Dell Inspiron 14z (5423, Mid 2012) User Manual Turkish

Inspiron 14z (5423, Mid 2012) Language

Download Dell Inspiron 14z (5423, Mid 2012) User Manual Turkish

Sponsored links


Download Request Is In Process

Bilgisayar modeli: Inspiron 5423 - Page 1

Dell Inspiron 5423 Kullanıcı El Kitabı Bilgisayar modeli: Inspiron 5423 Yasal model: P35G | Yasal tür: P35G001

..

Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar - Page 2

Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: Bu metinde kullanılan ticari markalar. D İ KKAT: D İ KKAT, yönergelere uyulmadı ğ ında donanımın zarar görebilece ğ ini veya veri kaybı olabilece ğ ini belirtir. UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, ki ş isel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. ____________________ © 2012 Dell Inc. Bu metinde kullanılan ticari markalar: Dell ™ , DELL logosu ve Inspiron ™ , Dell Inc. ş irketinin ticari markalarıdır; Microsoft ® , Windows ® ve Windows ba ş lat dü ğ mesi logosu Microsoft Corporation'un ..

çerik - Page 3

İ çerik | 3 İ çerik 1 Ba ş lamadan Önce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Bilgisayarınızı ve Ba ğ lı Cihazları Kapatma . . . . . . . . 7 Güvenlik Talimatları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Önerilen Araçlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra . . . . . . . . . 9 3 Bellek Modüllerinin Çıkartılması . . . . . . . . . . 11 Yordam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4 Bellek Modüllerini Çıkarma . . . . . . . . . . . . . . 13 Yordam . . . . . . . . . . . ..

çerik - Page 4

4 | İ çerik 10 Avuç içi Dayana ğ ı Aksamını Yerine Takma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Yordam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Sonko ş ullar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 11 Pili Çıkarma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Önko ş ullar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Yordam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 12 Pil De ğ i ş tirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Yordam . . . . . . . . . . . . . . ..

çerik - Page 5

İ çerik | 5 20 Ek Kartı Yerine Takma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Yordam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Sonko ş ullar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 21 Hoparlörleri Çıkarma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Önko ş ullar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Yordam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 22 Hoparlörleri Takma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Yordam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Sonko ş ullar . . ...

çerik - Page 6

6 | İ çerik 30 Ekran Aksamını De ğ i ş tirme . . . . . . . . . . . . . . 73 Yordam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Sonko ş ullar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 31 Ekran Çerçevesini Çıkarma . . . . . . . . . . . . . . 75 Önko ş ullar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Yordam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 32 Ekran Çerçevesini Yerine Takma . . . . . . . . . . 77 Yordam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Sonko ş ullar . . . . . . . . . ...

Bilgisayarınızı ve Ba - Page 7

Ba ş lamadan Önce | 7 1 Ba ş lamadan Önce Bilgisayarınızı ve Ba ğ lı Cihazları Kapatma D İ KKAT: Veri kaybını önlemek için, bilgisayarınızı kapatmadan önce tüm açık dosyaları kaydedip kapatın ve tüm açık programlardan çıkın. 1 Tüm açık dosyaları kaydedip kapatın ve tüm açık programlardan çıkın. 2 Bilgisayarinizi kurulu isletim sistemine göre kapatmak için uygun talimatlari izleyin. • Windows 8: Charms kenar çubugunu açmak için fare imlecinizi ekranin sag üst veya sag alt kösesine götürün ve Ayarlar → Güç → Kapat ögelerine tıklayı..

Önerilen Araçlar - Page 8

8 | Ba ş lamadan Önce D İ KKAT: Bilgisayarınızın içindeki herhangi bir ş eye dokunmadan önce, bilgisayarınızın arkasındaki metal kısım gibi boyanmamı ş bir metal yüzeye dokunarak kendinizi topraklayın. Çalı ş ırken, iç bile ş enlere zarar verebilecek statik elektri ğ i bo ş altmak için, boyanmamı ş metal yüzeye belirli aralıklarla dokunun. D İ KKAT: Bir kabloyu çıkarırken kablonun kendisinden de ğ il, konektör kısmından veya çekme yerinden tutarak çekin. Bazı kablolarda, kabloyu çıkarmadan önce açmanız gereken kilitleme tırnaklı veya kelebek..

