Dell Inspiron 14r (5420, Mid 2012) User Manual Czech

Inspiron 14R (5420, Mid 2012) Language

Download Dell Inspiron 14r (5420, Mid 2012) User Manual Czech

Sponsored links


Download Request Is In Process

Model počítače: Inspiron 5420/7420 - Page 1

Dell Inspiron 14R Uživatelská příručka Model počítače: Inspiron 5420/7420 Regulační model: P33G Regulační typ: P33G001

..

Poznámky, upozornění a varování - Page 2

Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače. UPOZORNĚNÍ: UPOZORNĚNÍ označuje možné nebezpečí poškození hardwaru nebo ztráty dat v případě nedodržení pokynů. VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ označuje potenciální nebezpečí poškození majetku, úrazu nebo smrti. ____________________ Informace v tomto dokumentu se mohou bez předchozího upozornění změnit. © 2012 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena. Jakákoli reprodukce těchto materiálů bez písemného souhlasu společnosti Dell..

Obsah - Page 3

Obsah | 3 Obsah 1 Než začnete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Vypněte počítač a všechna připojená zařízení . . . . . . 9 Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Doporučené nástroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2 Po manipulaci uvnitř počítače . . . . . . . . . . . . 11 3 Demontáž přepínače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Postup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4 Montáž přepínače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Postup . . . . . . . . . ..

| - Page 4

4 | Obsah 11 Vyjmutí pamět’ových modulů . . . . . . . . . . . . . 31 Podmínky před započetím . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Postup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 12 Montáž pamět’ových modulů . . . . . . . . . . . . . 33 Postup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Podmínky po dokončení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 13 Demontáž pevného disku . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Podmínky před započetím . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Postup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Obsah - Page 5

Obsah | 5 21 Demontáž portu adaptéru napájení . . . . . . . . 55 Podmínky před započetím . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Postup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 22 Montáž portu adaptéru napájení . . . . . . . . . . 57 Postup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Podmínky po dokončení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 23 Vyjmutí knoflíkové baterie . . . . . . . . . . . . . . . 59 Podmínky před započetím . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Postup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

| - Page 6

6 | Obsah 31 Demontáž rámečku displeje . . . . . . . . . . . . . . 77 Podmínky před započetím . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Postup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 32 Montáž čelního krytu displeje . . . . . . . . . . . . 79 Postup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Podmínky po dokončení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 33 Demontáž panelu displeje . . . . . . . . . . . . . . . 81 Podmínky před započetím . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Postup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

Obsah - Page 7

Obsah | 7 41 Vyjmutí základní desky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Podmínky před započetím . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Postup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 42 Montáž základní desky . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Postup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Podmínky po dokončení . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Zadání servisního štítku do systému BIOS . . . . . . 104 43 Demontáž chladiče procesoru . . . . . . . . . . . 105 Podmínky před započetím . . . . . . . . . . . . . ...

| - Page 8

8 | Obsah

..

Vypněte počítač a všechna připojená zařízení - Page 9

Než začnete | 9 1 Než začnete Vypněte počítač a všechna připojená zařízení UPOZORNĚNÍ: Abyste předešli ztrátě dat, před vypnutím počítače uložte a zavřete všechny otevřené soubory a ukončete všechny spuštěné aplikace. 1 Uložte a zavřete všechny otevřené soubory a ukončete všechny spuštěné aplikace. 2 Klikněte na tlačítko Start a pak klepněte na tlačítko Vypnout . Vypne se systém Microsoft Windows a potom se vypne počítač. POZNÁMKA: Pokud používáte jiný operační systém, vyhledejte pokyny pro vypnutí v dokumentaci. 3 Odpojte poč..

• - Page 10

10 | Než začnete UPOZORNĚNÍ: Při odpojování kabelu tahejte za konektor nebo pásek pro vytahování, nikoli za samotný kabel. Některé konektory jsou vybaveny zajiš t ovacími západkami nebo šrouby s křídlovou hlavou, které je třeba před odpojením kabelu uvolnit. Kabely udržujte při odpojování rovnoměrně zarovnány, abyste předešli ohnutí kolíků konektorů. Při připojování kabelů se ujistěte, že jsou konektory a porty správně nasměrovány a zarovnány. UPOZORNĚNÍ: Při odpojování sí t ového kabelu nejprve odpojte kabel od počítače a potom ze s..

