Dell Inspiron 14z (n411z, Late 2011) User Manual Polish

Inspiron 14z (N411z, Late 2011) Language

Download Dell Inspiron 14z (n411z, Late 2011) User Manual Polish

Sponsored links


Download Request Is In Process

Numer modelu wg normy: P23G - Page 1

Dell Inspiron 14z-N411z Instrukcja u ż ytkownika Numer modelu wg normy: P23G Typ wg normy: P23G001

..

Numer modelu wg normy: P23G - Page 2

Uwagi, przestrogi i ostrze ż enia UWAGA: Napis UWAGA oznacza wa ż n ą wiadomo ść , która pomo ż e lepiej wykorzysta ć komputer. PRZESTROGA: Napis PRZESTROGA wskazuje na mo ż liwo ść uszkodzenia sprz ę tu lub utraty danych w razie nieprzestrzegania instrukcji. OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, w których wyst ę puje ryzyko uszkodzenia sprz ę tu, obra ż e ń ciaLa lub ś mierci. ____________________ Informacje zawarte w tym dokumencie mog ą zosta ć zmienione bez uprzedzenia. © 2011 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrze ż one. Powielanie dokumentu w jakikolwi..

Spis tre - Page 3

Spis tre ś ci 3 Spis tre ś ci 1 Zanim zaczniesz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Zalecane narz ę dzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 WyL ą czanie komputera . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Przed rozpocz ę ciem pracy we wn ę trzu komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2 Akumulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Wyjmowanie akumulatora . . . . . . . . . . . . . 13 Instalowanie akumulatora . . . . . . . . . . . . . 14 3 Pokrywa moduLów . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Zdejmowanie pokrywy moduLów . . . . . . . . . 15 Instalowanie pokrywy moduLó..

Spis tre - Page 4

4 Spis tre ś ci 5 ZespóL dysku twardego . . . . . . . . . . . 19 Wymontowanie zespoLu dysku twardego . . . . 20 Instalowanie zespoLu dysku twardego . . . . . . 21 6 Nap ę d dysków optycznych . . . . . . . . 23 Wymontowanie nap ę du dysków optycznych . . . 23 Instalowanie nap ę du dysków optycznych . . . . 25 7 ModuL(-Ly) pami ę ci . . . . . . . . . . . . . . . 27 Rozbudowa pami ę ci systemowej . . . . . . . . . 27 Wyjmowanie moduLu(-ów) pami ę ci . . . . . . . . 28 Instalowanie moduLu(-ów) pami ę ci . . . . . . . . 29 8 Klawiatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31..

ś - Page 5

Spis tre ś ci 5 10 Karta Mini-Card sieci bezprzewodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Wyjmowanie karty Mini-Card . . . . . . . . . . . . 42 Instalowanie karty Mini-Card . . . . . . . . . . . . 43 11 Wy ś wietlacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 ZespóL wy ś wietlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Wymontowanie zespoLu wy ś wietlacza . . . . . 45 Instalowanie zespoLu wy ś wietlacza . . . . . . 47 Pokrywa zawiasów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Wymontowanie pokrywy zawiasów . . . . . . 48 Instalowanie pokrywy zawiasów . . . . . . . . 49 Oprawa wy ś..

Spis tre - Page 6

6 Spis tre ś ci 12 ZespóL zL ą cza doprowadzenia zasilania pr ą dem staLym . . . . . . . . . . 57 Wymontowanie zespoLu zL ą cza doprowadzenia zasilania pr ą dem staLym . . . . 57 Instalowanie zespoLu zL ą cza doprowadzenia zasilania pr ą dem staLym . . . . 59 13 Karta USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Wymontowanie karty USB . . . . . . . . . . . . . 61 Instalowanie karty USB . . . . . . . . . . . . . . . 63 14 ModuL kamery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Wymontowanie moduLu kamery . . . . . . . . . . 65 Instalowanie moduLu kamery . . . . . . . . . . . . 67 ..

ę - Page 7

Spis tre ś ci 7 17 ZespóL radiatora . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Wymontowanie zespoLu radiatora . . . . . . . . 79 Instalowanie zespoLu radiatora . . . . . . . . . . 81 18 Karta czytnika kart pami ę ci . . . . . . . 83 Wymontowanie pLytki czytnika kart pami ę ci . . . . 83 Instalowanie karty czytnika kart pami ę ci . . . . 84 19 GLo ś niki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Wymontowanie gLo ś ników . . . . . . . . . . . . . 87 Instalowanie gLo ś ników . . . . . . . . . . . . . . . 88 20 Program konfiguracji systemu . . . . . 91 Uruchamianie programu konfigu..

Spis tre - Page 8

8 Spis tre ś ci

..

support.dell.com - Page 9

Zanim zaczniesz 9 Zanim zaczniesz W niniejszym podr ę czniku opisano instrukcje wymontowania oraz instalowania podzespo±ów komputera. O ile nie podano inaczej, ka ż da procedura zak±ada spe±nienie nast ę puj ą cych warunków: • U ż ytkownik wykona± czynno ś ci opisane w rozdzia±ach „Wy± ą czanie komputera” na stronie 9 i „Przed rozpocz ę ciem pracy we wn ę trzu komputera” na stronie 10. • U ż ytkownik zapozna± si ę z informacjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa, które zosta±y dostarczone z komputerem . • Element mo ż na wymieni ć lub — je ż eli zosta..

Zanim zaczniesz - Page 10

10 Zanim zaczniesz Przed rozpocz ę ciem pracy we wn ę trzu komputera Stosowanie si ę do poni ż szych zalece ń dotycz ą cych bezpiecze ń stwa pomo ż e w ochroni ć komputera przed potencjalnym uszkodzeniem oraz zapewni ć bezpiecze ń stwa u ż ytkownika. OSTRZEZENIE: Przed rozpocz ę ciem pracy wewn ą trz komputera nale ż y zapozna ć si ę z informacjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa, dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zasad bezpiecze ń stwa mo ż na znale źć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodno ś ci z przepisami prawnymi) pod adr..

Zanim zaczniesz - Page 11

Zanim zaczniesz 11 1 Sprawd ź , czy powierzchnia robocza jest p±aska i czysta, aby unikn ąć zarysowania pokrywy komputera. 2 Wy± ą cz komputer i wszystkie przy± ą czone urz ą dzenia. Patrz „Wy± ą czanie komputera” na stronie 9. PRZESTROGA: Aby odL ą czy ć kabel sieciowy, nale ż y najpierw odL ą czy ć go od komputera, a nast ę pnie od urz ą dzenia sieciowego. 3 Od± ą cz od komputera wszystkie kable telefoniczne i sieciowe. 4 Usu ń karty zainstalowane w czytniku kart pami ę ci. 5 Od± ą cz komputer i wszystkie przy± ą czone urz ą dzenia od gniazdek elektrycznych...

Zanim zaczniesz - Page 12

12 Zanim zaczniesz

..

Wyjmowanie akumulatora - Page 13

Akumulator 13 Akumulator OSTRZEZENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zasad bezpiecze ń stwa mo ż na znale źć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodno ś ci z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance. PRZESTROGA: Komputer powinien naprawia ć tylko przeszkolony pracownik serwisu. Uszkodzenia wynikaj ą ce z serwisowania nie autoryzowanego przez firm ę..

Instalowanie akumulatora - Page 14

14 Akumulator Instalowanie akumulatora 1 Wykonaj zalecenia przedstawione w rozdziale „Zanim zaczniesz” na stronie 9. 2 Umie ść akumulator we wn ę ce akumulatora i wci ś nij go tak, aby zatrzasn ą ± si ę na swoim miejscu. 3 Upewnij si ę , ż e zwalniacze zatrzasków akumulatora znajduj ą si ę w po±o ż eniu zablokowania. 1 akumulator 2 zwalniacze zatrzasków wn ę ki akumulatora (2) 2 1

..

