57

DC-in Konnektör Aksamı 57 DC-in Konnektör Aksamı UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte verilen güvenlik bilgilerini okuyun. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. D İ KKAT: Yalnızca yetkili bir servis teknisyeni bilgisayarınızda onarım yapmalıdır. Dell tarafından yetkilendirilmemi ş servislerden kaynaklanan zararlar garantinizin kapsamında de ğ ildir. D İ KKAT: Elektrostatik bo ş alımı önlemek için, bir bilek topraklama kayı ş ı kull..

DC-in Konnektör Aksamını Yerine Takma - Page 58

58 DC-in Konnektör Aksamı 10 DC-in konnektör kablosunu sistem kartındaki konnektör kablosundan çekin. 11 DC-in konnektörünü kaldırarak bilgisayar tabanından çıkarın. DC-in Konnektör Aksamını Yerine Takma 1 Sayfa 9’daki "Ba ş lamadan Önce" bölümündeki yönergeleri uygulayın. 2 DC-in konnektörünü bilgisayar tabanına yerle ş tirin. 3 DC-in konnektör kablosunu sistem kartındaki konektöre ba ğ layın. 4 DC-in konnektör aksamını sabitleyen vidayı yerine takın. 5 Mente ş e kapa ğ ını yerine takın. Bkz. Sayfa 49’daki "Mente ş e Kapa ğ ını De ğ i ş..

DC-in Konnektör Aksamı - Page 59

DC-in Konnektör Aksamı 59 9 Sayfa 25’daki "Optik Sürücüyü Yerine Takma" bölümünde yer alan adım 5’daki - adım 6’daki yönergeleri uygulayın. 10 Modül kapa ğ ını yerine takın. Bkz. Sayfa 16’daki "Modül Kapa ğ ını Yerine Takma". 11 Pili yerine takın. Bkz. Sayfa 14’daki "Pil De ğ i ş tirme". D İ KKAT: Bilgisayarı çalı ş tırmadan önce tüm vidaları yerine takın ve bilgisayarın içine kaçmı ş vida kalmadı ğ ından emin olun. İ çeride unutulan vida bilgisayara zarar verebilir.

..

DC-in Konnektör Aksamı - Page 60

60 DC-in Konnektör Aksamı

..

USB Kartının Çıkartılması - Page 61

USB Kartı 61 USB Kartı UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte verilen güvenlik bilgilerini okuyun. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. D İ KKAT: Yalnızca yetkili bir servis teknisyeni bilgisayarınızda onarım yapmalıdır. Dell tarafından yetkilendirilmemi ş servislerden kaynaklanan zararlar garantinizin kapsamında de ğ ildir. D İ KKAT: Elektrostatik bo ş alımı önlemek için, bir bilek topraklama kayı ş ı kullanarak ya da boyanmamı ş m..

62 - Page 62

62 USB Kartı 10 USB kartını bilgisayar tabanına sabitleyen vidayı çıkarın. 1 USB kartı kablosu 1

..

USB Kartının De - Page 63

USB Kartı 63 11 USB kartı kaldırarak bilgisayar tabanından çıkarın. USB Kartının De ğ i ş tirilmesi 1 Sayfa 9’daki "Ba ş lamadan Önce" bölümündeki yönergeleri uygulayın. 2 USB kartındaki vida deli ğ ini sistem kartındaki vida deli ğ iyle hizalayın. 3 USB kartını sistem kartına sabitleyen vidayı yerine takın. 4 USB kartı kablosunu USB kartı ve sistem kartı üzerindeki konnektörlere sokun ve emniyet mandallarına bastırın. 5 Mente ş e kapa ğ ını yerine takın. Bkz. Sayfa 49’daki "Mente ş e Kapa ğ ını De ğ i ş tirme". 6 Ekran aksamını yerine ta..