Bilgisayarınızda Çalı - Page 9

Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra | 9 2 Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra De ğ i ş tirme i ş lemlerini tamamladıktan sonra, ş unlardan emin olun: • Tüm vidaları yerlerine takın ve bilgisayarınızın içine kaçmı ş vida kalmadı ğ ından emin olun. • Bilgisayarınızda çalı ş madan önce, tüm harici cihazları, kabloları, kartları ve çıkardı ğ ınız parçaları yerlerine takın. • Bilgisayarınızı ve tüm ba ğ lı aygıtları elektrik prizlerine takın. D İ KKAT: Bilgisayarınızı çalı ş tırmadan önce tüm vidaları yerine takın ve b..

10 - Page 10

10 | Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra

..

Bellek Modüllerinin Çıkartılması - Page 11

Bellek Modüllerinin Çıkartılması | 11 3 Bellek Modüllerinin Çıkartılması UYARI: Bilgisayarınızın içerisinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin “Ba ş lamadan Önce”, sayfa 7. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, “Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra”, sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Ekranı kapatın ve bilgisaya..

12 - Page 12

12 | Bellek Modüllerinin Çıkartılması 4 Bellek modülü konnektörünün her iki ucundaki emniyet klipslerini modül çıkana kadar dikkatlice ayırmak için parmak uçlarınızı kullanın. 5 Bellek modülünü bellek modülü konnektöründen çıkarın. 1 bellek modülü konnektörü 2 bellek modülü 3 sabitleme klipsleri (2) 3 2 1

..

Bellek Modüllerini Çıkarma - Page 13

Bellek Modüllerini Çıkarma | 13 4 Bellek Modüllerini Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızın içerisinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin “Ba ş lamadan Önce”, sayfa 7. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, “Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra”, sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Bellek modülün üstündeki çenti ğ i, bel..

14 - Page 14

14 | Bellek Modüllerini Çıkarma

..

Optik Sürücü Aksamını Çıkarma - Page 15

Optik Sürücü Aksamını Çıkarma | 15 5 Optik Sürücü Aksamını Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızın içerisinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin “Ba ş lamadan Önce”, sayfa 7. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, “Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra”, sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Önko ş ullar “Bellek Modüllerinin ..

16 - Page 16

16 | Optik Sürücü Aksamını Çıkarma 2 Optik sürücü braketini optik sürücü aksamına sabitleyen vidaları sökün. 3 Optik sürücü braketini optik sürücü aksamından çıkarın. 4 Optik sürücü çerçevesini dikkatle kaldırın ve optik sürücü aksamından çıkarın. 1 optik sürücü çerçevesi 2 optik sürücü 3 vidalar (2) 4 optik sürücü braketi 3 4 1 2

..

Optik Sürücü Aksamını Yerine Takma - Page 17

Optik Sürücü Aksamını Yerine Takma | 17 6 Optik Sürücü Aksamını Yerine Takma UYARI: Bilgisayarınızın içerisinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin “Ba ş lamadan Önce”, sayfa 7. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, “Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra”, sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Optik sürücü çerçeve..

18 - Page 18

18 | Optik Sürücü Aksamını Yerine Takma

..

Klavyeyi Çıkarma - Page 19

Klavyeyi Çıkarma | 19 7 Klavyeyi Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızın içerisinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin “Ba ş lamadan Önce”, sayfa 7. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, “Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra”, sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Önko ş ullar Bellek modülünü (modüllerini) çıkarın. Bkz. “Bellek ..

Klavyeyi sistem kartına ba - Page 20

20 | Klavyeyi Çıkarma 2 Klavyeyi sistem kartına ba ğ layan vidayı sökün. 1 vida 1

..