Po manipulaci uvnitř počítače - Page 11

Po manipulaci uvnitř počítače | 11 2 Po manipulaci uvnitř počítače Po dokončení výměn se ujistěte o následujícím: • Našroubujte všechny šrouby zpět a ujistěte se, že žádné nezůstaly volně uvnitř počítače • Připojte všechna externí zařízení, kabely, karty a všechny další díly, které jste před manipulací z počítače demontovali. • Připojte počítač a všechna připojená zařízení do elektrických zásuvek UPOZORNĚNÍ: Před zapnutím počítače našroubujte všechny šrouby zpět a ujistěte se, že žádné nezůstaly volně uvnitř..

12 - Page 12

12 | Po manipulaci uvnitř počítače

..

Demontáž přepínače - Page 13

Demontáž přepínače | 13 3 Demontáž přepínače VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. Postup 1 Posuňte uvolňovací západku přepínače do strany. Přepínač vyskočí. 2 Vytáhněte přepínač z počítače. 1 kryt displeje 2 přepínač 3 uvolňovací západka přepínače 2 3 1<..

14 - Page 14

14 | Demontáž přepínače

..

Montáž přepínače - Page 15

Montáž přepínače | 15 4 Montáž přepínače VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. Postup 1 Zarovnejte západky na spodní straně přepínače s otvory na krytu displeje a přitlačte spínač na místo. POZNÁMKA: Ujistěte se, že západky na spínači jsou zajištěny v otvorech na k..

16 - Page 16

16 | Montáž přepínače

..

Vyjmutí baterie - Page 17

Vyjmutí baterie | 17 5 Vyjmutí baterie VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. Postup 1 Zavřete displej a otočte počítač spodní stranou vzhůru. 2 Přesuňte uvolňovací západky baterie do odemčené polohy. 3 Vyjměte baterii z přihrádky. 1 západky pro uvolnění baterie (2) 2 bate..

18 - Page 18

18 | Vyjmutí baterie

..

Vložení baterie - Page 19

Vložení baterie | 19 6 Vložení baterie VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. Postup 1 Zarovnejte západky na baterii s otvory v přihrádce a opatrně baterii zatlačte, dokud nezapadne na místo. 2 Postupujte podle pokynů v části „Po manipulaci uvnitř počítače“ na straně 11.20 - Page 20

20 | Vložení baterie

..

Podmínky před započetím - Page 21

Demontáž klávesnice | 21 7 Demontáž klávesnice VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. Podmínky před započetím Vyjměte baterii. Viz „Vyjmutí baterie“ na straně 17.

..

Postup - Page 22

22 | Demontáž klávesnice Postup UPOZORNĚNÍ: Tlačítka klávesnice jsou křehká, snadno vypadnou a poskládat je zpět na místo je časově náročné. Při demontáži klávesnice a manipulaci s ní buďte opatrní. 1 Otočte počítač vzhůru nohama a otevřete displej, co nejvíce je to možné. 2 Pomocí plastové jehly uvolněte klávesnici ze západek na opěrce rukou a uvolňujte klávesnici, dokud se od opěrky rukou neodpojí. UPOZORNĚNÍ: Při demontáži klávesnice a manipulaci s ní buďte velmi opatrní. Při neopatrném zacházení by mohlo dojít k poškrábání pa..

23 - Page 23

Demontáž klávesnice | 23 3 Opatrně překlopte klávesnici a položte ji na opěrku rukou. 4 Zvedněte pojistky konektoru a zatažením za poutko odpojte kabel klávesnice a kabel podsvícení klávesnice od konektorů na základní desce. 5 Vyjměte klávesnici z počítače. 1 kabel klávesnice 2 pojistka konektoru 3 kabel podsvícení klávesnice 4 klávesnice 4 1 3 2

..

24 - Page 24

24 | Demontáž klávesnice

..

