Hp Envy Dv6-7200 Notebook Pc Series Používateľská Príručka - Windows 8 Manual Slovenian (3.52MB)

ENVY dv6-7200 Notebook PC series Language

Download Hp Envy Dv6-7200 Notebook Pc Series Používateľská Príručka - Windows 8 Manual Slovenian (3.52MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Používate - Page 1

Používate ľ ská príru č ka

..

Upozornenie týkajúce sa produktu - Page 2

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka príslušného vlastníka a spolo č nos ť Hewlett-Packard Company ju používa na základe licencie. Intel je ochranná známka spolo č nosti Intel Corporation v Spojených štátoch amerických a ď alších krajinách/regiónoch. Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky spolo č nosti Microsoft Corporation v USA. Logo SD je ochranná známka príslušného vlastníka. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeni ť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vz..

VAROVANIE! - Page 3

Bezpe č nostné varovanie VAROVANIE! Ak chcete zníži ť riziko zranenia spôsobeného teplom alebo prehriatia po č íta č a, nedávajte si po č íta č priamo na stehná ani neblokujte jeho vetracie otvory. Po č íta č používajte len na tvrdom a rovnom povrchu. Prúdeniu vzduchu nesmú bráni ť žiadne predmety s tvrdým povrchom, napríklad volite ľ ná tla č iare ň v blízkosti po č íta č a, ani predmety s mäkkým povrchom, napríklad vankúše, prikrývky alebo odev. Po č as prevádzky takisto zabrá ň te kontaktu pokožky alebo predmetov s mäkkým povrchom, napríkl..

č - Page 4

iv Bezpe č nostné varovanie

..

Obsah - Page 5

Obsah 1 Spustenie po č íta č a ......................................................................................................................................... 1 Osved č ené postupy .............................................................................................................................. 1 Zábavné č innosti .................................................................................................................................. 2 Ď alšie zdroje informácií od spolo č nosti HP .....................................................................

- Page 6

Ochrana siete WLAN ........................................................................................ 23 Pripojenie k sieti WLAN ..................................................................................... 24 Používanie bezdrôtových zariadení Bluetooth (len vybrané modely) ................................ 25 Pripojenie ku káblovej sieti ................................................................................................................. 26 Pripojenie k lokálnej sieti (LAN) ......................................................................................

ľ - Page 7

Používanie štandardnej numerickej klávesnice ................................................................. 45 6 Správa napájania .......................................................................................................................................... 46 Aktivovanie režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku ........................................................... 47 Technológia Intel Rapid Start Technology (len vybrané modely) ...................................... 47 Aktivovanie a ukon č enie režimu spánku ............................................

- Page 8

Vybratie optického disku .................................................................................................... 65 Zdie ľ anie údajov a jednotiek a prístup k softvéru .............................................................. 66 8 Údržba po č íta č a ............................................................................................................................................ 67 Zlepšenie výkonu ............................................................................................................................... 67 Manipulácia s jednotkam..

- Page 9

Zistenie verzie systému BIOS ............................................................................................ 82 Prevzatie aktualizácie systému BIOS ................................................................................ 83 Použitie programu System Diagnostics .............................................................................................. 84 11 Zálohovanie a obnovenie ........................................................................................................................... 85 Vytváranie obnovovacích médií a záloh .................

x - Page 10

x

..

Osved - Page 11

1 Spustenie po č íta č a Tento po č íta č je výkonný nástroj navrhnutý na zdokonalenie vašej práce aj zábavy. Ak chcete využi ť svoj po č íta č č o najviac, pre č ítajte si túto kapitolu a získajte informácie o osved č ených postupoch používania po č íta č a po inštalácii, zábavných č innostiach, ktoré môžete s po č íta č om vykonáva ť , ako aj o možnostiach, kde získate ď alšie zdroje informácií od spolo č nosti HP. Osved č ené postupy S cie ľ om chráni ť vaše inteligentné investície vám odporú č ame, aby ste po inštalácii a r..

