Hp Envy Dv6-7200 Notebook Pc Series Uživatelská Příručka - Windows 8 Manual Czech (3.52MB)

ENVY dv6-7200 Notebook PC series Language

Download Hp Envy Dv6-7200 Notebook Pc Series Uživatelská Příručka - Windows 8 Manual Czech (3.52MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Uživatelská p - Page 1

Uživatelská p ř íru č ka

..

ů - Page 2

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka p ř íslušného vlastníka a je užívána spole č ností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Intel je ochranná známka spole č nosti Intel Corporation v USA a dalších zemích. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky spole č nosti Microsoft Corporation v USA. Logo SD je ochranná známka p ř íslušného vlastníka. Informace uvedené v této p ř íru č ce se mohou zm ě nit bez p ř edchozího upozorn ě ní. Jediné záruky na produkty a služby spole č nosti HP jsou ..

VAROVÁNÍ! - Page 3

Bezpe č nostní upozorn ě ní VAROVÁNÍ! Abyste snížili riziko úraz ů zp ů sobených teplem nebo p ř eh ř átí po č íta č e, nepokládejte si po č íta č na klín a neblokujte v ě trací otvory. Používejte po č íta č výhradn ě na rovném tvrdém povrchu. Dejte pozor, aby proud ě ní vzduchu nebránil jiný pevný povrch, jako nap ř íklad tiskárna, ani m ě kký povrch, nap ř íklad polštá ř e, silné pokrývky č i šaty. Do kontaktu m ě kkým povrchem, jako jsou polštá ř e, silné pokrývky nebo šaty, ani do kontaktu s k ů ží nesmí za provozu p ř i..

č - Page 4

iv Bezpe č nostní upozorn ě ní

..

Obsah - Page 5

Obsah 1 Spušt ě ní ........................................................................................................................................................... 1 Doporu č ené postupy ............................................................................................................................ 1 Zábava s po č íta č em ............................................................................................................................. 2 Další zdroje spole č nosti HP .................................................................................

ř - Page 6

Ochrana sít ě WLAN .......................................................................................... 20 P ř ipojení k síti WLAN ........................................................................................ 21 Použití bezdrátových za ř ízení Bluetooth (pouze vybrané modely) .................................... 21 P ř ipojení ke kabelové síti ................................................................................................................... 22 P ř ipojení k místní síti (LAN) ...............................................................

- Page 7

Použití integrované numerické klávesnice ......................................................................... 39 6 Správa napájení ............................................................................................................................................ 40 Aktivace režimu spánku nebo hibernace ............................................................................................ 41 Technologie Intel Rapid Start Technology (pouze vybrané modely) ................................. 41 Aktivace a ukon č ení režimu spánku .................................

- Page 8

8 Údržba vašeho po č íta č e ............................................................................................................................... 61 Zvyšování výkonu ............................................................................................................................... 61 Manipulace s jednotkami ................................................................................................... 61 Vým ě na pevného disku ..................................................................................................... 62 Používání nástro..

ř - Page 9

11 Zálohování a obnovení ............................................................................................................................... 79 Vytvá ř ení médií a záloh pro obnovení ................................................................................................ 80 Vytvo ř ení média HP Recovery ........................................................................................... 81 Obnovení ............................................................................................................................................ 82 Použití..

x - Page 10

x

..

Doporu - Page 11

1 Spušt ě ní Tento po č íta č je velmi výkonné za ř ízení, které vám dob ř e poslouží jak p ř i práci, tak p ř i zábav ě . Abyste po č íta č využili skute č n ě naplno, nastudujte si informace obsažené v této kapitole, která je v ě nována doporu č eným postup ů m po instalaci, možnostem využití za ř ízení k zábav ě a také zdroj ů m HP, z nichž m ů žete kdykoliv č erpat. Doporu č ené postupy Abyste maximalizovali svou investici do tohoto po č íta č e, doporu č ujeme po nastavení a registraci po č íta č e provést následující krok..

Zábava s po - Page 12

Zábava s po č íta č em ● O možnosti sledování videí ze serveru YouTube v po č íta č i ur č it ě víte. Ale v ě d ě li jste také, že po č íta č m ů žete p ř ipojit k televizoru nebo herní konzoli? Další informace naleznete v č ásti P ř ipojení za ř ízení k portu HDMI na stránce 28 . ● O možnosti p ř ehrávání hudby pomocí po č íta č e ur č it ě víte. Ale v ě d ě li jste také, že po č íta č umí zpracovávat živé rozhlasové vysílání, takže m ů žete poslouchat hudbu nebo rozhovory z celého sv ě ta? Viz Využití zvukového za ..

Další zdroje spole - Page 13

Další zdroje spole č nosti HP Pokyny k instalaci jste již využili ke spušt ě ní po č íta č e a k vyhledání této p ř íru č ky. Podrobn ě jší informace o produktu, užite č né návody a spoustu dalších v ě cí naleznete v této tabulce. Zdroj Obsah Pokyny k instalaci ● P ř ehled instala č ních pokyn ů a funkcí po č íta č e. P ř íru č ka Základy systému Windows 8 ● P ř ehled práce se systémem Windows® 8. Nápov ě da a podpora Chcete-li vyvolat Nápov ě du a podporu z Úvodní obrazovky, napište znak h a poté vyberte položku Nápov ě da a podp..

Omezená záruka - Page 14

Zdroj Obsah Omezená záruka * Chcete-li zobrazit tuto p ř íru č ku, vyberte na Úvodní obrazovce aplikaci HP Support Assistant , vyberte položku Tento po č íta č a poté vyberte položku Záruka a služby , nebo otev ř ete stránku http://www.hp.com/ go/orderdocuments . ● Konkrétní informace o záruce vztahující se k tomuto po č íta č i. *Omezenou záruku, která je ur č ena výslovn ě pro váš produkt HP, m ů žete najít v uživatelských p ř íru č kách ve svém po č íta č i a/nebo na CD/DVD, které je sou č ástí balení. V n ě kterých zemích nebo oblas..

Informace o hardwaru a softwaru - Page 15

2 Seznámení s po č íta č em Informace o hardwaru a softwaru Zjišt ě ní hardwaru Zobrazení seznamu hardwaru nainstalovaného v po č íta č i: 1. Na Úvodní obrazovce napište znak c a poté vyberte položku Ovládací panely . 2. Vyberte položku Systém a zabezpe č ení a poté v oblasti Systém klikn ě te na položku Správce za ř ízení . Zobrazí se seznam za ř ízení nainstalovaných v po č íta č i. Zjišt ě ní softwaru ▲ Chcete-li zjistit, jaký software je nainstalován ve vašem po č íta č i, kliknutím pravým tla č ítkem myši na Úvodní obrazovce neb..

Pravá strana - Page 16

Pravá strana Sou č ást Popis (1) Optická jednotka Slouží ke č tení optických disk ů a u vybraných model ů také k zápisu na optické disky. (2) Kontrolka optické jednotky ● Zelená: Optická jednotka se používá. ● Nesvítí: Optická jednotka je ne č inná. (3) Tla č ítko pro vysunutí optické jednotky Stisknutím tohoto tla č ítka vysunete p ř ihrádku disku. (4) Kontrolka napájení ● Bílá: Po č íta č je zapnutý. ● Blikající bílá: Po č íta č se nachází v režimu spánku, což je režim úspory energie. Po č íta č vypne napájení displeje ..

Pravá strana - Page 17

Sou č ást Popis (8) Kontrolka adaptéru st ř ídavého proudu ● Bílá: K po č íta č i je p ř ipojen adaptér st ř ídavého proudu. Baterie je zcela nabitá. ● Oranžová: K po č íta č i je p ř ipojen adaptér st ř ídavého proudu. Baterie se nabíjí. ● Nesvítí: Po č íta č je napájen z baterie. (9) Konektor napájení Slouží k p ř ipojení adaptéru st ř ídavého proudu. (10) Zásuvka pro bezpe č nostní kabel Slouží k p ř ipojení dopl ň kového bezpe č nostního kabelu k po č íta č i. POZNÁMKA: Tento bezpe č nostní kabel slouží jako odrazují..