Montáž klávesnice - Page 25

Montáž klávesnice | 25 8 Montáž klávesnice VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. Postup 1 Zasuňte kabel klávesnice a kabel podsvícení klávesnice do konektorů na základní desce a stlačením pojistek konektorů kabely zajistěte. 2 Zasuňte západky na spodní straně klávesnice ..

26 - Page 26

26 | Montáž klávesnice

..

Podmínky před započetím - Page 27

Sejmutí krytu základny | 27 9 Sejmutí krytu základny VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. Podmínky před započetím Vyjměte baterii. Viz „Vyjmutí baterie“ na straně 17. Postup 1 Povolte šroub, který zajiš t uje kryt základny k základně počítače. 2 Páčením konečky prs..

28 - Page 28

28 | Sejmutí krytu základny

..

Nasazení krytu základny - Page 29

Nasazení krytu základny | 29 10 Nasazení krytu základny VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. Postup 1 Vyrovnejte výčnělky na spodním krytu s drážkami v základně počítače a zasuňte jej na místo. 2 Dotáhněte šroub, který zajiš t uje kryt základny k základně počítače...

30 - Page 30

30 | Nasazení krytu základny

..

Podmínky před započetím - Page 31

Vyjmutí pamě t ových modulů | 31 11 Vyjmutí pamět ’ ových modulů VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. Podmínky před započetím 1 Vyjměte baterii. Viz „Vyjmutí baterie“ na straně 17. 2 Sejměte spodní kryt. Viz „Sejmutí krytu základny“ na straně 27. Postup UPOZORNĚ..

32 - Page 32

32 | Vyjmutí pamě t ových modulů

..

Montáž pamět - Page 33

Montáž pamě t ových modulů | 33 12 Montáž pamět ’ ových modulů VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. Postup UPOZORNĚNÍ: Potřebujete-li nainstalovat pamě t ové moduly do obou konektorů, nainstalujte pamě t ový modul do konektoru s označením „DIMM A“, dříve než nains..

Podmínky po dokončení - Page 34

34 | Montáž pamě t ových modulů Podmínky po dokončení 1 Nasaďte spodní kryt. Viz „Nasazení krytu základny“ na straně 29. 2 Vložte baterii. Viz „Vložení baterie“ na straně 19. 3 Postupujte podle pokynů v části „Po manipulaci uvnitř počítače“ na straně 11. 4 Zapněte počítač. Počítač při spuštění nalezne další pamě t ový modul a automaticky aktualizuje informace o konfiguraci systému. Ověření kapacity paměti nainstalované v počítači: Klikněte na položku Start → Ovládací panely → Systém a zabezpečení → Systém .

..

Podmínky před započetím - Page 35

Demontáž pevného disku | 35 13 Demontáž pevného disku VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. UPOZORNĚNÍ: Abyste předešli ztrátě dat, nevyjímejte pevný disk, pokud je počítač zapnutý nebo v režimu spánku. UPOZORNĚNÍ: Pevné disky jsou velmi křehké. Při manipulaci s pevn..

Postup - Page 36

36 | Demontáž pevného disku Postup 1 Zatažením za poutko odpojte kabel pevného disku od konektoru základní desky. 2 Demontujte šrouby, které upevňují sestavu pevného disku k základně počítače. 3 Poznamenejte si vedení kabelu pevného disku a vyjměte kabel z vodítek. 4 Vytáhněte sestavu pevného disku spolu s kabelem ze základny počítače. 1 konektor kabelu pevného disku 2 šrouby (4) 3 sestava pevného disku 1 3 2

..

37 - Page 37

Demontáž pevného disku | 37 5 Zatažením za mezikus odpojte kabel pevného disku od pevného disku. 6 Vyšroubujte šrouby upevňující držák pevného disku k pevnému disku. 7 Vysuňte pevný disk z držáku pevného disku. 1 sestava pevného disku 2 mezikus 1 šrouby (4) 2 držák pevného disku 3 pevný disk 2 1 2 3 1

..

38 - Page 38

38 | Demontáž pevného disku

..

