Dell Inspiron 14z (5423, Mid 2012) User Manual Croatian

Inspiron 14z (5423, Mid 2012) Language

Download Dell Inspiron 14z (5423, Mid 2012) User Manual Croatian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Uputstvo za vlasnika - Page 1

Dell Inspiron 5423 Uputstvo za vlasnika Model ra č unara: Inspiron 5423 Regulatorni model: P35G | Regulatorni tip: P35G001

..

Oznaka NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam - Page 2

Napomene, mere opreza i upozorenja NAPOMENA: Oznaka NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite ra č unar. OPREZ: Oznaka OPREZ ukazuje na mogu ć e ošte ć enje hardvera ili gubitak podataka ukoliko se uputstva ne poštuju. UPOZORENJE: UPOZORENJE ukazuje na opasnost od ošte ć enja opreme, telesnih povreda ili smrti. ____________________ © 2012 Dell Inc. Zaštitni žigovi koriš ć eni u ovom tekstu: Dell ™ , DELL logotip i Inspiron ™ su zaštitni žigovi kompanije Dell Inc.; Microsoft ® , Windows ® i logotip Windows start dugmeta su zaštitni žigov..

Sadržaj - Page 3

Sadržaj | 3 Sadržaj 1 Pre po č etka rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Isklju č ivanje ra č unara i priklju č enih ure đ aja . . . . . . . . 7 Bezbednosna uputstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Preporu č eni alati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 Posle rada u unutrašnjosti ra č unara . . . . . . . . 9 3 Uklanjanje memorijskog(ih) modula . . . . . . . 11 Procedura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4 Zamena memorijskog(ih) modula . . . . . . . . . 13 Procedura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Sadržaj - Page 4

4 | Sadržaj 11 Uklanjanje baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Pripremni koraci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Procedura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 12 Zamena baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Procedura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Završni koraci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 13 Uklanjanje tvrdog diska . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Pripremni koraci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Procedura . . . . . . . . ...

Sadržaj - Page 5

Sadržaj | 5 21 Uklanjanje zvu č nika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Pripremni koraci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Procedura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 22 Zamena zvu č nika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Procedura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Završni koraci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 23 Uklanjanje mati č ne plo č e . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Pripremni koraci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Procedura . . . . . ..

Sadržaj - Page 6

6 | Sadržaj 30 Zamena sklopa ekrana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Procedura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Završni koraci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 31 Uklanjanje okna ekrana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Pripremni koraci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Procedura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 32 Zamena okna ekrana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Procedura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Završni koraci . . . . . . . . . . ...

Windows 8: - Page 7

Pre po č etka rada | 7 1 Pre po č etka rada Isklju č ivanje ra č unara i priklju č enih ure đ aja OPREZ: Da bi se izbegao gubitak podataka, sa č uvajte i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve otvorene programe pre nego što isklju č ite ra č unar. 1 Sa č uvajte i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve otvorene programe. 2 Sledite uputstva za iskljucivanje racunara u zavisnosti od operativnog sistema instaliranog na vašem racunaru. • Windows 8: Pomerite pokazivac miša u gornji desni ili donji desni ugao ekrana da biste otvorili bocnu traku sa dugmetom, a zati..

Preporu - Page 8

8 | Pre po č etka rada OPREZ: Pre nego što dodirnete bilo koji deo unutar vašeg ra č unara, uzemljite telo dodirivanjem neobojene metalne površine, kao što je metal na zadnjoj strani ra č unara. Dok radite, povremeno dodirujte neobojenu metalnu površinu da biste rasipali stati č ki elektricitet, koji bi mogao oštetiti unutrašnje komponente. OPREZ: Kada odspajate kabl, povucite njegov konektor ili navlaku, a ne sam kabl. Neki kablovi imaju konektore sa jezi č cima ili leptirastim zavrtnjima koje morate skinuti pre odspajanja kabla. Prilikom odspajanja kablova vodite ra č una o p..

Posle rada u unutrašnjosti ra - Page 9

Posle rada u unutrašnjosti ra č unara | 9 2 Posle rada u unutrašnjosti ra č unara Nakon što završite sa postupcima zamene, proverite slede ć e: • Zamenite sve zavrtnje i pobrinite se da nijedan zaostali zavrtanj ne ostane u unutrašnjosti ra č unara • Priklju č ite sve spoljašnje ure đ aje, kablove, kartice i bilo koji drugi deo(delove) koje ste uklonili pre rada na ra č unaru • Priklju č ite ra č unar i sve povezane ure đ aje u odgovaraju ć e elektri č ne uti č nice OPREZ: Pre nego što uklju č ite ra č unar, postavite sve zavrtnje i pobrinite se da nijedan zaosta..

