Hp Envy Dv6-7200 Notebook Pc Series Vartotojo Vadovas - Windows 8 Manual Latvian (3.53MB)

ENVY dv6-7200 Notebook PC series Language

Download Hp Envy Dv6-7200 Notebook Pc Series Vartotojo Vadovas - Windows 8 Manual Latvian (3.53MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Vartotojo vadovas - Page 1

Vartotojo vadovas

..

ė - Page 2

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. „Bluetooth“ yra jo savininkui priklausantis prek ė s ženklas, kuriuo bendrov ė „Hewlett- Packard“ naudojasi pagal licencij ą . „Intel“ yra „Intel Corporation“ prek ė s ženklas JAV ir kitose šalyse. „Microsoft“ ir „Windows“ yra JAV registruoti „Microsoft Corporation“ preki ų ženklai. „SD Logo“ yra jo savininko prek ė s ženklas. Č ia pateikta informacija gali b ū ti pakeista apie tai nepranešus. Vienintel ė s produkt ų ir paslaug ų garantijos yra išd ė stytos raštiškuose garantij ..

PERSP - Page 3

Į sp ė jimas d ė l saugos PERSP Ė JIMAS! Kad nesusižeistum ė te d ė l karš č io arba perkaitus kompiuteriui, ned ė kite kompiuterio ant keli ų ir neuždenkite kompiuterio ventiliacijos ang ų . Kompiuter į d ė kite tik ant kieto, plokš č io paviršiaus. Saugokite, kad kieti daiktai, pavyzdžiui, prijungiamas spausdintuvas, arba minkšti daiktai, pavyzdžiui, pagalv ė s, patiesalai arba drabužiai, neuždengt ų ventiliacijos ang ų . Be to, užtikrinkite, kad kompiuteriui veikiant kintamosios srov ė s adapteris nesiliest ų prie odos arba minkšto paviršiaus, pavyzdžiui, ..

Į - Page 4

iv Į sp ė jimas d ė l saugos

..

Turinys - Page 5

Turinys 1 Pradžia ............................................................................................................................................................. 1 Rekomendacijos ................................................................................................................................... 1 K ą galima nuveikti ................................................................................................................................ 2 Daugiau HP ištekli ų ................................................................................................

- Page 6

WLAN apsauga ................................................................................................. 21 Prisijungimas prie WLAN .................................................................................. 22 „Bluetooth“ belaidži ų į rengini ų naudojimas (tik tam tikruose modeliuose) ......................... 22 Prijungimas prie laidinio tinklo ............................................................................................................ 23 Prijungimas prie vietinio tinklo (LAN) ..............................................................................

- Page 7

Integruotosios skaitmen ų klaviat ū ros naudojimas ............................................................. 41 6 Energijos vartojimo valdymas ..................................................................................................................... 42 Miego arba užmigdymo režimo inicijavimas ....................................................................................... 43 „Intel Rapid Start“ technologija (tik tam tikruose modeliuose) ........................................... 43 Energijos taupymo režimo inicijavimas ir išjungimas ...........................

ū - Page 8

Optinio disko iš ė mimas ...................................................................................................... 61 Duomen ų ir disk ų į rengini ų bendrinimas ir prieiga prie programin ė s į rangos .................... 62 8 Kompiuterio prieži ū ra ................................................................................................................................... 63 Kaip pagerinti našum ą ........................................................................................................................ 63 Disk ų į rengini ų naudojimas .........

- Page 9

BIOS versijos nustatymas .................................................................................................. 78 BIOS naujinimo atsisiuntimas ............................................................................................ 79 „System Diagnostics“ (Sistemos diagnostika) naudojimas ................................................................. 80 11 Atsargini ų kopij ų k ū rimas ir atk ū rimas .................................................................................................... 81 Atk ū rimo laikmenos ir atsargini ų kopij ų k ū rimas .....

x - Page 10

x

..

„Windows 8“ pagrind - Page 11

1 Pradžia Šis kompiuteris – tai galingas į renginys, kuris pad ė s lengviau atlikti darbus ir pa į vairins pramogas. Nor ė dami išnaudoti visas kompiuterio galimybes, perskaitykite š į skyri ų ir sužinokite, kokie veiksmai rekomenduojami atlikus s ą rank ą , k ą galima nuveikti kompiuteriu ir kur rasti daugiau HP ištekli ų . Rekomendacijos Kad gautum ė te didžiausi ą naud ą iš sumanios investicijos, nusta č ius ir užregistravus kompiuter į rekomenduojama atlikti toliau nurodytus veiksmus: ● Prijunkite kompiuter į prie laidinio arba belaidžio tinklo (jei to dar ..

ą - Page 12

K ą galima nuveikti ● Be abejo, žinote, kad kompiuteriu galite ži ū r ė ti „YouTube“ vaizdo į rašus. Bet ar žinojote, kad galite prijungti kompiuter į prie TV ar žaidim ų konsol ė s? Daugiau informacijos rasite skyriuje „HDMI į renginio prijungimas“ 29 puslapyje . ● Be abejo, žinote, kad kompiuteriu galite klausytis muzikos. Bet ar žinojote, kad kompiuteriu galite transliuoti tiesiogines radijo programas ir klausytis muzikos bei laid ų iš viso pasaulio? Skaitykite skyri ų „Garso funkcij ų naudojimas“ 26 puslapyje . ● Be abejo, žinote, kad galite sukurti..

Daugiau HP ištekli - Page 13

Daugiau HP ištekli ų Pagal s ą rankos instrukcijas jau į jung ė te kompiuter į ir radote š į vadov ą . Tolesn ė je lentel ė je nurodyta, kur rasti informacijos apie gamin į , mokomosios medžiagos ir kt. Ištekliai Turinys S ą rankos instrukcijos ● Kompiuterio s ą rankos ir funkcij ų apžvalga. „Windows 8“ pagrind ų vadovas ● Naudojimo ir naršymo naudojant „Windows® 8“ apžvalga. Žinynas ir palaikymas Jei iš pradžios ekrano norite pasiekti priemon ę „Žinynas ir palaikymas“, į veskite h , tada pasirinkite Žinynas ir palaikymas . Informacijos apie tech..

Ribotoji garantija - Page 14

Ištekliai Turinys Ribotoji garantija * Nor ė dami pasiekti š į vadov ą , pradžios ekrane pasirinkite program ą HP Support Assistant , pasirinkite Mano kompiuteris , tada – Garantija ir paslaugos arba eikite į http://www.hp.com/ go/ orderdocuments . ● Šio kompiuterio garantijos informacija. *Specialiai j ū s ų gaminiui taikom ą HP ribot ą j ą garantij ą rasite kompiuterio naudotojo vadovuose ir (arba) d ė žut ė je esan č iame CD / DVD diske. Kai kuriose šalyse / regionuose d ė žut ė je gali b ū ti pateikta spausdinta HP ribotoji garantija. Šalyse / regionuose, ku..

Komponentas - Page 15

2 Pažintis su kompiuteriu Kaip rasti informacijos apie aparat ū r ą ir programin ę į rang ą Į rengta aparatin ė į ranga Nor ė dami sužinoti kompiuteryje į diegtos aparat ū ros s ą raš ą : 1. Pradžios ekrane į veskite c , tada pasirinkite Valdymo skydas . 2. Pasirinkite Sistema ir sauga , tada srityje „Sistema“ spustel ė kite Į rengini ų tvarkytuv ė . Pamatysite vis ų kompiuteryje į rengt ų į rengini ų s ą raš ą . Į diegta programin ė į ranga ▲ Nor ė dami sužinoti, kokia programin ė į ranga į diegta kompiuteryje, pradžios ekrane spustel ė kite de..

PASTABA: - Page 16

Dešin ė pus ė Komponentas Aprašas (1) Optinis disk ų į renginys Nuskaito optinius diskus ir į juos į rašo (tik tam tikruose modeliuose). (2) Optinio disk ų į renginio lemput ė ● Žalia: optinis disk ų į renginys yra naudojamas. ● Nedega: optinis disk ų į renginys nenaudojamas. (3) Optinio disk ų į renginio d ė klo išst ū mimo mygtukas Atidaro disk ų į renginio d ė kl ą . (4) Maitinimo lemput ė ● Balta: kompiuteris į jungtas. ● Mirksi balta: kompiuteris veikia miego režimu (taupoma energija). Kompiuteris nebetiekia energijos į ekran ą ir kitus komponentu..

PASTABA: - Page 17

Komponentas Aprašas (7) USB 2.0 prievadas Galima prijungti pasirinktin į USB į rengin į . PASTABA: išsamesn ė s informacijos apie į vairi ų tip ų USB prievadus rasite skyriuje „USB į renginio naudojimas“ 56 puslapyje . (8) Kintamosios srov ė s adapterio lemput ė ● Balta: kintamosios srov ė s adapteris prijungtas, o akumuliatorius į krautas. ● Geltona: kintamosios srov ė s adapteris prijungtas, o akumuliatorius į kraunamas. ● Nedega: kompiuteris naudoja nuolatin ę srov ę . (9) Maitinimo jungtis Prijungia kintamosios srov ė s adapter į . (10) Apsauginio kabelio l..

Teisin - Page 18

Kair ė pus ė Komponentas Aprašas (1) Ventiliacijos anga Aušina vidinius komponentus oro srautu. PASTABA: kompiuterio ventiliatorius į sijungia automatiškai, kad atv ė sint ų vidinius komponentus ir apsaugot ų nuo perkaitimo. Į prasta, kad kompiuteriui veikiant vidinis ventiliatorius reguliariai į sijungia ir išsijungia. (2) Išorinio monitoriaus prievadas Galima prijungti išorin į VGA monitori ų arba projektori ų . (3) HDMI prievadas Galima prijungti pasirinktin į vaizdo ar garso į rengin į , pavyzdžiui, didel ė s raiškos televizori ų arba bet kok į suderinam ą skai..