USB Kartı - Page 64

64 USB Kartı 7 Avuç içi dayana ğ ı aksamını yerine takın. Bkz. Sayfa 38’daki "Avuç içi Dayana ğ ı Aksamını Yerine Takma". 8 Klavyeyi yerine takın. Bkz. Sayfa 33’daki "Klavyeyi De ğ i ş tirme". 9 Sayfa 25’daki "Optik Sürücüyü Yerine Takma" bölümünde yer alan adım 5’daki - adım 6’daki yönergeleri uygulayın. 10 Modül kapa ğ ını yerine takın. Bkz. Sayfa 16’daki "Modül Kapa ğ ını Yerine Takma". 11 Pili yerle ş tirin. Bkz. Sayfa 14’daki "Pil De ğ i ş tirme". D İ KKAT: Bilgisayarı çalı ş tırmadan önce tüm vidaları yerine takın ve bilg..

Kamera Modülünü Çıkarma - Page 65

Kamera Modülü 65 Kamera Modülü UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte verilen güvenlik bilgilerini okuyun. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. D İ KKAT: Yalnızca yetkili bir servis teknisyeni bilgisayarınızda onarım yapmalıdır. Dell tarafından yetkilendirilmemi ş servislerden kaynaklanan zararlar garantinizin kapsamında de ğ ildir. D İ KKAT: Elektrostatik bo ş alımı önlemek için, bir bilek topraklama kayı ş ı kullanarak ya da boyan..

66 - Page 66

66 Kamera Modülü 11 Kamera modülünü desteklerden kaldırıp, ekran muhafazasından kamera modülünü sökün. 12 Kamera kablosunu kamera modülüne sabitleyen bantı çıkarın. 1 kamera modülü 2 kamera kablosu 2 1

..

Kamera Modülünü Yerine Takma - Page 67

Kamera Modülü 67 13 Kamera kablosunu kamera modülü üzerindeki konnektörden çıkarın. Kamera Modülünü Yerine Takma 1 Sayfa 9’daki "Ba ş lamadan Önce" bölümündeki yönergeleri uygulayın. 2 Kamera kablosunu kamera modülüne ba ğ layın ve kabloyu kamera modülüne sabitleyen bantı yapı ş tırın. 3 Kamera modülü ile ekran muhafazasındaki hizalama destekleriyle aynı hizaya getirin ve kamera modülünü ekran muhafazasına yerle ş tirin. 4 Kamera kablosunu ekran muhafazası üzerindeki bantlara tutturun. 5 Ekran panelini yerine takın. Bkz. Sayfa 53’daki "Ekran Pan..

Kamera Modülü - Page 68

68 Kamera Modülü 6 Ekran çerçevesini yerine takın. Bkz. Sayfa 51’daki "Ekran Çerçevesini Yerine Takma". 7 Ekran aksamını yerine takın. Bkz. Sayfa 47’daki "Ekran Aksamını De ğ i ş tirme". 8 Avuç içi dayana ğ ı aksamını yerine takın. Bkz. Sayfa 38’daki "Avuç içi Dayana ğ ı Aksamını Yerine Takma". 9 Klavyeyi yerine takın. Bkz. Sayfa 33’daki "Klavyeyi De ğ i ş tirme". 10 Sayfa 25’daki "Optik Sürücüyü Yerine Takma" bölümünde yer alan adım 5’daki - adım 6’daki yönergeleri uygulayın. 11 Modül kapa ğ ını yerine takın. Bkz. Sayfa 16’daki ..

Termal Fanı Çıkarma - Page 69

Termal Fan 69 Termal Fan UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte verilen güvenlik bilgilerini okuyun. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. D İ KKAT: Yalnızca yetkili bir servis teknisyeni bilgisayarınızda onarım yapmalıdır. Dell tarafından yetkilendirilmemi ş servislerden kaynaklanan zararlar garantinizin kapsamında de ğ ildir. D İ KKAT: Elektrostatik bo ş alımı önlemek için, bir bilek topraklama kayı ş ı kullanarak ya da boyanmamı ş m..