21 - Page 21

Klavyeyi Çıkarma | 21 3 Bilgisayarı ters çevirin ve ekranı mümkün oldu ğ unca açın. 4 Plastik bir çubuk kullanarak, klavyeyi avuç içi dayana ğ ı aksamının üzerindeki tırnaklardan ayırın. 1 plastik çubuk 2 tırnaklar (3) 3 klavye 1 2 3

..

22 - Page 22

22 | Klavyeyi Çıkarma 5 Klavyeyi ters çevirin ve avuç içi dayana ğ ı aksamının üzerine yerle ş tirin. 6 Konnektör mandalını kaldırın ve klavye kablosunu sistem kartı üzerindeki konnektörden kaldırın. 7 Klavyeyi avuçiçi dayana ğ ı aksamından kaldırarak çıkarın. 1 konnektör mandalı 2 klavye kablosu 3 klavye 4 tırnak (4) 1 2 3 4

..

Klavyeyi De - Page 23

Klavyeyi De ğ i ş tirme | 23 8 Klavyeyi De ğ i ş tirme UYARI: Bilgisayarınızın içerisinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin “Ba ş lamadan Önce”, sayfa 7. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, “Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra”, sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Klavye kablosunu sistem kartındaki konnektöre kayd..

24 - Page 24

24 | Klavyeyi De ğ i ş tirme

..

Avuç içi Dayana - Page 25

Avuç içi Dayana ğ ı Aksamını Çıkarma | 25 9 Avuç içi Dayana ğ ı Aksamını Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızın içerisinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin “Ba ş lamadan Önce”, sayfa 7. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, “Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra”, sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Önko ş ullar 1 Bellek ..

Yordam - Page 26

26 | Avuç içi Dayana ğ ı Aksamını Çıkarma Yordam 1 Ekranı kapatın ve bilgisayarı ters çevirin. 2 Bilgisayar tabanındaki vidaları kaplayan lastik vida ba ş lıklarını yava ş ça kaldırın. 3 Avuç içi dayana ğ ı aksamını bilgisayar tabanına sabitleyen vidaları çıkarın. 1 vidalar (8) 2 lastik vida ba ş lıkları (7) 1 2

..

27 - Page 27

Avuç içi Dayana ğ ı Aksamını Çıkarma | 27 4 Bilgisayarı ters çevirin ve ekranı mümkün oldu ğ unca açın. 5 Konnektör mandallarını kaldırın ve durum ı ş ıkları kart kablosunu, dokunmatik yüzey kablosunu, dokunmatik yüzey durum ı ş ı ğ ı kablosunu ve geçi ş tu ş u kartı kablosunu sistem kartı üzerindeki konnektörlerden çıkarmak için çekme tırna ğ ını çekin. 1 kısayol tu ş u kartının kablosu 2 durum ı ş ı ğ ı kartı kablosu 3 dokunmatik yüzey kablosu 4 dokunmatik yüzey durum ı ş ı ğ ı kablosu 4 1 2 3

..

28 - Page 28

28 | Avuç içi Dayana ğ ı Aksamını Çıkarma 6 Avuç içi dayana ğ ı aksamını sistem kartına sabitleyen vidaları çıkarın. 7 Avuç içi dayana ğ ı aksamının üzerindeki tırnakları bilgisayar tabanındaki yuvalardan yava ş ça kaldırıp bırakın. D İ KKAT: Ekran aksamının zarar görmemesi için avuçiçi dayana ğ ı aksamını ekran aksamından dikkatle ayırın. 8 Avuç içi dayana ğ ı aksamını bilgisayarın tabanından kaldırın. 1 avuç içi dayana ğ ı aksamı 2 vidalar (4) 1 2

..

Avuç içi Dayana - Page 29

Avuç içi Dayana ğ ı Aksamını Yerine Takma | 29 10 Avuç içi Dayana ğ ı Aksamını Yerine Takma UYARI: Bilgisayarınızın içerisinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin “Ba ş lamadan Önce”, sayfa 7. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, “Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra”, sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Avuç i..