10 - Page 10

10 | Posle rada u unutrašnjosti ra č unara

..

Uklanjanje memorijskog(ih) modula - Page 11

Uklanjanje memorijskog(ih) modula | 11 3 Uklanjanje memorijskog(ih) modula UPOZORENJE: Pre nego što obavite rad u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje su isporu č ene sa vašim ra č unarom i pratite korake u odeljku „Pre po č etka rada“ na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva data u odeljku „Posle rada u unutrašnjosti ra č unara“ na strani 9. Za dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama, pogledajte po č etnu stranicu za uskla đ enost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance. Procedura 1 Zatvor..

12 - Page 12

12 | Uklanjanje memorijskog(ih) modula 4 Vrhovima prstiju pažljivo razdvojite spojnice za pri č vrš ć ivanje sa obe strane konektora memorijskog modula tako da memorijski modul isko č i. 5 Uklonite memorijski modul iz konektora memorijskog modula. 1 konektor memorijskog modula 2 memorijski modul 3 spojnice za pri č vrš ć ivanje (2) 3 2 1

..

Zamena memorijskog(ih) modula - Page 13

Zamena memorijskog(ih) modula | 13 4 Zamena memorijskog(ih) modula UPOZORENJE: Pre nego što obavite rad u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje su isporu č ene sa vašim ra č unarom i pratite korake u odeljku „Pre po č etka rada“ na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva data u odeljku „Posle rada u unutrašnjosti ra č unara“ na strani 9. Za dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama, pogledajte po č etnu stranicu za uskla đ enost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance. Procedura 1 Poravnajte zar..

14 - Page 14

14 | Zamena memorijskog(ih) modula

..

Uklanjanje sklopa opti - Page 15

Uklanjanje sklopa opti č ke disk jedinice | 15 5 Uklanjanje sklopa opti č ke disk jedinice UPOZORENJE: Pre nego što obavite rad u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje su isporu č ene sa vašim ra č unarom i pratite korake u odeljku „Pre po č etka rada“ na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva data u odeljku „Posle rada u unutrašnjosti ra č unara“ na strani 9. Za dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama, pogledajte po č etnu stranicu za uskla đ enost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance. ..

16 - Page 16

16 | Uklanjanje sklopa opti č ke disk jedinice 2 Uklonite zavrtnje koji u č vrš ć uju konzolu opti č ke disk jedinice za sklop opti č ke disk jedinice. 3 Uklonite konzolu opti č ke disk jedinice sa sklopa opti č ke disk jedinice. 4 Pažljivo odvojite okno opti č ke disk jedinice i uklonite ga iz sklopa opti č ke disk jedinice. 1 okno opti č ke disk jedinice 2 opti č ka disk jedinica 3 zavrtnji (2) 4 konzola opti č ke disk jedinice 3 4 1 2

..

Zamena sklopa opti - Page 17

Zamena sklopa opti č ke disk jedinice | 17 6 Zamena sklopa opti č ke disk jedinice UPOZORENJE: Pre nego što obavite rad u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje su isporu č ene sa vašim ra č unarom i pratite korake u odeljku „Pre po č etka rada“ na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva data u odeljku „Posle rada u unutrašnjosti ra č unara“ na strani 9. Za dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama, pogledajte po č etnu stranicu za uskla đ enost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance. Procedur..

18 - Page 18

18 | Zamena sklopa opti č ke disk jedinice

..

Uklanjanje tastature - Page 19

Uklanjanje tastature | 19 7 Uklanjanje tastature UPOZORENJE: Pre nego što obavite rad u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje su isporu č ene sa vašim ra č unarom i pratite korake u odeljku „Pre po č etka rada“ na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva data u odeljku „Posle rada u unutrašnjosti ra č unara“ na strani 9. Za dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama, pogledajte po č etnu stranicu za uskla đ enost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance. Pripremni koraci Uklonite memorijski modul(e..

20 - Page 20

20 | Uklanjanje tastature 2 Uklonite zavrtanj koji u č vrš ć uje tastaturu za mati č nu plo č u. 1 zavrtanj 1

..

21 - Page 21

Uklanjanje tastature | 21 3 Okrenite ra č unar naopako i otvorite ekran što je više mogu ć e. 4 Pomo ć u plasti č ne olovke oslobodite tastaturu iz jezi č aka na sklopu oslonca za dlan. 1 plasti č na olovka 2 jezi č ci (3) 3 tastatura 1 2 3

..

22 - Page 22

22 | Uklanjanje tastature 5 Preokrenite tastaturu i položite je na sklop oslonca za dlan. 6 Podignite rezu konektora i odspojite kabl tastature sa konektora na mati č noj plo č i. 7 Podignite tastaturu sa sklopa oslonca za dlan. 1 reza konektora 2 kabl tastature 3 tastatura 4 jezi č ci (4) 1 2 3 4

..