Postup - Page 39

Montáž pevného disku | 39 14 Montáž pevného disku VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. UPOZORNĚNÍ: Pevné disky jsou velmi křehké. Při manipulaci s pevným diskem buďte opatrní. Postup 1 Vyjměte nový pevný disk z obalu. Původní balení si uschovejte pro případ, že budete ..

40 - Page 40

40 | Montáž pevného disku

..

Podmínky před započetím - Page 41

Vyjmutí diskové jednotky | 41 15 Vyjmutí diskové jednotky VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. Podmínky před započetím 1 Vyjměte baterii. Viz „Vyjmutí baterie“ na straně 17. 2 Sejměte kryt základny. Viz „Sejmutí krytu základny“ na straně 27. Postup 1 Vyšroubujte šrou..

42 - Page 42

42 | Vyjmutí diskové jednotky 3 Opatrně páčením vysuňte čelní kryt diskové jednotky a vyjměte jej ze sestavy diskové jednotky. 4 Vyšroubujte dva šrouby, které k jednotce připevňují držák diskové jednotky. 5 Demontujte držák diskové jednotky. 1 šrouby (2) 2 držák diskové jednotky 3 diskové jednotka 4 čelní kryt diskové jednotky 1 2 4 3

..

Postup - Page 43

Výměna diskové jednotky | 43 16 Výměna diskové jednotky VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. Postup 1 Zarovnejte otvory pro šrouby na držáku diskové jednotky s otvory na diskové jednotce. 2 Zašroubujte šrouby, které k jednotce připevňují držák diskové jednotky. 3 Vyrovnejt..

44 - Page 44

44 | Výměna diskové jednotky

..

Podmínky před započetím - Page 45

Demontáž opěrky rukou | 45 17 Demontáž opěrky rukou VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. Podmínky před započetím 1 Vyjměte baterii. Viz „Vyjmutí baterie“ na straně 17. 2 Sejměte kryt základny. Viz „Sejmutí krytu základny“ na straně 27. 3 Demontujte klávesnici. Viz ..

46 - Page 46

46 | Demontáž opěrky rukou 3 Otočte počítač vzhůru nohama a otevřete displej, co nejvíce je to možné. 4 Zvedněte pojistky konektoru a zatažením za poutko odpojte kabel desky tlačítka napájení, kabel dotykového panelu a kabel panelu s klávesovými zkratkami od konektorů na základní desce. 5 Zatažením za poutko odpojte kabel displeje od konektoru na základní desce. 1 konektor kabelu displeje 2 kabel panelu s klávesovými zkratkami 3 poutko 4 pojistka konektoru 5 opěrka rukou 6 kabel dotykového panelu 7 kabel desky tlačítka napájení 7 6 1 4 3 2 5

..

47 - Page 47

Demontáž opěrky rukou | 47 6 Poznamenejte si vedení kabelu displeje a vyjměte kabel z vodítek na opěrce rukou. 7 Vyšroubujte šrouby, které připevňují opěrku rukou k základně počítače. UPOZORNĚNÍ: Opěrky rukou oddělujte od sestavy displeje opatrně, abyste sestavu displeje nepoškodili. 8 Začněte od zadní strany počítače a opatrně vyjměte opěrku rukou a uvolněte ji ze základny počítače. 9 Otvorem v opěrce rukou vytáhněte kabel displeje. 1 šroubky (7) 1

..

48 - Page 48

48 | Demontáž opěrky rukou

..

Montáž opěrky rukou - Page 49

Montáž opěrky rukou | 49 18 Montáž opěrky rukou VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. Postup 1 Otvorem v opěrce rukou vsuňte kabel displeje. 2 Vyrovnejte opěrku rukou se základnou počítače a opatrně ji přitlačte na místo. 3 Vsuňte kabel panelu s klávesovými zkratkami, kabel..

50 - Page 50

50 | Montáž opěrky rukou

..

Podmínky před započetím - Page 51

Vyjmutí karty Mini-Card | 51 19 Vyjmutí karty Mini-Card VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. Pokud jste bezdrátovou kartu Mini-Card objednali s počítačem, je karta již nainstalována. Podmínky před započetím 1 Sejměte spodní kryt. Viz „Sejmutí krytu základny“ na straně 27...