30 - Page 30

30 | Avuç içi Dayana ğ ı Aksamını Yerine Takma

..

Pili Çıkarma - Page 31

Pili Çıkarma | 31 11 Pili Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızın içerisinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin “Ba ş lamadan Önce”, sayfa 7. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, “Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra”, sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Önko ş ullar 1 “Bellek Modüllerinin Çıkartılması”, sayfa 11 bölümünde..

Yordam - Page 32

32 | Pili Çıkarma Yordam 1 Pili bilgisayar tabanına sabitleyen vidaları çıkarın. 2 Pili bilgisayar tabanından kaldırarak çıkarın. 1 pil 2 vidalar (2) 2 1

..

Pil De - Page 33

Pil De ğ i ş tirme | 33 12 Pil De ğ i ş tirme UYARI: Bilgisayarınızın içerisinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin “Ba ş lamadan Önce”, sayfa 7. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, “Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra”, sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Pilin üzerindeki vida deliklerini bilgisayar tabanındaki vid..

34 - Page 34

34 | Pil De ğ i ş tirme

..

Sabit Sürücüyü Çıkarma - Page 35

Sabit Sürücüyü Çıkarma | 35 13 Sabit Sürücüyü Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızın içerisinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin “Ba ş lamadan Önce”, sayfa 7. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, “Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra”, sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. D İ KKAT: Veri kaybını önlemek için, sabit sürüc..

Yordam - Page 36

36 | Sabit Sürücüyü Çıkarma Yordam 1 Sabit sürücü aksamını sistem kartı üzerinde bulunan konektörden çıkarmak için sabit sürücüyü bilgisayarın arkasına do ğ ru kaydırın. 2 Sabit sürücü aksamını bilgisayar tabanından kaldırarak çıkarın. 3 Sabit sürücü braketini sabit sürücüye sabitleyen vidaları çıkarın. 4 Sabit sürücüyü kaldırarak sabit sürücü braketinden çıkarın. 1 sabit sürücü 1 vidalar (4) 2 sabit sürücü braketi 3 sabit sürücü 1 2 1 3

..

Sabit Sürücüyü Takma - Page 37

Sabit Sürücüyü Takma | 37 14 Sabit Sürücüyü Takma UYARI: Bilgisayarınızın içerisinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin “Ba ş lamadan Önce”, sayfa 7. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, “Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra”, sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. D İ KKAT: Sabit sürücüler a ş ırı derecede naziktir. Sab..

38 - Page 38

38 | Sabit Sürücüyü Takma

..

Kablosuz Mini Kartın Çıkarılması - Page 39

Kablosuz Mini Kartın Çıkarılması | 39 15 Kablosuz Mini Kartın Çıkarılması UYARI: Bilgisayarınızın içerisinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin “Ba ş lamadan Önce”, sayfa 7. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, “Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra”, sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. NOT: Dell, kendi üretimi dı ş ınd..

Yordam - Page 40

40 | Kablosuz Mini Kartın Çıkarılması Yordam 1 Anten kablolarını Mini Kartın üzerindeki konektörlerden çıkarın. 2 Mini Kartı sistem kartı konnektörüne ba ğ layan vidayı çıkarın. 3 Mini Kartı sistem kartı konektöründen kaydırarak çıkarın. 1 vida 2 anten kabloları (2) 3 Mini Kart 1 Mini Kart 2 sistem kartı konnektörü 1 3 2 1 2

..

Kablosuz Mini Kartın Takılması - Page 41

Kablosuz Mini Kartın Takılması | 41 16 Kablosuz Mini Kartın Takılması UYARI: Bilgisayarınızın içerisinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin “Ba ş lamadan Önce”, sayfa 7. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, “Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra”, sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam D İ KKAT: Mini Kartın hasar görmesi..