Levá strana - Page 18

Levá strana Sou č ást Popis (1) V ě trací otvor Umož ň uje proud ě ní vzduchu k ochlazení vestav ě ných sou č ástí. POZNÁMKA: Z d ů vodu chlazení vestav ě ných sou č ástí a zabrán ě ní jejich p ř eh ř átí se ventilátor po č íta č e spouští automaticky. Zapínání a vypínání vestav ě ného ventilátoru b ě hem normálního používání po č íta č e je tedy normální. (2) Port externího monitoru Slouží k p ř ipojení externího monitoru VGA nebo projektoru. (3) Port HDMI Slouží k p ř ipojení po č íta č e k dopl ň kovému obrazovému n..

Zadní strana - Page 19

Zadní strana Sou č ást Popis V ě trací otvor Umož ň uje proud ě ní vzduchu k ochlazení vestav ě ných sou č ástí. POZNÁMKA: Z d ů vodu chlazení vestav ě ných sou č ástí a zabrán ě ní jejich p ř eh ř átí se ventilátor po č íta č e spouští automaticky. Zapínání a vypínání vestav ě ného ventilátoru b ě hem normálního používání po č íta č e je tedy normální. Zadní strana 9

..

Displej - Page 20

Displej Sou č ást Popis (1) Antény sít ě WLAN (2)* Odesílají a p ř ijímají signál bezdrátových za ř ízení na místních bezdrátových sítích (WLAN). (2) Vestav ě né mikrofony (2) Záznam zvuku. (3) Webová kamera HP TrueVision HD Slouží k nahrávání videa, po ř izování fotografií, videokonferencím a online konverzacím využívajícím p ř enos videa. Chcete-li použít webovou kameru, napište na Úvodní obrazovce znak c a poté vyberte položku CyberLink YouCam . (4) Kontrolka webové kamery Svítí: Webová kamera je používána. (5) Reproduktory (2) Repr..

Horní strana - Page 21

Horní strana Za ř ízení TouchPad Sou č ást Popis (1) Vypína č za ř ízení TouchPad Slouží k vypnutí a zapnutí za ř ízení TouchPad. (2) Kontrolka za ř ízení TouchPad ● Svítí: za ř ízení TouchPad je vypnuto. ● Nesvítí: za ř ízení TouchPad je zapnuto. (3) Oblast za ř ízení TouchPad Slouží k p ř esunutí ukazatele a výb ě ru nebo aktivaci položek na obrazovce. (4) Levé tla č ítko za ř ízení TouchPad Používá se stejn ě jako levé tla č ítko externí myši. (5) Pravé tla č ítko za ř ízení TouchPad Používá se stejn ě jako pravé tla ..

Aktivace režimu spánku nebo hibernace - Page 22

Kontrolky Sou č ást Popis (1) Kontrolka napájení ● Bílá: Po č íta č je zapnutý. ● Blikající bílá: Po č íta č se nachází v režimu spánku, což je režim úspory energie. Po č íta č vypne napájení displeje a dalších nepot ř ebných sou č ástí. ● Nesvítí: Po č íta č je vypnutý nebo v režimu hibernace. Hibernace je úsporný režim, p ř i n ě mž je spot ř ebováváno nejmén ě energie. POZNÁMKA: Technologie Intel® Rapid Start Technology (RST) je u vybraných model ů povolena již z výroby. Technologie RST umož ň uje rychlé spušt ě ní p..

Horní strana - Page 23

Tla č ítka, reproduktory a č te č ka otisk ů prst ů Sou č ást Popis (1) Tla č ítko napájení ● Pokud je po č íta č vypnutý, stisknutím tla č ítka po č íta č zapnete. ● Pokud je po č íta č v režimu spánku, krátkým stisknutím tla č ítka tento režim ukon č íte. UPOZORN Ě NÍ: Podržení tla č ítka napájení bude mít za následek ztrátu neuložených informací. Pokud po č íta č p ř estane reagovat a funkce vypnutí systému Microsoft® Windows® nefungují, vypn ě te po č íta č p ř idržením tla č ítka napájení po dobu alespo ň 5 sekun..

POZNÁMKA: - Page 24

Klávesy Sou č ást Popis (1) Klávesa esc P ř i stisknutí v kombinaci s klávesou fn zobrazí informace o systému. (2) Klávesa fn Spouští č asto používané funkce, pokud je stisknuta spolu s klávesou b , mezerníkem nebo klávesou esc . (3) Klávesa s logem Windows Zobrazí Plochu nebo Úvodní obrazovku. (4) b Pokud tuto klávesu stisknete v kombinaci s klávesou fn , dojde k aktivaci č i deaktivaci systému Beats Audio. Beats Audio je pokro č ilý zvukový systém, který i p ř i zachování vysoké kvality zvuku dokáže hudbu obohatit o syté basy. Beats Audio je ve vých..

Horní strana - Page 25

Sou č ást Popis (7) Klávesa num lock Ř ídí funkci integrované numerické klávesnice. Stisknutím této klávesy lze p ř epínat mezi standardní numerickou funkcí externí klávesnice (vybrána dle továrního nastavení) a naviga č ní funkcí (odpovídající šipkám vyzna č eným na klávesách). POZNÁMKA: Po vypnutí a op ě tovném zapnutí po č íta č e se nastaví ta funkce klávesnice, která byla aktivní v okamžiku vypnutí. (8) Integrovaná numerická klávesnice Podle továrního nastavení funguje stejn ě jako klávesy externí numerické klávesnice. Stisknut..

Spodní strana - Page 26

Spodní strana Sou č ást Popis (1) Bateriová pozice Obsahuje baterii. (2) Uvol ň ovací západka baterie Slouží k uvoln ě ní baterie z pozice a otev ř ení servisního krytu. (3) V ě trací otvory (3) Umož ň ují proud ě ní vzduchu k ochlazení vestav ě ných sou č ástí. POZNÁMKA: Z d ů vodu chlazení vestav ě ných sou č ástí a zabrán ě ní jejich p ř eh ř átí se ventilátor po č íta č e spouští automaticky. Zapínání a vypínání vestav ě ného ventilátoru b ě hem normálního používání po č íta č e je tedy normální. (4) Integrovaný subwo..

Štítky - Page 27

Štítky Štítky na po č íta č i poskytují informace, které jsou vhodné pro ř ešení potíží se systémem nebo k zajišt ě ní kompatibility po č íta č e na cestách do zahrani č í. Štítky se nacházejí na snadno p ř ístupných místech. ● Servisní štítek – uvádí d ů ležité informace v č etn ě následujících: Sou č ást (1) Název produktu (2) Sériové č íslo (3) Č íslo produktu (4) Záru č ní doba (5) Popis modelu Tyto informace si p ř ipravte, pokud chcete kontaktovat technickou podporu. Servisní štítek je umíst ě n v bateriové pozici. ..

Použití tla - Page 28

3 P ř ipojení k síti Po č íta č si m ů žete vzít s sebou kamkoliv na cesty. I doma si však m ů žete díky p ř ipojení ke kabelové nebo bezdrátové síti prohlížet informace uložené na milionech internetových server ů rozmíst ě ných po celém sv ě t ě . V této č ásti jsou uvedeny užite č né informace ohledn ě p ř ipojení k Internetu. P ř ipojení k bezdrátové síti Bezdrátová technologie p ř enáší data prost ř ednictvím rádiových vln místo kabel ů . Váš po č íta č m ů že být vybaven n ě kterým z následujících bezdrátových za ..

Použití sít - Page 29

za ř ízení zapnuto. Pokud kontrolka bezdrátového p ř ipojení nesvítí, jsou všechna bezdrátová za ř ízení vypnuta. POZNÁMKA: U n ě kterých model ů je kontrolka bezdrátového p ř ipojení oranžová v p ř ípad ě , že jsou všechna bezdrátová za ř ízení vypnuta. Protože jsou všechna bezdrátová za ř ízení v po č íta č i ve výchozím nastavení aktivní, m ů žete použít tla č ítko bezdrátového p ř ipojení k sou č asnému zapnutí nebo vypnutí všech bezdrátových za ř ízení. Použití ovládacích prvk ů opera č ního systému Systém Wi..

POZNÁMKA: - Page 30

Nastavení WLAN Pro nastavení sít ě WLAN a vytvo ř ení p ř ipojení k síti Internet je t ř eba následující vybavení: ● Modem pro širokopásmové p ř ipojení (DSL nebo kabelový) (1) a vysokorychlostní p ř ipojení k Internetu po ř ízené od poskytovatele internetových služeb ● Bezdrátový sm ě rova č (2) (nutno zakoupit zvláš ť ) ● Bezdrátový po č íta č (3) POZNÁMKA: N ě které modemy jsou vybaveny vestav ě ným bezdrátovým sm ě rova č em. Informace o typu vašeho modemu vám poskytne poskytovatel služeb sít ě Internet. Na následujícím obr..