Zamena tastature - Page 23

Zamena tastature | 23 8 Zamena tastature UPOZORENJE: Pre nego što obavite rad u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje su isporu č ene sa vašim ra č unarom i pratite korake u odeljku „Pre po č etka rada“ na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva data u odeljku „Posle rada u unutrašnjosti ra č unara“ na strani 9. Za dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama, pogledajte po č etnu stranicu za uskla đ enost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance. Procedura 1 Gurnite kabl tastature u konektor na mat..

24 - Page 24

24 | Zamena tastature

..

Uklanjanje sklopa oslonca za dlan - Page 25

Uklanjanje sklopa oslonca za dlan | 25 9 Uklanjanje sklopa oslonca za dlan UPOZORENJE: Pre nego što obavite rad u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje su isporu č ene sa vašim ra č unarom i pratite korake u odeljku „Pre po č etka rada“ na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva data u odeljku „Posle rada u unutrašnjosti ra č unara“ na strani 9. Za dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama, pogledajte po č etnu stranicu za uskla đ enost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance. Pripremni koraci 1..

Procedura - Page 26

26 | Uklanjanje sklopa oslonca za dlan Procedura 1 Zatvorite ekran i okrenite ra č unar naopako. 2 Pažljivo odvojite gumene navlake zavrtnja koje štite zavrtnje na osnovi ra č unara. 3 Uklonite zavrtnje koji u č vrš ć uju sklop oslonca za dlan za osnovu ra č unara. 1 zavrtnji (8) 2 gumene navlake zavrtnja (7) 1 2

..

27 - Page 27

Uklanjanje sklopa oslonca za dlan | 27 4 Okrenite ra č unar naopako i otvorite ekran što je više mogu ć e. 5 Podignite reze konektora i povucite drža č e da biste odspojili kabl plo č e sa indikatorima statusa, kabl ta č peda, kabl indikatora statusa ta č peda i kabl plo č e tastera za brzi pristup sa konektora na mati č noj plo č i. 1 kabl plo č e tastera za brzi pristup 2 kabl plo č e sa indikatorima statusa 3 kabl ta č peda 4 kabl indikatora statusa ta č peda 4 1 2 3

..

28 - Page 28

28 | Uklanjanje sklopa oslonca za dlan 6 Uklonite zavrtnje koji u č vrš ć uju sklop oslonca za dlan za mati č nu plo č u. 7 Pažljivo podignite i oslobodite jezi č ke na sklopu oslonca za dlan iz otvora na osnovi ra č unara. OPREZ: Pažljivo razdvojite sklop oslonca za dlan sa sklopa ekrana da biste izbegli ošte ć enja sklopa ekrana. 8 Podignite sklop oslonca za dlan sa osnove ra č unara. 1 sklop oslonca za dlan 2 zavrtnji (4) 1 2

..

Zamena sklopa oslonca za dlan - Page 29

Zamena sklopa oslonca za dlan | 29 10 Zamena sklopa oslonca za dlan UPOZORENJE: Pre nego što obavite rad u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje su isporu č ene sa vašim ra č unarom i pratite korake u odeljku „Pre po č etka rada“ na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva data u odeljku „Posle rada u unutrašnjosti ra č unara“ na strani 9. Za dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama, pogledajte po č etnu stranicu za uskla đ enost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance. Procedura 1 Poravnajte sk..

30 - Page 30

30 | Zamena sklopa oslonca za dlan

..

Uklanjanje baterije - Page 31

Uklanjanje baterije | 31 11 Uklanjanje baterije UPOZORENJE: Pre nego što obavite rad u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje su isporu č ene sa vašim ra č unarom i pratite korake u odeljku „Pre po č etka rada“ na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva data u odeljku „Posle rada u unutrašnjosti ra č unara“ na strani 9. Za dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama, pogledajte po č etnu stranicu za uskla đ enost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance. Pripremni koraci 1 Sledite uputstva od korak ..

Procedura - Page 32

32 | Uklanjanje baterije Procedura 1 Uklonite zavrtnje koji pri č vrš ć uju bateriju za osnovu ra č unara. 2 Podignite bateriju iz osnove ra č unara. 1 baterija 2 zavrtnji (2) 2 1

..

Zamena baterije - Page 33

Zamena baterije | 33 12 Zamena baterije UPOZORENJE: Pre nego što obavite rad u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje su isporu č ene sa vašim ra č unarom i pratite korake u odeljku „Pre po č etka rada“ na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva data u odeljku „Posle rada u unutrašnjosti ra č unara“ na strani 9. Za dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama, pogledajte po č etnu stranicu za uskla đ enost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance. Procedura 1 Poravnajte otvore zavrtnja na bateriji sa..