Komponentas - Page 19

Galas Komponentas Aprašas Ventiliacijos anga Aušina vidinius komponentus oro srautu. PASTABA: kompiuterio ventiliatorius į sijungia automatiškai, kad atv ė sint ų vidinius komponentus ir apsaugot ų nuo perkaitimo. Į prasta, kad kompiuteriui veikiant vidinis ventiliatorius reguliariai į sijungia ir išsijungia. Galas 9

..

Ekranas - Page 20

Ekranas Komponentas Aprašas (1) WLAN antenos (2)* Siun č ia ir priima belaidžio ryšio signalus, kad susisiekt ų su belaidžiais vietiniais tinklais (WLANs). (2) Vidiniai mikrofonai (2) Į rašo gars ą . (3) „HP TrueVision“ HD interneto kamera Į rašo vaizd ą , fotografuoja ir perduoda vaizd ą vaizdo konferencijose ir interneto pokalbiuose. Jei norite naudoti interneto kamer ą , pradžios ekrane į veskite c , tada pasirinkite CyberLink YouCam . (4) Interneto kameros lemput ė Dega: interneto kamera yra naudojama. (5) Garsiakalbiai (2) Atkuria gars ą . *Ši ų anten ų kompiut..

Viršutin - Page 21

Viršutin ė dalis Jutiklin ė planšet ė Komponentas Aprašas (1) Jutiklin ė s planšet ė s į jungimo / išjungimo mygtukas Į jungia arba išjungia Jutiklin ė s planšet ė s. (2) Jutiklin ė s planšet ė s lemput ė ● Dega: kai Jutiklin ė s planšet ė s į jungta išjungta. ● Nedega: kai Jutiklin ė s planšet ė s į jungta. (3) Jutiklin ė s planšet ė s zona Skirta žymikliui valdyti ir ekrane esantiems elementams pasirinkti arba į jungti. (4) Kairysis Jutiklin ė s planšet ė s mygtukas Veikia kaip kairysis išorin ė s pel ė s klavišas. (5) Dešinysis Jutiklin ė s ..

PASTABA: - Page 22

Lemput ė s Komponentas Aprašas (1) Maitinimo lemput ė ● Balta: kompiuteris į jungtas. ● Mirksi balta: kompiuteris veikia miego režimu (taupoma energija). Kompiuteris nebetiekia energijos į ekran ą ir kitus komponentus, kuriems jos nereikia. ● Nedega: kompiuteris išjungtas arba veikia sulaikytosios veiksenos režimu. Sulaikytoji veiksena – tai energijos taupymo režimas, kuriuo naudojama mažiausiai energijos. PASTABA: Tam tikruose modeliuose „Intel® Rapid Start Technology“ funkcija į jungiama gamykloje. „Rapid Start Technology“ tam tikr ą laik ą nesinaudojus komp..

Mygtukai, garsiakalbiai ir piršt - Page 23

Mygtukai, garsiakalbiai ir piršt ų atspaud ų skaitytuvas Komponentas Aprašas (1) Į jungimo / išjungimo mygtukas ● Kai kompiuteris išjungtas, spustel ė kite mygtuk ą , kad j į į jungtum ė te. ● Kai kompiuteris veikia miego režimu, spustel ė kite mygtuk ą , kad išjungtum ė te miego režim ą . Į SP Ė JIMAS: jei paspausite ir palaikysite į jungimo / išjungimo mygtuk ą , prarasite ne į rašyt ą informacij ą . Jei kompiuteris nereaguoja, o „Microsoft® Windows®“ išjungimo veiksmai neveikia, paspauskite ir palaikykite į jungimo / išjungimo mygtuk ą bent 5 sek..

14 - Page 24

Komponentas Aprašas (2) Garsiakalbiai (2) Atkuria gars ą . (3) Piršt ų atspaud ų skaitytuvas Leidžia sistemoje „Windows“ prisiregistruoti piršto atspaudu, užuot į vedus slaptažod į . 14 2 skyrius Pažintis su kompiuteriu

..

Klavišai - Page 25

Klavišai Komponentas Aprašas (1) Klavišas esc Parodoma informacija apie sistem ą , kai paspaudžiamas kartu su klavišu fn . (2) Klavišas fn Atlieka dažnai naudojamas sistemos funkcijas, kai paspaudžiamas kartu su klavišu b , tarpo klavišu arba esc . (3) „Windows“ logotipo klavišas Parodomas „Windows“ darbalaukis arba pradžios ekranas. (4) Klavišas b Suaktyvinama arba deaktyvinama „Beats Audio“, kai paspaudžiamas kartu su klavišu fn . „Beats Audio“ yra moderni garso funkcija, užtikrinanti sodrius žemuosius tonus, kuriuos galima reguliuoti neprarandant švarau..

PASTABA: - Page 26

Komponentas Aprašas (7) Klavišas num lock Perjungiama integruotosios skaitmen ų klaviat ū ros funkcija. Paspauskite klaviš ą nor ė dami perjungti iš standartin ė s išorin ė s klaviat ū ros skaitmen ų funkcijos (parinkta gamykloje) į naršymo funkcij ą (j ą nurodo ant klaviš ų esan č ios rodykl ė s). PASTABA: išjungiant kompiuter į aktyvi klaviat ū ros funkcija v ė l atkuriama j į į jungus (8) Integruotoji skaitmen ų klaviat ū ra Veikia kaip išorin ė s skaitmen ų klaviat ū ros klavišai. Nor ė dami perjungti iš skaitmen ų funkcijos į naršymo funkcij ą (j..

PASTABA: - Page 27

Apatin ė dalis Komponentas Aprašas (1) Akumuliatoriaus skyrius Č ia laikomas akumuliatorius. (2) Akumuliatoriaus fiksatorius Atlaisvina akumuliatori ų iš akumuliatoriaus skyriaus ir atidaro technin ė s prieži ū ros dureles. (3) Ventiliacijos angos (3) Aušina vidinius komponentus oro srautu. PASTABA: kompiuterio ventiliatorius į sijungia automatiškai, kad atv ė sint ų vidinius komponentus ir apsaugot ų nuo perkaitimo. Į prasta, kad kompiuteriui veikiant vidinis ventiliatorius reguliariai į sijungia ir išsijungia. (4) Integruotasis žem ų j ų dažni ų garsiakalbis Užtikri..

Lipdukai - Page 28

Lipdukai Prie kompiuterio priklijuotuose lipdukuose pateikiama informacija, kurios gali prireikti sprendžiant iškilusias problemas ar keliaujant su kompiuteriu į kitas šalis. Lipdukai priklijuoti lengvai pasiekiamose vietose. ● Technin ė s prieži ū ros lipdukas. Jame nurodyta ši svarbi informacija: Komponentas (1) Produkto pavadinimas (2) Serijos numeris (3) Produkto dalies numeris (4) Garantinis laikotarpis (5) Modelio aprašas Žinokite ši ą informacij ą , kai susisiekiate su palaikymo tarnyba. Technin ė s prieži ū ros lipdukas priklijuotas prie vidin ė s akumuliatoriaus ..

Prisijungimas prie belaidžio tinklo - Page 29

3 Prisijungimas prie tinklo Kompiuter į galite pasiimti su savimi, kad ir kur vyktum ė te. Ta č iau net b ū dami namuose galite sužinoti, kas vyksta į vairiausiuose pasaulio kampeliuose, ir pasiekti informacij ą iš milijon ų svetaini ų , jei prijungsite kompiuter į prie laidinio arba belaidžio tinklo. Šiame skyriuje aprašoma, kaip prisijungti prie pasaulinio tinklo. Prisijungimas prie belaidžio tinklo Naudojant belaid ę technologij ą , duomenys perduodami ne laidais, o radijo bangomis. J ū s ų kompiuteryje gali b ū ti į taisytas vienas ar daugiau toliau aptariam ų bela..

belaidis maršrutizatorius - Page 30

PASTABA: kai kuriuose modeliuose belaidžio ryšio lemput ė geltona, kai visi belaidžiai į renginiai išjungti. Belaidžiai į renginiai suaktyvinti gamykloje, tod ė l belaidžio ryšio mygtuku galite į jungti arba išjungti visus belaidžius į renginius vienu metu. Operacin ė s sistemos valdikli ų naudojimas Priemone „Tinklo ir bendrinimo centras“ galima nustatyti ryš į arba tinkl ą , prisijungti prie tinklo, valdyti belaidžius tinklus, nustatyti ir išspr ę sti tinklo problemas. Operacin ė s sistemos valdikli ų naudojimas: 1. Pradžios ekrane į veskite n , tada pasirin..

PASTABA: - Page 31

WLAN k ū rimas Norint sukurti WLAN tinkl ą ir prisijungti prie interneto, reikia toliau nurodytos į rangos. ● Pla č iajuostis modemas (DSL arba kabelinis) (1) ir spar č iojo interneto paslauga, į sigyta iš interneto paslaug ų teik ė jo ● Belaidis maršrutizatorius (2) ( į sigyjamas atskirai) ● Kompiuteris su belaidžio ryšio į ranga (3) PASTABA: kai kuriuose modemuose yra integruotasis belaidis maršrutizatorius. Pasiteiraukite IPT, kokio tipo modem ą turite. Tolesniame paveiksl ė lyje pateiktas belaidžio tinklo, prijungto prie interneto, diegimo pavyzdys. Ple č iantis..