52 - Page 52

52 | Vyjmutí karty Mini-Card 3 Vyjměte kartu Mini-Card z konektoru základní desky. UPOZORNĚNÍ: Když karta Mini-Card není v počítači, uchovávejte ji v ochranném antistatickém obalu. Další informace najdete v části „Ochrana před elektrostatickým výbojem“ v bezpečnostních informacích dodaných s počítačem. 1 konektor základní desky 2 karta Mini-Card 1 2

..

Vložení karty Mini-Card - Page 53

Vložení karty Mini-Card | 53 20 Vložení karty Mini-Card VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. POZNÁMKA: Společnost Dell nezaručuje kompatibilitu ani neposkytuje podporu pro karty Mini-Card získané z jiných zdrojů než od společnosti Dell. Počítač je vybaven jedním polovičním ..

Podmínky po dokončení - Page 54

54 | Vložení karty Mini-Card Podmínky po dokončení 1 Namontujte opěrku rukou. Viz „Montáž opěrky rukou“ na straně 49. 2 Namontujte klávesnici. Viz „Montáž klávesnice“ na straně 25. 3 Nasaďte spodní kryt. Viz „Nasazení krytu základny“ na straně 29. 4 Vložte baterii. Viz „Vložení baterie“ na straně 19. 5 Postupujte podle pokynů v části „Po manipulaci uvnitř počítače“ na straně 11.

..

Podmínky před započetím - Page 55

Demontáž portu adaptéru napájení | 55 21 Demontáž portu adaptéru napájení VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. Podmínky před započetím 1 Vyjměte baterii. Viz „Vyjmutí baterie“ na straně 17. 2 Sejměte kryt základny. Viz „Sejmutí krytu základny“ na straně 27. 3 Dem..

56 - Page 56

56 | Demontáž portu adaptéru napájení

..

Postup - Page 57

Montáž portu adaptéru napájení | 57 22 Montáž portu adaptéru napájení VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. Postup 1 Otvor pro šroub na portu adaptéru napájení vyrovnejte s otvorem pro šroub na krytu základny. 2 Našroubujte šroub, který upevňuje port adaptéru napájení k ..

58 - Page 58

58 | Montáž portu adaptéru napájení

..

Podmínky před započetím - Page 59

Vyjmutí knoflíkové baterie | 59 23 Vyjmutí knoflíkové baterie VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. VAROVÁNÍ: Při nesprávné instalaci baterie může dojít k její explozi. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo odpovídající typ. Baterie, které jsou na konci životnosti, zlikvi..

Postup - Page 60

60 | Vyjmutí knoflíkové baterie Postup 1 Otočte základní desku vzhůru nohama. 2 Pomocí plastové jehly opatrně vyjměte knoflíkovou baterii z patice na základní desce. 1 plastová jehla 2 knoflíková baterie 3 patice baterie 3 2 1

..

Postup - Page 61

Vložení knoflíkové baterie | 61 24 Vložení knoflíkové baterie VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. VAROVÁNÍ: Při nesprávné instalaci baterie může dojít k její explozi. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo odpovídající typ. Baterie, které jsou na konci životnosti, zlik..

62 - Page 62

62 | Vložení knoflíkové baterie

..

Podmínky před započetím - Page 63

Demontáž ventilátoru | 63 25 Demontáž ventilátoru VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. Podmínky před započetím 1 Vyjměte baterii. Viz „Vyjmutí baterie“ na straně 17. 2 Sejměte spodní kryt. Viz „Sejmutí krytu základny“ na straně 27. 3 Demontujte klávesnici. Viz „De..

64 - Page 64

64 | Demontáž ventilátoru

..

Montáž ventilátoru - Page 65

Montáž ventilátoru | 65 26 Montáž ventilátoru VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. Postup 1 Vložte ventilátor do otvoru v základně počítače. 2 Připojte kabel ventilátoru ke konektoru na základní desce. Podmínky po dokončení 1 Namontujte opěrku rukou. Viz „Montáž opěr..

66 - Page 66

66 | Montáž ventilátoru

..