Zdejmowanie pokrywy moduLów - Page 15

Pokrywa moduLów 15 Pokrywa moduLów OSTRZEZENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zasad bezpiecze ń stwa mo ż na znale źć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodno ś ci z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance. PRZESTROGA: Komputer powinien naprawia ć tylko przeszkolony pracownik serwisu. Uszkodzenia wynikaj ą ce z serwisowania nie autoryzowanego p..

Instalowanie pokrywy moduLów - Page 16

16 Pokrywa moduLów Instalowanie pokrywy moduLów 1 Wykonaj zalecenia przedstawione w rozdziale „Zanim zaczniesz” na stronie 9. 2 Ustaw zaczepy na pokrywie modu±ów w odpowiednim po±o ż eniu wzgl ę dem szczelin w podstawie komputera, a nast ę pnie wci ś nij pokryw ę modu±ów na miejsce. 3 Dokr ęć wkr ę t osadzony, mocuj ą cy pokryw ę modu±ów do podstawy komputera. 4 Zainstaluj akumulator. Patrz „Instalowanie akumulatora” na stronie 14. 1 pokrywa moduLów 2 wkr ę t osadzony 3 zaczepy 4 podstawa komputera 4 3 1 2

..

Wyjmowanie baterii pastylkowej - Page 17

Bateria pastylkowa 17 Bateria pastylkowa OSTRZEZENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zasad bezpiecze ń stwa mo ż na znale źć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodno ś ci z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance. PRZESTROGA: Komputer powinien naprawia ć tylko przeszkolony pracownik serwisu. Uszkodzenia wynikaj ą ce z serwisowania nie autoryzowane..

Instalowanie baterii pastylkowej - Page 18

18 Bateria pastylkowa Instalowanie baterii pastylkowej 1 Wykonaj zalecenia przedstawione w rozdziale „Zanim zaczniesz” na stronie 9. 2 Wci ś nij bateri ę pastylkow ą do gniazda na p±ycie systemowej, biegunem dodatnim skierowanym ku górze. 3 Zainstaluj pokryw ę modu±ów. Patrz „Instalowanie pokrywy modu±ów” na stronie 16. 4 Zainstaluj akumulator. Patrz „Instalowanie akumulatora” na stronie 14. PRZESTROGA: Przed wL ą czeniem komputera przykr ęć wszystkie wkr ę ty i sprawd ź , czy wewn ą trz komputera nie pozostaLy jakie ś niewykorzystane wkr ę ty. Pomini ę cie te..

ZespóL dysku twardego - Page 19

ZespóL dysku twardego 19 ZespóL dysku twardego OSTRZEZENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zasad bezpiecze ń stwa mo ż na znale źć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodno ś ci z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance. OSTRZEZENIE: Wyjmuj ą c gor ą cy dysk twardy z komputera, nie nale ż y dotyka ć jego metalowej obudowy. PRZESTROGA: Komputer ..

Wymontowanie zespoLu dysku twardego - Page 20

20 ZespóL dysku twardego Wymontowanie zespoLu dysku twardego 1 Wykonaj zalecenia przedstawione w rozdziale „Zanim zaczniesz” na stronie 9. 2 Wyjmij akumulator. Patrz „Wyjmowanie akumulatora” na stronie 13. 3 Zdejmij pokryw ę modu±ów. Patrz „Zdejmowanie pokrywy modu±ów” na stronie 15. 4 Wykr ęć cztery wkr ę ty mocuj ą ce zespó± dysku twardego do podstawy komputera. 5 Korzystaj ą c z uchwytu, wysu ń zespó± dysku twardego, aby od± ą czy ć go od z± ą cza na p±ycie systemowej. 6 Wyjmij zespó± dysku twardego z podstawy komputera. 1 wkr ę ty (4) 2 uchwyt 3 zesp..

Instalowanie zespoLu dysku twardego - Page 21

ZespóL dysku twardego 21 7 Wykr ęć cztery wkr ę ty mocuj ą ce wspornik dysku twardego do dysku twardego. 8 Zdejmij dysk ze wspornika dysku twardego. Instalowanie zespoLu dysku twardego 1 Wykonaj zalecenia przedstawione w rozdziale „Zanim zaczniesz” na stronie 9. 2 Wyjmij zamienny dysk twardy z opakowania. Zachowaj oryginalne opakowanie na wypadek, gdyby trzeba by±o w przysz±o ś ci przechowywa ć lub transportowa ć stary dysk twardy. 3 Ustaw otwory na wkr ę ty we wsporniku dysku twardego w osi otworów w nap ę dzie dysku twardego. 4 Wkr ęć cztery wkr ę ty mocuj ą ce wsporn..

Me and My Dell - Page 22

22 ZespóL dysku twardego 7 Wkr ęć cztery wkr ę ty mocuj ą ce zespó± dysku twardego do podstawy komputera. 8 Zainstaluj pokryw ę modu±ów. Patrz „Instalowanie pokrywy modu±ów” na stronie 16. 9 Zainstaluj akumulator. Patrz „Instalowanie akumulatora” na stronie 14. PRZESTROGA: Przed wL ą czeniem komputera przykr ęć wszystkie wkr ę ty i sprawd ź , czy wewn ą trz komputera nie pozostaLy jakie ś niewykorzystane wkr ę ty. Pomini ę cie tej czynno ś ci mo ż e spowodowa ć uszkodzenie komputera. 10 Przy± ą cz komputer i wszystkie przy± ą czone urz ą dzenia do gniazd..

Wymontowanie nap - Page 23

Nap ę d dysków optycznych 23 Nap ę d dysków optycznych OSTRZEZENIE: Przed rozpocz ę ciem pracy wewn ą trz komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zasad bezpiecze ń stwa mo ż na znale źć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodno ś ci z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance. PRZESTROGA: Komputer powinien naprawia ć tylko przeszkolony pracownik serwisu. Uszkodzenia wynikaj ą ce z serwisowania nie autoryzowanego przez firm ę Dell nie s..

24 - Page 24

24 Nap ę d dysków optycznych 6 Wykr ęć dwa wkr ę ty mocuj ą ce wspornik nap ę du dysków optycznych do nap ę du dysków optycznych. 7 Zdejmij wspornik nap ę du dysków optycznych z nap ę du. 8 Delikatnie podwa ż zaczepy na os±onie nap ę du dysków optycznych i zdejmij os±on ę z nap ę du. 1 zespóL nap ę du dysków optycznych 2 podstawa komputera 3 wkr ę t 1 2 3

..

Instalowanie nap - Page 25

Nap ę d dysków optycznych 25 Instalowanie nap ę du dysków optycznych 1 Wykonaj zalecenia przedstawione w rozdziale „Zanim zaczniesz” na stronie 9. 2 Ustaw zaczepy na os±onie nap ę du dysków optycznych w odpowiednim po±o ż eniu wzgl ę dem szczelin na nap ę dzie i zatrza ś nij os±on ę . 3 Ustaw otwory na wkr ę ty na wsporniku nap ę du dysków optycznych w osi otworów w nap ę dzie. 4 Wkr ęć dwa wkr ę ty mocuj ą ce wspornik nap ę du dysków optycznych do nap ę du dysków optycznych. 5 Wsu ń nap ę d dysków optycznych do wn ę ki nap ę du dysków optycznych. 1 osLo..

PRZESTROGA: - Page 26

26 Nap ę d dysków optycznych 6 Wkr ęć wkr ę t mocuj ą cy zespó± nap ę du dysków optycznych do podstawy komputera. 7 Zainstaluj pokryw ę modu±ów. Patrz „Instalowanie pokrywy modu±ów” na stronie 16. 8 Zainstaluj akumulator. Patrz „Instalowanie akumulatora” na stronie 14. PRZESTROGA: Przed wL ą czeniem komputera przykr ęć wszystkie wkr ę ty i sprawd ź , czy wewn ą trz komputera nie pozostaLy jakie ś niewykorzystane wkr ę ty. Pomini ę cie tej czynno ś ci mo ż e spowodowa ć uszkodzenie komputera.

..