„Bluetooth“ belaidži - Page 32

Naudojant šifruot ą j į belaid į ryš į , taikant saugos parametrus tinklu perduodami duomenys užšifruojami ir iššifruojami. Jei reikia daugiau informacijos, pradžios ekrane į veskite h , tada iš program ų s ą rašo pasirinkite Žinynas ir palaikymas . Prisijungimas prie WLAN Nor ė dami prisijungti prie WLAN tinklo, atlikite toliau nurodytus veiksmus. 1. Į sitikinkite, kad WLAN į renginys yra į jungtas. Jei jis į jungtas, dega belaidžio ryšio lemput ė . Jei belaidžio ryšio lemput ė nedega, paspauskite belaidžio ryšio mygtuk ą . PASTABA: kai kuriuose modeliuose, k..

Prijungimas prie vietinio tinklo (LAN) - Page 33

Prijungimas prie laidinio tinklo Laidinis ryšys b ū na 2 tip ų : vietinis tinklas (LAN) ir modemo ryšys. LAN ryšys, kuriam naudojamas tinklo kabelis, daug spartesnis už modemo ryš į , kuriam naudojamas telefono kabelis. Abu kabeliai parduodami atskirai. PERSP Ė JIMAS! Kad išvengtum ė te elektros sm ū gio, gaisro ir nesugadintum ė te į rangos, nejunkite modemo arba telefono kabelio į RJ-45 (tinklo) lizd ą . Prijungimas prie vietinio tinklo (LAN) LAN ryš į naudokite, jei norite prijungti kompiuter į tiesiogiai prie maršrutizatoriaus namuose (o ne jungtis belaidžiu ryšiu)..

Daugialyp - Page 34

4 Pramog ų funkcij ų naudojimas Naudokite savo HP kompiuter į kaip pramog ų centr ą – bendraukite naudodami interneto kamer ą , klausykit ė s muzikos ir j ą tvarkykite, atsisi ų skite ir ži ū r ė kite filmus. Arba, jei norite naudoti dar daugiau pramog ų funkcij ų , prijunkite papildom ų išorini ų į rengini ų (pvz., garsiakalbius, ausines, monitori ų , projektori ų , TV) ir didel ė s raiškos į rengini ų (tik tam tikruose modeliuose). Č ia aprašytos kai kurios j ū s ų kompiuterio pramog ų funkcijos. žr. iliustracij ą , labiausiai atitinkan č i ą j ū s ų ..

Teisin - Page 35

Komponentas Aprašas (3) Interneto kameros lemput ė Dega: interneto kamera yra naudojama. (4) Garsiakalbiai (4) Atkuria gars ą . (5) USB 2.0 prievadas Prijungia papildom ą USB į rengin į . išsamesn ė s informacijos apie į vairi ų tip ų USB prievadus rasite skyriuje „USB į renginio naudojimas“ 56 puslapyje . (6) USB 3.0 prievadai (3) Skirtas pasirinktiniams USB 3.0 į renginiams prijungti ir suteikia patobulint ą USB funkcionalum ą . (7) Optinis disk ų į renginys Nuskaito optinius diskus ir į juos į rašo (tik tam tikruose modeliuose). (8) Integruotasis žem ų j ų daž..

„Beats Audio Control Panel“ atidarymas - Page 36

Interneto kameros naudojimas J ū s ų kompiuteryje yra integruotoji interneto kamera – naudinga socialinio tinklo priemon ė , kuri ą naudodami galite bendrauti ir su artimais draugais, kolegomis ar kaimynais, ir su žmon ė mis kitoje pasaulio pus ė je. Naudodami interneto kamer ą ir tiesiogini ų pranešim ų programin ę į rang ą galite transliuoti vaizd ą . Vaizd ą galite į rašyti ir bendrinti, be to, galite fotografuoti. Jei norite paleisti interneto kamer ą , pradžios ekrane į veskite c , tada pasirinkite CyberLink YouCam . Jei reikia išsamesn ė s informacijos apie na..

„Beats Audio“ suaktyvinimas ir deaktyvinimas - Page 37

„Beats Audio“ suaktyvinimas ir deaktyvinimas ▲ Nor ė dami suaktyvinti arba deaktyvinti „Beats Audio“, paspauskite klaviš ų fn ir Klavišas b derin į . Garso funkcij ų tikrinimas Jei norite patikrinti kompiuterio garso funkcijas, atlikite toliau nurodytus veiksmus: 1. Pradžios ekrane į veskite c , tada iš program ų s ą rašo pasirinkite Valdymo skydas . 2. Pasirinkite Aparat ū ra ir garsas > Garsas . 3. Atsidarius langui Garsas, pasirinkite skirtuk ą Garsai . Dalyje Programos į vykiai pasirinkite bet kur į garso į vyk į , pavyzdžiui, pyptel ė jim ą ar žadintu..

VGA monitoriaus arba projektoriaus prijungimas - Page 38

VGA monitoriaus arba projektoriaus prijungimas Nor ė dami matyti kompiuterio ekrano vaizd ą išoriniame VGA monitoriuje arba perteikti vaizd ą projektoriumi, prie kompiuterio VGA prievado prijunkite monitori ų arba projektori ų . Nor ė dami prijungti monitori ų arba projektori ų , atlikite toliau nurodytus veiksmus. 1. Prijunkite monitoriaus arba projektoriaus VGA kabel į prie kompiuterio VGA prievado, kai parodyta toliau. 2. Paspauskite f4 ir perjunkite ekrano vaizd ą . Gali b ū ti 4 režimai: ● Tik kompiuterio ekrane: ekrano vaizdas rodomas tik kompiuteryje. ● „Duplicate..

HDMI - Page 39

HDMI į renginio prijungimas Nor ė dami matyti kompiuterio ekrano vaizd ą didel ė s raiškos TV arba monitoriuje, prijunkite didel ė s raiškos į rengin į laikydamiesi toliau pateikt ų nurodym ų . Norint prijungti HDMI į rengin į prie kompiuterio, reikia HDMI kabelio ( į sigyjamas atskirai). Nor ė dami prijungti didel ė s raiškos TV arba monitori ų prie kompiuterio, atlikite toliau nurodytus veiksmus. 1. Vien ą HDMI kabelio jungt į prijunkite prie kompiuterio HDMI prievado. 2. Kit ą kabelio gal ą prijunkite prie didel ė s raiškos TV arba monitoriaus. 3. Paspauskite f4 i..

Garso ir vaizdo fail - Page 40

Garso parametr ų konfig ū ravimas (naudojant HDMI TV) HDMI – tai vienintel ė vaizdo s ą saja, palaikanti HD vaizd ą ir gars ą . Prijung ę HDMI TV prie kompiuterio, galite į jungti HDMI garso funkcij ą atlikdami toliau nurodytus veiksmus. 1. Darbalaukyje dešiniuoju pel ė s klavišu spustel ė kite pranešim ų srityje, užduo č i ų juostos dešin ė je, esan č i ą piktogram ą Garsiakalbis , tada spustel ė kite Leidimo į renginiai . 2. Skirtuke „Atk ū rimas“ spustel ė kite skaitmenin ė s išvesties į renginio pavadinim ą . 3. Spustel ė kite Nustatyti numatyt ą j..

„Windows 8“ pagrind - Page 41

5 Naršymas naudojant lietimo gestus, žymiklio į renginius ir klaviat ū r ą Be klaviat ū ros ir pel ė s, j ū s ų kompiuteris suteikia galimyb ę lengvai naršyti naudojant lietimo gestus (tik tam tikruose modeliuose). Lietimo gestus galite naudoti tik kompiuteriuose su jutikline planšete arba jutikliniu ekranu (tik tam tikruose modeliuose). PASTABA: Prie vieno iš kompiuterio USB prievad ų galite prijungti išorin ę USB pel ę ( į sigyjama atskirai). Perži ū r ė kite „Windows 8“ pagrind ų vadov ą , esant į j ū s ų kompiuterio komplekte. Vadove pateikiama informacija ..

Jutiklin - Page 42

Jutiklin ė s planšet ė s naudojimas Jutiklin ė planšet ė leidžia naršyti po kompiuter į patogiai piršt ų judesiais. Lietimo gestus galite tinkinti keisdami parametrus, mygtuk ų konfig ū racijas, spustel ė jim ų greit į ir žymiklio parinktis. Pradžios ekrane į veskite c , kad b ū t ų parodytas s ą rašas Programos . Pasirinkite Valdymo skydas , tada pasirinkite Aparat ū ra ir garsas . Dalyje Į renginiai ir spausdintuvai pasirinkite Pel ė . Jutiklin ė s planšet ė s į jungimas ir išjungimas Nor ė dami išjungti arba į jungti Jutiklin ė s planšet ė s, greitai ..

Bakstel - Page 43

Jutiklin ė s planšet ė s gest ų naudojimas Naudodami jutiklin ę planšet ę galite pirštais valdyti žymiklio į rengin į ekrane. PATARIMAS: Kair į j į ir dešin į j į jutiklin ė s planšet ė s mygtukus naudokite taip, kaip atitinkamus išorin ė s pel ė s klavišus. PASTABA: Kai kurios programos jutiklin ė s planšet ė s gest ų nepalaiko. Gest ų demonstracijos perži ū ra: 1. Pradžios ekrane į veskite c , kad b ū t ų parodytas s ą rašas Programos . Pasirinkite Valdymo skydas , tada pasirinkite Aparat ū ra ir garsas . 2. Pasirinkite Synaptics TouchPad . 3. Spustel ..