Podmínky před započetím - Page 67

Demontáž reproduktorů | 67 27 Demontáž reproduktorů VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. Podmínky před započetím 1 Vyjměte baterii. Viz „Vyjmutí baterie“ na straně 17. 2 Sejměte kryt základny. Viz „Sejmutí krytu základny“ na straně 27. 3 Demontujte klávesnici. Viz ..

68 - Page 68

68 | Demontáž reproduktorů

..

Zasazení reproduktorů - Page 69

Zasazení reproduktorů | 69 28 Zasazení reproduktorů VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. Postup 1 Pomocí zarovnávacích otvorů v základně počítače umístěte reproduktory na místo. POZNÁMKA: Ujistěte se, že jsou reproduktory zajištěny zarovnávacími kolíky. 2 Veďte kabel ..

70 - Page 70

70 | Zasazení reproduktorů

..

Demontáž sestavy displeje - Page 71

Demontáž sestavy displeje | 71 29 Demontáž sestavy displeje VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. Podmínky před započetím 1 Vyjměte baterii. Viz „Vyjmutí baterie“ na straně 17. 2 Sejměte spodní kryt. Viz „Sejmutí krytu základny“ na straně 27. 3 Demontujte klávesnici. V..

72 - Page 72

72 | Demontáž sestavy displeje 3 Otočte počítač vzhůru nohama a otevřete displej, co nejvíce je to možné. 4 Odpojte anténní kabely od konektorů na kartě Mini-Card. 1 anténní kabely (2) 2 karta Mini-Card 1 2

..

73 - Page 73

Demontáž sestavy displeje | 73 5 Vyšroubujte šrouby, které připevňují sestavu displeje k základně počítače. 6 Vyjměte sestavu displeje z počítače. 1 sestava displeje 2 šrouby (4) 2 1

..

74 - Page 74

74 | Demontáž sestavy displeje

..

Montáž sestavy displeje - Page 75

Montáž sestavy displeje | 75 30 Montáž sestavy displeje VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. Postup 1 Umístěte sestavu displeje do správné polohy a našroubujte šrouby, které sestavu připevňují k základně počítače. 2 Připojte anténní kabely ke konektorům na kartě Mini-C..

76 - Page 76

76 | Montáž sestavy displeje

..

Demontáž rámečku displeje - Page 77

Demontáž rámečku displeje | 77 31 Demontáž rámečku displeje VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. Podmínky před započetím 1 Vyjměte baterii. Viz „Vyjmutí baterie“ na straně 17. 2 Sejměte kryt základny. Viz „Sejmutí krytu základny“ na straně 27. 3 Demontujte klávesn..

78 - Page 78

78 | Demontáž rámečku displeje

..

Montáž čelního krytu displeje - Page 79

Montáž čelního krytu displeje | 79 32 Montáž čelního krytu displeje VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. Postup Vyrovnejte čelní kryt displeje s krytem displeje a opatrně jej zaklapněte na místo. Podmínky po dokončení 1 Namontujte sestavu displeje. Viz „Montáž sestavy disp..

80 - Page 80

80 | Montáž čelního krytu displeje

..

Podmínky před započetím - Page 81

Demontáž panelu displeje | 81 33 Demontáž panelu displeje VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. Podmínky před započetím 1 Vyjměte baterii. Viz „Vyjmutí baterie“ na straně 17. 2 Sejměte spodní kryt. Viz „Sejmutí krytu základny“ na straně 27. 3 Demontujte klávesnici. Viz..

82 - Page 82

82 | Demontáž panelu displeje 2 Opatrně panel displeje vytáhněte a otočte. 3 Odloupněte a zvedněte pásku, která zajiš t uje kabel displeje ke konektoru na desce displeje, a odpojte kabel displeje. 4 Vytáhněte panel displeje z krytu. 1 kabel displeje 2 konektor na desce displeje 3 páska 3 1 2

..

Montáž panelu displeje - Page 83

Montáž panelu displeje | 83 34 Montáž panelu displeje VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. Postup 1 Připojte kabel displeje ke konektoru desky displeje a upevněte jej páskou. 2 Otočte panel displeje a umístěte jej na kryt displeje. 3 Vyrovnejte otvory pro šrouby v panelu displeje s..