Sonko - Page 42

42 | Kablosuz Mini Kartın Takılması Sonko ş ullar 1 Pili yerine takın. Bkz. “Pil De ğ i ş tirme”, sayfa 33. 2 Avuç içi dayana ğ ı aksamını yerine takın. Bkz. “Avuç içi Dayana ğ ı Aksamını Yerine Takma”, sayfa 29. 3 Klavyeyi yerine takın. Bkz. “Klavyeyi De ğ i ş tirme”, sayfa 23. 4 Optik sürücüyü yerine takın. Bkz. “Optik Sürücü Aksamını Yerine Takma”, sayfa 17. 5 Bellek modülünü (modüllerini) yerine takın. Bkz. “Bellek Modüllerini Çıkarma”, sayfa 13. 6 “Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra”, sayfa 9 bölümündeki yöner..

mSATA Kartını Çıkarma - Page 43

mSATA Kartını Çıkarma | 43 17 mSATA Kartını Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızın içerisinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin “Ba ş lamadan Önce”, sayfa 7. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, “Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra”, sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Önko ş ullar 1 Bellek modülünü (modüllerini) çıkarın..

mSATA kartını sistem kartına ba - Page 44

44 | mSATA Kartını Çıkarma Yordam 1 mSATA kartını sistem kartına ba ğ layan vidayı çıkarın. 2 mSATA kartını sistem kartı konnektöründen kaydırarak çıkarın. 1 vida 2 mSATA kartı 2 1

..

mSata Kartını De - Page 45

mSata Kartını De ğ i ş tirme | 45 18 mSata Kartını De ğ i ş tirme UYARI: Bilgisayarınızın içerisinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin “Ba ş lamadan Önce”, sayfa 7. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, “Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra”, sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 mSATA kartı üzerindeki çentik ile s..

46 - Page 46

46 | mSata Kartını De ğ i ş tirme

..

Ek Kartı Çıkarma - Page 47

Ek Kartı Çıkarma | 47 19 Ek Kartı Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızın içerisinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin “Ba ş lamadan Önce”, sayfa 7. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, “Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra”, sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Önko ş ullar 1 Bellek modülünü (modüllerini) çıkarın. Bkz. “Be..

Yordam - Page 48

48 | Ek Kartı Çıkarma Yordam 1 Ek kart kablosunu ek kartın üzerindeki konnektörden çıkarmak için çekme tırna ğ ından çekin. 2 Ek kartı bilgisayar tabanına sabitleyen vidaları çıkarın. 3 Ek kartı ters çevirip bilgisayar tabanına yerle ş tirin. 1 vidalar (2) 2 ek kart 3 ek kart kablosu 2 1 3

..

Hoparlör kablosunu ek karttan çıkartın. - Page 49

Ek Kartı Çıkarma | 49 4 Hoparlör kablosunu ek karttan çıkartın. 5 Ek kartı kaldırarak bilgisayar tabanından çıkarın. 1 hoparlör kablosu 2 ek kart 2 1

..

50 - Page 50

50 | Ek Kartı Çıkarma

..

Ek Kartı Yerine Takma - Page 51

Ek Kartı Yerine Takma | 51 20 Ek Kartı Yerine Takma UYARI: Bilgisayarınızın içerisinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin “Ba ş lamadan Önce”, sayfa 7. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, “Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra”, sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Hoparlörlerin kablosunu ek karttaki konnektöre ba ğ lay..

52 - Page 52

52 | Ek Kartı Yerine Takma

..

Hoparlörleri Çıkarma - Page 53

Hoparlörleri Çıkarma | 53 21 Hoparlörleri Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızın içerisinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin “Ba ş lamadan Önce”, sayfa 7. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, “Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra”, sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Önko ş ullar 1 Bellek modülünü (modüllerini) çıkarın. Bk..

Yordam - Page 54

54 | Hoparlörleri Çıkarma Yordam 1 Hoparlör kablosu yerle ş imini not edin ve kabloyu bilgisayar tabanındaki yönlendirme kılavuzlarından çıkarın. 2 Hoparlörleri kablosuyla birlikte kaldırarak bilgisayar tabanından ayırın. 1 hoparlör kablosu 2 hoparlörler (2) 1 2

..