Slinkimas - Page 44

Slinkimas Slinkimas patogus judant į puslapio ar vaizdo virš ų , apa č i ą arba šonus. ● Pad ė kite du pirštus vien ą šalia kito ant jutiklin ė s planšet ė s zonos, tada vilkite juos į jutiklin ė s planšet ė s virš ų , apa č i ą , kair ę arba dešin ę pus ę . Suspaudimas / mastelio keitimas Suspaudžiant ir kei č iant mastel į galima padidinti arba sumažinti vaizdus ar tekst ą . ● Mastel į galite padidinti ant jutiklin ė s planšet ė s pad ė dami du suglaustus pirštus, tada juos išsk ė sdami. ● Mastel į galite sumažinti ant jutiklin ė s planšet ..

Pasukimas (tik tam tikruose modeliuose) - Page 45

Pasukimas (tik tam tikruose modeliuose) Sukimo funkcija leidžia pasukti elementus, pavyzdžiui, nuotraukas. ● Persikelkite prie elemento, tada ant jutiklin ė s planšet ė s kairiuoju smiliumi br ė žkite apskritim ą . Dešin ė s rankos smiliumi br ė žkite nuo 12 iki 3 valandos. Nor ė dami sukti priešinga kryptimi, smiliumi br ė žkite nuo 3 iki 12 valandos. PASTABA: Pasukimo funkcija skirta tam tikroms programoms, kuriose galite valdyti objekt ą arba vaizd ą . Pasukimo funkcija veikia ne su visomis programomis. Spustel ė jimas 2 pirštais (tik tam tikruose modeliuose) Spuste..

Braukimas nuo dešiniojo krašto - Page 46

Br ū kštel ė jimas (tik tam tikruose modeliuose) Br ū kštel ė jimas leidžia naršyti ekranus arba spar č iai slinkti dokumentais. ● Pad ė kite tris pirštus ant jutiklin ė s planšet ė s zonos ir lengvai lieskite jutiklin ė s planšet ė s zon ą aukštyn, žemyn, į kair ę ar dešin ę . Braukimas nuo krašto Braukimas nuo krašto leidžia atlikti tokias užduotis kaip parametr ų keitimas ir program ų paieška ar naudojimas. Braukimas nuo dešiniojo krašto Braukiant nuo dešiniojo krašto atidaromi mygtukai, kuriuos naudodami galite ieškoti, bendrinti, paleisti programas..

Braukimas nuo viršutinio krašto - Page 47

Braukimas nuo viršutinio krašto Braukiant nuo viršutinio krašto atidaromos programos, esan č ios pradžios ekrane. SVARBU: Jei programa yra suaktyvinta, viršutinio krašto gestas skiriasi priklausomai nuo naudojamos programos. ● Švelniai braukite pirštu nuo viršutinio krašto, kad b ū t ų parodytos į diegtos programos. Braukimas nuo kairiojo krašto Braukiant nuo kairiojo krašto atidaromos atvertos programos, kad gal ė tum ė te jas greitai perjungti. ● Braukite pirštu nuo kairiojo jutiklin ė s planšet ė s krašto, kad perjungtum ė te programas. Jutiklin ė s planšet..

Piktograma - Page 48

Klaviat ū ros ir pel ė s naudojimas Naudodami klaviat ū r ą ir pel ę galite į vesti simbolius, pasirinkti elementus, slinkti ir atlikti tas pa č ias funkcijas, kaip ir lietimo gestais. Be to, klaviat ū roje galite paspausti veiksm ų bei spar č iuosius klavišus, leidžian č ius atlikti konkre č ius veiksmus. PATARIMAS: Klavišas su „Windows“ logotipu klaviat ū roje leidžia greitai sugr į žti į pradžios ekran ą iš atvertos programos arba darbalaukio. Dar kart ą paspaud ę „Windows“ logotipu pažym ė t ą klaviš ą sugr į šite į ankstesn į ekran ą . PASTABA..

Žinynas ir - Page 49

Piktograma Klavišas Aprašas f4 Perjungiamas vaizdas iš vieno prie sistemos prijungto vaizdo į renginio į kit ą . Pavyzdžiui, jei prie kompiuterio prijungtas monitorius, paspaudus š į klaviš ą vaizdas perjungiamas paeiliui į kompiuterio ekran ą , į monitoriaus ekran ą ir į kompiuterio ir monitoriaus ekranus vienu metu. Dauguma išorini ų monitori ų vaizdo informacij ą iš kompiuterio priima naudodami išorinio VGA vaizdo standart ą . Šiuo veiksmo klavišu taip pat galite vaizd ą perjungti į kitus į renginius, gaunan č ius vaizdo informacij ą iš kompiuterio. f5 Į j..

Aktyvinimo klaviš - Page 50

Spartusis klavišas Klavišas Aprašas + tab Perjungia atidarytas programas. PASTABA: Toliau spauskite š į mygtuk ų derin į , kol bus atidaryta pageidaujama programa. alt + f4 Uždaro suaktyvint ą program ą . Aktyvinimo klaviš ų naudojimas Aktyvinimo klavišas yra klavišo fn ir esc , klavišo b ar tarpo klavišo derinys. Kaip naudoti spart ų j į klaviš ą ▲ Trumpai paspauskite klaviš ą fn , tada trumpai paspauskite antr ą j į derinio klaviš ą . Funkcija Aktyvinimo klavišas Aprašas Parodo informacij ą apie sistem ą . fn + esc Parodo informacij ą apie sistemos aparat ..

Integruotosios skaitmen - Page 51

Integruotosios skaitmen ų klaviat ū ros naudojimas Kompiuteryje yra integruotoji skaitmen ų klaviat ū ra. Be to, prie jo galima prijungti pasirinktin ę išorin ę skaitmen ų klaviat ū r ą ar pasirinktin ę klaviat ū r ą su skaitmen ų klavišais. Komponentas Aprašas Klavišas num lock Perjungiama integruotosios skaitmen ų klaviat ū ros funkcija. Paspauskite klaviš ą nor ė dami perjungti iš standartin ė s išorin ė s klaviat ū ros skaitmen ų funkcijos (parinkta gamykloje) į naršymo funkcij ą (j ą nurodo ant klaviš ų esan č ios rodykl ė s). PASTABA: išjungiant ko..

6 - Page 52

6 Energijos vartojimo valdymas Energija į j ū s ų kompiuter į gali b ū ti tiekiama iš akumuliatoriaus arba iš išorinio maitinimo šaltinio. Kai kompiuteris veikia naudodamas tik akumuliatoriaus energij ą , o kintamosios srov ė s šaltinis n ė ra prieinamas, kad juo b ū t ų galima į krauti akumuliatori ų , svarbu steb ė ti ir tausoti akumuliatoriaus į krov ą . J ū s ų kompiuteris palaiko energijos vartojimo planus, kuriuos naudodami galite valdyti, kaip kompiuteris vartoja ir taupo energij ą , kad gal ė tum ė te sureguliuoti kompiuterio veikim ą ir energijos taupym ą..

Miego arba užmigdymo režimo inicijavimas - Page 53

Miego arba užmigdymo režimo inicijavimas Operacin ė je sistemoje „Microsoft Windows“ yra du energijos taupymo režimai – miego ir užmigdymo. ● Miego režimas į jungiamas po tam tikro neaktyvumo laikotarpio, kai kompiuteris veikia naudodamas akumuliatoriaus energij ą ar išorin į maitinimo šaltin į . J ū s ų darbas į rašomas į atmint į , tod ė l j į gal ė site t ę sti labai greitai. Miego režim ą galite perjungti ir rankiniu b ū du. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Energijos taupymo režimo inicijavimas ir išjungimas“ 44 puslapyje . ● Užmigdymas –..

Energijos taupymo režimo inicijavimas ir išjungimas - Page 54

Energijos taupymo režimo inicijavimas ir išjungimas Kai kompiuteris į jungtas, galite paleisti energijos taupymo režim ą vienu iš toliau nurodyt ų b ū d ų . ● Uždarykite ekran ą . ● Pradžios ekrane persikelkite į viršutin į dešin į j į arba apatin į dešin į j į ekrano kamp ą . Pasirodžius mygtuk ų s ą rašui, spustel ė kite Parametrai , piktogram ą Maitinimas , tada spustel ė kite Miego režimas . Nor ė dami išjungti energijos taupymo režim ą , atlikite toliau nurodyt ą veiksm ą . ● Trumpai paspauskite į jungimo / išjungimo mygtuk ą . ● Jeigu ek..

Slaptažodžio apsaugos nustatymas pabundant - Page 55

Slaptažodžio apsaugos nustatymas pabundant Nor ė dami nustatyti, kad kompiuteris reikalaut ų slaptažodžio, kai nutraukiamas miego arba užmigdymo režimas, atlikite toliau nurodytus veiksmus. 1. Pradžios ekrane į veskite maitinimas , pasirinkite Parametrai , tada pasirinkite Maitinimo parinktys . 2. Spustel ė kite Aparat ū ra ir garsas , tada spustel ė kite Maitinimo parinktys . 3. Kairiajame polangyje spustel ė kite Reikalauti slaptažodžio pabundant . 4. Spustel ė kite Keisti parametrus, kurie dabar yra nepasiekiami . 5. Spustel ė kite Reikalauti slaptažodžio (rekomenduoj..