Použití bezdrátových za - Page 31

Šifrování bezdrátového p ř ipojení využívá bezpe č nostní nastavení k šifrování a dešifrování dat, která jsou odesílána p ř es sí ť . Chcete-li zobrazit další informace, napište na Úvodní obrazovce znak h a poté vyberte ze seznamu aplikací položku Nápov ě da a podpora . P ř ipojení k síti WLAN Pro p ř ipojení k WLAN postupujte dle t ě chto krok ů : 1. Ujist ě te se, že za ř ízení sít ě WLAN je zapnuto. Pokud je za ř ízení zapnuto, kontrolka bezdrátového p ř ipojení bude svítit. Pokud kontrolka bezdrátového p ř ipojení nesvítí, s..

(1) - Page 32

P ř ipojení ke kabelové síti Existují 2 typy kabelového p ř ipojení: p ř ipojení k místní síti (LAN) a p ř ipojení pomocí modemu. Sí ť LAN využívá k propojení sí ť ový kabel, který poskytuje mnohem vyšší p ř enosové rychlosti než telefonní kabel používaný k p ř ipojení pomocí modemu. Oba typy kabel ů jsou prodávány samostatn ě . VAROVÁNÍ! Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem a poškození za ř ízení, nezapojujte kabel modemu nebo telefonní kabel do konektoru RJ-45 (sí ť ový). P ř ipojení k místní síti (LAN) Chcete-li p ..

Multimediální funkce - Page 33

4 Využívání multimediálních funkcí Po č íta č HP m ů žete využívat jako zábavní centrum – m ů žete komunikovat pomocí webové kamery, p ř ehrávat hudbu a stahovat a sledovat filmy. Už tak výkonný po č íta č m ů žete u č init ješt ě lepším, když k n ě mu p ř ipojíte externí za ř ízení jako nap ř íklad reproduktory, sluchátka, monitor, projektor, televizor nebo (u vybraných model ů ) také za ř ízení podporující p ř ehrávání videa ve vysokém rozlišení. Zde je p ř ehled n ě kterých zábavních funkcí po č íta č e. Postupujte p..

VAROVÁNÍ! - Page 34

Sou č ást Popis (2) Webová kamera HP TrueVision HD Slouží k záznamu videa, po ř izování fotografií, videokonferencím a konverzacím využívajícím p ř enos videa. Chcete-li použít webovou kameru, napište na Úvodní obrazovce znak c a poté vyberte položku CyberLink YouCam . (3) Kontrolka webové kamery Svítí: Webová kamera je používána. (4) Reproduktory (4) Reprodukují zvuk. (5) Port USB 2.0 Slouží k p ř ipojení dopl ň kového za ř ízení USB. Další informace o r ů zných typech port ů USB naleznete v č ásti Použití za ř ízení USB na stránce 54 ...

CyberLink YouCam - Page 35

Sou č ást Popis (13) Port HDMI Slouží k p ř ipojení dopl ň kového zobrazovacího nebo zvukového za ř ízení, jako je televizor s vysokým rozlišením, jiné kompatibilní digitální č i zvukové za ř ízení nebo jiné za ř ízení s vysokorychlostním rozhraním HDMI. (14) Port externího monitoru Slouží k p ř ipojení externího monitoru VGA nebo projektoru. Použití webové kamery Tento po č íta č je vybaven integrovanou webovou kamerou, díky které m ů žete komunikovat se svými p ř áteli a kolegy bez ohledu na to, zda se nacházejí ve vaší blízkosti nebo..

Funkce videa - Page 36

Používání systému Beats Audio Beats Audio je pokro č ilý zvukový systém, který i p ř i zachování vysoké kvality zvuku dokáže hudbu obohatit o syté basy. Spušt ě ní ovládacího panelu systému Beats Audio Ovládací panel systému Beats Audio slouží k zobrazení a ru č ním úpravám nastavení zvuku a bas ů . ▲ Chcete-li otev ř ít ovládací panel systému Beats Audio, napište na Úvodní obrazovce znak c , vyberte položku Ovládací panely , vyberte položku Hardware a zvuk a poté položku Ovládací panel systému Beats Audio . Zakázání a povolení syst..

f4 - Page 37

D Ů LEŽITÉ: Zkontrolujte, že je zástr č ka kabelu externího za ř ízení zasunuta do správné zásuvky po č íta č e a že používáte správný kabel. Pokud máte n ě jaké nejasnosti p ř e č t ě te si pokyny výrobce za ř ízení. P ř ipojení monitoru VGA nebo projektoru Chcete-li zobrazit obraz po č íta č e na externím monitoru VGA nebo na projek č ním plátn ě , p ř ipojte k portu VGA po č íta č e monitor nebo projektor. Postup p ř ipojení monitoru č i projektoru: 1. Kabel VGA monitoru č i projektoru p ř ipojte k portu VGA po č íta č e tak, jak je z..

f4 - Page 38

P ř ipojení za ř ízení k portu HDMI Chcete-li zobrazit obraz po č íta č e na televizoru č i monitoru s vysokým rozlišením, p ř ipojte toto za ř ízení podle níže uvedených pokyn ů . K p ř ipojení za ř ízení HDMI k po č íta č i je pot ř ebný kabel HDMI, který se prodává samostatn ě . Postup p ř ipojení televizoru č i monitoru s vysokým rozlišením k po č íta č i: 1. Zapojte jeden konec kabelu HDMI do portu HDMI na po č íta č i. 2. Druhý konec kabelu zapojte do televizoru č i monitoru s vysokým rozlišením. 3. Stisknutím klávesy f4 lze p ř ep..

Správa zvukových a video soubor - Page 39

Úprava zvukového nastavení (televizor s rozhraním HDMI) HDMI je jediné video rozhraní, které podporuje video i audio ve vysokém rozlišení. Po p ř ipojení televizoru k po č íta č i pomocí kabelu HDMI je možné zapnout také zvuk ve vysokém rozlišení. Postupujte takto: 1. Na Ploše klikn ě te pravým tla č ítkem na ikonu reproduktoru nacházející se v oznamovací oblasti v pravé č ásti hlavního panelu a poté klikn ě te na položku Za ř ízení pro p ř ehrávání . 2. Na kart ě P ř ehrávání klikn ě te na název digitálního výstupního za ř ízení. 3..

POZNÁMKA: - Page 40

5 Navigace pomocí dotykových gest, polohovacích za ř ízení a klávesnice Váš po č íta č umož ň uje snadnou navigaci na obrazovce pomocí dotykových gest (pouze vybrané modely) jako dopln ě k k použití klávesnice a myši. Dotyková gesta fungují na za ř ízení TouchPad nebo na dotykové obrazovce (pouze vybrané modely). POZNÁMKA: K portu USB na po č íta č i lze také p ř ipojit externí myš USB (prodává se samostatn ě ). P ř e č t ě te si p ř íru č ku Základy systému Windows 8 dodanou s vaším po č íta č em. V p ř íru č ce jsou uvedeny informace..

Zapnutí nebo vypnutí za - Page 41

Použití za ř ízení TouchPad Za ř ízení TouchPad umož ň uje navigovat v obsahu po č íta č e pomocí jednoduchých pohyb ů prst ů . Dotyková gesta lze p ř izp ů sobit zm ě nou nastavení, konfigurace tla č ítek, rychlosti klikání a možností ukazatele. Na Úvodní obrazovce napište znak c ; zobrazí se seznam Aplikace . Vyberte položku Ovládací panely a poté položku Hardware a zvuk . V č ásti Za ř ízení a tiskárny vyberte položku Myš . Zapnutí nebo vypnutí za ř ízení TouchPad Pokud chcete za ř ízení TouchPad vypnout nebo zapnout, dvakrát rychle k..

Použití gest za - Page 42

Použití gest za ř ízení TouchPad Za ř ízení TouchPad umož ň uje ovládat polohovací za ř ízení na obrazovce pomocí prst ů . TIP: Levé a pravé tla č ítko za ř ízení TouchPad používejte jako odpovídající tla č ítka externí myši. POZNÁMKA: Gesta za ř ízení TouchPad nejsou podporována všemi aplikacemi. Zobrazení ukázky gesta: 1. Na Úvodní obrazovce napište znak c ; zobrazí se seznam Aplikace . Vyberte položku Ovládací panely a poté položku Hardware a zvuk . 2. Vyberte položku Synaptics TouchPad . 3. Ukázku spus ť te kliknutím na gesto. Zapnut..