Comprehensive Specifications - Page 27

ModuL(-Ly) pami ę ci 27 ModuL(-Ly) pami ę ci OSTRZEZENIE: Przed rozpocz ę ciem pracy wewn ą trz komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zasad bezpiecze ń stwa mo ż na znale źć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodno ś ci z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance. PRZESTROGA: Komputer powinien naprawia ć tylko przeszkolony pracownik serwisu. Uszkodzenia wynikaj ą ce z serwisowania nie autoryzowanego przez firm ę Dell nie s ą obj ę t..

Wyjmowanie moduLu(-ów) pami - Page 28

28 ModuL(-Ly) pami ę ci Wyjmowanie moduLu(-ów) pami ę ci 1 Wykonaj zalecenia przedstawione w rozdziale „Zanim zaczniesz” na stronie 9. 2 Wyjmij akumulator. Patrz „Wyjmowanie akumulatora” na stronie 13. 3 Zdejmij pokryw ę modu±ów. Patrz „Zdejmowanie pokrywy modu±ów” na stronie 15. PRZESTROGA: Aby zapobiec uszkodzeniu gniazda moduLu pami ę ci, do rozchylania zatrzasków zabezpieczaj ą cych moduL pami ę ci nie nale ż y u ż ywa ć ż adnych narz ę dzi. 4 W celu wyj ę cia modu±u pami ę ci z gniazda DIMM B przejd ź do krok 5. Aby wyj ąć modu± pami ę ci z gniazda ..

Instalowanie moduLu(-ów) pami - Page 29

ModuL(-Ly) pami ę ci 29 Instalowanie moduLu(-ów) pami ę ci 1 Wykonaj zalecenia przedstawione w rozdziale „Zanim zaczniesz” na stronie 9. 2 Ustaw modu± pami ę ci w taki sposób, aby wyci ę cie w module znalaz±o si ę nad wyst ę pem w gnie ź dzie modu±u pami ę ci. 3 Mocno wsu ń modu± pami ę ci do gniazda pod k ą tem 45 stopni, a nast ę pnie doci ś nij go z obu ko ń ców, a ż zostanie osadzony z d ź wi ę kiem klikni ę cia. Je ś li nie us±yszysz klikni ę cia, wyjmij modu± pami ę ci i zainstaluj go ponownie. UWAGA: Je ś li moduL pami ę ci nie zostanie prawidLowo ..

ModuL(-Ly) pami - Page 30

30 ModuL(-Ly) pami ę ci Przy± ą cz komputer i wszystkie przy± ą czone urz ą dzenia do gniazd elektrycznych i w± ą cz ich zasilanie. Podczas uruchamiania komputera zainstalowana pami ęć zostanie wykryta i nast ą pi automatyczna aktualizacja informacji o konfiguracji systemu. Aby potwierdzi ć ilo ść pami ę ci zainstalowanej w komputerze: Kliknij Start → Panel sterowania → System i zabezpieczenia → System .

..

Wymontowanie klawiatury - Page 31

Klawiatura 31 Klawiatura OSTRZEZENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zasad bezpiecze ń stwa mo ż na znale źć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodno ś ci z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance. PRZESTROGA: Komputer powinien naprawia ć tylko przeszkolony pracownik serwisu. Uszkodzenia wynikaj ą ce z serwisowania nie autoryzowanego przez firm ę..

PRZESTROGA: - Page 32

32 Klawiatura 4 Ostro ż nie wsu ń rysik z tworzywa sztucznego mi ę dzy klawiatur ę i zespó± podparcia d±oni. 5 Naci ś nij cztery zaczepy na zespole podparcia d±oni i odczep klawiatur ę . PRZESTROGA: Podnosz ą c klawiatur ę , nale ż y zachowa ć szczególn ą ostro ż no ść , aby unikn ąć wyci ą gni ę cia zL ą cza klawiatury z pLyty systemowej z nadmiern ą siL ą . 6 Ostro ż nie podnie ś klawiatur ę i wysu ń zaczepy klawiatury ze szczelin w zespole podparcia d±oni. 7 Odwró ć klawiatur ę i po±ó ż j ą na zespole podparcia d±oni. 8 Podnie ś zatrzaski zabezpiec..

Instalowanie klawiatury - Page 33

Klawiatura 33 9 Zdejmij klawiatur ę z zespo±u podparcia d±oni. Instalowanie klawiatury 1 Wykonaj zalecenia przedstawione w rozdziale „Zanim zaczniesz” na stronie 9. 2 Wsu ń kabel klawiatury do z± ą cza na p±ycie systemowej i naci ś nij zatrzask zabezpieczaj ą cy z± ą cza, aby zamocowa ć kabel klawiatury. 3 Ustaw zaczepy na klawiaturze ze szczelinami w zespole podparcia d±oni i opu ść klawiatur ę na miejsce. 4 Delikatnie naciskaj kraw ę dzie klawiatury, aby zamocowa ć klawiatur ę na miejscu. 5 Zainstaluj akumulator. Patrz „Instalowanie akumulatora” na stronie 14. 1..

Klawiatura - Page 34

34 Klawiatura

..

Wymontowanie zespoLu podparcia dLoni - Page 35

ZespóL podparcia dLoni 35 ZespóL podparcia dLoni OSTRZEZENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zasad bezpiecze ń stwa mo ż na znale źć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodno ś ci z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance. PRZESTROGA: Aby unikn ąć wyLadowania elektrostatycznego, nale ż y odprowadza ć Ladunki z ciaLa za pomoc ą opaski uziemiaj ..

ZespóL podparcia dLoni - Page 36

36 ZespóL podparcia dLoni 6 Odwró ć komputer. 7 Wymontuj klawiatur ę . Patrz „Wymontowanie klawiatury” na stronie 31. PRZESTROGA: Aby unikn ąć uszkodzenia zL ą czy, ci ą gnij za uchwyt z tworzywa sztucznego na górnej cz ęś ci zL ą cza. 8 Podnie ś zatrzaski zabezpieczaj ą ce i od± ą cz kabel przycisku zasilania, kabel tabliczki dotykowej oraz kabel klawiatury skrótów od z± ą czy na p±ycie systemowej. 9 Wykr ęć siedem wkr ę tów mocuj ą cych zespó± podparcia d±oni do podstawy komputera.

..

Zdejmij zespó± podparcia d±oni z podstawy komputera. - Page 37

ZespóL podparcia dLoni 37 PRZESTROGA: Ostro ż nie oddziel zespóL podparcia dLoni od podstawy komputera, uwa ż aj ą c, aby nie uszkodzi ć zespoLu podparcia dLoni i wy ś wietlacza. 10 Zdejmij zespó± podparcia d±oni z podstawy komputera. 1 wkr ę ty (7) 2 zL ą cze kabla przycisku zasilania 3 zL ą cze kabla klawiatury skrótów 4 zL ą cze kabla tabliczki dotykowej 5 zespóL podparcia dLoni 3 1 4 2 5

..

Instalowanie zespoLu podparcia dLoni - Page 38

38 ZespóL podparcia dLoni Instalowanie zespoLu podparcia dLoni 1 Wykonaj zalecenia przedstawione w rozdziale „Zanim zaczniesz” na stronie 9. 2 Wyrównaj zaczepy zespo±u podparcia d±oni ze szczelinami w podstawie komputera i delikatnie wci ś nij zespó± podparcia d±oni na miejsce. 3 W±ó ż kable przycisku zasilania, tabliczki dotykowej oraz klawiatury skrótów do odpowiednich z± ą czy na p±ycie systemowej i wci ś nij zatrzaski zabezpieczaj ą ce w celu zamocowania tych kabli. 4 Wkr ęć siedem wkr ę tów mocuj ą cych zespó± podparcia d±oni do podstawy komputera. 5 Zains..

ZespóL podparcia dLoni - Page 39

ZespóL podparcia dLoni 39 8 Zainstaluj pokryw ę modu±ów. Patrz „Instalowanie pokrywy modu±ów” na stronie 16. 9 Zainstaluj akumulator. Patrz „Instalowanie akumulatora” na stronie 14. PRZESTROGA: Przed wL ą czeniem komputera przykr ęć wszystkie wkr ę ty i sprawd ź , czy wewn ą trz komputera nie pozostaLy jakie ś niewykorzystane wkr ę ty. Pomini ę cie tej czynno ś ci mo ż e spowodowa ć uszkodzenie komputera.