Energijos matuoklio ir energijos vartojimo parametr - Page 56

Energijos matuoklio ir energijos vartojimo parametr ų naudojimas Energijos matuoklis yra darbalaukyje. Energijos matuoklis leidžia greitai pasiekti energijos vartojimo parametrus ir perži ū r ė ti likusi ą akumuliatoriaus į krov ą . ● Kad b ū t ų rodoma likusi akumuliatoriaus į krova procentais ir esamas maitinimo planas, perkelkite žymikl į ant energijos matuoklio piktogramos darbalaukyje. ● Nor ė dami naudoti energijos maitinimo parinktis arba pakeisti energijos vartojimo plan ą , spustel ė kite energijos matuoklio piktogram ą ir pasirinkite element ą iš s ą rašo...

Energijos vartojimo plano pasirinkimas - Page 57

Energijos vartojimo plano pasirinkimas Energijos vartojimo planu reguliuojama, kaip kompiuteris vartoja energij ą , padeda j ą taupyti ir padidina kompiuterio efektyvum ą . Nor ė dami pakeisti energijos vartojimo plan ą , pradžios ekrane į veskite maitinimas , pasirinkite Parametrai , tada pasirinkite Maitinimo parinktys . Galimi šie maitinimo planai: ● HP rekomenduojamas (rekomenduojamas) . Automatiškai subalansuojamas aparat ū ros efektyvumas ir energijos s ą naudos. ● Energijos taupymas . Taupoma energija sumažinant sistemos efektyvum ą ir ekrano ryškum ą (jei į manom..

Veikimas naudojant akumuliatoriaus energij - Page 58

Veikimas naudojant akumuliatoriaus energij ą Kai į krautas akumuliatorius yra kompiuteryje, o kompiuteris neprijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio, kompiuteris naudoja akumuliatoriaus energij ą . Jei kompiuteryje yra į d ė tas į krautas akumuliatorius, o kintamosios srov ė s adapteris yra atjungtas, kompiuteris pradeda veikti naudodamas akumuliatoriaus energij ą , o ekrano ryškumas sumažinamas, kad b ū t ų taupoma energija. Akumuliatorius kompiuteryje palengva išsikrauna, kai kompiuteris yra išjungtas ir atjungtas nuo išorinio maitinimo šaltinio. Kompiuterio akumuliat..

Akumuliatoriaus energijos taupymas - Page 59

Priemon ė je „Žinynas ir palaikymas“ pateikiami šie į rankiai ir informacija apie akumuliatori ų : ● Akumuliatoriaus patikrinimas ● informacija apie akumuliatori ų r ū šis, specifikacijas, naudojimo laik ą ir talp ą . Jei norite pasiekti informacij ą apie akumuliatori ų , pasirinkite HP Support Assistant program ą pradžios ekrane, tada pasirinkite Akumuliatorius ir našumas . Akumuliatoriaus energijos taupymas Akumuliatoriaus į krovos taupymo ir naudojimo laiko pailginimo patarimai: ● sumažinkite ekrano ryškum ą ; ● maitinimo parinktyse pasirinkite parametr ą ..

Teisin - Page 60

K ą daryti, kai akumuliatoriuje lieka mažai energijos K ą daryti, kai akumuliatoriuje lieka mažai energijos, jei pasiekiamas išorinis maitinimo šaltinis ● Prijunkite kintamosios srov ė s adapter į . ● Prijunkite papildom ą prijungimo ar išpl ė timo į rengin į . ● Prijunkite papildom ą maitinimo adapter į , į sigyt ą kaip pried ą iš HP. K ą daryti, kai akumuliatoriuje lieka mažai energijos, jei išorinis maitinimo šaltinis nepasiekiamas Į rašykite savo darb ą ir išjunkite kompiuter į . K ą daryti, kai akumuliatoriuje lieka mažai energijos, jei nepavyksta nu..

Išorinio kintamosios srov - Page 61

Išorinio kintamosios srov ė s šaltinio naudojimas informacijos apie kintamosios srov ė s šaltinio prijungim ą ieškokite į kompiuterio d ė ž ę į d ė tame plakate Nustatymo instrukcijos . Kai kompiuteris prijungtas prie išorinio kintamosios srov ė s šaltinio naudojant patvirtint ą kintamosios srov ė s adapter į arba papildom ą prijungimo / išpl ė timo į rengin į , akumuliatoriaus energija nenaudojama. PERSP Ė JIMAS! Kad išvengtum ė te galim ų saugos problem ų , naudokite tik kartu su kompiuteriu pateikt ą kintamosios srov ė s adapter į , HP atsargin į kintamos..

Maitinimo trik - Page 62

Maitinimo trik č i ų šalinimas Patikrinkite kintamosios srov ė s adapter į , jei kompiuter į prijungus prie kintamosios srov ė s šaltinio kyla bet kurios iš toliau nurodyt ų problem ų . ● Kompiuteris ne į sijungia. ● Ekranas ne į sijungia. ● Maitinimo lemput ė s nešvie č ia. Nor ė dami patikrinti kintamosios srov ė s adapter į , atlikite toliau nurodytus veiksmus. 1. Išjunkite kompiuter į . 2. Iš kompiuterio išimkite akumuliatori ų . 3. Prijunkite kintamosios srov ė s adapter į prie kompiuterio ir prie kintamosios srov ė s lizdo. 4. Į junkite kompiuter į ...

„HP CoolSense“ (tik tam tikruose modeliuose) - Page 63

„HP CoolSense“ (tik tam tikruose modeliuose) „HP CoolSense“ automatiškai nustato, ar kompiuteris n ė ra naudojamas stacionariai, ir sureguliuoja jo veikimo bei ventiliatoriaus parametrus, kad b ū t ų išlaikyta optimali kompiuterio paviršiaus temperat ū ra. Kai „HP CoolSense“ išjungta, kompiuterio naudojimo vieta n ė ra nustatoma, o veikimo ir ventiliatoriaus parametrai išlieka tokie, kokie buvo nustatyti gamykloje. Taigi kompiuterio paviršiaus temperat ū ra gali b ū ti didesn ė nei ji b ū t ų į jungus „HP CoolSense“. Jei norite į jungti arba išjungti „Co..

Pradžios - Page 64

Programin ė s į rangos turinio atnaujinimas naudojant „Intel Smart Connect“ technologij ą (tik tam tikruose modeliuose) Kai kompiuteris veikia miego režimu, d ė l „Intel® Smart Connect“ technologijos šis režimas periodiškai išjungiamas. Tada „Smart Connect“ funkcija atnaujina tam tikr ų atidaryt ų program ų turin į ir v ė l į jungia miego režim ą . D ė l to, vos išjung ę miego režim ą , galite sugr į žti prie savo darbo. Jums nereikia laukti, kol naujinimai atsisiun č iami. ▲ Jei norite į jungti ši ą funkcij ą arba rankiniu b ū du koreguoti param..

Kompiuterio išjungimas - Page 65

Kompiuterio išjungimas Į SP Ė JIMAS: Išjungiant kompiuter į ne į rašyta informacija bus prarasta. B ū tinai į rašykite savo darb ą prieš išjungdami kompiuter į . Komanda „Išjungti“ uždaro visas atidarytas programas, į skaitant operacin ę sistem ą , tada išjungia ekran ą ir kompiuter į . Išjunkite kompiuter į esant vienai iš toliau nurodyt ų s ą lyg ų : ● Kai reikia pakeisti akumuliatori ų arba pasiekti komponentus kompiuterio viduje ● kai prijungiate išorin į aparat ū ros į rengin į , kuris n ė ra jungiamas prie USB arba vaizdo prievado, ● Kai ko..

Tipas - Page 66

7 Informacijos valdymas ir bendrinimas Disk ų į renginiai yra skaitmeniniai saugojimo į renginiai, kuriuose galite saugoti, valdyti, bendrinti ir pasiekti informacij ą . J ū s ų kompiuteryje yra vidinis standusis diskas arba standusis diskas, kuriame į rašyta kompiuterio programin ė į ranga, operacin ė sistema ir saugomi visi asmeniniai failai. Kai kuriuose kompiuteriuose yra ir į taisytasis optinis disk ų į renginys, kuriuo galima nuskaityti arba į rašyti CD, DVD ar (tik tam tikruose modeliuose) „Blu-ray“ (BD) diskus. Kad gal ė tum ė te saugoti daugiau duomen ų arba ..

Saugus aparat - Page 67

▲ Prijunkite į renginio USB kabel į prie USB prievado. PASTABA: j ū s ų kompiuterio USB prievadas gali šiek tiek skirtis nuo šio skyriaus iliustracijos. Kai į renginys bus aptiktas, išgirsite gars ą . PASTABA: Pirm ą kart ą prijungus USB į rengin į , darbalaukyje ir informacini ų pranešim ų srityje pasirodo pranešimas, kad kompiuteris atpažino į rengin į . USB į renginio atjungimas Į SP Ė JIMAS: Kad nesugadintum ė te USB jungties, nor ė dami atjungti USB į rengin į netraukite laido. Į SP Ė JIMAS: Kad neprarastum ė te informacijos arba sistema netapt ų nereag..

(1) - Page 68

Skaitmenin ė s atminties kortel ė s į d ė jimas ir iš ė mimas Nor ė dami į d ė ti skaitmenin ę atminties kortel ę , atlikite toliau nurodytus veiksmus. Į SP Ė JIMAS: kad nesugadintum ė te skaitmenin ė s kortel ė s jung č i ų , jos ned ė kite per j ė g ą . 1. Laikykite kortel ę taip, kad etiket ė b ū t ų viršuje, o jungtys b ū t ų nukreiptos į kompiuter į . 2. Į d ė kite kortel ę į skaitmenini ų laikmen ų lizd ą ir stumkite, kol ji užsifiksuos. Kai į renginys bus aptiktas, išgirsite gars ą . Nor ė dami išimti skaitmenin ę atminties kortel ę , atli..