č - Page 12

Zábavné č innosti ● Už viete, že v po č íta č i môžete sledova ť videá na lokalite YouTube. No vedeli ste, že svoj po č íta č môžete tiež pripoji ť k televízoru alebo hernej konzole? Ď alšie informácie nájdete v č asti Pripojenie zariadenia HDMI na strane 32 . ● Viete, že v po č íta č i môžete po č úva ť hudbu. No vedeli ste, že svoj po č íta č môžete využi ť aj na živé vysielanie rádia a po č úva ť tak hudbu alebo diskusné relácie z celého sveta? Pre č ítajte si č as ť Používanie zvuku na strane 29 . ● Ur č ite viete, že pom..

alšie zdroje informácií od spolo - Page 13

Ď alšie zdroje informácií od spolo č nosti HP Na zapnutie po č íta č a a vyh ľ adanie tejto príru č ky ste už použili Inštala č né pokyny . Podrobné informácie o produkte, postupoch a omnoho viac nájdete v tejto tabu ľ ke. Zdroj Obsah Inštala č né pokyny ● Preh ľ ad inštalácie a funkcií po č íta č a. Príru č ka Základy systému Windows 8 ● Preh ľ ad používania systému Windows® 8 a navigácie v ň om. Pomoc a technická podpora Ak chcete otvori ť aplikáciu Pomoc a technická podpora, na domovskej obrazovke zadajte písmeno p a potom vyberte položk..

Obmedzená záruka - Page 14

Zdroj Obsah Obmedzená záruka * Ak chcete získa ť prístup k tejto príru č ke, na domovskej obrazovke vyberte aplikáciu HP Support Assistant , položku Tento po č íta č a potom vyberte položku Záruka a služby alebo prejdite na stránku http://www.hp.com/ go/orderdocuments . ● Špecifické informácie o záruke na tento po č íta č . * Dokument s výslovne poskytnutou obmedzenou zárukou spolo č nosti HP platnou pre váš produkt nájdete v používate ľ ských príru č kách v po č íta č i alebo na disku CD/DVD dodanom v škatuli. Spolo č nos ť HP môže v niektorýc..

▲ - Page 15

2 Oboznámenie sa s po č íta č om Vyh ľ adanie informácií o hardvéri a softvéri Vyh ľ adanie hardvéru Zobrazenie zoznamu hardvéru nainštalovaného v po č íta č i: 1. Na domovskej obrazovke zadajte písmeno o a vyberte položku Ovládací panel . 2. Vyberte položku Systém a zabezpe č enie a potom v oblasti Systém kliknite na položku Správca zariadení . Zobrazí sa zoznam všetkých zariadení nainštalovaných v po č íta č i. Vyh ľ adanie softvéru ▲ Ak chcete zobrazi ť zoznam softvéru nainštalovaného v po č íta č i, na domovskej obrazovke kliknite pravým ..

Pravá strana - Page 16

Pravá strana Sú č as ť Popis (1) Optická jednotka Č íta optické disky a pri vybraných modeloch na optické disky aj zapisuje. (2) Indikátor optickej jednotky ● Svieti na zeleno: získava sa prístup na optickú jednotku. ● Nesvieti: optická jednotka je ne č inná. (3) Tla č idlo na vysunutie optickej jednotky Slúži na uvo ľ nenie diskového zásobníka. (4) Indikátor napájania ● Svieti na bielo: po č íta č je zapnutý. ● Bliká na bielo: po č íta č je v režime spánku, ktorý je režimom úspory energie. V po č íta č i sa vypne napájanie obrazovky aj ď ..

Používanie zariadenia USB - Page 17

Sú č as ť Popis (7) Port USB 2.0 Slúži na pripojenie volite ľ ného zariadenia USB. POZNÁMKA: Podrobné informácie o rozli č ných typoch portov USB nájdete v č asti Používanie zariadenia USB na strane 60 . (8) Indikátor sie ť ového napájacieho adaptéra ● Svieti na bielo: sie ť ový napájací adaptér je pripojený a batéria je nabitá. ● Svieti na jantárovo: sie ť ový napájací adaptér je pripojený a batéria sa nabíja. ● Nesvieti: po č íta č sa napája z jednosmerného napájacieho zdroja. (9) Napájací konektor Slúži na pripojenie sie ť ového nap..