..

ZespóL podparcia dLoni - Page 40

40 ZespóL podparcia dLoni

..

Karta Mini-Card sieci - Page 41

Karta Mini-Card sieci bezprzewodowej 41 Karta Mini-Card sieci bezprzewodowej OSTRZEZENIE: Przed rozpocz ę ciem pracy wewn ą trz komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zasad bezpiecze ń stwa mo ż na znale źć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodno ś ci z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance. PRZESTROGA: Komputer powinien naprawia ć tylko przeszkolony pracownik serwisu. Uszkodzenia wynikaj ą ce z serwisowania nie autoryzowanego przez ..

Wyjmowanie karty Mini-Card - Page 42

42 Karta Mini-Card sieci bezprzewodowej Wyjmowanie karty Mini-Card 1 Wykonaj zalecenia przedstawione w rozdziale „Zanim zaczniesz” na stronie 9. 2 Wyjmij akumulator. Patrz „Wyjmowanie akumulatora” na stronie 13. 3 Zdejmij pokryw ę modu±ów. Patrz „Zdejmowanie pokrywy modu±ów” na stronie 15. 4 Wykonaj czynno ś ci kroków od krok 4 do krok 5 w rozdziale „Wymontowanie nap ę du dysków optycznych” na stronie 23. 5 Wymontuj klawiatur ę . Patrz „Wymontowanie klawiatury” na stronie 31. 6 Wymontuj zespó± podparcia d±oni. Patrz „Wymontowanie zespo±u podparcia d±oni..

Instalowanie karty Mini-Card - Page 43

Karta Mini-Card sieci bezprzewodowej 43 Instalowanie karty Mini-Card 1 Wykonaj zalecenia przedstawione w rozdziale „Zanim zaczniesz” na stronie 9. UWAGA: Komputer mo ż e obsLugiwa ć jedn ą kart ę kombo Wi-Fi+WiMax Mini-Card lub Wi-Fi+Bluetooth w danym czasie. 2 Wyjmij zamienn ą kart ę Mini-Card z opakowania. PRZESTROGA: WkLadaj ą c kart ę do zL ą cza, zastosuj mocny i równomierny nacisk. W przypadku u ż ycia nadmiernej siLy mo ż na spowodowa ć uszkodzenie zL ą cza. PRZESTROGA: Budowa zL ą czy uniemo ż liwia nieprawidLowe wLo ż enie karty. W przypadku wyczucia oporu spra..

Karta Mini-Card sieci bezprzewodowej - Page 44

44 Karta Mini-Card sieci bezprzewodowej 12 Zainstaluj akumulator. Patrz „Instalowanie akumulatora” na stronie 14. 13 Zainstaluj wszelkie wymagane sterowniki i oprogramowanie u ż ytkowe karty Mini-Card. Aby uzyska ć wi ę cej informacji, zobacz sekcj ę Me and My Dell (Ja i mój komputer Dell) na stronie support.dell.com/manuals .

..

Wymontowanie zespoLu wy - Page 45

Wy ś wietlacz 45 Wy ś wietlacz OSTRZEZENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zasad bezpiecze ń stwa mo ż na znale źć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodno ś ci z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance. PRZESTROGA: Komputer powinien naprawia ć tylko przeszkolony pracownik serwisu. Uszkodzenia wynikaj ą ce z serwisowania nie autoryzowanego przez..

46 - Page 46

46 Wy ś wietlacz 6 Odwró ć komputer. 7 Wymontuj klawiatur ę . Patrz „Wymontowanie klawiatury” na stronie 31. 8 Wymontuj zespó± podparcia d±oni. Patrz „Wymontowanie zespo±u podparcia d±oni” na stronie 35. 9 Odwró ć komputer i otwórz wy ś wietlacz, odchylaj ą c go najdalej, jak to mo ż liwe. 10 Od± ą cz kable antenowe od karty Mini-Card. Patrz „Wyjmowanie karty Mini- Card” na stronie 42. 11 Unie ś zatrzask zabezpieczaj ą cy i od± ą cz kabel wy ś wietlacza od z± ą cza na p±ycie systemowej. 12 Od± ą cz kabel kamery. Patrz „Wymontowanie modu±u kamery” ..

Instalowanie zespoLu wy - Page 47

Wy ś wietlacz 47 15 Zdejmij zespó± wy ś wietlacza z podstawy komputera. Instalowanie zespoLu wy ś wietlacza 1 Wykonaj zalecenia przedstawione w rozdziale „Zanim zaczniesz” na stronie 9. 2 Umie ść zespó± wy ś wietlacza na jego miejscu i wkr ęć dwa wkr ę ty mocuj ą ce zespó± wy ś wietlacza na podstawie komputera. UWAGA: Sprawd ź , czy pomi ę dzy zespoLem wy ś wietlacza i podstaw ą komputera nie zostaLy uwi ę zione jakie ś kable. 3 Umie ść kabel wy ś wietlacza, kamery i kable antenowe karty Mini-Card w rowkach prowadz ą cych. 4 Przy± ą cz kabel kamery. Patrz ..

Wymontowanie pokrywy zawiasów - Page 48

48 Wy ś wietlacz 5 Przy± ą cz kabel wy ś wietlacza do z± ą cza na p±ycie systemowej i naci ś nij zatrzask zabezpieczaj ą cy, aby zamocowa ć kabel. 6 Przy± ą cz kable antenowe do karty Mini-Card. Patrz „Instalowanie karty Mini-Card” na stronie 43. 7 Zainstaluj zespó± podparcia d±oni. Patrz „Instalowanie zespo±u podparcia d±oni” na stronie 38. 8 Zainstaluj klawiatur ę . Patrz „Instalowanie klawiatury” na stronie 33. 9 Odwró ć komputer. 10 Wkr ęć dwa wkr ę ty mocuj ą ce zespó± wy ś wietlacza do podstawy komputera. 11 Wykonaj czynno ś ci kroków od krok 5..

Instalowanie pokrywy zawiasów - Page 49

Wy ś wietlacz 49 6 Wymontuj zespó± podparcia d±oni. Patrz „Wymontowanie zespo±u podparcia d±oni” na stronie 35. 7 Wymontuj modu± wy ś wietlacza. Patrz „Wymontowanie zespo±u wy ś wietlacza” na stronie 45. 8 Wykr ęć dwa wkr ę ty mocuj ą ce pokryw ę zawiasów do podstawy komputera. 9 Podwa ż sze ść zaczepów mocuj ą cych pokryw ę zawiasów na podstawie komputera i zdejmij pokryw ę zawiasów z podstawy komputera. Instalowanie pokrywy zawiasów 1 Wykonaj zalecenia przedstawione w rozdziale „Zanim zaczniesz” na stronie 9. 2 Ustaw zaczepy na pokrywie zawiasów w od..

Wymontowanie oprawy wy - Page 50

50 Wy ś wietlacz 4 Zainstaluj zespó± wy ś wietlacza. Patrz „Instalowanie zespo±u wy ś wietlacza” na stronie 47. 5 Zainstaluj zespó± podparcia d±oni. Patrz „Instalowanie zespo±u podparcia d±oni” na stronie 38. 6 Zainstaluj klawiatur ę . Patrz „Instalowanie klawiatury” na stronie 33. 7 Zainstaluj zespó± nap ę du dysków optycznych. Patrz „Instalowanie nap ę du dysków optycznych” na stronie 25. 8 Zainstaluj pokryw ę modu±ów. Patrz „Instalowanie pokrywy modu±ów” na stronie 16. 9 Zainstaluj akumulator. Patrz „Instalowanie akumulatora” na stronie 14. ..