Termal Fanı Yerine Takma - Page 70

70 Termal Fan Termal Fanı Yerine Takma 1 Sayfa 9’daki "Ba ş lamadan Önce" bölümündeki yönergeleri uygulayın. 2 Termal fanı bilgisayar tabanındaki hizalama destekleriyle aynı hizaya getirin ve termal fanı bilgisayar tabanına yerle ş tirin. 3 Termal fanı bilgisayar tabanına sabitleyen vidayı yerine takın. 4 Termal fan kablosunu sistem kartındaki konnektöre takın. 5 Avuç içi dayana ğ ı aksamını yerine takın. Bkz. Sayfa 38’daki "Avuç içi Dayana ğ ı Aksamını Yerine Takma". 6 Klavyeyi yerine takın. Bkz. Sayfa 33’daki "Klavyeyi De ğ i ş tirme". 7 Sayfa 25..

Termal Fan - Page 71

Termal Fan 71 8 Modül kapa ğ ını yerine takın. Bkz. Sayfa 16’daki "Modül Kapa ğ ını Yerine Takma". 9 Pili yerine takın. Bkz. Sayfa 14’daki "Pil De ğ i ş tirme". D İ KKAT: Bilgisayarı çalı ş tırmadan önce tüm vidaları yerine takın ve bilgisayarın içine kaçmı ş vida kalmadı ğ ından emin olun. İ çeride unutulan vida bilgisayara zarar verebilir.

..

Termal Fan - Page 72

72 Termal Fan

..

Sistem Kartını Çıkarma - Page 73

Sistem Kartı 73 Sistem Kartı UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte verilen güvenlik bilgilerini okuyun. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. D İ KKAT: Yalnızca yetkili bir servis teknisyeni bilgisayarınızda onarım yapmalıdır. Dell tarafından yetkilendirilmemi ş servislerden kaynaklanan zararlar garantinizin kapsamında de ğ ildir. D İ KKAT: Elektrostatik bo ş alımı önlemek için, bir bilek topraklama kayı ş ı kullanarak ya da boyanmam..

ş - Page 74

74 Sistem Kartı 12 DC-in konnektör kablosunu ve hoparlör kablosunu sistem kartı üzerindeki konnektörlerden çekin. 13 Emniyet mandallarını kaldırın ve USB kartı kablosunu sistem kartı ve USB kartı üzerindeki konnektörlerden çekin. 14 Emniyet mandalını kaldırın ve ortam-kartı okuyucu kartı kablosunu sistem kartındaki konnektörden çekin. 15 Sistem kartı aksamını bilgisayar tabanına sabitleyen dört vidayı sökün. 16 Sistem kartı aksamındaki portları bilgisayar tabanındaki yuvalardan dikkatlice çıkarın ve sistem kartı aksamını bilgisayar tabanının dı..

Sistem Kartını Yerine Takma - Page 75

Sistem Kartı 75 17 Sistem kartı aksamını ters çevirin. 18 Isı emici düzene ğ ini çıkarın. Bkz. Sayfa 79’daki "Isı Emici Düzene ğ ini Çıkarma". Sistem Kartını Yerine Takma 1 Sayfa 9’daki "Ba ş lamadan Önce" bölümündeki yönergeleri uygulayın. 2 Isı emici düzene ğ ini yerine takın. Bkz. Sayfa 80’daki "Isı Emici Düzene ğ ini Yerine Takma". 3 Sistem kartı aksamını ters çevirin. 4 Sistem kartı aksamı üzerindeki portları bilgisayar tabanındaki yuvalardan çıkarın. 1 portlar 2 sistem kartı 3 vidalar (4) 2 3 1

..

İ - Page 76

76 Sistem Kartı 5 Sistem kartı aksamını bilgisayar tabanındaki hizalama destekleriyle hizalayın ve sistem kartını bilgisayar tabanına yerle ş tirin. NOT: Hoparlör kablosu konnektörünün sistem kartı aksamı ve bilgisayar tabanı arasında sıkı ş madı ğ ından emin olun. 6 Sistem kartı aksamını bilgisayar tabanına sabitleyen dört vidayı yerine takın. 7 DC-in konnektör kablosunu ve hoparlör kablosunu sistem kartı üzerindeki konnektörlere ba ğ layın. 8 USB kartı kablosunu sistem kartı ve USB kartı üzerindeki konnektörlere ba ğ layın. Emniyet mandalların..