● - Page 43

Posouvání Posouvání je vhodné pro p ř esun v rámci obrázku nebo stránky sm ě rem nahoru, dol ů nebo do stran. ● Umíst ě te dva prsty kousek od sebe na oblast za ř ízení TouchPad a potom je posu ň te nahoru, dol ů , doleva nebo doprava. Sev ř ení/roztažení / p ř ibližování Gesta sev ř ení/roztažení a p ř ibližování umož ň ují zv ě tšit, resp. zmenšit obrázky č i text. ● Obraz p ř iblížíte tak, že položíte dva prsty na oblast za ř ízení TouchPad a poté je posunete sm ě rem od sebe. ● Obraz oddálíte tak, že položíte dva prsty na ..

POZNÁMKA: - Page 44

Otá č ení (jen vybrané modely) Funkce otá č ení umož ň uje otá č et r ů zné položky, nap ř íklad fotografie. ● Ukažte na objekt a potom položte levý ukazová č ek na oblast za ř ízení TouchPad. Pomocí pravé ruky posu ň te ukazová č ek klouzavým pohybem od dvanáctky na pomyslném ciferníku hodin ke trojce. Chcete-li položku oto č it zp ě t, posu ň te ukazová č ek v opa č ném sm ě ru, od trojky ke dvanáctce. POZNÁMKA: Otá č ení lze použít v ur č itých aplikacích, ve kterých m ů žete manipulovat s objektem nebo obrázkem. Otá č ení nemu..

● - Page 45

Cvrnknutí (pouze vybrané modely) Cvrnknutí slouží k procházení obrazovkami nebo k rychlému posouvání v dokumentech. ● Umíst ě te t ř i prsty na oblast za ř ízení TouchPad a cvrnkn ě te prsty lehce a rychle nahoru, dol ů , doleva nebo doprava. Vytažení z okraj ů Gesta vytažení z okraj ů umož ň ují nap ř íklad zm ě nu nastavení nebo vyhledání a používání aplikací. Vytažení z pravého okraje Vytažení z pravého okraje slouží k p ř ístupu k ovládacím tla č ítk ů m, která ovládají funkce vyhledávání, sdílení, spušt ě ní aplikací, p..

Vytažení z horního okraje - Page 46

Vytažení z horního okraje Vytažení z horního okraje slouží k p ř ístupu k seznamu aplikací dostupných na Úvodní obrazovce. D Ů LEŽITÉ: Pokud je aktivní n ě jaká aplikace, funkce gesta horního okraje závisí na aplikaci. ● Dostupné aplikace zobrazíte jemným posunutím prstu sm ě rem od horního okraje ke st ř edu displeje. Vytažení z levého okraje Vytažení z levého okraje zobrazí seznam spušt ě ných aplikací, takže mezi nimi lze rychle p ř epínat. ● Pro p ř epnutí mezi aplikacemi jemn ě posu ň te prst sm ě rem od levého okraje ke st ř edu d..

Používání klávesnice a myši - Page 47

Používání klávesnice a myši Klávesnice a myš umož ň ují psát znaky, vybírat položky, posouvat a provád ě t stejné funkce jako použití dotykových gest. Klávesnice také umož ň uje použití ak č ních a funk č ních kláves sloužících k vykonání konkrétních funkcí. TIP: Klávesa s logem Windows na klávesnici umož ň uje rychlý návrat na Úvodní obrazovku z otev ř ené aplikace nebo z Plochy. Další stisk klávesy s logem Windows vás vrátí zp ě t na p ř edchozí obrazovku. POZNÁMKA: V závislosti na zemi č i oblasti m ů že klávesnice vašeho p..

POZNÁMKA: - Page 48

Ikona Klávesa Popis f5 Zapnutí a vypnutí podsvícení klávesnice. POZNÁMKA: Vypnutím této funkce prodloužíte výdrž baterie. f6 P ř ehraje p ř edchozí stopu na zvukovém disku CD nebo p ř edchozí kapitolu disku DVD nebo Blu-ray. f7 Spušt ě ní p ř ehrávání, pozastavení a op ě tovné spušt ě ní p ř ehrávání zvukového disku CD, DVD nebo BD. f8 P ř ehraje následující stopu zvukového disku CD nebo následující kapitolu disku DVD č i Blu-ray. f9 P ř idržením této klávesy postupn ě snížíte hlasitost reproduktoru. f10 P ř idržením této klávesy p..

Používání funk - Page 49

Používání funk č ních kláves Funk č ní klávesa je kombinace klávesy fn a bu ď klávesy esc , nebo klávesy b , nebo mezerníku . Použití funk č ních kláves: ▲ Krátce stiskn ě te klávesu fn a potom krátce stiskn ě te druhou klávesu klávesové kombinace. Funkce Funk č ní klávesa Popis Zobrazení informací o systému. fn + esc Zobrazení informací o hardwarových sou č ástech systému a č íslo verze systému BIOS. Ovládání nastavení hloubek. fn + b Povolení nebo zakázání nastavení hloubek systému Beats Audio. Beats Audio je pokro č ilý zvukový sy..

6 - Page 50

6 Správa napájení Tento po č íta č m ů že být napájen bu ď z baterie, nebo z externího zdroje. Pokud je po č íta č napájen z baterie a není k dispozici zdroj st ř ídavého proudu pro nabití baterie, je d ů ležité sledovat nabití baterie a šet ř it proudem z ní. Na po č íta č i lze použít schémata napájení pro správu napájení a sladit tak výkon po č íta č e a úsporu energie. 40 Kapitola 6 Správa napájení

..

Aktivace režimu spánku nebo hibernace - Page 51

Aktivace režimu spánku nebo hibernace Opera č ní systém Microsoft® Windows používá dva úsporné režimy – režim spánku a režim hibernace. ● Spánek – stav spánku je aktivován automaticky po ur č ité dob ě ne č innosti p ř i napájení z baterie nebo externím napájení. Vaše práce se uloží do pam ě ti, což vám umožní velmi rychlé op ě tovné zahájení práce. Režim spánku m ů žete aktivovat také ru č n ě . Další informace naleznete v č ásti Aktivace a ukon č ení režimu spánku na stránce 42 . ● Hibernace – režim hibernace se zapne a..

napájení - Page 52

Aktivace a ukon č ení režimu spánku Je-li po č íta č zapnutý, lze režim spánku aktivovat kterýmkoli z následujících zp ů sob ů : ● Zav ř ete displej. ● Na Úvodní obrazovce ukažte do pravého horního nebo pravého dolního rohu. Po zobrazení seznamu ovládacích tla č ítek klikn ě te na tla č ítko Nastavení , ikonu Napájení a poté na položku Spánek . Ukon č ení režimu spánku: ● Stiskn ě te krátce tla č ítko napájení. ● Pokud je displej zav ř ený, otev ř ete ho. ● Stiskn ě te klávesu na klávesnici. ● Klepn ě te na nebo p ř eje ď ..

Nastavení ochrany heslem p - Page 53

Nastavení ochrany heslem p ř i probuzení Chcete-li, aby po č íta č p ř i ukon č ení režimu spánku nebo režimu hibernace požadoval zadání hesla, prove ď te tyto kroky: 1. Na Úvodní obrazovce napište text napájení , vyberte položku Nastavení a poté vyberte položku Možnosti napájení . 2. Klikn ě te na položku Hardware a zvuk a pak klikn ě te na položku Možnosti napájení . 3. V levém panelu klikn ě te na možnost Po probuzení požadovat heslo . 4. Klikn ě te na položku Zm ě nit nastavení, které nyní není k dispozici . 5. Klikn ě te na položku Vyža..

Použití m - Page 54

Použití m ěř i č e napájení a nastavení napájení M ěř i č napájení je umíst ě n na Ploše. M ěř i č napájení vám poskytuje rychlý p ř ístup k nastavení napájení a k zobrazení zbývající úrovn ě nabití baterie. ● Chcete-li zobrazit procento zbývající úrovn ě nabití baterie a aktuální schéma napájení, p ř esu ň te na Ploše ukazatel nad ikonu m ěř i č e napájení. ● Chcete-li otev ř ít okno Možnosti napájení nebo zm ě nit schéma napájení, klikn ě te na ikonu m ěř i č e napájení a vyberte p ř íslušnou položku ze seznamu..

napájení - Page 55

Výb ě r schématu napájení Schéma napájení ř ídí spot ř ebu energie po č íta č em a pomáhá šet ř it energií a maximalizovat výkon. Chcete-li zm ě nit schéma napájení, napište na Úvodní obrazovce text napájení , vyberte položku Nastavení a poté vyberte položku Možnosti napájení . K dispozici jsou následující schémata napájení: ● HP Recommended (doporu č eno) . Automaticky udržuje rovnováhu mezi výkonem a spot ř ebou energie, pokud hardware takovou funkci podporuje. ● Úspora napájení . Šet ř í energii snížením výkonu systému a jasu..