Hoparlörleri Takma - Page 55

Hoparlörleri Takma | 55 22 Hoparlörleri Takma UYARI: Bilgisayarınızın içerisinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin “Ba ş lamadan Önce”, sayfa 7. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, “Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra”, sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Hoparlörleri bilgisayar tabanıyla hizalayın. 2 Hoparlör kabl..

56 - Page 56

56 | Hoparlörleri Takma

..

Sistem Kartını Çıkarma - Page 57

Sistem Kartını Çıkarma | 57 23 Sistem Kartını Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızın içerisinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin “Ba ş lamadan Önce”, sayfa 7. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, “Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra”, sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. NOT: Bilgisayarınızın Servis Etiketi sistem kartında ye..

Yordam - Page 58

58 | Sistem Kartını Çıkarma Yordam 1 Ekran kablosunu sistem kartındaki konnektörden çıkarmak için çekme tırna ğ ından çekin. 2 Bilgisayar tabanına yapı ş an dü ğ me pili yava ş ça kaldırın. 1 ekran kablosu 2 dü ğ me pil 1 2

..

59 - Page 59

Sistem Kartını Çıkarma | 59 3 Sistem kartını bilgisayar tabanına sabitleyen vidayı çıkarın. 4 Sistem kartını yava ş ça kaldırın ve ters çevirin. 1 vida 2 sistem kartı 1 2

..

60 - Page 60

60 | Sistem Kartını Çıkarma 5 Ek kart kablosunu sistem kartının üzerindeki konnektörden çıkarmak için çekme tırna ğ ından çekin. 6 Sistem kartını kaldırarak bilgisayar tabanından çıkarın. 1 ek kart kablosu 1

..

Sistem Kartını Yerine Takma - Page 61

Sistem Kartını Yerine Takma | 61 24 Sistem Kartını Yerine Takma UYARI: Bilgisayarınızın içerisinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin “Ba ş lamadan Önce”, sayfa 7. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, “Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra”, sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. NOT: Bilgisayarınızın Servis Etiketi sistem kartı..

Sonko - Page 62

62 | Sistem Kartını Yerine Takma Sonko ş ullar 1 mSATA kartını yerine takın. Bkz. “mSata Kartını De ğ i ş tirme”, sayfa 45. 2 Kablosuz Mini Kartı yerine takın. Bkz. “Kablosuz Mini Kartın Takılması”, sayfa 41. 3 Sabit diski yerine takın. Bkz. “Sabit Sürücüyü Takma”, sayfa 37. 4 Pili yerine takın. Bkz. “Pil De ğ i ş tirme”, sayfa 33. 5 Avuç içi dayana ğ ı aksamını yerine takın. Bkz. “Avuç içi Dayana ğ ı Aksamını Yerine Takma”, sayfa 29. 6 Klavyeyi yerine takın. Bkz. “Klavyeyi De ğ i ş tirme”, sayfa 23. 7 Optik sürücüyü yerine ..

Önko - Page 63

Dü ğ me Pili Çıkarma | 63 25 Dü ğ me Pili Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızın içerisinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin “Ba ş lamadan Önce”, sayfa 7. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, “Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra”, sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. UYARI: Yanlı ş takılırsa, pil patlayabilir. Pili yalnızca ..

Yordam - Page 64

64 | Dü ğ me Pili Çıkarma Yordam 1 Dü ğ me pil kablosunu sistem kartı konnektöründen çıkarın. 2 Dü ğ me pili, dü ğ me pil kablosuyla birlikte sistem kartından kaldırın. 1 dü ğ me pil kablosu 1

..

Yordam - Page 65

Dü ğ me Pili De ğ i ş tirme | 65 26 Dü ğ me Pili De ğ i ş tirme UYARI: Bilgisayarınızın içerisinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin “Ba ş lamadan Önce”, sayfa 7. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, “Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra”, sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. UYARI: Yanlı ş takılırsa, pil patlayabilir. P..

66 - Page 66

66 | Dü ğ me Pili De ğ i ş tirme

..