BIOS'a Servis Etiketini Girme - Page 77

Sistem Kartı 77 BIOS'a Servis Etiketini Girme 1 AC adaptörünün prize takıldı ğ ından ve ana pilin düzgün ş ekilde takılı oldu ğ undan emin olun. 2 Bilgisayarı açın. 3 Sistem kurulumu programına girmek için POST i ş lemi sırasında <F2> tu ş una basın. 4 Güvenlik sekmesine gidin ve Servis Etiketini Belirle alanına servis etiketini girin.

..

Sistem Kartı - Page 78

78 Sistem Kartı

..

Isı Emici Düzene - Page 79

Isı Emici Düzene ğ i 79 Isı Emici Düzene ğ i UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte verilen güvenlik bilgilerini okuyun. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. UYARI: İş lemci ısı emici düzene ğ ini sıcakken bilgisayardan çıkarırsanız, bu aksamının metal muhafazasına dokunmayın . D İ KKAT: Yalnızca yetkili bir servis teknisyeni bilgisayarınızda onarım yapmalıdır. Dell tarafından yetkilendirilmemi ş servislerden kaynaklanan zarar..

Isı Emici Düzene - Page 80

80 Isı Emici Düzene ğ i 11 Termal fanı çıkarın. Bkz. Sayfa 69’daki "Termal Fanı Çıkarma". 12 Sayfa 73’daki "Sistem Kartını Çıkarma" bölümünde yer alan adım 12’daki - adım 17’daki arasındaki yönergeleri uygulayın. 13 Isı emici düzene ğ ini sistem kartına sabitleyen dört tutucu vidayı ısı emicisi üzerinde belirtildi ğ i gibi, sırayla gev ş etin. 14 Isı emici düzene ğ ini kaldırarak sistem kartından ayırın. Isı Emici Düzene ğ ini Yerine Takma NOT: Orijinal i ş lemci ve i ş lemci ısı emicisi birlikte takılıyorsa, orijinal ısı tablası ..

Isı Emici Düzene - Page 81

Isı Emici Düzene ğ i 81 3 Isı emicisi üzerindeki yedi tutucu vidayı sistem kartı üzerindeki vida delikleriyle hizalayın ve vidaları sırayla sıkın (sıkma sırası i ş lemci ısı emicisi üzerinde gösterilmektedir). 4 Sayfa 75’daki "Sistem Kartını Yerine Takma" bölümünde yer alan adım 2’daki - adım 9’daki yönergeleri uygulayın. 5 Kablosuz mini kartı yerine takın. Bkz. Sayfa 43’daki "Mini Kartı De ğ i ş tirme". 6 Termal fanı yerine takın. Bkz. Sayfa 70’daki "Termal Fanı Yerine Takma". 7 Ekran aksamını yerine takın. Bkz. Sayfa 47’daki "Ekran Aksa..

Isı Emici Düzene - Page 82

82 Isı Emici Düzene ğ i

..

Ortam-Kartı Okuyucu Kartını Çıkarma - Page 83

Ortam-Kartı Okuyucu Kartı 83 Ortam-Kartı Okuyucu Kartı UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte verilen güvenlik bilgilerini okuyun. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. D İ KKAT: Yalnızca yetkili bir servis teknisyeni bilgisayarınızda onarım yapmalıdır. Dell tarafından yetkilendirilmemi ş servislerden kaynaklanan zararlar garantinizin kapsamında de ğ ildir. D İ KKAT: Elektrostatik bo ş alımı önlemek için, bir bilek topraklama kayı ş ..