Používanie zariadenia USB - Page 18

Ľ avá strana Sú č as ť Popis (1) Vetrací otvor Umož ň uje prúdenie vzduchu, ktoré ochladzuje vnútorné sú č asti. POZNÁMKA: Ventilátor po č íta č a sa spúš ť a automaticky, aby chladil vnútorné sú č asti a zabra ň oval prehriatiu. Je normálne, že sa interný ventilátor po č as bežných operácií striedavo zapína a vypína. (2) Port pre externý monitor Slúži na pripojenie externého monitora alebo projektora VGA. (3) Port HDMI Slúži na pripojenie volite ľ ného obrazového alebo zvukového zariadenia, napríklad televízora s vysokým rozlíšením, ale..

Zadná strana - Page 19

Zadná strana Sú č as ť Popis Vetrací otvor Umož ň uje prúdenie vzduchu, ktoré ochladzuje vnútorné sú č asti. POZNÁMKA: Ventilátor po č íta č a sa spúš ť a automaticky, aby chladil vnútorné sú č asti a zabra ň oval prehriatiu. Je normálne, že sa interný ventilátor po č as bežných operácií striedavo zapína a vypína. Zadná strana 9

..

Obrazovka - Page 20

Obrazovka Sú č as ť Popis (1) Antény siete WLAN (2)* Vysielajú a prijímajú bezdrôtové signály a komunikujú s bezdrôtovými lokálnymi sie ť ami (WLAN). (2) Interné mikrofóny (2) Nahrávajú zvuk. (3) Webová kamera HP TrueVision HD Slúži na nahrávanie videí, snímanie fotografií a prostredníctvom vysielania videa umož ň uje uskuto čň ova ť videokonferencie a rozhovory online. Ak chcete používa ť webovú kameru, na domovskej obrazovke zadajte písmeno c a potom vyberte položku CyberLink YouCam . (4) Indikátor webovej kamery Svieti: webová kamera sa používa. ..

Zariadenie TouchPad - Page 21

Vrchná strana Zariadenie TouchPad Sú č as ť Popis (1) Tla č idlo zapnutia/vypnutia zariadenia TouchPad Zapne alebo vypne zariadenie TouchPad. (2) Indikátor zariadenia TouchPad ● Svieti: zariadenie TouchPad je vypnuté. ● Nesvieti: zariadenie TouchPad je zapnuté. (3) Zóna zariadenia TouchPad Slúži na posúvanie ukazovate ľ a na obrazovke a na výber alebo aktiváciu položiek na obrazovke. (4) Ľ avé tla č idlo zariadenia TouchPad Plní rovnakú funkciu ako ľ avé tla č idlo na externej myši. (5) Pravé tla č idlo zariadenia TouchPad Plní rovnakú funkciu ako pravé tla..

Indikátory - Page 22

Indikátory Sú č as ť Popis (1) Indikátor napájania ● Svieti na bielo: po č íta č je zapnutý. ● Bliká na bielo: po č íta č je v režime spánku, ktorý je režimom úspory energie. V po č íta č i sa vypne napájanie obrazovky aj ď alších nepotrebných sú č astí. ● Nesvieti: po č íta č je vypnutý alebo v režime dlhodobého spánku. Režim dlhodobého spánku je režimom úspory energie, po č as ktorého sa využíva najmenšie množstvo energie. POZNÁMKA: V prípade vybraných modelov je funkcia Intel® Rapid Start Technology v nastavení od výrobcu zapnut..

Vrchná strana - Page 23

Sú č as ť Popis (4) Indikátor funkcie caps lock Svieti: funkcia caps lock je zapnutá, a tak sa všetky klávesy prepnú na ve ľ ké písmená. (5) Indikátor sníma č a odtla č kov prstov ● Svieti na bielo: odtla č ok prsta sa nasnímal. ● Svieti na jantárovo: odtla č ok prsta sa nenasnímal. Vrchná strana 13

..