Termal So - Page 67

Termal So ğ utma Aksamını Çıkarma | 67 27 Termal So ğ utma Aksamını Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızın içerisinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin “Ba ş lamadan Önce”, sayfa 7. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, “Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra”, sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Önko ş ullar 1 Bellek modülünü..

Yordam - Page 68

68 | Termal So ğ utma Aksamını Çıkarma Yordam 1 Fan kablosunu sistem kartı konnektöründen çıkarın. 2 Sıralı bir ş ekilde (ısı emicisi üzerinde gösterilen), termal so ğ utma aksamını sistem kartına sabitleyen tutucu vidaları gev ş etin. 3 Termal so ğ utma aksamını sistem kartından kaldırın. 1 fan kablosu 2 tutucu vidalar (4) 3 Isı Emicisini 4 fan 1 3 4 2

..

Termal So - Page 69

Termal So ğ utma Aksamını Yerine Takma | 69 28 Termal So ğ utma Aksamını Yerine Takma UYARI: Bilgisayarınızın içerisinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin “Ba ş lamadan Önce”, sayfa 7. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, “Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra”, sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Termal so ğ utma ak..

70 - Page 70

70 | Termal So ğ utma Aksamını Yerine Takma

..

Ekran Aksamını Çıkarma - Page 71

Ekran Aksamını Çıkarma | 71 29 Ekran Aksamını Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızın içerisinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin “Ba ş lamadan Önce”, sayfa 7. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, “Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra”, sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Önko ş ullar 1 Bellek modülünü (modüllerini) çıkar..

Yordam - Page 72

72 | Ekran Aksamını Çıkarma Yordam 1 Ekran aksamını bilgisayar tabanına sabitleyen vidaları çıkarın. 2 Ekran aksamını bilgisayarın tabanından kaldırarak çıkarın. 1 ekran aksamı 2 vidalar (4) 1 2

..

Ekran Aksamını De - Page 73

Ekran Aksamını De ğ i ş tirme | 73 30 Ekran Aksamını De ğ i ş tirme UYARI: Bilgisayarınızın içerisinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin “Ba ş lamadan Önce”, sayfa 7. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, “Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra”, sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Ekran aksamını bilgisayar tabanın..

74 - Page 74

74 | Ekran Aksamını De ğ i ş tirme

..

Ekran Çerçevesini Çıkarma - Page 75

Ekran Çerçevesini Çıkarma | 75 31 Ekran Çerçevesini Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızın içerisinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin “Ba ş lamadan Önce”, sayfa 7. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, “Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra”, sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Önko ş ullar 1 Bellek modülünü(modüllerini) ç..

Yordam - Page 76

76 | Ekran Çerçevesini Çıkarma Yordam 1 Parmak uçlarınızı kullanarak ekran çerçevesinin iç kenarını dikkatlice kaldırın. 2 Ekran çerçevesini ekranın arka kapa ğ ından dı ş arıya do ğ ru kaldırın. 1 ekran çerçevesi 1

..

Ekran Çerçevesini Yerine Takma - Page 77

Ekran Çerçevesini Yerine Takma | 77 32 Ekran Çerçevesini Yerine Takma UYARI: Bilgisayarınızın içerisinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin “Ba ş lamadan Önce”, sayfa 7. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, “Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra”, sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam Ekran çerçevesini ekranın arka kapa ..

78 - Page 78

78 | Ekran Çerçevesini Yerine Takma

..

Ekran Mente - Page 79

Ekran Mente ş elerini Çıkarma | 79 33 Ekran Mente ş elerini Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızın içerisinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin “Ba ş lamadan Önce”, sayfa 7. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, “Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra”, sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Önko ş ullar 1 Bellek modülünü(modüllerin..

Yordam - Page 80

80 | Ekran Mente ş elerini Çıkarma Yordam 1 Ekran mente ş elerini ekran paneline sabitleyen vidaları çıkarın. 2 Ekran mente ş elerini ekranın arka kapa ğ ından dı ş arıya do ğ ru kaldırın. 1 ekran mente ş eleri (2) 2 vidalar (6) 1 2

..