Ortam-Kartı Okuyucu Kartını Yerine Takma - Page 84

84 Ortam-Kartı Okuyucu Kartı 9 Ortam-kartı okuyucu kartını bilgisayarın tabanından kaldırarak çıkarın. Ortam-Kartı Okuyucu Kartını Yerine Takma 1 Sayfa 9’daki "Ba ş lamadan Önce" bölümündeki yönergeleri uygulayın. 2 Ortam-kartı okuyucu kartını bilgisayar tabanındaki hizalama çubuklarıyla aynı hizaya getirin. 3 Ortam-kartı okuyucu kartını bilgisayar tabanına sabitleyen vidayı takın. 4 Kabloyu sistem kartındaki ve ortam-kartı okuyucu kartındaki konnektörlere sokun ve emniyet mandallarına bastırın. 5 Avuç içi dayana ğ ı aksamını yerine takın. B..

Ortam-Kartı Okuyucu Kartı - Page 85

Ortam-Kartı Okuyucu Kartı 85 6 Klavyeyi yerine takın. Bkz. Sayfa 33’daki "Klavyeyi De ğ i ş tirme". 7 Sayfa 25’daki "Optik Sürücüyü Yerine Takma" bölümünde yer alan adım 5’daki - adım 6’daki yönergeleri uygulayın. 8 Modül kapa ğ ını yerine takın. Bkz. Sayfa 16’daki "Modül Kapa ğ ını Yerine Takma". 9 Pili yerine takın. Bkz. Sayfa 14’daki "Pil De ğ i ş tirme". D İ KKAT: Bilgisayarı çalı ş tırmadan önce tüm vidaları yerine takın ve bilgisayarın içine kaçmı ş vida kalmadı ğ ından emin olun. İ çeride unutulan vida bilgisayara zarar vere..

Ortam-Kartı Okuyucu Kartı - Page 86

86 Ortam-Kartı Okuyucu Kartı

..

Hoparlörleri Çıkarma - Page 87

Hoparlörler 87 Hoparlörler UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte verilen güvenlik bilgilerini okuyun. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. D İ KKAT: Yalnızca yetkili bir servis teknisyeni bilgisayarınızda onarım yapmalıdır. Dell tarafından yetkilendirilmemi ş servislerden kaynaklanan zararlar garantinizin kapsamında de ğ ildir. D İ KKAT: Elektrostatik bo ş alımı önlemek için, bir bilek topraklama kayı ş ı kullanarak ya da boyanmamı ..

Hoparlörleri Takma - Page 88

88 Hoparlörler 10 Hoparlörleri kablosuyla birlikte kaldırarak bilgisayar tabanından ayırın. Hoparlörleri Takma 1 Sayfa 9’daki "Ba ş lamadan Önce" bölümündeki yönergeleri uygulayın. 2 Hoparlör kablolarını yönlendirme kılavuzlarından geçirin. 3 Hoparlörleri bilgisayar tabanındaki hizalama destekleriyle hizalayın ve bilgisayar tabanına yerle ş tirin. 4 Hoparlörleri bilgisayar tabanına sabitleyen iki vidayı takın. 5 Ortam-kartı okuyucu kartını yerine takın. Bkz. Sayfa 84’daki "Ortam-Kartı Okuyucu Kartını Yerine Takma". 6 Sabit sürücü aksamını takın..

Hoparlörler - Page 89

Hoparlörler 89 7 Sayfa 75’daki "Sistem Kartını Yerine Takma" bölümünde yer alan adım 3’daki - adım 16’daki yönergeleri uygulayın. 8 Sayfa 25’daki "Optik Sürücüyü Yerine Takma" bölümünde yer alan adım 5’daki - adım 6’daki yönergeleri uygulayın. 9 Modül kapa ğ ını yerine takın. Bkz. Sayfa 16’daki "Modül Kapa ğ ını Yerine Takma". 10 Pili yerine takın. Bkz. Sayfa 14’daki "Pil De ğ i ş tirme". D İ KKAT: Bilgisayarı çalı ş tırmadan önce tüm vidaları yerine takın ve bilgisayarın içine kaçmı ş vida kalmadı ğ ından emin olun. İ çer..