- Page 69

Optini ų disk ų į rengini ų naudojimas Optinis disk ų į renginys lazerio šviesa nuskaito ir į rašo didelius informacijos kiekius. Vienais disk ų į renginiais galima tik nuskaityti informacij ą , kitais – ir į rašyti į tuš č ius diskus. Optinis disk ų į renginys veiks geriausiai, jei pasinaudosite toliau pateiktais patarimais. ● Jei kompiuteris maitinamas tik iš akumuliatoriaus, prieš į rašydami duomenis į laikmen ą į sitikinkite, kad jis pakankamai į krautas. ● Nenaudokite klaviat ū ros ir nejudinkite kompiuterio, kol optinis disk ų į renginys rašo į di..

Optinio disko - Page 70

programa „CyberLink PowerDVD“ paprašys atnaujinti raktus, kad gal ė tum ė te ži ū r ė ti film ą . Nor ė dami į diegti naujin į , vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus. ● Jei ži ū rint BD film ą ekrane matyti linijos, gali b ū ti, kad belaidis tinklas kelia trikdžius. Nor ė dami išspr ę sti problem ą , uždarykite visas atidarytas programas ir išjunkite belaid į ryš į . Optinio disko į d ė jimas 1. Į junkite kompiuter į . 2. Paspauskite disk ų į renginio dangtelio atidarymo mygtuk ą (1) , kad atidarytum ė te disk ų į renginio d ė kl ą . 3. Ištraukit..

Optinio disko iš - Page 71

Optinio disko iš ė mimas 1. Paspauskite disk ų į renginio dangtelio atidarymo mygtuk ą (1) , kad atidarytum ė te disk ų į renginio d ė kl ą , tada atsargiai iki galo ištraukite d ė kl ą (2) . 2. Atsargiai spausdami aš į ir laikydami už išorini ų krašt ų išimkite disk ą (3) iš d ė klo. Laikykite disk ą už krašt ų ir nelieskite jo lygaus paviršiaus. PASTABA: jei d ė klas iki galo neatsidaro, išimdami disk ą atsargiai pakreipkite. 3. Uždarykite disk ų į renginio d ė kl ą ir į d ė kite disk ą į apsaugin ę d ė žut ę . Optini ų disk ų į rengini ų n..

- Page 72

Duomen ų ir disk ų į rengini ų bendrinimas ir prieiga prie programin ė s į rangos Jei kompiuteris yra tinklo dalis, gal ė site naudotis ne tik kompiuteryje saugoma informacija. Tinklo kompiuteriai kei č iasi programine į ranga ir duomenimis tarpusavyje. PASTABA: Jei diskas, pvz., DVD diskas su filmu ar žaidimu, yra apsaugotas nuo kopijavimo, bendrinti jo negal ė site. Aplank ų ar bibliotek ų bendrinimas tame pa č iame tinkle: 1. Darbalaukyje atidarykite File Explorer . 2. Spustel ė kite skirtuk ą Bendrinti , esant į lange Bibliotekos , tada spustel ė kite Konkret ū s asme..

Kaip pagerinti našum - Page 73

8 Kompiuterio prieži ū ra Kad kompiuteris gerai veikt ų , svarbu reguliariai j į priži ū r ė ti. Šiame skyriuje aprašoma, kaip pagerinti kompiuterio našum ą į vairiomis priemon ė mis, pvz., disko defragmentavimo ir valymo programomis, ir kaip pakeisti stand ų j į disk ą bei išpl ė sti atmint į . Be to, č ia pateikiama informacija, kaip atnaujinti programas ir tvarkykles, instrukcijos, kaip išvalyti kompiuter į , ir patarimai keliaujantiesiems su kompiuteriu. Kaip pagerinti našum ą Visi nori, kad kompiuteris veikt ų spar č iai. Reguliariai priži ū r ė dami kompiu..

Standžiojo disko keitimas - Page 74

● Nenaudokite klaviat ū ros ir nejudinkite kompiuterio, kol optinis disk ų į renginys rašo į disk ą . Į rašymo procesas jautrus vibracijai. ● Prieš perkeldami kompiuter į , prie kurio prijungtas išorinis standusis diskas, į junkite miego režim ą ir palaukite, kol ekranas išsijungs, arba tinkamai atjunkite išorin į stand ų j į disk ą . Standžiojo disko keitimas Į SP Ė JIMAS: disk ų į renginiai yra lengvai pažeidžiami kompiuteri ų komponentai, su kuriais reikia elgtis atsargiai. Disk ų į renginio nenumeskite, ant jo ned ė kite daikt ų , saugokite, kad nesu..

- Page 75

4. Atsukite 2 standžiojo disko (2) varžtus. 5. Pakelkite standžiojo disko ą sel ę (3) į kair ę pus ę , tada iškelkite stand ų j į disk ą iš jo skyriaus. PASTABA: iš ė m ę stand ų j į disk ą iš kompiuterio, turite nuimti standžiojo disko laikikl į , kad gal ė tum ė te pasiekti pat į stand ų j į disk ą . 6. Atsukite 4 standžiojo disko laikiklio varžtus (1) . 7. Nuimkite standžiojo disko laikikl į (2) nuo standžiojo disko. 8. Atjunkite standžiojo disko kabel į (3) nuo standžiojo disko. Nor ė dami į d ė ti stand ų j į disk ą , atlikite veiksmus atvirkš..

diskas - Page 76

„HP 3D DriveGuard“ naudojimas (tik tam tikruose modeliuose) „HP 3D DriveGuard“ saugo stand ų j į disk ą j į sustabdydama ir sulaikydama duomen ų užklausas į vykus vienam iš toliau nurodyt ų į vyki ų . ● Numetus kompiuter į . ● Perkeliant kompiuter į uždarytu ekranu, kai jis veikia naudodamas akumuliatoriaus energij ą . Pra ė jus kiek laiko nuo vieno iš ši ų į vyki ų , „HP 3D DriveGuard“ v ė l leidžia diskui veikti į prastai. PASTABA: „HP 3D DriveGuard“ saugo pagrindiniame ir papildomame standžiojo disko skyriuose į d ė tus standžiuosius diskus..

Atminties moduli - Page 77

Atminties moduli ų prid ė jimas ir keitimas Jei išpl ė site atmint į , kompiuteris veiks našiau. Į sivaizduokite, kad kompiuteris – tai j ū s ų darbo kabinetas. Standusis diskas yra spintel ė , kurioje laikote dokumentus, o atmintis – darbo stalas, prie kurio dirbate. Kai atminties nepakanka, panašiai kaip pritr ū kus vietos ant darbo stalo, suprast ė ja produktyvumas. Geras sprendimas našumui pagerinti – išpl ė sti kompiuterio atmint į . Kompiuteryje yra dvi atminties moduli ų angos. Atminties moduli ų lizdai yra kompiuterio apa č ioje po standžiojo disko dangtel..

- Page 78

b. Suimkite atminties modulio (2) krašt ą ir atsargiai ištraukite modul į iš atminties modulio lizdo. Į SP Ė JIMAS: kad nesugadintum ė te atminties modulio, imkite j į tik už krašt ų . Nelieskite atminties modulio komponent ų . Kad apsaugotum ė te atminties modul į j į iš ė m ę , į d ė kite j į į pakuot ę , saugan č i ą nuo elektrostatinio kr ū vio. 8. Į d ė kite nauj ą atminties modul į . Į SP Ė JIMAS: kad nesugadintum ė te atminties modulio, imkite j į tik už krašt ų . Nelieskite atminties modulio komponent ų . a. Sulygiuokite atminties modulio kraš..

- Page 79

9. Užd ė kite technin ė s prieži ū ros dureles. 10. Į d ė kite atgal akumuliatori ų . 11. Apverskite kompiuter į viršutine puse į virš ų ir v ė l prijunkite išorin į maitinimo šaltin į bei išorinius į renginius. 12. Į junkite kompiuter į . Kaip pagerinti našum ą 69

..

be alkoholio - Page 80

Program ų ir tvarkykli ų atnaujinimas HP rekomenduoja nuolat atnaujinti programas ir tvarkykles, į diegiant naujausias j ų versijas. Naujiniai gali išspr ę sti problemas ir papildyti kompiuter į naujomis funkcijomis bei parinktimis. Technologijos nuolat kei č iasi, tod ė l svarbu nuolat naujinti programas ir tvarkykles, kad kompiuteris nuo j ų neatsilikt ų . Pvz., senesni grafikos komponentai gali nepalaikyti naujausi ų žaidim ų . Jei nediegsite naujausi ų tvarkykli ų , negal ė site išnaudoti vis ų kompiuterio galimybi ų . Atsisi ų skite naujausias HP program ų ir tvar..

Keliavimas su kompiuteriu ir jo gabenimas - Page 81

Keliavimas su kompiuteriu ir jo gabenimas Jei turite pasiimti kompiuter į į kelion ę arba j į gabenti, perskaitykite toliau pateiktus patarimus, kurie pad ė s apsaugoti į rang ą . ● Jei kompiuter į norite paruošti kelionei arba vežti, atlikite toliau nurodytus veiksmus. ◦ Sukurkite atsargin ę informacijos kopij ą išoriniame disk ų į renginyje. ◦ Iš kompiuterio išimkite visus diskus ir išorines daugialyp ė s terp ė s korteles (pvz., skaitmenines atminties korteles). ◦ Išjunkite ir atjunkite visus išorinius į renginius. ◦ Prieš išimdami disk ų į rengin į ..