Napájení z baterie - Page 56

Napájení z baterie Pokud je v po č íta č i nabitá baterie a po č íta č není p ř ipojen k externímu zdroji napájení, bude po č íta č napájen z baterie. Pokud je v po č íta č i nabitá baterie a od po č íta č e je odpojen adaptér st ř ídavého proudu, po č íta č automaticky p ř epne na napájení z baterie a jas obrazovky se sníží, aby se prodloužila výdrž baterie. Pokud je po č íta č vypnutý a není p ř ipojen k externímu napájení, baterie se bude pomalu vybíjet. Výdrž baterie se m ě ní v závislosti na nastavení ř ízení spot ř eby, prog..

Úspora energie baterie - Page 57

Nápov ě da a podpora poskytuje následující nástroje a informace o baterii: ● test baterie, ● informace o typech, technických údajích, životním cyklu a kapacit ě baterií. Chcete-li získat informace o baterii, spus ť te aplikaci HP Support Assistant na Úvodní obrazovce a poté vyberte položku Baterie a výkon . Úspora energie baterie Tipy pro úsporu energie baterie a maximalizaci výdrže baterie: ● Snižte jas displeje. ● Zvolte nastavení Úspora napájení v nabídce Možnosti napájení. ● Pokud vým ě nnou baterii nepoužíváte nebo nenabíjíte, odeberte ..

● - Page 58

Ř ešení stavu nízkého nabití baterie Ř ešení stavu nízkého nabití baterie, je-li k dispozici externí zdroj napájení ● P ř ipojte adaptér st ř ídavého proudu. ● P ř ipojte dopl ň kové dokovací nebo rozši ř ující za ř ízení. ● P ř ipojte dopl ň kový napájecí adaptér zakoupený jako p ř íslušenství u spole č nosti HP. Ř ešení stavu nízkého nabití baterie, není-li k dispozici žádný zdroj napájení Uložte data a vypn ě te po č íta č . Ř ešení stavu nízkého nabití baterie, nem ů že-li po č íta č ukon č it režim hibernace..

Použití externího zdroje napájení - Page 59

Použití externího zdroje napájení Informace o p ř ipojení k napájení st ř ídavým proudem naleznete v letáku Pokyny pro instalaci , který je sou č ástí balení po č íta č e. Pokud je po č íta č p ř ipojen k externímu napájení pomocí schváleného adaptéru st ř ídavého proudu nebo dopl ň kového dokovacího/rozši ř ujícího za ř ízení, nepoužívá baterii. VAROVÁNÍ! Ke snížení možných bezpe č nostních rizik používejte pouze adaptér st ř ídavého proudu dodaný s po č íta č em, náhradní adaptér st ř ídavého proudu od spole č nosti..

rozsvítí - Page 60

Odstra ň ování potíží s napájením Otestujte adaptér st ř ídavého proudu, pokud p ř i p ř ipojení k napájení st ř ídavým proudem u po č íta č e zjistíte následující symptomy: ● Po č íta č se nezapíná. ● Displej se nezapíná. ● Kontrolky napájení nesvítí. Testování adaptéru st ř ídavého proudu: 1. Vypn ě te po č íta č . 2. Odeberte baterii z po č íta č e. 3. P ř ipojte adaptér st ř ídavého proudu k po č íta č i a poté do zásuvky st ř ídavého proudu. 4. Zapn ě te po č íta č . ● Pokud se rozsvítí kontrolky napájení, ..

Nastavení - Page 61

Nástroj HP CoolSense (pouze vybrané modely) Zapnutý nástroj HP CoolSense automaticky zjiš ť uje zm ě ny polohy po č íta č e a provádí úpravy nastavení výkonu a ventilátoru, aby udržel povrchovou teplotu po č íta č e na optimální úrovni. Pokud je nástroj HP CoolSense vypnut, neprobíhá rozpoznání polohy po č íta č e a nastavení výkonu a ventilátoru z ů stávají na hodnotách nastavených výrobcem. Teplota povrchu po č íta č e m ů že být vyšší, než když je zapnut nástroj HP CoolSense. Zapínání a vypínání nástroje HP CoolSense: ▲ Na Úvo..

Aktualizace obsahu softwaru s technologií Intel Smart - Page 62

Aktualizace obsahu softwaru s technologií Intel Smart Connect Technology (pouze vybrané modely) Když je po č íta č v režimu spánku, technologie Intel® Smart Connect Technology pravideln ě p ř erušuje tento režim. Funkce Smart Connect poté aktualizuje obsah pro n ě které spušt ě né aplikace a poté znovu aktivuje režim spánku. Výsledkem je, že je vaše práce okamžit ě k dispozici ve chvíli, kdy ukon č íte režim spánku. Nemusíte č ekat, až se stáhnou aktualizace. ▲ Tuto funkci povolíte nebo ru č n ě upravíte nastavení tak, že na Úvodní obrazovce na..

Vypnutí po - Page 63

Vypnutí po č íta č e UPOZORN Ě NÍ: P ř i vypnutí po č íta č e budou neuložená data ztracena. P ř ed vypnutím po č íta č e si vždy uložte práci. P ř íkaz Vypnout ukon č í všechny spušt ě né programy v č etn ě opera č ního systému a následn ě vypne displej i po č íta č . Po č íta č vypínejte v následujících situacích: ● pokud pot ř ebujete vym ě nit baterii nebo manipulovat se sou č ástmi uvnit ř po č íta č e ● pokud p ř ipojujete externí za ř ízení, které nelze p ř ipojit k portu USB ani portu videa ● po č íta č nebude po..

Použití za - Page 64

7 Správa a sdílení informací Jednotky jsou digitální úložná za ř ízení umož ň ující ukládání, správu, sdílení a p ř ístup k informacím. Tento po č íta č je vybaven vestav ě ným pevným diskem nebo diskem SSD, na n ě mž je uložen software a opera č ní systém a který poskytuje prostor k ukládání vašich soubor ů . N ě které po č íta č e mají vestav ě nu také optickou jednotku umož ň ující č tení a zápis na disky CD, DVD a (u vybraných model ů ) Blu-ray (BD). Kapacitu č i funk č ní možnosti po č íta č e m ů žete rozší ř it p..

Bezpe - Page 65

▲ P ř ipojte kabel za ř ízení USB do portu USB. POZNÁMKA: Port USB vašeho po č íta č e se m ů že od obrázku v této kapitole mírn ě lišit. Rozpoznání za ř ízení je indikováno zvukovým signálem. POZNÁMKA: P ř i prvním p ř ipojení za ř ízení USB se na Ploše zobrazí zpráva a v oznamovací oblasti se zobrazí ikona; ob ě tyto položky informují, že po č íta č rozpoznal za ř ízení. Odebrání za ř ízení USB UPOZORN Ě NÍ: Aby se omezilo riziko poškození konektoru USB, neodpojujte za ř ízení USB táhnutím za kabel. UPOZORN Ě NÍ: Použijte n..

Vložení a vyjmutí digitální pam - Page 66

Vložení a vyjmutí digitální pam ěť ové karty Vložení digitální pam ěť ové karty: UPOZORN Ě NÍ: Aby nedošlo k poškození konektor ů digitální pam ěť ové karty, p ř i vkládání karty použijte jen minimální sílu. 1. Uchopte kartu štítkem nahoru a konektory sm ě rem k po č íta č i. 2. Kartu vložte do zásuvky na pam ěť ové karty a zatla č te ji až na doraz. Rozpoznání za ř ízení je indikováno zvukovým signálem. Odebrání digitální pam ěť ové karty: UPOZORN Ě NÍ: Použijte následující postup bezpe č ného odebrání digitální pam ..