Hoparlörler - Page 90

90 Hoparlörler

..

Sistem Kurulum Ekranları - Page 91

Sistem Kurulumu Yardımcı Programı 91 Sistem Kurulumu Sistem kurulumunu kullanarak a ş a ğ ıdakileri yapabilirsiniz: • Bilgisayarınıza herhangi bir donanım ekledikten veya bir donanımı de ğ i ş tirdikten veya çıkardıktan sonra sistem yapılandırma bilgilerini de ğ i ş tirmek için • Kullanıcı parolası gibi kullanıcı tarafından belirlenebilen bir seçene ğ i ayarlamak veya de ğ i ş tirmek için • Geçerli bellek miktarını okumak veya takılı sabit sürücü türünü ayarlamak için NOT: Sistem kurulumunu de ğ i ş tirmeden önce, ileride kullanmak üzere..

Sistem Kurulum Seçenekleri - Page 92

92 Sistem Kurulumu Yardımcı Programı Sistem Kurulum Seçenekleri NOT: Bilgisayarınıza ve takılı aygıtlara ba ğ lı olarak, bu bölümde listelenen ö ğ eler tam olarak listelenen ş ekilde görünebilir veya görünmeyebilir. Setup Item (Kurulum Ö ğ esi) — Bu alan sistem kurulum penceresinin sol tarafında görünür. Bu alan bilgisayarınızın yapılandırmasını tanımlayan takılı donanım, güç tasarrufu ve güvenlik özellikleri gibi özelliklerini listeleyen kaydırılabilir bir listedir. Yukarı ve a ş a ğ ı ok tu ş larını kullanarak listeyi yukarı veya a ş ..

Sistem Kurulumu Yardımcı Programı - Page 93

Sistem Kurulumu Yardımcı Programı 93 CPU Tipi CPU tipini gösterir CPU Speed (CPU Hızı) CPU hızını gösterir CPU ID (CPU Kimli ğ i) CPU Kimli ğ ini gösterir CPU Cache (CPU Önbelle ğ i) L1 Cache size (L1 Önbellek Boyutu) L1 önbellek boyutunu gösterir L2 Cache size (L2 Önbellek Boyutu) L2 önbellek boyutunu gösterir L3 Cache size (L3 Önbellek Boyutu) L3 önbellek boyutunu gösterir Sabit HDD Sabit sürücü bilgilerini gösterir SATA ODD Optik sürücü bilgilerini gösterir AC Adaptör Tipi AC adaptör tipini gösterir Memory Information (Bellek Bilgileri) Sistem Belle ğ ..

Sistem Kurulumu Yardımcı Programı - Page 94

94 Sistem Kurulumu Yardımcı Programı Advanced (Geli ş mi ş ) • Intel SpeedStep - Bu alan i ş lemcinin Intel SpeedStep modunu etkinle ş tirir veya devre dı ş ı bırakır. • Sanalla ş tırma - Etkinle ş tirildi ğ inde bir VMM Vanderpool Technology tarafından sa ğ lanan ek donanım özelliklerini kullanabilir. • Entegre NIC - Yerle ş ik LAN kontrolörünü etkinle ş tirir/devre dı ş ı bırakır. • USB Emulation (USB Emülasyonu) - Sistemin temel giri ş /çıkı ş sistemini (BIOS) etkinle ş tirir/devre dı ş ı bırakır, USB klavyelerini ve fareleri denetler. ..

NOT: - Page 95

Sistem Kurulumu Yardımcı Programı 95 Set Admin Password (Yönetici Parolası Ayarla) Yönetici parolasının ayarlanması, de ğ i ş tirilmesi veya silinmesine izin verir NOT: Yönetici parolasının silinmesi sistem parolasını siler. Bu nedenle, sistem parolasını belirlemeden önce yönetici parolasını belirleyin. Sistem Parolasını Ayarla Sistem parolasının ayarlanması, de ğ i ş tirilmesi veya silinmesine izin verir HDD Parolasını Ayarla Sabit sürücü parolasının ayarlanması, de ğ i ş tirilmesi veya silinmesine izin verir Password on Boot (Önyükleme Parolası) ..