Pavojus kompiuteriui - Page 82

9 Kompiuterio ir informacijos apsauga Kompiuterio sauga yra ypa č svarbi siekiant apsaugoti j ū s ų informacijos konfidencialum ą , vientisum ą ir pasiekiamum ą . Standartin ė s operacin ė s sistemos „Windows“ saugos funkcijos, HP programos, ne „Windows“ s ą rankos priemon ė „Setup Utility“ (BIOS) ir kita tre č i ų j ų šali ų programin ė į ranga gali apsaugoti j ū s ų kompiuter į nuo į vairi ų pavoj ų , pvz., virus ų , kirmin ų ir kito kenk ė jiško kodo. SVARBU: Kai kuri ų saugos funkcij ų , išvardyt ų šiame skyriuje, j ū s ų kompiuteryje gali n..

Žinynas ir palaikymas - Page 83

● Slaptažodžius keiskite bent kas tris m ė nesius. ● Idealus slaptažodis yra ilgas, j į sudaro raid ė s, skyrybos ženklai, simboliai ir skai č iai. ● Prieš atiduodami kompiuter į taisyti, sukurkite atsargines fail ų kopijas, ištrinkite konfidencialius failus ir pašalinkite visus nustatytus slaptažodžius. Jei reikia papildomos informacijos apie „Windows“ slaptažodžius, pavyzdžiui, ekrano užsklandos slaptažodžius, pradžios ekrane į veskite h , tada pasirinkite Žinynas ir palaikymas . Slaptažodži ų nustatymas operacin ė je sistemoje „Windows“ Slaptažo..

paprastasis - Page 84

Jei norite nustatyti, keisti ar ištrinti administratoriaus ar į jungimo slaptažod į s ą rankos priemon ė je „Setup Utility“ (BIOS): 1. Nor ė dami paleisti s ą rankos priemon ę „Setup Utility“ (BIOS), į junkite arba iš naujo paleiskite kompiuter į , nedelsdami paspauskite esc , tada paspauskite klaviš ą f10 . 2. Naudokite rodykli ų klavišus ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Kai parodomas paleisties meniu, spauskite f10 . 3. Rodykli ų klavišais pasirinkite Security (Sauga), tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. J ū s ų atlikti pakeitimai į sigalios..

Interneto saugos programin - Page 85

4. Perbraukite pirštu 3 kartus, kad užbaigtum ė te registracij ą . S ė kmingai užregistravus piršto atspaud ą apie j į parodomas žalias apskritimas. 5. Pasirinkite vien ą iš toliau nurodyt ų parink č i ų : ● Nustatyti „Windows“ įė jim ą – leidžia nustatyti „Windows“ slaptažod į . ● Parametrai – leidžia į jungti arba išjungti asmeninius parametrus. „Windows“ įė jimo nustatymas 1. Dukart spustel ė kite „HP SimplePass“ darbalaukio piktogram ą . 2. Spustel ė kite parametr ų piktogram ą , tada pasirinkite Nustatyti „Windows“ įė jim ą ..

Parametrai - Page 86

Kai į sistem ą į diegiama užkarda, stebimi visi į sistem ą ir iš jos siun č iami duomenys ir lyginami atsižvelgiant į naudotojo apibr ė žtus saugos kriterijus. Bet kokie ši ų kriterij ų neatitinkantys duomenys užblokuojami. Programin ė s į rangos naujinim ų diegimas HP, „Microsoft Windows“ ir tre č i ų j ų šali ų programin ę į rang ą , į diegt ą į kompiuter į , reik ė t ų nuolatos atnaujinti, kad b ū t ų išspr ę stos saugos problemos ir didinamas programin ė s į rangos našumas. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Program ų ir tvarkykli ų atn..

Pasirinktinio apsauginio kabelio naudojimas - Page 87

Pasirinktinio apsauginio kabelio naudojimas Apsauginis kabelis ( į sigyjamas atskirai) veikia kaip atbaidymo priemon ė , ta č iau jis negali užtikrinti, kad kompiuteris nebus sugadintas arba pavogtas. Apsauginis kabelis – tai tik viena iš priemoni ų , kurias reikia naudoti, kad kompiuteris b ū t ų visiškai apsaugotas nuo vagyst ė s. Kompiuterio apsauginio kabelio lizdas gali atrodyti šiek tiek kitaip, nei parodyta šio skyriaus iliustracijoje. Kompiuterio apsauginio kabelio lizdo viet ą žr. skyriuje „Pažintis su kompiuteriu“ 5 puslapyje . 1. Apsauginio kabelio kilp ą u..

BIOS versijos nustatymas - Page 88

10 S ą rankos priemon ė s „Setup Utility“ (BIOS) ir „System Diagnostics“ (Sistemos diagnostika) naudojimas S ą rankos priemon ė „Setup Utility“, arba bazin ė į vesties / išvesties sistema (BIOS), kontroliuoja ryšius tarp vis ų sistemos į vesties ir išvesties į rengini ų (pvz., disk ų į rengini ų , ekrano, klaviat ū ros, pel ė s ir spausdintuvo). S ą rankos priemon ė „Setup Utility“ (BIOS) apima į diegt ų į rengini ų tip ų parametrus, kompiuterio paleisties parametrus ir sistemos bei išpl ė stin ė s atminties kiekio parametrus. S ą rankos priemon ..

BIOS naujinimo atsisiuntimas - Page 89

BIOS versijos informacij ą (dar vadinam ą ROM data ir sistemos BIOS ) galite pamatyti paspaud ę fn + esc (jei jau esate sistemoje „Windows“) arba naudodami s ą rankos priemon ę „Setup Utility“ (BIOS). 1. Paleiskite s ą rankos priemon ę „Setup Utility“ (BIOS). 2. Rodykli ų klavišais pasirinkite Main (Pagrindinis). 3. Nor ė dami išeiti iš s ą rankos priemon ė s „Setup Utility“ (BIOS) ne į raš ę pakeitim ų , rodykli ų klavišais pasirinkite Išeiti , pasirinkite Išeiti ne į rašius pakeitim ų , tada paspauskite enter . BIOS naujinimo atsisiuntimas Į SP Ė..

„System Diagnostics“ (Sistemos diagnostika) - Page 90

4. Dukart spustel ė kite fail ą su pl ė tiniu .exe (pvz., failopavadinimas .exe). Pradedama diegti BIOS. 5. Laikykit ė s ekrano instrukcij ų , kad baigtum ė te į diegti. PASTABA: kai ekrane pranešama apie s ė kming ą į diegim ą , galite panaikinti atsisi ų st ą fail ą iš standžiojo disko. „System Diagnostics“ (Sistemos diagnostika) naudojimas Sistemos diagnostika leidžia atlikti diagnostinius testus ir sužinoti, ar kompiuterio aparatin ė į ranga veikia tinkamai. „System Diagnostics“ (sistemos diagnostikos) paleidimas: 1. Į junkite arba iš naujo paleiskite komp..

Žinynas ir palaikymas - Page 91

11 Atsargini ų kopij ų k ū rimas ir atk ū rimas J ū s ų kompiuteryje yra operacin ė s sistemos ir HP į ranki ų , pad ė sian č i ų apsaugoti informacij ą ir prireikus j ą atkurti. Šie į rankiai pad ė s jums atkurti ger ą veikimo arba net pradin ę gamyklin ę b ū sen ą – ir viskas atliekant nesud ė tingus veiksmus. Šiame skyriuje pateikiama informacijos tokiomis temomis: ● Atk ū rimo laikmenos ir atsargini ų kopij ų k ū rimas ● J ū s ų sistemos atk ū rimas PASTABA: Šiame vadove apžvelgiamos atsargini ų kopij ų k ū rimo ir atk ū rimo parinktys. Daugiau..

Žinynas ir palaikymas - Page 92

Atk ū rimo laikmenos ir atsargini ų kopij ų k ū rimas Sugedusi sistema atkuriama pagal v ė liausiai sukurt ą atsargin ę kopij ą . 1. S ė kmingai nustat ę kompiuter į sukurkite HP atk ū rimo laikmen ą . Šiuo veiksmu kompiuteryje sukuriama atsargin ė „HP Recovery“ skaidinio kopija. Atsargin ę kopij ą galima naudoti norint iš naujo į diegti pirmin ę operacin ę sistem ą , jei buvo sugadintas arba pakeistas standusis diskas. J ū s ų sukurta HP atk ū rimo laikmena suteikia tokias atk ū rimo parinktis: ● Sistemos atk ū rimas – iš naujo į diegia operacin ę sist..

HP atk - Page 93

HP atk ū rimo laikmenos k ū rimas „HP Recovery Manager“ – tai programin ė į ranga, kuri suteikia papildom ą atk ū rimo laikmenos k ū rimo b ū d ą s ė kmingai nusta č ius kompiuter į . HP atk ū rimo laikmen ą galima naudoti, norint atkurti sistem ą , jei sugadinamas standusis diskas. Sistemos atk ū rimo funkcija iš naujo į diegia pirmin ę operacin ę sistem ą ir gamykloje į diegt ą programin ę į rang ą , tada sukonfig ū ruoja program ų parametrus. HP atk ū rimo laikmen ą galima naudoti norint tinkinti sistem ą arba kaip pagalbin ę priemon ę pakei č iant..