34 - Page 34

34 | Zamena baterije

..

Uklanjanje tvrdog diska - Page 35

Uklanjanje tvrdog diska | 35 13 Uklanjanje tvrdog diska UPOZORENJE: Pre nego što obavite rad u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje su isporu č ene sa vašim ra č unarom i pratite korake u odeljku „Pre po č etka rada“ na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva data u odeljku „Posle rada u unutrašnjosti ra č unara“ na strani 9. Za dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama, pogledajte po č etnu stranicu za uskla đ enost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance. OPREZ: Da biste izbegli gubitak podat..

Procedura - Page 36

36 | Uklanjanje tvrdog diska Procedura 1 Gurnite sklop tvrdog diska prema prednjem delu ra č unara da biste ga odspojili sa konektora na mati č noj plo č i. 2 Podignite sklop tvrdog diska sa osnove ra č unara. 3 Uklonite zavrtnje koji u č vrš ć uju konzolu tvrdog diska za tvrdi disk. 4 Gurnite tvrdi disk izvan konzole tvrdog diska. 1 tvrdi disk 1 zavrtnji (4) 2 konzola tvrdog diska 3 tvrdi disk 1 2 1 3

..

Zamena tvrdog diska - Page 37

Zamena tvrdog diska | 37 14 Zamena tvrdog diska UPOZORENJE: Pre nego što obavite rad u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje su isporu č ene sa vašim ra č unarom i pratite korake u odeljku „Pre po č etka rada“ na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva data u odeljku „Posle rada u unutrašnjosti ra č unara“ na strani 9. Za dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama, pogledajte po č etnu stranicu za uskla đ enost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance. OPREZ: Tvrdi diskovi su izuzetno lomljivi. Bu..

38 - Page 38

38 | Zamena tvrdog diska

..

Uklanjanje Mini-Card kartice - Page 39

Uklanjanje Mini-Card kartice | 39 15 Uklanjanje Mini-Card kartice UPOZORENJE: Pre nego što obavite rad u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje su isporu č ene sa vašim ra č unarom i pratite korake u odeljku „Pre po č etka rada“ na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva data u odeljku „Posle rada u unutrašnjosti ra č unara“ na strani 9. Za dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama, pogledajte po č etnu stranicu za uskla đ enost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance. NAPOMENA: Dell ne garantuje..

Procedura - Page 40

40 | Uklanjanje Mini-Card kartice Procedura 1 Odspojite antenske kablove sa konektora na Mini-Card kartici. 2 Uklonite zavrtanj koji u č vrš ć uje Mini-Card karticu za konektor mati č ne plo č e. 3 Gurnite i izvadite Mini-Card karticu iz konektora na mati č noj plo č i. 1 zavrtanj 2 antenski kablovi (2) 3 Mini-Card kartica 1 Mini-Card kartica 2 konektor mati č ne plo č e 1 3 2 1 2

..

Zamena beži - Page 41

Zamena beži č ne Mini-Card kartice | 41 16 Zamena beži č ne Mini-Card kartice UPOZORENJE: Pre nego što obavite rad u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje su isporu č ene sa vašim ra č unarom i pratite korake u odeljku „Pre po č etka rada“ na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva data u odeljku „Posle rada u unutrašnjosti ra č unara“ na strani 9. Za dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama, pogledajte po č etnu stranicu za uskla đ enost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance. Procedura O..

Završni koraci - Page 42

42 | Zamena beži č ne Mini-Card kartice Završni koraci 1 Postavite bateriju. Pogledajte „Zamena baterije“ na strani 33. 2 Postavite sklop oslonca za dlan. Pogledajte „Zamena sklopa oslonca za dlan“ na strani 29. 3 Postavite tastaturu. Pogledajte „Zamena tastature“ na strani 23. 4 Postavite opti č ku disk jedinicu. Pogledajte „Zamena sklopa opti č ke disk jedinice“ na strani 17. 5 Postavite memorijski modul(e). Pogledajte „Zamena memorijskog(ih) modula“ na strani 13. 6 Sledite uputstva data u odeljku „Posle rada u unutrašnjosti ra č unara“ na strani 9.

..

Uklanjanje mSATA kartice - Page 43

Uklanjanje mSATA kartice | 43 17 Uklanjanje mSATA kartice UPOZORENJE: Pre nego što obavite rad u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje su isporu č ene sa vašim ra č unarom i pratite korake u odeljku „Pre po č etka rada“ na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva data u odeljku „Posle rada u unutrašnjosti ra č unara“ na strani 9. Za dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama, pogledajte po č etnu stranicu za uskla đ enost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance. Pripremni koraci 1 Uklonite memorij..