Ekran Mente - Page 81

Ekran Mente ş elerini Yerine Takma | 81 34 Ekran Mente ş elerini Yerine Takma UYARI: Bilgisayarınızın içerisinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin “Ba ş lamadan Önce”, sayfa 7. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, “Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra”, sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Ekran mente ş elerindeki vida d..

82 - Page 82

82 | Ekran Mente ş elerini Yerine Takma

..

Ekran Panelini Çıkarma - Page 83

Ekran Panelini Çıkarma | 83 35 Ekran Panelini Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızın içerisinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin “Ba ş lamadan Önce”, sayfa 7. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, “Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra”, sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Önko ş ullar 1 Bellek modülünü(modüllerini) çıkarın. B..

Yordam - Page 84

84 | Ekran Panelini Çıkarma Yordam 1 Ekran panelini ekranın arka kapa ğ ına sabitleyen vidaları çıkarın. 2 Ekran panelini yava ş ça kaldırıp ters çevirin. 1 ekran arka kapa ğ ı 2 ekran paneli 3 vidalar (4) 3 2 1

..

85 - Page 85

Ekran Panelini Çıkarma | 85 3 Ekran kablosuna yapı ş tırılmı ş olan bandı çıkarın. 4 Ekran kablosunu ekran panelindeki konnektörden çıkarın. 1 ekran kablosu 2 bantlar 2 1

..

86 - Page 86

86 | Ekran Panelini Çıkarma

..

Ekran Panelini De - Page 87

Ekran Panelini De ğ i ş tirme | 87 36 Ekran Panelini De ğ i ş tirme UYARI: Bilgisayarınızın içerisinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin “Ba ş lamadan Önce”, sayfa 7. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, “Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra”, sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Ekran panelindeki konnektöre ekran kabl..

88 - Page 88

88 | Ekran Panelini De ğ i ş tirme

..

Kamera Modülünü Çıkarma - Page 89

Kamera Modülünü Çıkarma | 89 37 Kamera Modülünü Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızın içerisinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin “Ba ş lamadan Önce”, sayfa 7. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, “Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra”, sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Önko ş ullar 1 Bellek modülünü(modüllerini) çık..

Yordam - Page 90

90 | Kamera Modülünü Çıkarma Yordam 1 Kamera kablosunu kamera modülü üzerindeki konnektörden çıkarın. 2 Kamera modülünü ekranın arka kapa ğ ından kaldırın. 1 kamera modülü 2 kamera kablosu 1 2

..

Kamera Modülünü Geri Takma - Page 91

Kamera Modülünü Geri Takma | 91 38 Kamera Modülünü Geri Takma UYARI: Bilgisayarınızın içerisinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adımları izleyin “Ba ş lamadan Önce”, sayfa 7. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, “Bilgisayarınızda Çalı ş tıktan Sonra”, sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Kamera modülünü ekranın arka kapa ğ ıy..

92 - Page 92

92 | Kamera Modülünü Geri Takma

..

BIOS'u Sıfırlama - Page 93

BIOS'u Sıfırlama | 93 39 BIOS'u Sıfırlama Bir güncelle ş tirme kullanılabilir oldu ğ unda veya sistem kartını de ğ i ş tirdikten sonra BIOS'u sıfırlamanız gerekebilir. BIOS'u sıfırlamak için: 1 Bilgisayarı açın. 2 support.dell.com/support/downloads adresine gidin. 3 Bilgisayarınızın BIOS güncelle ş tirme dosyasını bulun: NOT: Bilgisayarınızın Service Tag (Servis Etiketi) bilgisi bilgisayarınızın arka tarafında bir etikette yer alır. Daha fazla bilgi için, bilgisayarınızla birlikte verilen Hızlı Ba ş langıç Kılavuzu 'na bakın. Bilgisayarınızın..

94 - Page 94

94 | BIOS'u Sıfırlama

..

Sponsored links

Latest Update