Instalowanie oprawy wy - Page 51

Wy ś wietlacz 51 Instalowanie oprawy wy ś wietlacza 1 Wykonaj zalecenia przedstawione w rozdziale „Zanim zaczniesz” na stronie 9. 2 Ustaw opraw ę wy ś wietlacza w odpowiednim po±o ż eniu wzgl ę dem pokrywy wy ś wietlacza i delikatnie wci ś nij j ą w celu zatrza ś ni ę cia. 3 Zainstaluj zespó± wy ś wietlacza. Patrz „Instalowanie zespo±u wy ś wietlacza” na stronie 47. PRZESTROGA: Przed wL ą czeniem komputera przykr ęć wszystkie wkr ę ty i sprawd ź , czy wewn ą trz komputera nie pozostaLy jakie ś niewykorzystane wkr ę ty. Pomini ę cie tej czynno ś ci mo ż e ..

Wymontowanie panelu wy - Page 52

52 Wy ś wietlacz Panel wy ś wietlacza Wymontowanie panelu wy ś wietlacza 1 Wykonaj zalecenia przedstawione w rozdziale „Zanim zaczniesz” na stronie 9. 2 Wymontuj modu± wy ś wietlacza. Patrz „Wymontowanie zespo±u wy ś wietlacza” na stronie 45. 3 Wymontuj opraw ę wy ś wietlacza. Patrz „Wymontowanie oprawy wy ś wietlacza” na stronie 50. 4 Wykr ęć cztery wkr ę ty mocuj ą ce panel wy ś wietlacza na pokrywie wy ś wietlacza. 5 Zdejmij panel wy ś wietlacza z pokrywy wy ś wietlacza. 6 Odwró ć panel wy ś wietlacza i po±ó ż go na czystej powierzchni. 1 wkr ę ty (4)..

Instalowanie panelu wy - Page 53

Wy ś wietlacz 53 7 Odczep kawa±ki ta ś my samoprzylepnej mocuj ą ce kabel wy ś wietlacza na panelu wy ś wietlacza i od± ą cz kabel wy ś wietlacza od z± ą cza na panelu wy ś wietlacza. Instalowanie panelu wy ś wietlacza 1 Wykonaj zalecenia przedstawione w rozdziale „Zanim zaczniesz” na stronie 9. 2 Przy± ą cz kabel wy ś wietlacza do z± ą cza karty wy ś wietlacza. 3 Umie ść panel wy ś wietlacza w odpowiednim po±o ż eniu na pokrywie wy ś wietlacza. 4 Wkr ęć cztery wkr ę ty mocuj ą ce panel wy ś wietlacza na pokrywie wy ś wietlacza. 5 Zainstaluj opraw ę wy ś..

Wymontowanie zespoLu zawiasów - Page 54

54 Wy ś wietlacz 6 Zainstaluj zespó± wy ś wietlacza. Patrz „Instalowanie zespo±u wy ś wietlacza” na stronie 47. PRZESTROGA: Przed wL ą czeniem komputera przykr ęć wszystkie wkr ę ty i sprawd ź , czy wewn ą trz komputera nie pozostaLy jakie ś niewykorzystane wkr ę ty. Pomini ę cie tej czynno ś ci mo ż e spowodowa ć uszkodzenie komputera. ZespóL zawiasów Wymontowanie zespoLu zawiasów 1 Wykonaj zalecenia przedstawione w rozdziale „Zanim zaczniesz” na stronie 9. 2 Wymontuj modu± wy ś wietlacza. Patrz „Wymontowanie zespo±u wy ś wietlacza” na stronie 45. 3 Wym..

Instalowanie zespoLu zawiasów - Page 55

Wy ś wietlacz 55 6 Zdejmij zespó± zawiasów z pokrywy wy ś wietlacza. Instalowanie zespoLu zawiasów 1 Wykonaj zalecenia przedstawione w rozdziale „Zanim zaczniesz” na stronie 9. 2 U±ó ż zespó± zawiasów na pokrywie wy ś wietlacza. 3 Wkr ęć sze ść wkr ę tów mocuj ą cych zespó± zawiasów na pokrywie wy ś wietlacza. 4 Wykonaj czynno ś ci kroków od krok 3 do krok 4 w rozdziale „Instalowanie panelu wy ś wietlacza” na stronie 53. 5 Zainstaluj opraw ę wy ś wietlacza. Patrz „Instalowanie oprawy wy ś wietlacza” na stronie 51. 6 Zainstaluj zespó± wy ś wietlac..

56 - Page 56

56 Wy ś wietlacz

..

ZespóL zL - Page 57

ZespóL zL ą cza doprowadzenia zasilania pr ą dem staLym 57 ZespóL zL ą cza doprowadzenia zasilania pr ą dem staLym OSTRZEZENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zasad bezpiecze ń stwa mo ż na znale źć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodno ś ci z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance. PRZESTROGA: Komputer powinien naprawia ć tylko przeszkol..

58 - Page 58

58 ZespóL zL ą cza doprowadzenia zasilania pr ą dem staLym 6 Wymontuj zespó± podparcia d±oni. Patrz „Wymontowanie zespo±u podparcia d±oni” na stronie 35. 7 Wymontuj modu± wy ś wietlacza. Patrz „Wymontowanie zespo±u wy ś wietlacza” na stronie 45. 8 Wymontuj pokryw ę zawiasów. Patrz „Wymontowanie pokrywy zawiasów” na stronie 48. 9 Wykr ęć wkr ę t mocuj ą cy zespó± doprowadzenia zasilania pr ą dem sta±ym na podstawie komputera. 10 Od± ą cz kabel z± ą cza doprowadzenia zasilania pr ą dem sta±ym od z± ą cza na p±ycie systemowej. 11 Zdejmij z± ą cze d..

PRZESTROGA: - Page 59

ZespóL zL ą cza doprowadzenia zasilania pr ą dem staLym 59 Instalowanie zespoLu zL ą cza doprowadzenia zasilania pr ą dem staLym 1 Wykonaj zalecenia przedstawione w rozdziale „Zanim zaczniesz” na stronie 9. 2 Umie ść z± ą cze doprowadzenia zasilania pr ą dem sta±ym w podstawie komputera. 3 Przy± ą cz kabel z± ą cza doprowadzenia zasilania pr ą dem sta±ym do z± ą cza na p±ycie systemowej. 4 Wkr ę t wkr ę t mocuj ą cy zespó± z± ą cza doprowadzenia zasilania pr ą dem sta±ym. 5 Zainstaluj pokryw ę zawiasów. Patrz „Instalowanie pokrywy zawiasów” na stronie..

ZespóL zL - Page 60

60 ZespóL zL ą cza doprowadzenia zasilania pr ą dem staLym

..

Wymontowanie karty USB - Page 61

Karta USB 61 Karta USB OSTRZEZENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zasad bezpiecze ń stwa mo ż na znale źć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodno ś ci z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance. PRZESTROGA: Komputer powinien naprawia ć tylko przeszkolony pracownik serwisu. Uszkodzenia wynikaj ą ce z serwisowania nie autoryzowanego przez firm ę D..

62 - Page 62

62 Karta USB 7 Wymontuj modu± wy ś wietlacza. Patrz „Wymontowanie zespo±u wy ś wietlacza” na stronie 45. 8 Wymontuj pokryw ę zawiasów. Patrz „Wymontowanie pokrywy zawiasów” na stronie 48. 9 Podnie ś zatrzaski zabezpieczaj ą ce i od± ą cz kabel karty USB od z± ą cza na karcie USB i na p±ycie systemowej. 10 Wykr ęć wkr ę t mocuj ą cy kart ę USB do podstawy komputera. 1 kabel karty USB 1

..

Instalowanie karty USB - Page 63

Karta USB 63 11 Zdejmij kart ę USB z podstawy komputera. Instalowanie karty USB 1 Wykonaj zalecenia przedstawione w rozdziale „Zanim zaczniesz” na stronie 9. 2 Ustaw otwór wkr ę tu w karcie USB w osi otworu wkr ę tu w p±ycie systemowej. 3 Wkr ęć wkr ę t mocuj ą cy kart ę USB na p±ycie systemowej. 4 Przy± ą cz kabel karty USB do z± ą czy na karcie USB i na p±ycie systemowej oraz wci ś nij ku do±owi zatrzaski zabezpieczaj ą ce. 5 Zainstaluj pokryw ę zawiasów. Patrz „Instalowanie pokrywy zawiasów” na stronie 49. 6 Zainstaluj zespó± wy ś wietlacza. Patrz „Inst..