Removable Drive (Çıkarılabilir Sürücü) - Page 96

96 Sistem Kurulumu Yardımcı Programı Boot Sequence (Önyükleme Sırası) Bu özellik aygıtlar için önyükleme sırasını de ğ i ş tirmenizi sa ğ lar. Boot Options (Önyükleme Seçenekleri) • Removable Drive (Çıkarılabilir Sürücü) — Bilgisayar çıkarılabilir sürücüden önyükleme yapmaya çalı ş ır. Sürücüde i ş letim sistemi yoksa, bilgisayar bir hata mesajı olu ş turur. 3rd Boot Priority (3. Önyükleme Önceli ğ i) Kullanılabilir aygıtlardaki önyükleme sırasını belirtir Removable Drive (Çıkarılabilir Sürücü); Hard Drive (Sabit Sürücü); ..

Geçerli Önyükleme için Önyükleme Sırasını De - Page 97

Sistem Kurulumu Yardımcı Programı 97 • Hard Drive (Sabit Sürücü) — Bilgisayar birincil sabit sürücüden önyüklemeye çalı ş ır. Sürücüde i ş letim sistemi yoksa, bilgisayar bir hata mesajı olu ş turur. • CD/DVD/CD-RW Drive (CD/DVD/CD-RW Sürücü) — Bilgisayar CD/DVD/CD-RW sürücüden önyüklemeye çalı ş ır. Sürücüde CD/DVD/CD- RW yoksa veya CD/DVD/CD-RW'de i ş letim sistemi yoksa, bilgisayar bir hata mesajı olu ş turur. • USB Storage Device (USB Depolama Aygıtı) — Bellek aygıtını bir USB portuna takın ve bilgisayarı yeniden ba ş latın. Ek..

NOT: - Page 98

98 Sistem Kurulumu Yardımcı Programı 4 Boot Device Menu (Önyükleme Aygıtı Menüsü) üzerinde önyükleme yapmak istedi ğ iniz aygıtı seçin. Örne ğ in bir USB bellek anahtarından önyükleme yapılacaksa USB Storage Device (USB Depolama Aygıtı) seçene ğ ini i ş aretleyin ve <Enter> tu ş una basın. NOT: USB aygıtından önyükleme yapmak için aygıtın önyüklenebilir olması gerekir. Aygıtınızın önyüklenebilir oldu ğ undan emin olmak için aygıt dokümanını kontrol edin. Gelecekteki Önyüklemeler için Önyükleme Sırasını De ğ i ş tirme 1 Siste..

BIOS'u Sıfırlama - Page 99

BIOS'u Sıfırlama 99 BIOS'u Sıfırlama Güncelle ş tirme yayınlandı ğ ında veya sistem kartı de ğ i ş tirilirken BIOS'un sıfırlanması gerekebilir. BIOS'u sıfırlamak için: 1 Bilgisayarı açın. 2 support.dell.com/support/downloads adresine gidin. 3 Bilgisayarınızın BIOS güncelle ş tirme dosyasını bulun. NOT: Bilgisayarınızın Service Tag (Servis Etiketi) bilgisi bilgisayarınızın tabanındaki bir etikette yer alır. Bilgisayarınızın Service Tag (Servis Etiketi) bilgisine sahipseniz: a Enter a Tag (Bir Etiket Girin) ö ğ esini tıklatın. b Enter a service tag ..

BIOS'u Sıfırlama - Page 100

100 BIOS'u Sıfırlama 7 Download Complete (Yükleme Tamamlandı) penceresi görünürse Kapat 'ı tıklatın. Dosya simgesi masaüstünüzde görünür ve yüklenen BIOS güncelle ş tirme dosyasıyla aynı ada sahiptir. 8 Masaüstündeki dosya simgesini çift tıklatın ve ekrandaki talimatları izleyin.

..

Sponsored links

Latest Update