Atk - Page 94

Atk ū rimas Sistem ą atkurti galima keliais b ū dais. Pasirinkite t ą b ū d ą , kuris geriausiai atitinka j ū s ų situacij ą ir kompetencij ą : ● Jei reikia atkurti asmeninius failus ir duomenis, galite naudoti „Windows“ fail ų retrospektyv ą , kad atkurtum ė te informacij ą iš sukurt ų atsargini ų kopij ų . Daugiau informacijos apie fail ų retrospektyvos naudojim ą ieškokite „Windows“ priemon ė je „Žinynas ir palaikymas“. Pradžios ekrane į veskite h , tada pasirinkite Žinynas ir palaikymas . ● Jei reikia pašalinti problem ą d ė l iš anksto į d..

● - Page 95

● Jei pakeit ė te stand ų j į disk ą ir pakeistame diske norite atkurti vis ą gamyklin į atvaizd ą , naudokite HP atk ū rimo laikmenos parinkt į „Gamyklini ų parametr ų nustatymas iš naujo“. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Atk ū rimas naudojant „HP Recovery Manager““ 87 puslapyje . ● Jei norite pašalinti atk ū rimo skaidin į ir taip atlaisvinti vietos standžiajame diske, naudokite „HP Recovery Manager“ priemon ė s parinkt į „Pašalinti atk ū rimo skaidin į “. Daugiau informacijos rasite skyriuje „„HP Recovery“ skaidinio pašalinimas..

h - Page 96

Greitas ir lengvas atk ū rimas naudojant „Windows“ atnaujinim ą Jei kompiuteris veikia netinkamai ir norite atkurti sistemos stabilum ą , „Windows“ atnaujinimo funkcija suteikia galimyb ę prad ė ti iš naujo išsaugant tai, kas jums svarbu. SVARBU: Šio proceso metu pašalinamos į prastos programos, kurios nebuvo į diegtos sistemoje iš gamyklos. PASTABA: Atnaujinant pašalintos programos bus išsaugotos atskirame s ą raše, kad gal ė tum ė te greitai perži ū r ė ti, k ą reikia į diegti iš naujo. Jei reikia į prast ų program ų diegimo iš naujo nurodym ų , žr. p..

Atk - Page 97

Pradžios ekrano naudojimas: 1. Pradžios ekrane persikelkite į viršutin į dešin į j į arba apatin į dešin į j į ekrano kamp ą , kad į jungtum ė te mygtuk ų s ą raš ą . 2. Spustel ė kite Parametrai . 3. Spustel ė kite Keisti kompiuterio parametrus apatiniame dešiniajame ekrano kampe, tada kompiuterio parametr ų ekrane pasirinkite Bendri . 4. Dalyje Visk ą pašalinkite ir iš naujo į diekite „Windows“ pasirinkite Pradžia ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Atk ū rimas naudojant „HP Recovery Manager“ „HP Recovery Manager“ suteikia galimyb ę atkurti..

į - Page 98

HP atk ū rimo skaidinio naudojimas, norint atkurti sumažint ą atvaizd ą (tik kai kurie modeliai) Jei d ė l kokios nors priežasties jums reik ė s atkurti sumažint ą atvaizd ą , tai padaryti gal ė site naudodami atk ū rimo skaidin į „HP Recovery“ (tik tam tikruose modeliuose); jums nereik ė s atk ū rimo disk ų rinkinio ar atk ū rimo USB „flash“ disko. Taip atkurti galima tik tada, jei veikia standusis diskas. Nor ė dami paleisti „HP Recovery Manager“ iš „HP Recovery“ skaidinio: 1. Paspauskite f11 , kol kraunamas kompiuteris. – arba – Paspauskite ir laiky..

„HP Recovery“ skaidinio pašalinimas - Page 99

„HP Recovery“ skaidinio pašalinimas „HP Recovery Manager“ programin ė į ranga leidžia pašalinti „HP Recovery“ skaidin į ir taip atlaisvinti viet ą standžiajame diske. SVARBU: „HP Recovery“ skaidinio pašalinimas reiškia, kad daugiau negal ė site naudoti „Windows“ atnaujinimo, visko pašalinimo ir „Windows“ į diegimo iš naujo parink č i ų bei „HP Recovery Manager“ priemon ė s sumažinto atvaizdo atk ū rimo parinkties. Prieš pašalindami „HP Recovery“ skaidin į sukurkite HP atk ū rimo laikmen ą , kad gal ė tum ė te naudoti atk ū rimo pari..

vesties galia - Page 100

12 Specifikacijos Į vesties galia Šiame skyriuje pateikta informacija apie maitinim ą pravers, jei vykdami į kit ą šal į ketinate pasiimti kompiuter į . Kompiuteris veikia naudodamas nuolatin ę srov ę , kuri tiekiama iš kintamosios arba nuolatin ė s srov ė s šaltinio. Kintamosios srov ė s šaltinio vardiniai parametrai turi b ū ti 100–240 V, 50–60 Hz. Nors kompiuteris gali b ū ti maitinamas autonominiu nuolatin ė s srov ė s šaltiniu, geriau naudoti bendrov ė s HP patvirtint ą kintamosios srov ė s adapter į arba nuolatin ė s srov ė s šaltin į , pateikt ą su ..

Darbo aplinka - Page 101

Darbo aplinka Veiksnys Metrin ė sistema JAV sistema Temperat ū ra Į jungus nuo 5 iki 35 °C nuo 41 iki 95 °F Išjungus nuo –20 iki 85 °C nuo -4 iki 185 °F Santykinis dr ė gnis (be kondensacijos) Į jungus nuo 5 iki 95 % nuo 5 iki 95 % Išjungus nuo 5 iki 95 % nuo 5 iki 95 % Didžiausias aukštis (nehermetiškas) Į jungus Nuo -15 iki 3 048 m nuo –50 iki 10 000 ft Išjungus Nuo -15 m iki 15 240 m Nuo -50 iki 50 000 ft Darbo aplinka 91

..

ė - Page 102

13 Elektrostatin ė iškrova Elektrostatin ė iškrova yra statin ė s elektros išskyrimas susilietus dviem objektams, pvz., sm ū gis, kur į patiriate, kai eidami per kilim ą palie č iate metalin ę dur ų ranken ą . Statin ė s elektros iškrova iš piršt ų ar kit ų elektrostatini ų laidinink ų gali sugadinti elektroninius komponentus. Kad nesugadintum ė te kompiuterio, disk ų į renginio arba neprarastum ė te informacijos, laikykit ė s ši ų atsargumo priemoni ų . ● Jei išmontavimo ar sumontavimo instrukcijose nurodoma ištraukti kompiuterio laido kištuk ą iš elektr..

Simboliai/skaitmenys - Page 103

Rodykl ė Simboliai/skaitmenys „Beats Audio Control Panel“ 26 „Beats Audio“ 15, 25, 26, 40 „Beats Audio“ spartusis klavišas 27 „Bluetooth“ į renginys 19, 22 „Bluetooth“ lipdukas 18 „CyberLink PowerDVD“ 30 „HP 3D DriveGuard“ 66 „HP Recovery Manager“ 87 į krovimo problem ų šalinimas 88 paleidimas 88 „HP Recovery“ skaidinys 88 atk ū rimas 88 pašalinimas 89 „Intel Wireless Display“ 30 „PowerDVD“ 30 „Windows“ Atnaujinimas 84, 86 atsargin ė kopija 82 fail ų atk ū rimas 84 Fail ų retrospektyva 82, 84 į diegti iš naujo 84, 86 nustatyti i..

- Page 104

belaidžio ryšio valdikliai mygtukas 19 operacin ė sistema 19 „Wireless Assistant“, programin ė į ranga 19 belaidži ų į rengini ų sertifikavimo lipdukas 18 beveik išsikrov ę s akumuliatorius 49 BIOS atnaujinimas 78 naujinimo atsisiuntimas 79 versijos nustatymas 78 D darbo aplinka 91 didel ė s raiškos į renginiai, prijungimas 29, 30 didži ų j ų raidži ų fiksavimo lemput ė , atpažinimas 12 disko defragmentavimo programin ė į ranga 66 disko valymo programin ė į ranga 66 E elektrostatin ė iškrova 92 energija akumuliatoriaus 48 F fiksatorius, akumuliatorius 17 fonin..

- Page 105

dešin ė pus ė 6 ekranas 10 galas 9 kair ė pus ė 8 priekis 5 viršutin ė dalis 11 kritinis akumuliatoriaus į krovos lygis 49 L lemput ė s belaidis ryšys 12 didži ų j ų raidži ų fiksavimas 12 energija 6, 12 garso išjungimas 12 interneto kamera 10, 25 Jutiklin ė s planšet ė s 11 kintamosios srov ė s adapteris 7 optinis disk ų į renginys 6 piršt ų atspaud ų skaitytuvas 12 standusis diskas 6 lipdukai belaidži ų į rengini ų sertifikavimas 18 serijos numeris 18 technin ė prieži ū ra 18 teisin ė informacija 18 WLAN 18 „Bluetooth“ 18 lizdai garso išvestis (ausin ..

- Page 106

standžiojo disko skyrius, atpažinimas 17 sukimo gestas per jutiklin ę planšet ę 35 sumažintas atvaizdas k ū rimas 87 sumažinto atvaizdo atk ū rimas 88 suspaudimo gestas per jutiklin ę planšet ę 34 Š šakotuvai 56 T technin ė s prieži ū ros lipdukai vietos nustatymas 18 teisin ė informacija belaidži ų į rengini ų sertifikavimo lipdukai 18 etiket ė su teisine informacija 18 temperat ū ra 50 tinklo lizdas, atpažinimas 8 U USB 2.0 prievadai, atpažinimas 7 USB 2.0 prievadas, atpažinimas 25 USB 3.0 prievadai, atpažinimas 6 USB 3.0 prievadas, atpažinimas 8, 25 USB į re..

Sponsored links

Latest Update