PRZESTROGA: - Page 64

64 Karta USB 7 Zainstaluj zespó± podparcia d±oni. Patrz „Instalowanie zespo±u podparcia d±oni” na stronie 38. 8 Zainstaluj klawiatur ę . Patrz „Instalowanie klawiatury” na stronie 33. 9 Wykonaj czynno ś ci kroków od krok 5 do krok 6 w rozdziale „Instalowanie nap ę du dysków optycznych” na stronie 25. 10 Zainstaluj pokryw ę modu±ów. Patrz „Instalowanie pokrywy modu±ów” na stronie 16. 11 Zainstaluj akumulator. Patrz „Instalowanie akumulatora” na stronie 14. PRZESTROGA: Przed wL ą czeniem komputera przykr ęć wszystkie wkr ę ty i sprawd ź , czy wewn ą tr..

Wymontowanie moduLu kamery - Page 65

ModuL kamery 65 ModuL kamery OSTRZEZENIE: Przed rozpocz ę ciem pracy wewn ą trz komputera nale ż y zapozna ć si ę z informacjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa, dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zasad bezpiecze ń stwa mo ż na znale źć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodno ś ci z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance. PRZESTROGA: Komputer powinien naprawia ć tylko przeszkolony pracownik serwisu. Uszkodzenia wynikaj ą ce z serwisowania nie autoryzowanego przez firm ę Dell nie s ą obj ę te gwarancj ą na ..

66 - Page 66

66 ModuL kamery 8 Wymontuj opraw ę wy ś wietlacza. Patrz „Wymontowanie oprawy wy ś wietlacza” na stronie 50. 9 Wymontuj panel wy ś wietlacza. Patrz „Wymontowanie panelu wy ś wietlacza” na stronie 52. 10 Odczep kabel kamery od kawa±ków ta ś my samoprzylepnej na pokrywie wy ś wietlacza. 11 Ś ci ą gnij modu± kamery ze s±upków prowadz ą cych i zdejmij go z pokrywy wy ś wietlacza. 12 Zdejmij ta ś m ę mocuj ą c ą kabel kamery do modu±u kamery. 1 moduL kamery 2 kabel kamery 2 1

..

Instalowanie moduLu kamery - Page 67

ModuL kamery 67 13 Od± ą cz kabel kamery od z± ą cza w module kamery. Instalowanie moduLu kamery 1 Wykonaj zalecenia przedstawione w rozdziale „Zanim zaczniesz” na stronie 9. 2 Przy± ą cz kabel kamery do modu±u kamery i przyklej ta ś m ę samoprzylepn ą , mocuj ą c ą kabel na module kamery. 3 Ustaw modu± kamery w odpowiednim po±o ż eniu wzgl ę dem s±upków prowadz ą cych na pokrywie wy ś wietlacza i umie ść go na tej pokrywie. 1 kabel kamery 2 moduL kamery 3 ta ś ma samoprzylepna 2 1 3

..

ModuL kamery - Page 68

68 ModuL kamery 4 Przyklej kabel kamery do kawa±ków ta ś my samoprzylepnej na pokrywie wy ś wietlacza. 5 Zainstaluj panel wy ś wietlacza. Patrz „Instalowanie panelu wy ś wietlacza” na stronie 53. 6 Zainstaluj opraw ę wy ś wietlacza. Patrz „Instalowanie oprawy wy ś wietlacza” na stronie 51. 7 Zainstaluj zespó± wy ś wietlacza. Patrz „Instalowanie zespo±u wy ś wietlacza” na stronie 47. 8 Zainstaluj zespó± podparcia d±oni. Patrz „Instalowanie zespo±u podparcia d±oni” na stronie 38. 9 Zainstaluj klawiatur ę . Patrz „Instalowanie klawiatury” na stronie 33. ..

Wymontowanie wentylatora - Page 69

Wentylator 69 Wentylator OSTRZEZENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zasad bezpiecze ń stwa mo ż na znale źć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodno ś ci z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance. PRZESTROGA: Komputer powinien naprawia ć tylko przeszkolony pracownik serwisu. Uszkodzenia wynikaj ą ce z serwisowania nie autoryzowanego przez firm ę..

Instalowanie wentylatora - Page 70

70 Wentylator 8 Od± ą cz kabel wentylatora od z± ą cza na p±ycie systemowej. 9 Zdejmij wentylator z podstawy komputera. Instalowanie wentylatora 1 Wykonaj zalecenia przedstawione w rozdziale „Zanim zaczniesz” na stronie 9. 2 Ustaw wentylator w odpowiednim po±o ż eniu wzgl ę dem s±upków prowadz ą cych na podstawie komputera i umie ść wentylator na podstawie komputera. 3 Wkr ęć wkr ę ty mocuj ą ce wentylator na podstawie komputera. 4 Przy± ą cz kabel wentylatora do z± ą cza na p±ycie systemowej. 5 Zainstaluj zespó± podparcia d±oni. Patrz „Instalowanie zespo±u p..

PRZESTROGA: - Page 71

Wentylator 71 7 Wykonaj czynno ś ci kroków od krok 5 do krok 6 w rozdziale „Instalowanie nap ę du dysków optycznych” na stronie 25. 8 Zainstaluj pokryw ę modu±ów. Patrz „Instalowanie pokrywy modu±ów” na stronie 16. 9 Zainstaluj akumulator. Patrz „Instalowanie akumulatora” na stronie 14. PRZESTROGA: Przed wL ą czeniem komputera przykr ęć wszystkie wkr ę ty i sprawd ź , czy wewn ą trz komputera nie pozostaLy jakie ś niewykorzystane wkr ę ty. Pomini ę cie tej czynno ś ci mo ż e spowodowa ć uszkodzenie komputera.

..

Wentylator - Page 72

72 Wentylator

..

Wymontowanie pLyty systemowej - Page 73

PLyta systemowa 73 PLyta systemowa OSTRZEZENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zasad bezpiecze ń stwa mo ż na znale źć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodno ś ci z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance. PRZESTROGA: Komputer powinien naprawia ć tylko przeszkolony pracownik serwisu. Uszkodzenia wynikaj ą ce z serwisowania nie autoryzowanego prz..

74 - Page 74

74 PLyta systemowa 9 Wyjmij kart ę Mini-Card sieci bezprzewodowej. Patrz „Wyjmowanie karty Mini-Card” na stronie 42. 10 Wymontuj modu± wy ś wietlacza. Patrz „Wymontowanie zespo±u wy ś wietlacza” na stronie 45. 11 Wymontuj wentylator. Patrz „Wymontowanie wentylatora” na stronie 69. 12 Od± ą cz kabel doprowadzenia zasilanie pr ą dem sta±ym oraz kabel g±o ś nikowy od z± ą czy na p±ycie systemowej. 13 Podnie ś zatrzaski zabezpieczaj ą ce i od± ą cz kabel karty USB od z± ą czy na p±ycie systemowej i na karcie USB. 14 Unie ś zatrzask zabezpieczaj ą cy i od± ą ..

75 - Page 75

PLyta systemowa 75 15 Wykr ęć cztery wkr ę ty mocuj ą ce zespó± p±yty systemowej na podstawie komputera. 16 Ostro ż nie zwolnij porty na p±ycie systemowej ze otworów w podstawie komputera i zdejmij p±yt ę systemow ą z podstawy komputera. 17 Odwró ć zespó± p±yty systemowej. 18 Wymontuj zespó± radiatora. Patrz „Wymontowanie zespo±u radiatora” na stronie 79. 1 porty 2 pLyta systemowa 3 wkr ę ty (4) 2 3 1

..