Použití optických jednotek - Page 67

Použití optických jednotek Optická jednotka využívá ke č tení a zápisu velkého množství informací na disky laserový paprsek. N ě které jednotky umí informace pouze č íst, jiné je umí také zapisovat (vypalovat) na prázdné disky. Rady k dosažení nejvyššího výkonu optických jednotek: ● Je-li jediným zdrojem napájení baterie, zkontrolujte p ř ed zahájením zápisu na médium, zda je dostate č n ě nabita. ● B ě hem zápisu optické jednotky na disk nepoužívejte klávesnici po č íta č e ani s po č íta č em nijak nemanipulujte. Proces zápisu je ..

● - Page 68

do jednotky, vyžádá si software CyberLink PowerDVD aktualizaci, aby mohl pokra č ovat v p ř ehrávání. Aktualizaci instalujte podle pokyn ů na obrazovce. ● Pokud se p ř i p ř ehrávání disku BD zobrazují na displeji č áry, m ů že to být zp ů sobeno rušením bezdrátovou sítí. Tyto potíže lze vy ř ešit ukon č ením spušt ě ných aplikací a vypnutím funkce bezdrátového p ř ipojení. Vložení optického disku 1. Zapn ě te po č íta č . 2. Stisknutím tla č ítka (1) na krytu jednotky uvoln ě te p ř ihrádku disku. 3. Vytáhn ě te p ř ihrádku (2) . ..

(1) - Page 69

Odebrání optického disku 1. Stisknutím tla č ítka (1) na panelu jednotky uvoln ě te p ř ihrádku disku a poté jemn ě táhn ě te za p ř ihrádku (2) , dokud se nezastaví. 2. Odeberte disk (3) z p ř ihrádky tak, že opatrn ě zatla č íte na v ř eteno a sou č asn ě zatáhnete za vn ě jší hrany disku (nedotýkejte se povrchu disku). POZNÁMKA: Pokud p ř ihrádka není pln ě p ř ístupná, disk p ř i vyjímání opatrn ě naklo ň te. 3. Zav ř ete p ř ihrádku disku a vložte disk do ochranného obalu. Použití optických jednotek 59

..

Sdílení dat a jednotek a p - Page 70

Sdílení dat a jednotek a p ř ístup k softwaru Je-li váš po č íta č sou č ástí sít ě , nejste omezeni na využití pouze informací uložených ve vašem po č íta č i. Po č íta č e v síti si mohou navzájem vym ěň ovat software a data. POZNÁMKA: Pokud je disk, jako nap ř íklad film nebo hra na DVD, chrán ě n proti kopírování, nem ů že být sdílen. Sdílení složek nebo knihoven v rámci sít ě : 1. Na Ploše otev ř ete aplikaci Pr ů zkumník soubor ů . 2. Klikn ě te na kartu Sdílet v okn ě Knihovny a poté klikn ě te na položku Ur č ití lidé . 3..

Manipulace s jednotkami - Page 71

8 Údržba vašeho po č íta č e Aby po č íta č z ů stal v optimálním stavu, je nutné pravideln ě provád ě t údržbu. V této kapitole jsou uvedeny informace o zvyšování výkonu po č íta č e pomocí nástroj ů , jako jsou nap ř íklad Defragmentace disku a Vy č išt ě ní disku, nebo pomocí postup ů jako je vým ě na pevného disku a p ř idání pam ěť ového modulu. Dále jsou zde uvedeny informace o aktualizaci program ů a ovlada čů , pokyny k č išt ě ní po č íta č e a rady týkající se cestování s po č íta č em. Zvyšování výkonu Rychlý p..

Vým - Page 72

● B ě hem zápisu optické jednotky na disk nepoužívejte klávesnici po č íta č e ani s po č íta č em nijak nemanipulujte. Proces zápisu je velmi citlivý na vibrace. ● P ř ed p ř emíst ě ním po č íta č e, který je p ř ipojen k externímu pevnému disku, aktivujte režim spánku a po č kejte, dokud údaje nezmizí z displeje, nebo správn ě odpojte externí pevný disk. Vým ě na pevného disku UPOZORN Ě NÍ: Diskové jednotky jsou velmi citlivé a je t ř eba s nimi zacházet opatrn ě . Disk vám nesmí upadnout. Také na n ě j nepokládejte p ř edm ě ty, ne..

- Page 73

5. Posu ň te západku pevného disku (3) doleva a poté zvedn ě te pevný disk z pozice pevného disku. POZNÁMKA: Po vyjmutí pevného disku z po č íta č e je nutné k zajišt ě ní p ř ístupu k pevnému disku vyjmout také držák pevného disku. 6. Odstra ň te 4 šroubky upev ň ující konzolu pro upevn ě ní pevného disku (1) . 7. Držák pevného disku (2) odpojte od pevného disku. 8. Kabel pevného disku (3) odpojte od jednotky pevného disku. Pevný disk vložíte do po č íta č e podle opa č ného postupu. POZNÁMKA: P ř i instalaci kabelu pro druhý pevný disk opa..

disk - Page 74

Používání nástroje HP 3D DriveGuard (pouze vybrané modely) Systém ochrany pevného disku HP 3D DriveGuard chrání pevný disk tím, že zaparkuje pevný disk v následujících p ř ípadech: ● Pokud upustíte po č íta č . ● P ř i p ř enášení po č íta č e se zav ř eným displejem v dob ě , kdy je po č íta č napájen z baterie. Pokud nastane jedna z t ě chto událostí, systém ochrany pevného disku HP 3D DriveGuard obnoví po krátké chvíli normální provoz pevného disku. POZNÁMKA: Pevné disky v primární nebo sekundární pozici jsou chrán ě ny pomoc..

Ě - Page 75

P ř idání nebo vým ě na pam ěť ového modulu Rozší ř ením pam ě ti lze navýšit výkon po č íta č e. Po č íta č m ů žete p ř irovnat ke své kancelá ř i. Pevný disk p ř edstavuje kartotéku, do níž si ukládáte práci, a pam ěť je váš pracovní st ů l. Nemáte-li dostate č n ě velkou pam ěť , do které by se vešla všechna rozpracovaná práce, je to stejné, jako když máte p ř epln ě ný st ů l, na kterém nelze pracovat efektivn ě . Vhodným ř ešením v takovém p ř ípad ě je rozší ř ení pam ě ti instalované v po č íta č i. Po č ..

Ě - Page 76

b. Uchopte pam ěť ový modul za jeho hranu (2) a poté jej opatrn ě vytáhn ě te ze zásuvky pam ěť ového modulu. UPOZORN Ě NÍ: Aby nedošlo k poškození pam ěť ového modulu, uchopte jej vždy pouze za hrany. Nedotýkejte se sou č ástí pam ěť ového modulu. Z d ů vodu ochrany uložte odebraný pam ěť ový modul do obalu zajiš ť ujícího ochranu p ř ed elektrostatickými výboji. 8. Vložte nový pam ěť ový modul: UPOZORN Ě NÍ: Aby nedošlo k poškození pam ěť ového modulu, uchopte jej vždy pouze za hrany. Nedotýkejte se sou č ástí pam ěť ového modul..

- Page 77

9. Servisní kryt po č íta č e vra ť te na své místo. 10. Vložte zp ě t baterii. 11. Oto č te po č íta č do normální provozní polohy a znovu p ř ipojte externí napájení a za ř ízení. 12. Zapn ě te po č íta č . Zvyšování výkonu 67

..

bez alkoholu - Page 78

Aktualizace program ů a ovlada čů Spole č nost HP doporu č uje pravideln ě aktualizovat programy a ovlada č e, aby byly vždy v aktuálním stavu. Aktualizace slouží k vy ř ešení potíží a obohacení po č íta č e o nové funkce. Technologie se neustále vyvíjí a jen aktualizací program ů a ovlada čů si zajistíte, že váš po č íta č bude neustále v tom nejlepším možném stavu. Starší grafické komponenty nemusí nap ř íklad správ ě fungovat s nejnov ě jšími hrami. Bez nejnov ě jšího ovlada č e nem ů žete své technické vybavení využít napln..

Ě - Page 79

Cestování s po č íta č em a p ř eprava Pokud se chystáte s po č íta č em cestovat nebo jej hodláte n ě kam zaslat, m ě li byste dodržovat níže uvedená bezpe č nostní opat ř ení. ● P ř íprava po č íta č e na cestu nebo p ř epravu: ◦ Prove ď te zálohu dat na externí jednotku. ◦ Vyjm ě te všechny disky a všechny externí pam ěť ové karty (nap ř . digitální karty). ◦ Vypn ě te notebook a potom odpojte všechna externí za ř ízení. ◦ P ř ed vyjmutím jednotky z pozice nejprve vyjm ě te média vložená do této jednotky. UPOZORN Ě NÍ: Toto..