Procedura - Page 44

44 | Uklanjanje mSATA kartice Procedura 1 Uklonite zavrtanj koji u č vrš ć uje mSATA karticu za mati č nu plo č u. 2 Gurnite i izvadite mSATA karticu iz konektora na mati č noj plo č i. 1 zavrtanj 2 mSATA kartica 2 1

..

Zamena mSATA kartice - Page 45

Zamena mSATA kartice | 45 18 Zamena mSATA kartice UPOZORENJE: Pre nego što obavite rad u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje su isporu č ene sa vašim ra č unarom i pratite korake u odeljku „Pre po č etka rada“ na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva data u odeljku „Posle rada u unutrašnjosti ra č unara“ na strani 9. Za dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama, pogledajte po č etnu stranicu za uskla đ enost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance. Procedura 1 Poravnajte zarez na mSATA karti..

46 - Page 46

46 | Zamena mSATA kartice

..

Uklanjanje priklju - Page 47

Uklanjanje priklju č ne plo č e | 47 19 Uklanjanje priklju č ne plo č e UPOZORENJE: Pre nego što obavite rad u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje su isporu č ene sa vašim ra č unarom i pratite korake u odeljku „Pre po č etka rada“ na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva data u odeljku „Posle rada u unutrašnjosti ra č unara“ na strani 9. Za dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama, pogledajte po č etnu stranicu za uskla đ enost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance. Pripremni koraci ..

Procedura - Page 48

48 | Uklanjanje priklju č ne plo č e Procedura 1 Povucite drža č da biste odspojili kabl priklju č ne plo č e iz konektora na priklju č noj plo č i. 2 Uklonite zavrtnje koji u č vrš ć uju priklju č nu plo č u za osnovu ra č unara. 3 Preokrenite priklju č nu plo č u i postavite je na osnovu ra č unara. 1 zavrtnji (2) 2 priklju č na plo č a 3 kabl priklju č ne plo č e 2 1 3

..

49 - Page 49

Uklanjanje priklju č ne plo č e | 49 4 Odspojite kabl zvu č nika sa priklju č ne plo č e. 5 Podignite priklju č nu plo č u iz osnove ra č unara. 1 kabl zvu č nika 2 priklju č na plo č a 2 1

..

50 - Page 50

50 | Uklanjanje priklju č ne plo č e

..

Zamena priklju - Page 51

Zamena priklju č ne plo č e | 51 20 Zamena priklju č ne plo č e UPOZORENJE: Pre nego što obavite rad u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje su isporu č ene sa vašim ra č unarom i pratite korake u odeljku „Pre po č etka rada“ na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva data u odeljku „Posle rada u unutrašnjosti ra č unara“ na strani 9. Za dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama, pogledajte po č etnu stranicu za uskla đ enost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance. Procedura 1 Povežite kab..

52 - Page 52

52 | Zamena priklju č ne plo č e

..

Pripremni koraci - Page 53

Uklanjanje zvu č nika | 53 21 Uklanjanje zvu č nika UPOZORENJE: Pre nego što obavite rad u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje su isporu č ene sa vašim ra č unarom i pratite korake u odeljku „Pre po č etka rada“ na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva data u odeljku „Posle rada u unutrašnjosti ra č unara“ na strani 9. Za dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama, pogledajte po č etnu stranicu za uskla đ enost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance. Pripremni koraci 1 Uklonite memorijski ..

Procedura - Page 54

54 | Uklanjanje zvu č nika Procedura 1 Zabeležite putanju kabla zvu č nika i izvadite kabl iz vo đ ica za usmeravanje na osnovi ra č unara. 2 Podignite zvu č nike zajedno sa kablom i izvadite ih iz osnove ra č unara. 1 kabl zvu č nika 2 zvu č nici (2) 1 2

..

Zamena zvu - Page 55

Zamena zvu č nika | 55 22 Zamena zvu č nika UPOZORENJE: Pre nego što obavite rad u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje su isporu č ene sa vašim ra č unarom i pratite korake u odeljku „Pre po č etka rada“ na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva data u odeljku „Posle rada u unutrašnjosti ra č unara“ na strani 9. Za dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama, pogledajte po č etnu stranicu za uskla đ enost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance. Procedura 1 Poravnajte zvu č nike na osnovi ra..

56 - Page 56

56 | Zamena zvu č nika

..