Instalowanie pLyty systemowej - Page 76

76 PLyta systemowa Instalowanie pLyty systemowej 1 Wykonaj zalecenia przedstawione w rozdziale „Zanim zaczniesz” na stronie 9. 2 Zainstaluj zespó± radiatora. Patrz „Instalowanie zespo±u radiatora” na stronie 81. 3 Odwró ć zespó± p±yty systemowej. 4 Wsu ń porty na p±ycie systemowej do otworów w podstawie komputera. 5 Ustaw zespó± p±yty systemowej w odpowiednim po±o ż eniu wzgl ę dem s±upków prowadz ą cych na podstawie komputera i u±ó ż p±yt ę systemow ą na podstawie komputera. UWAGA: Zadbaj, aby nie doszLo do uwi ę zienia zL ą cza kabla gLo ś nikowego pom..

Wprowadzanie kodu Service Tag - Page 77

PLyta systemowa 77 18 Zainstaluj pokryw ę modu±ów. Patrz „Instalowanie pokrywy modu±ów” na stronie 16. 19 Zainstaluj akumulator. Patrz „Instalowanie akumulatora” na stronie 14. PRZESTROGA: Przed wL ą czeniem komputera przykr ęć wszystkie wkr ę ty i sprawd ź , czy wewn ą trz komputera nie pozostaLy jakie ś niewykorzystane wkr ę ty. Pomini ę cie tej czynno ś ci mo ż e spowodowa ć uszkodzenie komputera. 20 W± ą cz komputer. UWAGA: Po zainstalowaniu nowej pLyty systemowej nale ż y wprowadzi ć kod Service Tag (znacznik serwisowy) komputera w systemie BIOS zamiennej p..

PLyta systemowa - Page 78

78 PLyta systemowa

..

Wymontowanie zespoLu radiatora - Page 79

ZespóL radiatora 79 ZespóL radiatora OSTRZEZENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zasad bezpiecze ń stwa mo ż na znale źć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodno ś ci z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance. OSTRZEZENIE: Je ś li zespóL radiatora wymontowywany z komputera jest gor ą cy, nie nale ż y dotyka ć metalowej obudowy zespoLu radiato..

80 - Page 80

80 ZespóL radiatora 6 Wymontuj klawiatur ę . Patrz „Wymontowanie klawiatury” na stronie 31. 7 Wyjmij modu±(-±y) pami ę ci. Patrz „Wyjmowanie modu±u(-ów) pami ę ci” na stronie 28. 8 Wymontuj zespó± podparcia d±oni. Patrz „Wymontowanie zespo±u podparcia d±oni” na stronie 35. 9 Wyjmij kart ę Mini-Card sieci bezprzewodowej. Patrz „Wyjmowanie karty Mini-Card” na stronie 42. 10 Wymontuj modu± wy ś wietlacza. Patrz „Wymontowanie zespo±u wy ś wietlacza” na stronie 45. 11 Wymontuj wentylator. Patrz „Wymontowanie wentylatora” na stronie 69. 12 Wykonaj czynno ..

Instalowanie zespoLu radiatora - Page 81

ZespóL radiatora 81 Instalowanie zespoLu radiatora UWAGA: Je ś li jest instalowany wcze ś niej u ż ywany procesor i ten sam radiator, mo ż na u ż y ć oryginalnej podkLadki termoprzewodz ą cej. W przypadku wymiany procesora lub radiatora nale ż y u ż y ć podkLadki termoprzewodz ą cej dostarczonej w zestawie, aby zapewni ć wLa ś ciwe odprowadzanie ciepLa. 1 Wykonaj zalecenia przedstawione w rozdziale „Zanim zaczniesz” na stronie 9. 2 Usu ń past ę termoprzewodz ą c ą ze dolnej powierzchni radiatora i na±ó ż now ą warstw ę pasty. 3 Ustaw cztery wkr ę ty osadzone na z..

ZespóL radiatora - Page 82

82 ZespóL radiatora

..

Wymontowanie pLytki czytnika kart - Page 83

Karta czytnika kart pami ę ci 83 Karta czytnika kart pami ę ci OSTRZEZENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zasad bezpiecze ń stwa mo ż na znale źć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodno ś ci z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance. PRZESTROGA: Komputer powinien naprawia ć tylko przeszkolony pracownik serwisu. Uszkodzenia wynikaj ą ce z serwi..

Instalowanie karty czytnika kart pami - Page 84

84 Karta czytnika kart pami ę ci 7 Unie ś zatrzaski zabezpieczaj ą ce i od± ą cz kabel karty czytnika kart pami ę ci od z± ą cza na p±ycie systemowej i na karcie czytnika kart pami ę ci. 8 Wykr ęć wkr ę t mocuj ą cy kart ę czytnika kart pami ę ci do podstawy komputera. 9 Zdejmij kart ę czytnika kart pami ę ci z podstawy komputera. Instalowanie karty czytnika kart pami ę ci 1 Wykonaj zalecenia przedstawione w rozdziale „Zanim zaczniesz” na stronie 9. 2 Umie ść kart ę czytnika kart pami ę ci w odpowiednim po±o ż eniu wzgl ę dem s±upków prowadz ą cych na podsta..

Karta czytnika kart pami - Page 85

Karta czytnika kart pami ę ci 85 4 Przy± ą cz kabel do z± ą cza na p±ycie systemowej oraz na karcie czytnika kart pami ę ci, a nast ę pnie wci ś nij ku do±owi zatrzaski zabezpieczaj ą ce. 5 Zainstaluj zespó± podparcia d±oni. Patrz „Instalowanie zespo±u podparcia d±oni” na stronie 38. 6 Zainstaluj klawiatur ę . Patrz „Instalowanie klawiatury” na stronie 33. 7 Wykonaj czynno ś ci kroków od krok 5 do krok 6 w rozdziale „Instalowanie nap ę du dysków optycznych” na stronie 25. 8 Zainstaluj pokryw ę modu±ów. Patrz „Instalowanie pokrywy modu±ów” na stronie..

Karta czytnika kart pami - Page 86

86 Karta czytnika kart pami ę ci

..

Wymontowanie gLo - Page 87

GLo ś niki 87 GLo ś niki OSTRZEZENIE: Przed rozpocz ę ciem pracy wewn ą trz komputera nale ż y zapozna ć si ę z informacjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa, dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zasad bezpiecze ń stwa mo ż na znale źć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodno ś ci z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance. PRZESTROGA: Komputer powinien naprawia ć tylko przeszkolony pracownik serwisu. Uszkodzenia wynikaj ą ce z serwisowania nie autoryzowanego przez firm ę Dell nie s ą obj ę te gwarancj ą na ur..

Instalowanie gLo - Page 88

88 GLo ś niki 8 Zwró ć uwag ę na sposób u±o ż enia kabla g±o ś nikowego i wyjmij kabel z rowka prowadz ą cego. 9 Wykr ęć dwa wkr ę ty mocuj ą ce g±o ś niki do podstawy komputera. 10 Zdejmij g±o ś niki razem z kablem g±o ś nikowym z podstawy komputera. Instalowanie gLo ś ników 1 Wykonaj zalecenia przedstawione w rozdziale „Zanim zaczniesz” na stronie 9. 2 U±ó ż kable g±o ś ników w rowkach prowadz ą cych. 3 Ustaw g±o ś niki w odpowiednim po±o ż eniu wzgl ę dem s±upków prowadz ą cych i umie ść je na podstawie komputera. 4 Wkr ęć dwa wkr ę ty mocuj ..

PRZESTROGA: - Page 89

GLo ś niki 89 6 Zainstaluj zespó± dysku twardego. Patrz „Instalowanie zespo±u dysku twardego” na stronie 21. 7 Wykonaj czynno ś ci kroków krok 3 do krok 16 w rozdziale „Instalowanie p±yty systemowej” na stronie 76. 8 Wykonaj czynno ś ci kroków od krok 5 do krok 6 w rozdziale „Instalowanie nap ę du dysków optycznych” na stronie 25. 9 Zainstaluj pokryw ę modu±ów. Patrz „Instalowanie pokrywy modu±ów” na stronie 16. 10 Zainstaluj akumulator. Patrz „Instalowanie akumulatora” na stronie 14. PRZESTROGA: Przed wL ą czeniem komputera przykr ęć wszystkie wkr ę ..