Používání hesel - Page 80

9 Zabezpe č ení po č íta č e a informací Zabezpe č ení po č íta č e je nezbytné pro ochranu d ů v ě rnosti, neporušenosti a dostupnosti vašich informací. Standardní ř ešení zabezpe č ení poskytovaná opera č ním systémem Windows, aplikacemi HP, nástrojem Setup Utility (BIOS; není sou č ástí systému Windows) a dalším softwarem t ř etích stran vám m ů že pomoci chránit po č íta č p ř ed r ů znými riziky, jako jsou viry, č ervi a další typy škodlivého kódu. D Ů LEŽITÉ: N ě které funkce zabezpe č ení popsané v této kapitole nemusí b..

Nápov - Page 81

● Všechna hesla m ěň te alespo ň jednou za t ř i m ě síce. ● Ideální heslo je dlouhé a obsahuje písmena, interpunk č ní znaménka, symboly a č íslice. ● P ř ed tím, než odešlete po č íta č do servisu, zálohujte a vymažte všechny d ů v ě rné soubory a odstra ň te všechna nastavení hesel. Chcete-li získat další informace o heslech systému Windows, jako je heslo spo ř i č e obrazovky, napište na Úvodní obrazovce znak h a poté vyberte položku Nápov ě da a podpora . Nastavení hesel v systému Windows Heslo Funkce Heslo uživatele Ochrání p ř ..

Registrace otisk - Page 82

Nastavení, zm ě na nebo odstran ě ní hesla správce nebo hesla po zapnutí v nástroji Setup (BIOS): 1. Chcete-li spustit nástroj Setup Utility (BIOS), zapn ě te nebo restartujte po č íta č , rychle stiskn ě te klávesu esc a poté stiskn ě te klávesu f10 . 2. Použijte klávesy se šipkami a postupujte dle pokyn ů na obrazovce. Po zobrazení Startup Menu (Nabídky p ř i spušt ě ní) stiskn ě te f10 . 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte Security (Zabezpe č ení) a poté postupujte podle pokyn ů na obrazovce. Zm ě ny se projeví ihned po restartování po č íta č e...

Použití softwaru pro zabezpe - Page 83

4. Dokon č ete registraci t ř emi p ř ejetími prstem p ř es sníma č . Pokud došlo k úsp ě šné registraci otisku prstu, zobrazí se u daného prstu zelený kroužek. 5. Zvolte jednu z následujících možností: ● Set up Windows logon (Nastavení p ř ihlášení k systému Windows) – slouží k nastavení hesla systému Windows. ● Settings (Nastavení) – slouží k zakázání nebo povolení osobních nastavení. Nastavení p ř ihlášení k systému Windows 1. Dvojit ě klikn ě te na ikonu HP SimplePass na ploše. 2. Klikn ě te na ikonu Nastavení a poté vyberte po..

Instalace aktualizací softwaru - Page 84

Ke zvážení jsou zde dva typy brány firewall: ● Hostitelské brány firewall – software, který chrání pouze po č íta č , v n ě mž je nainstalován. ● Sí ť ové brány firewall – jsou nainstalovány mezi modemem DSL nebo kabelovým modemem a domácí sítí, č ímž chrání všechny po č íta č e v síti. Když je v systému instalována brána firewall, jsou veškerá data odesílaná do a ze systému sledována a konfrontována se sadou uživatelem definovaných bezpe č nostních kritérií. Jakákoliv data, která tato kritéria nespl ň ují, jsou zablokována. ..

(2) - Page 85

Zálohování softwarových aplikací a dat Pravideln ě zálohujte softwarové aplikace a data. Chráníte se tak p ř ed jejich trvalou ztrátou nebo poškozením p ř i zasažení virem nebo v p ř ípad ě selhání softwaru nebo hardwaru. Další informace naleznete v č ásti Zálohování a obnovení na stránce 79 . Používání dopl ň kového zámku bezpe č nostního kabelu Zámek bezpe č nostního kabelu, který prodává se samostatn ě , slouží jako odrazující prvek; nežádoucímu použití nebo krádeži však zcela zabránit nedokáže. Bezpe č nostní kabelové zám..

POZNÁMKA: - Page 86

10 Nástroj Setup (BIOS) a diagnostika systému Nástroj Setup neboli BIOS (Basic Input/Output System) ovládá komunikaci mezi všemi vstupními a výstupními za ř ízeními v systému (nap ř . diskové jednotky, displej, klávesnice, myš a tiskárna). Nástroj Setup (BIOS) zahrnuje nastavení pro nainstalované typy za ř ízení, spoušt ě cí sekvenci po č íta č e a velikost systémové a rozší ř ené pam ě ti. Spušt ě ní nástroje Setup (BIOS) ▲ Chcete-li spustit nástroj Setup Utility (BIOS), zapn ě te nebo restartujte po č íta č , rychle stiskn ě te klávesu esc..

ROM date - Page 87

Ur č ení verze systému BIOS Chcete-li zjistit, zda je k dispozici nov ě jší verze systému BIOS, než je verze aktuáln ě nainstalovaná v po č íta č i, pot ř ebujete znát verzi nainstalovaného systému BIOS. Informace o verzi systému BIOS (ozna č ované též jako ROM date (Datum pam ě ti ROM) a System BIOS (Systém BIOS)) lze zobrazit pomocí kombinace kláves fn + esc (pokud je již spušt ě n systém Windows) nebo pomocí nástroje Setup (BIOS). 1. Spus ť te nástroj Setup (BIOS). 2. Pomocí kláves se šipkami vyberte položku Main (Hlavní). 3. Pro ukon č ení nást..

název_souboru - Page 88

Postupy instalace systému BIOS jsou r ů zné. Po stažení postupujte podle pokyn ů na obrazovce. Pokud se nezobrazí žádné pokyny, postupujte dle t ě chto krok ů : 1. Na Úvodní obrazovce napište znak e a poté vyberte položku Pr ů zkumník soubor ů . 2. Klikn ě te na ozna č ení pevného disku. Ozna č ení pevného disku je obvykle Místní disk (C:). 3. Pomocí cesty, kterou jste si d ř íve poznamenali, p ř ejd ě te na pevném disku do složky obsahující danou aktualizaci. 4. Dvakrát klikn ě te na soubor s p ř íponou .exe (nap ř íklad, název_souboru .exe). Sp..

POZNÁMKA: - Page 89

11 Zálohování a obnovení Po č íta č je vybaven nástroji opera č ního systému a nástroji spole č nosti HP, které chrání vaše data a umož ň ují je v p ř ípad ě pot ř eby kdykoli obnovit. Tyto nástroje pomohou jednoduchými kroky vrátit po č íta č do ř ádného provozuschopného stavu nebo dokonce do stavu p ů vodního nastavení výrobce. Tato kapitola obsahuje informace o následujících postupech: ● Vytvá ř ení médií a záloh pro obnovení ● Obnovení systému POZNÁMKA: Tato p ř íru č ka nabízí p ř ehled možností zálohování a obnovení. D..

Vytvá - Page 90

Vytvá ř ení médií a záloh pro obnovení Obnovení po selhání systému bude práv ě tak úplné, jak úplná byla provedená záloha. 1. Po úsp ě šném nastavení po č íta č e si vytvo ř te médium HP Recovery. V tomto kroku je vytvo ř ena záloha oddílu HP Recovery v po č íta č i. Zálohu lze použít k p ř einstalování p ů vodního opera č ního systému v p ř ípadech, kdy dojde k poškození nebo vým ě n ě pevného disku. Vytvo ř ené médium HP Recovery nabízí následující možnosti obnovení: ● Obnovení systému – p ř einstalace p ů vodního op..

HP Recovery Manager - Page 91

Vytvo ř ení média HP Recovery HP Recovery Manager je softwarový program, který nabízí po úsp ě šném nastavení po č íta č e možnost vytvo ř ení média pro obnovení systému. V p ř ípad ě poškození pevného disku m ů žete médium HP Recovery použít k obnovení systému. P ř i tomto obnovení se znovu nainstaluje p ů vodní opera č ní systém a programy nainstalované výrobcem. Poté se nakonfigurují nastavení program ů . Médium HP Recovery lze také použít k p ř izp ů sobení systému nebo na pomoc p ř i vým ě n ě pevného disku. ● Vytvo ř it lz..