84 - Page 84

84 | Montáž panelu displeje

..

Vyjmutí závěsů displeje - Page 85

Vyjmutí závěsů displeje | 85 35 Vyjmutí závěsů displeje VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. Podmínky před započetím 1 Demontujte přepínač. Viz „Demontáž přepínače“ na straně 13. 2 Vložte baterii. Viz „Vyjmutí baterie“ na straně 17. 3 Sejměte kryt základny. V..

86 - Page 86

86 | Vyjmutí závěsů displeje 3 Otočte sestavu displeje. 4 Vyšroubujte šrouby, které připevňují závěsy displeje ke krytu. 5 Zvedněte závěsy displeje z krytu. 1 panel displeje 2 šrouby (10) 3 závěsy displeje (2) 2 3 1

..

Montáž závěsů displeje - Page 87

Montáž závěsů displeje | 87 36 Montáž závěsů displeje VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. Postup 1 Vyrovnejte otvory pro šrouby v závěsech displeje s otvory pro šrouby v krytu displeje. Ujistěte se, že kabely antény a displeje jsou vedeny otvorem v závěsech displeje. 2 Za..

88 - Page 88

88 | Montáž závěsů displeje

..

Podmínky před započetím - Page 89

Demontáž modulu kamery | 89 37 Demontáž modulu kamery VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. Podmínky před započetím 1 Vyjměte baterii. Viz „Vyjmutí baterie“ na straně 17. 2 Sejměte kryt základny. Viz „Sejmutí krytu základny“ na straně 27. 3 Demontujte klávesnici. Viz ..

90 - Page 90

90 | Demontáž modulu kamery 2 Otočte modul kamery. 3 Odlepte pásku, kterou je kabel kamery připevněn k modulu. 1 páska 2 kabel kamery 1 2

..

91 - Page 91

Demontáž modulu kamery | 91 4 Odpojte kabel kamery od konektoru na modulu kamery. 1 konektor kabelu kamery 2 modul kamery 3 kabel kamery 3 1 2

..

92 - Page 92

92 | Demontáž modulu kamery

..

Montáž modulu kamery - Page 93

Montáž modulu kamery | 93 38 Montáž modulu kamery VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. Postup 1 Připojte kabel kamery ke konektoru na modulu kamery a zajistěte jej páskou. 2 Pomocí vyrovnávacích podpěrek na krytu displeje umístěte modul kamery do správné polohy a připevněte m..

94 - Page 94

94 | Montáž modulu kamery

..

Podmínky před započetím - Page 95

Demontáž procesoru | 95 39 Demontáž procesoru VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. Podmínky před započetím 1 Vyjměte baterii. Viz „Vyjmutí baterie“ na straně 17. 2 Sejměte kryt základny. Viz „Sejmutí krytu základny“ na straně 27. 3 Vyjměte pamě t ové moduly. Viz „..

Postup - Page 96

96 | Demontáž procesoru Postup 1 Patici ZIF uvolníte malým plochým šroubovákem. Otáčejte vačkovým šroubem patice ZIF proti směru hodinových ručiček, dokud se šroub nezarazí. UPOZORNĚNÍ: Chcete-li dosáhnout maximálního účinku chlazení procesoru, na sestavě chlazení procesoru se nedotýkejte ploch pro přenos tepla. Mastnota na vaší pokožce může snížit schopnost přenosu tepla na teplovodivých deskách. UPOZORNĚNÍ: Při demontáži modulu procesoru vytáhněte modul přímo nahoru. Buďte opatrní, abyste na modulu neohnuli kolíky. 2 Modul procesoru vyt..

Montáž procesoru - Page 97

Montáž procesoru | 97 40 Montáž procesoru VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. Postup POZNÁMKA: Instalujete-li nový procesor, zašleme vám novou sestavu chlazení včetně připevněné teplovodivé desky nebo nové teplovodivé desky společně s dokumentací ilustrující správnou i..

98 - Page 98

98 | Montáž procesoru

..