Pripremni koraci - Page 57

Uklanjanje mati č ne plo č e | 57 23 Uklanjanje mati č ne plo č e UPOZORENJE: Pre nego što obavite rad u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje su isporu č ene sa vašim ra č unarom i pratite korake u odeljku „Pre po č etka rada“ na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva data u odeljku „Posle rada u unutrašnjosti ra č unara“ na strani 9. Za dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama, pogledajte po č etnu stranicu za uskla đ enost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance. NAPOMENA: Servisna ozna..

Procedura - Page 58

58 | Uklanjanje mati č ne plo č e Procedura 1 Povucite drža č da biste odspojili kabl ekrana iz konektora na mati č noj plo č i. 2 Pažljivo odvojite coin-cell bateriju koja je zalepljena za osnovu ra č unara. 1 kabl ekrana 2 coin-cell baterija 1 2

..

59 - Page 59

Uklanjanje mati č ne plo č e | 59 3 Uklonite zavrtanj koji u č vrš ć uje mati č nu plo č u za osnovu ra č unara. 4 Pažljivo podignite i okrenite mati č nu plo č u. 1 zavrtanj 2 mati č na plo č a 1 2

..

60 - Page 60

60 | Uklanjanje mati č ne plo č e 5 Povucite drža č da biste odspojili kabl priklju č ne plo č e iz konektora na mati č noj plo č i. 6 Podignite mati č nu plo č u iz osnove ra č unara. 1 kabl priklju č ne plo č e 1

..

Zamena mati - Page 61

Zamena mati č ne plo č e | 61 24 Zamena mati č ne plo č e UPOZORENJE: Pre nego što obavite rad u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje su isporu č ene sa vašim ra č unarom i pratite korake u odeljku „Pre po č etka rada“ na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva data u odeljku „Posle rada u unutrašnjosti ra č unara“ na strani 9. Za dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama, pogledajte po č etnu stranicu za uskla đ enost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance. NAPOMENA: Servisna oznaka vaše..

Završni koraci - Page 62

62 | Zamena mati č ne plo č e Završni koraci 1 Postavite mSATA karticu. Pogledajte „Zamena mSATA kartice“ na strani 45. 2 Postavite beži č nu Mini-Card karticu. Pogledajte „Zamena beži č ne Mini-Card kartice“ na strani 41. 3 Postavite tvrdi disk. Pogledajte „Zamena tvrdog diska“ na strani 37. 4 Postavite bateriju. Pogledajte „Zamena baterije“ na strani 33. 5 Postavite sklop oslonca za dlan. Pogledajte „Zamena sklopa oslonca za dlan“ na strani 29. 6 Postavite tastaturu. Pogledajte „Zamena tastature“ na strani 23. 7 Postavite opti č ku disk jedinicu. Pogledajte..

Uklanjanje coin-cell baterije - Page 63

Uklanjanje coin-cell baterije | 63 25 Uklanjanje coin-cell baterije UPOZORENJE: Pre nego što obavite rad u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje su isporu č ene sa vašim ra č unarom i pratite korake u odeljku „Pre po č etka rada“ na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva data u odeljku „Posle rada u unutrašnjosti ra č unara“ na strani 9. Za dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama, pogledajte po č etnu stranicu za uskla đ enost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance. UPOZORENJE: Baterija mož..

Procedura - Page 64

64 | Uklanjanje coin-cell baterije Procedura 1 Odspojite kabl coin-cell baterije sa konektora mati č ne plo č e. 2 Podignite coin-cell bateriju zajedno sa kablom coin-cell baterije sa mati č ne plo č e. 1 kabl coin-cell baterije 1

..

Zamena coin-cell baterije - Page 65

Zamena coin-cell baterije | 65 26 Zamena coin-cell baterije UPOZORENJE: Pre nego što obavite rad u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje su isporu č ene sa vašim ra č unarom i pratite korake u odeljku „Pre po č etka rada“ na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva data u odeljku „Posle rada u unutrašnjosti ra č unara“ na strani 9. Za dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama, pogledajte po č etnu stranicu za uskla đ enost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance. UPOZORENJE: Baterija može eksplo..

66 - Page 66

66 | Zamena coin-cell baterije

..

Uklanjanje sklopa za hla - Page 67

Uklanjanje sklopa za hla đ enje | 67 27 Uklanjanje sklopa za hla đ enje UPOZORENJE: Pre nego što obavite rad u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje su isporu č ene sa vašim ra č unarom i pratite korake u odeljku „Pre po č etka rada“ na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva data u odeljku „Posle rada u unutrašnjosti ra č unara“ na strani 9. Za dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama, pogledajte po č etnu stranicu za uskla đ enost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance. Pripremni koraci 1 ..