GLo - Page 90

90 GLo ś niki

..

Uruchamianie programu konfiguracji - Page 91

Program konfiguracji systemu 91 Program konfiguracji systemu Program konfiguracji systemu umo ż liwia: • Zmienianie danych konfiguracji systemu po dodaniu, wymianie lub usuni ę ciu sprz ę tu w komputerze. • Ustawianie lub zmienianie opcji definiowanych przez u ż ytkownika, np. has±a u ż ytkownika. • Wy ś wietlanie informacji o ilo ś ci aktualnej zainstalowanej pami ę ci lub ustawianie typu zainstalowanego dysku twardego. UWAGA: Przed skorzystaniem z programu do konfiguracji komputera zaleca si ę zapisanie informacji wy ś wietlanych na ekranie tego programu, aby mo ż na je ..

Ekrany w programie konfiguracji systemu - Page 92

92 Program konfiguracji systemu Ekrany w programie konfiguracji systemu Na ekranie programu konfiguracji systemu wy ś wietlane s ą bie żą ce lub modyfikowalne informacje dotycz ą ce konfiguracji komputera. Informacje na ekranie s ą podzielone na trzy obszary: element konfiguracji , ekran aktywnej pomocy i funkcje klawiszy . Opcje konfiguracji systemu UWAGA: W zale ż no ś ci od komputera oraz zainstalowanych urz ą dze ń niektóre wymienione w tym podrozdziale elementy mog ą nie by ć wy ś wietlane albo mog ą wygl ą da ć nieco inaczej. Setup Item (Element konfiguracji) — to p..

Program konfiguracji systemu - Page 93

Program konfiguracji systemu 93 BIOS Version (Wersja systemu BIOS) Wy ś wietla numer wersji systemu BIOS. Product Name (Nazwa produktu) Wy ś wietla nazw ę produktu. Service Tag (Kod Service Tag) Wy ś wietla kod Service Tag komputera. Asset Tag (Numer ś rodka trwa±ego) Wy ś wietla kod Asset Tag (Numer ś rodka trwa±ego), je ś li ten kod zosta± wprowadzony. CPU Type (Typ procesora) Wy ś wietla typ procesora. CPU Speed (Szybko ść procesora) Wy ś wietla szybko ść procesora. CPU ID (Identyfikator procesora) Wy ś wietla identyfikator procesora. Pami ęć podr ę czna procesora L1..

Program konfiguracji systemu - Page 94

94 Program konfiguracji systemu Advanced (Zaawansowane) • Intel SpeedStep - To pole umo ż liwia w± ą czenie lub wy± ą czenie trybu Intel SpeedStep procesora. • Virtualization (Wirtualizacja) - Kiedy ta funkcja jest w± ą czona, VMM mo ż e wykorzystywa ć dodatkowe mo ż liwo ś ci sprz ę towe, jakie udost ę pnia technologia Vanderpool Technology. • Integrated NIC (zintegrowany kontroler komunikacji sieciowej) - W± ą cza/wy± ą cza kontroler sieci lokalnej na p±ycie systemowej. • USB Emulation (Emulacja USB) - W± ą cza/wy± ą cza sterowanie klawiaturami i myszkami USB..

Boot (Uruchamianie) - Page 95

Program konfiguracji systemu 95 Advanced (Miscellaneous Devices) (Zaawansowane (Ró ż ne urz ą dzenia)) • External USB Ports (Zewn ę trzne porty USB) - W± ą cza/wy± ą cza zewn ę trzne porty USB. Set Admin Password (Ustaw has±o administratora) Umo ż liwia ustawianie, zmienianie i usuwanie has±a administratora. UWAGA: Usuni ę cie hasLa administratora powoduje usuni ę cie hasLa systemowego. Dlatego nale ż y ustawi ć hasLo administratora przed ustawieniem hasLa systemowego. Set System Password (Ustaw has±o systemowe) Umo ż liwia ustawianie, zmienianie i usuwanie has±a system..

Boot Sequence (Sekwencja Ladowania) - Page 96

96 Program konfiguracji systemu Boot Sequence (Sekwencja Ladowania) Ta funkcja umo ż liwia zmian ę sekwencji ±adowania dla urz ą dze ń . Boot Options (Opcje uruchamiania) • Removable Drive — komputer podejmuje prób ę rozruchu z nap ę du wymiennego. Je ż eli na tym nap ę dzie nie jest zainstalowany system operacyjny, komputer generuje komunikat o b± ę dzie. • Hard Drive — komputer podejmuje prób ę rozruchu z podstawowego dysku twardego. Je ż eli na tym nap ę dzie nie jest zainstalowany system operacyjny, komputer generuje komunikat o b± ę dzie. 3rd Boot Priority (Tr..

Zmienianie sekwencji Ladowania dla bie - Page 97

Program konfiguracji systemu 97 • CD/DVD/CD-RW Drive — komputer podejmuje prób ę rozruchu z nap ę du CD/DVD/CD-RW. Je ś li w nap ę dzie nie ma dysku CD/DVD/CD-RW lub je ś li na dysku CD/DVD/CD-RW nie ma systemu operacyjnego, komputer generuje komunikat o b± ę dzie. • USB Storage Device —w±ó ż urz ą dzenie pami ę ci do z± ą cza USB i ponownie uruchom komputer. Kiedy w prawym dolnym rogu ekranu zostanie wy ś wietlony komunikat F12 Boot Options (F12 Opcje uruchamiania) , naci ś nij klawisz <F12>. System BIOS wykryje urz ą dzenie i doda do menu rozruchowego opcj ..

Zmienianie sekwencji Ladowania dla przyszLych uruchomie - Page 98

98 Program konfiguracji systemu 4 Na ekranie Boot Device Menu wybierz urz ą dzenie, z którego chcesz uruchomi ć komputer. Aby na przyk±ad uruchomi ć komputer z urz ą dzenia pami ę ci masowej USB, zaznacz opcj ę USB Storage Device (Urz ą dzenie pami ę ci masowej USB) i naci ś nij klawisz <Enter>. UWAGA: Aby dokona ć rozruchu z urz ą dzenia typu USB, musi ono by ć urz ą dzeniem rozruchowym. Aby sprawdzi ć , czy dane urz ą dzenie jest urz ą dzeniem startowym, nale ż y zapozna ć si ę z jego dokumentacj ą . Zmienianie sekwencji Ladowania dla przyszLych uruchomie ń 1 ..

±adowanie systemu BIOS - Page 99

±adowanie systemu BIOS 99 ±adowanie systemu BIOS ²adowanie systemu BIOS mo ż e by ć konieczne, kiedy jest dost ę pna aktualizacja lub podczas wymiany p±yty systemowej. Procedura ±adowania systemu BIOS: 1 W± ą cz komputer. 2 Przejd ź do witryny support.dell.com/support/downloads . 3 Odszukaj plik aktualizacji systemu BIOS dla swojego komputera. UWAGA: Kod Service Tag jest umieszczony na etykiecie na spodzie komputera. Je ś li u ż ytkownik ma kod Service Tag komputera: a Kliknij opcj ę Enter a Tag (Wprowad ź kod). b Wpisz kod Service Tag swojego komputera w polu Enter a service..

±adowanie systemu BIOS - Page 100

100 ±adowanie systemu BIOS 6 Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisa ć plik na pulpicie. Plik zostanie pobrany i zapisany na pulpicie. 7 Po wy ś wietleniu okna Download Complete (Pobieranie uko ń czone) kliknij przycisk Close (Zamknij). Na pulpicie pojawi si ę ikona pliku o takiej samej nazwie jak nazwa pobranego pliku aktualizacji systemu BIOS. 8 Kliknij dwukrotnie ikon ę pobranego pliku na pulpicie i post ę puj zgodnie z instrukcjami wy ś wietlanymi na ekranie.

..

Sponsored links

Latest Update