Podmínky před započetím - Page 99

Vyjmutí základní desky | 99 41 Vyjmutí základní desky VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. Podmínky před započetím 1 Vyjměte baterii. Viz „Vyjmutí baterie“ na straně 17. 2 Sejměte kryt základny. Viz „Sejmutí krytu základny“ na straně 27. 3 Vyjměte pamě t ové modul..

POZNÁMKA: - Page 100

100 | Vyjmutí základní desky Postup POZNÁMKA: Servisní označení počítače je uloženo v základní desce. Po výměně základní desky je třeba zadat servisní označení do systému BIOS. POZNÁMKA: Před odpojením kabelů od základní desky si poznamenejte umístění konektorů, abyste je po výměně sestavy základní desky mohli správně zapojit zpět. 1 Odpojte kabel portu adaptéru napájení od konektoru na základní desce. 2 Vyšroubujte šrouby připevňující sestavu základní desky k základně počítače. 1 sestava základní desky 2 kabel portu adaptéru nap..

101 - Page 101

Vyjmutí základní desky | 101 3 Šikmo zvedejte základní desku a uvolněte konektory na desce z otvorů na základně počítače. 4 Demontujte procesor. Viz „Demontáž procesoru“ na straně 95. 5 Vyjměte chladič procesoru. Viz „Demontáž chladiče procesoru“ na straně 105. 6 Vyšroubujte šrouby, které připevňují dceřinou desku k základní desce. 1 šrouby (2) 2 dceřiná deska 1 2

..

102 - Page 102

102 | Vyjmutí základní desky

..

Montáž základní desky - Page 103

Montáž základní desky | 103 42 Montáž základní desky VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. Postup 1 Zašroubujte šrouby, které připevňují dceřinou desku k základní desce. 2 Namontujte procesor. Viz „Montáž procesoru“ na straně 97. 3 Namontujte chladič procesoru. Viz „..

104 - Page 104

104 | Montáž základní desky Zadání servisního štítku do systému BIOS 1 Zapněte počítač. 2 Stisknutím klávesy <F2> během testu POST přejděte do programu nastavení systému. 3 Přejděte na hlavní kartu a zadejte kód servisního štítku do pole Service Tag Setting (Nastavení servisního štítku).

..

Demontáž chladiče procesoru - Page 105

Demontáž chladiče procesoru | 105 43 Demontáž chladiče procesoru VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. Podmínky před započetím 1 Vyjměte baterii. Viz „Vyjmutí baterie“ na straně 17. 2 Sejměte spodní kryt. Viz „Sejmutí krytu základny“ na straně 27. 3 Vyjměte pamě t o..

Postup - Page 106

106 | Demontáž chladiče procesoru Postup 1 Obra t te sestavu základní desky. 2 Postupně (podle pořadí vyznačeného na chladiči procesoru) uvolněte šrouby upevňující chladič procesoru k základní desce. 3 Vytáhněte chladič procesoru ze základní desky. 1 chladič procesoru 2 upevňovací šrouby (6) 2 1

..

Montáž chladiče procesoru - Page 107

Montáž chladiče procesoru | 107 44 Montáž chladiče procesoru VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem a postupujte podle kroků v části „Než začnete“ na straně 9. Další informace o vzorových postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese dell.com/regulatory_compliance. Postup 1 Zarovnejte jisticí šrouby na chladiči procesoru s otvory pro šrouby na základní desce. 2 Postupně (podle pořadí vyznačeného na chladiči procesoru) utáhněte šrouby up..

108 - Page 108

108 | Montáž chladiče procesoru

..

109 - Page 109

Aktualizace systému BIOS | 109 45 Aktualizace systému BIOS Systém BIOS může být nutné aktualizovat v případě dostupnosti nové aktualizace nebo při výměně základní desky. Aktualizace systému BIOS: 1 Zapněte počítač. 2 Přejděte na stránku support.dell.com/support/downloads . 3 Vyhledejte soubor aktualizace systému BIOS pro svůj počítač: POZNÁMKA: Servisní štítek svého počítače naleznete na etiketě na spodní straně počítače. Další informace najdete ve stručné příručce dodávané s počítačem. Máte-li servisní označení nebo kód Express S..

110 - Page 110

110 | Aktualizace systému BIOS

..

Sponsored links

Latest Update