Obnovení - Page 92

Obnovení Existuje n ě kolik možností obnovení systému. Vyberte postup, který je nejvhodn ě jší pro vaši situaci a odpovídá úrovni vašich znalostí. ● Pot ř ebujete-li obnovit osobní soubory a data, m ů žete pomocí funkce Historie soubor ů systému Windows obnovit svá data ze záloh, které jste vytvo ř ili. Další informace a kroky pro použití funkce Historie soubor ů systému Windows najdete v Nápov ě d ě a podpo ř e systému Windows. Na Úvodní obrazovce napište znak h a poté vyberte položku Nápov ě da a podpora . ● Pokud pot ř ebujete opravit pro..

ř - Page 93

Další informace naleznete v č ásti Odebrání oddílu HP Recovery na stránce 86 . Použití funkce Aktualizace systému Windows pro rychlé a snadné obnovení Pokud po č íta č nepracuje správn ě a pot ř ebujete obnovit stabilitu systému, volba Aktualizace systému Windows vám umožní za č ít od za č átku a zachovat to, co je pro vás d ů ležité. D Ů LEŽITÉ: Funkce Aktualizace odebere všechny tradi č ní aplikace, které nebyly v systému p ů vodn ě nainstalovány výrobcem. POZNÁMKA: B ě hem operace Aktualizace bude seznam odebraných tradi č ních aplikací ..

Obnovení pomocí nástroje HP Recovery Manager - Page 94

Použití Úvodní obrazovky: 1. Na Úvodní obrazovce ukažte do pravého horního nebo dolního rohu obrazovky a zobrazte ovládací tla č ítka. 2. Klikn ě te na položku Nastavení . 3. Klikn ě te na položku Zm ě nit nastavení po č íta č e v pravém dolním rohu obrazovky a poté vyberte na obrazovce nastavení po č íta č e položku Obecné . 4. V položce Všechno smazat a p ř einstalovat Windows vyberte položku Spustit a postupujte podle pokyn ů na obrazovce. Obnovení pomocí nástroje HP Recovery Manager Nástroj HP Recovery Manager umož ň uje obnovení po č íta ..

Odstranit potíže - Page 95

Použití oddílu HP Recovery k obnovení minimalizované bitové kopie (pouze vybrané modely) Pomocí oddílu HP Recovery (pouze vybrané modely) lze obnovit systém z minimalizované bitové kopie bez nutnosti použití disk ů nebo jednotky USB flash pro obnovení. Tento typ obnovení lze použít pouze v p ř ípad ě , že je pevný disk funk č ní. Spušt ě ní nástroje HP Recovery Manager z oddílu HP Recovery: 1. Zatímco se po č íta č spouští, stiskn ě te klávesu f11 . – nebo – Stiskn ě te a podržte klávesu f11 p ř i stisknutí tla č ítka napájení. 2. V nabí..

Odebrání oddílu HP Recovery - Page 96

Odebrání oddílu HP Recovery Software HP Recovery Manager umož ň uje odebrání oddílu HP Recovery pro uvoln ě ní místa na pevném disku. D Ů LEŽITÉ: Odebrání oddílu HP Recovery znamená, že již nebudete moci používat funkce Aktualizace systému Windows, volbu Všechno smazat a p ř einstalovat Windows, nebo volbu nástroje HP Recovery Manager pro obnovení z minimalizované bitové kopie. P ř ed odebráním oddílu HP Recovery vytvo ř te médium HP Recovery, abyste si zajistili možnosti pro obnovení. Viz Vytvo ř ení média HP Recovery na stránce 81 . Následující..

POZNÁMKA: - Page 97

12 Technické údaje P ř íkon Informace o napájení uvedené v této č ásti mohou být užite č né p ř i plánování cest s po č íta č em do zahrani č í. Po č íta č je napájen stejnosm ě rným nap ě tím ze zdroje st ř ídavého nebo stejnosm ě rného proudu. Zdroj st ř ídavého proudu musí mít nap ě tí 100 – 240 V p ř i frekvenci 50 – 60 Hz. Po č íta č lze napájet ze samostatného zdroje stejnosm ě rného proudu, m ě l by však být napájen pouze pomocí adaptéru st ř ídavého proudu nebo zdroje stejnosm ě rného proudu, který pro použití s po..

Provozní prost - Page 98

Provozní prost ř edí Položka Metrické jednotky USA Teplota Provozní 5 až 35 °C 41 až 95 °F Mimo provoz -20 až 85 °C -4 až 185 °F Relativní vlhkost (bez kondenzace) Provozní 5 až 95 % 5 až 95 % Mimo provoz 5 až 95 % 5 až 95 % Maximální výška (bez p ř etlaku) Provozní -15 m až 3 048 m -50 stop až 10 000 stop Mimo provoz -15 m až 15 240 m -50 stop až 50 000 stop 88 Kapitola 12 Technické údaje

..

ř - Page 99

13 Výboj statické elekt ř iny Výboj statické elekt ř iny je uvoln ě ní náboje statické elekt ř iny, ke kterému dochází p ř i kontaktu dvou objekt ů . Nap ř íklad, pokud se projdete po koberci, dotknete se kovové kliky u dve ř í a ucítíte ránu. Výboj statické elekt ř iny od prst ů nebo jiného vodi č e statické elekt ř iny m ů že poškodit elektronické sou č ástky. Chcete-li p ř edejít poškození po č íta č e, diskové jednotky nebo ztrát ě dat, dodržujte následující bezpe č nostní opat ř ení: ● Pokud je podle instala č ních pokyn ů t ..

Rejst - Page 100

Rejst ř ík A adaptér st ř ídavého proudu 7 adaptér st ř ídavého proudu, testování 50 ak č ní klávesy bezdrátové p ř ipojení 38 identifikace 14 Nápov ě da a podpora 37 následující stopa nebo kapitola 38 podsvícení klávesnice 38 p ř edchozí stopa nebo kapitola 38 p ř ehrát, pozastavit, pokra č ovat 38 p ř epnutí obrazu 37 snížení hlasitosti 38 snížení jasu obrazovky 37 ztlumení hlasitosti 38 zvýšení hlasitosti 38 zvýšení jasu obrazovky 37 aktualizace 83 po č íta č 82 aktualizace softwaru, instalace 74 aktualizace softwaru HP a t ř etích stra..

- Page 101

gesto sev ř ení/roztažení za ř ízení TouchPad 33 H HDMI zvuk, nastavení 29 hesla nástroj Setup (BIOS) 71 Windows 71 hesla nástroje Setup (BIOS) 71 hesla systému Windows 71 HP 3D DriveGuard 64 HP Recovery Manager 84 oprava problém ů se spoušt ě ním 85 spušt ě ní 85 I informace o baterii, vyhledání 46 informace o p ř edpisech štítek s informacemi o p ř edpisech 17 štítky certifikace bezdrátové komunikace 17 instalace dopl ň kový zámek bezpe č nostního kabelu 75 kritické aktualizace 74 integrovaná numerická klávesnice, identifikace 15, 39 Intel Wireless Di..

- Page 102

odstran ě né soubory obnovení 82 optická jednotka, identifikace 6, 24 optický disk odebrání 59 vložení 58 otisky prst ů , registrace 72 ovládací panel systému Beats Audio 26 ovládání bezdrátového p ř ipojení opera č ní systém 18 software HP Wireless Assistant 18 tla č ítko 18 P pam ěť ový modul odebrání 65 vložení 66 vým ě na 65 pam ěť ový modul servisní kryt, odebrání 65 pé č e o po č íta č 68 pevný disk HP 3D DriveGuard 64 po č íta č , cestování 48 podporované disky obnovení 81 port externího monitoru 8, 27 port externího monitoru, id..

- Page 103

U údržba software pro defragmentaci disku 64 vy č išt ě ní disku 64 uvol ň ovací západka baterie 16 V vestav ě né mikrofony, identifikace 10, 23 v ě trací otvory, identifikace 8, 9, 16 video 26 všechno smazat a p ř einstalovat Windows 83 výboj statické elekt ř iny 89 vypnutí 53 vypnutí po č íta č e 53 W webová kamera 25 webová kamera, identifikace 10, 24 Windows aktualizace 82, 83 bod obnovení systému 80, 82 Historie soubor ů 80, 82 možnost odebrat vše a p ř einstalovat 83 obnovení soubor ů 82 p ř einstalace 82, 83 resetování 83 zálohování 80 Z zábava..

Sponsored links

Latest Update