Procedura - Page 68

68 | Uklanjanje sklopa za hla đ enje Procedura 1 Odspojite kabl ventilatora sa konektora mati č ne plo č e. 2 Prema odre đ enom redosledu (nazna č enom na rashladnom elementu), olabavite neispadaju ć e zavrtnje koji u č vrš ć uju sklop za hla đ enje za mati č nu plo č u. 3 Podignite sklop za hla đ enje sa mati č ne plo č e. 1 kabl ventilatora 2 neispadaju ć i zavrtnji (4) 3 rashladni element 4 ventilator 1 3 4 2

..

Zamena sklopa za hla - Page 69

Zamena sklopa za hla đ enje | 69 28 Zamena sklopa za hla đ enje UPOZORENJE: Pre nego što obavite rad u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje su isporu č ene sa vašim ra č unarom i pratite korake u odeljku „Pre po č etka rada“ na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva data u odeljku „Posle rada u unutrašnjosti ra č unara“ na strani 9. Za dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama, pogledajte po č etnu stranicu za uskla đ enost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance. Procedura 1 O č istite ter..

70 - Page 70

70 | Zamena sklopa za hla đ enje

..

Uklanjanje sklopa ekrana - Page 71

Uklanjanje sklopa ekrana | 71 29 Uklanjanje sklopa ekrana UPOZORENJE: Pre nego što obavite rad u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje su isporu č ene sa vašim ra č unarom i pratite korake u odeljku „Pre po č etka rada“ na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva data u odeljku „Posle rada u unutrašnjosti ra č unara“ na strani 9. Za dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama, pogledajte po č etnu stranicu za uskla đ enost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance. Pripremni koraci 1 Uklonite memorij..

Procedura - Page 72

72 | Uklanjanje sklopa ekrana Procedura 1 Uklonite zavrtnje koji u č vrš ć uju sklop ekrana za osnovu ra č unara. 2 Podignite sklop ekrana sa osnove ra č unara. 1 sklop ekrana 2 zavrtnji (4) 1 2

..

Zamena sklopa ekrana - Page 73

Zamena sklopa ekrana | 73 30 Zamena sklopa ekrana UPOZORENJE: Pre nego što obavite rad u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje su isporu č ene sa vašim ra č unarom i pratite korake u odeljku „Pre po č etka rada“ na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva data u odeljku „Posle rada u unutrašnjosti ra č unara“ na strani 9. Za dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama, pogledajte po č etnu stranicu za uskla đ enost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance. Procedura 1 Postavite sklop ekrana na osnov..

74 - Page 74

74 | Zamena sklopa ekrana

..

Uklanjanje okna ekrana - Page 75

Uklanjanje okna ekrana | 75 31 Uklanjanje okna ekrana UPOZORENJE: Pre nego što obavite rad u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje su isporu č ene sa vašim ra č unarom i pratite korake u odeljku „Pre po č etka rada“ na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva data u odeljku „Posle rada u unutrašnjosti ra č unara“ na strani 9. Za dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama, pogledajte po č etnu stranicu za uskla đ enost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance. Pripremni koraci 1 Uklonite memorijski ..

Procedura - Page 76

76 | Uklanjanje okna ekrana Procedura 1 Vrhovima prstiju pažljivo odvojite i podignite unutrašnju ivicu okna ekrana. 2 Uklonite okno ekrana sa poklopca ekrana. 1 okno ekrana 1

..

Zamena okna ekrana - Page 77

Zamena okna ekrana | 77 32 Zamena okna ekrana UPOZORENJE: Pre nego što obavite rad u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje su isporu č ene sa vašim ra č unarom i pratite korake u odeljku „Pre po č etka rada“ na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva data u odeljku „Posle rada u unutrašnjosti ra č unara“ na strani 9. Za dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama, pogledajte po č etnu stranicu za uskla đ enost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance. Procedura Poravnajte okno ekrana sa poklopcem e..

78 - Page 78

78 | Zamena okna ekrana

..

Uklanjanje zglobova ekrana - Page 79

Uklanjanje zglobova ekrana | 79 33 Uklanjanje zglobova ekrana UPOZORENJE: Pre nego što obavite rad u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje su isporu č ene sa vašim ra č unarom i pratite korake u odeljku „Pre po č etka rada“ na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva data u odeljku „Posle rada u unutrašnjosti ra č unara“ na strani 9. Za dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama, pogledajte po č etnu stranicu za uskla đ enost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance. Pripremni koraci 1 Uklonite mem..

Procedura - Page 80

80 | Uklanjanje zglobova ekrana Procedura 1 Uklonite zavrtnje koji u č vrš ć uju zglobove ekrana za plo č u ekrana. 2 Podignite zglobove ekrana sa poklopca ekrana. 1 zglobovi ekrana (2) 2 zavrtnji (6) 1 2

..

Zamena zglobova ekrana - Page 81

Zamena zglobova ekrana | 81 34 Zamena zglobova ekrana UPOZORENJE: Pre nego što obavite rad u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje su isporu č ene sa vašim ra č unarom i pratite korake u odeljku „Pre po č etka rada“ na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva data u odeljku „Posle rada u unutrašnjosti ra č unara“ na strani 9. Za dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama, pogledajte po č etnu stranicu za uskla đ enost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance. Procedura 1 Poravnajte otvore zavrtnja ..

82 - Page 82

82 | Zamena zglobova ekrana

..

Pripremni koraci - Page 83

Uklanjanje plo č e ekrana | 83 35 Uklanjanje plo č e ekrana UPOZORENJE: Pre nego što obavite rad u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje su isporu č ene sa vašim ra č unarom i pratite korake u odeljku „Pre po č etka rada“ na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva data u odeljku „Posle rada u unutrašnjosti ra č unara“ na strani 9. Za dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama, pogledajte po č etnu stranicu za uskla đ enost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance. Pripremni koraci 1 Uklonite mem..

Procedura - Page 84

84 | Uklanjanje plo č e ekrana Procedura 1 Uklonite zavrtnje koji u č vrš ć uju plo č u ekrana za poklopac ekrana. 2 Pažljivo podignite i okrenite plo č u ekrana. 1 poklopac ekrana 2 plo č a ekrana 3 zavrtnji (4) 3 2 1

..

Odlepite traku koja je zalepljena preko kabla ekrana. - Page 85

Uklanjanje plo č e ekrana | 85 3 Odlepite traku koja je zalepljena preko kabla ekrana. 4 Odspojite kabl ekrana sa konektora na plo č i ekrana. 1 kabl ekrana 2 trake 2 1

..

86 - Page 86

86 | Uklanjanje plo č e ekrana

..

Zamena plo - Page 87

Zamena plo č e ekrana | 87 36 Zamena plo č e ekrana UPOZORENJE: Pre nego što obavite rad u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje su isporu č ene sa vašim ra č unarom i pratite korake u odeljku „Pre po č etka rada“ na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva data u odeljku „Posle rada u unutrašnjosti ra č unara“ na strani 9. Za dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama, pogledajte po č etnu stranicu za uskla đ enost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance. Procedura 1 Povežite kabl ekrana sa ko..

88 - Page 88

88 | Zamena plo č e ekrana

..

Uklanjanje modula kamere - Page 89

Uklanjanje modula kamere | 89 37 Uklanjanje modula kamere UPOZORENJE: Pre nego što obavite rad u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje su isporu č ene sa vašim ra č unarom i pratite korake u odeljku „Pre po č etka rada“ na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva data u odeljku „Posle rada u unutrašnjosti ra č unara“ na strani 9. Za dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama, pogledajte po č etnu stranicu za uskla đ enost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance. Pripremni koraci 1 Uklonite memorij..

Odspojite kabl kamere sa konektora na modulu kamere. - Page 90

90 | Uklanjanje modula kamere Procedura 1 Odspojite kabl kamere sa konektora na modulu kamere. 2 Podignite modul kamere iz poklopca ekrana. 1 modul kamere 2 kabl kamere 1 2

..

Zamena modula kamere - Page 91

Zamena modula kamere | 91 38 Zamena modula kamere UPOZORENJE: Pre nego što obavite rad u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje su isporu č ene sa vašim ra č unarom i pratite korake u odeljku „Pre po č etka rada“ na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva data u odeljku „Posle rada u unutrašnjosti ra č unara“ na strani 9. Za dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama, pogledajte po č etnu stranicu za uskla đ enost sa propisima na dell.com/regulatory_compliance. Procedura 1 Poravnajte modul kamere na pokl..

92 - Page 92

92 | Zamena modula kamere

..

Flešovanje BIOS-a - Page 93

Flešovanje BIOS-a | 93 39 Flešovanje BIOS-a BIOS-u može biti neophodno flešovanje kada postoji njegova dopuna ili prilikom zamene mati č ne plo č e. Da biste flešovali BIOS: 1 Uklju č ite ra č unar. 2 Posetite stranicu support.dell.com/support/downloads . 3 Prona đ ite datoteku za ažuriranje BIOS-a vašeg ra č unara: NAPOMENA: Servisnu oznaku za vaš ra č unar možete prona ć i na nalepnici sa zadnje strane ra č unara. Dodatne informacije možete prona ć i u Vodi č u za brzi po č etak koji ste dobili uz ra č unar. Ako imate servisnu oznaku ili kod za brzi servis ra č una..

94 - Page 94

94 | Flešovanje BIOS-a

..

Sponsored links

Latest Update