● - Page 24

Tla č idlá, reproduktory a sníma č odtla č kov prstov Sú č as ť Popis (1) Tla č idlo napájania ● Ke ď je po č íta č vypnutý, stla č ením tohto tla č idla ho zapnete. ● Ke ď je po č íta č v režime spánku, krátkym stla č ením tohto tla č idla ukon č íte režim spánku. UPOZORNENIE: Stla č ením a podržaním tla č idla napájania sa stratia neuložené údaje. V prípade, ke ď po č íta č nereaguje a postupy vypínania v systéme Microsoft® Windows® nefungujú, po č íta č vypnete stla č ením a podržaním tla č idla napájania aspo ň na pä ť s..

Vrchná strana - Page 25

Sú č as ť Popis (2) Reproduktory (2) Produkujú zvuk. (3) Sníma č odtla č kov prstov Umož ň uje prihlási ť sa do systému Windows pomocou odtla č kov prstov namiesto prihlasovacieho hesla. Vrchná strana 15

..

POZNÁMKA: - Page 26

Klávesy Sú č as ť Popis (1) Kláves esc Po stla č ení v kombinácii s klávesom fn zobrazí systémové informácie. (2) Kláves fn Stla č ením v kombinácii s klávesom b , medzerníkom alebo klávesom esc vykoná č asto používané systémové funkcie. (3) Kláves s logom systému Windows Slúži na zobrazenie pracovnej plochy alebo domovskej obrazovky. (4) kláves b Po stla č ení v kombinácii s klávesom fn sa zapne alebo vypne funkcia Beats Audio. Beats Audio je rozšírená zvuková funkcia poskytujúca hlboké regulované basy a č istý zvuk. Funkcia Beats Audio je v pre..

Vrchná strana - Page 27

Sú č as ť Popis (7) Kláves num lock Ovláda funkciu štandardnej numerickej klávesnice. Stla č ením tohto klávesu môžete prepnú ť medzi štandardnou numerickou funkciou externej klávesnice (v nastavení od výrobcu) a naviga č nou funkciou (nazna č enou smerovými šípkami na klávesoch). POZNÁMKA: Funkcia klávesnice, ktorá je aktívna pri vypnutí po č íta č a, sa obnoví pri jeho opätovnom zapnutí. (8) Štandardná numerická klávesnica V nastavení od výrobcu funguje ako externá numerická klávesnica. Stla č ením klávesu num lock môžete prepnú ť medzi t..

Spodná strana - Page 28

Spodná strana Sú č as ť Popis (1) Pozícia pre batériu Slúži na umiestnenie batérie. (2) Uvo ľň ovacia zarážka batérie Slúži na uvo ľ nenie batérie z pozície pre batériu a otvorenie servisného krytu. (3) Vetracie otvory (3) Umož ň ujú prúdenie vzduchu na chladenie vnútorných sú č astí. POZNÁMKA: Ventilátor po č íta č a sa spúš ť a automaticky, aby chladil vnútorné sú č asti a zabra ň oval prehriatiu. Je normálne, že sa interný ventilátor po č as bežných operácií striedavo zapína a vypína. 18 Kapitola 2 Oboznámenie sa s po č íta č omSpodná strana - Page 29

Sú č as ť Popis (4) Integrovaný basový reproduktor Vytvára kvalitný basový zvuk. (5) Pozícia pre pevný disk a priestory pre bezdrôtový modul a pamä ť ový modul Servisný kryt poskytuje prístup k pozícii pre pevný disk, k priestoru pre bezdrôtový modul a k priestoru pre pamä ť ový modul. UPOZORNENIE: Bezdrôtový modul vymie ň ajte len za bezdrôtový modul schválený na použitie v po č íta č i vládnou inštitúciou upravujúcou používanie bezdrôtových zariadení vo vašej krajine/regióne, aby ste zabránili zlyhaniu systému. Ak sa po vložení modulu zobr..

Štítky - Page 30

Štítky Na štítkoch prilepených k po č íta č u sú uvedené informácie, ktoré môžete potrebova ť pri riešení problémov s po č íta č om alebo pri cestovaní s po č íta č om do zahrani č ia. Štítky sa nachádzajú v ľ ahko prístupných umiestneniach. ● Servisný štítok – obsahuje dôležité informácie vrátane nasledujúcich údajov: Sú č as ť (1) Názov produktu (2) Sériové č íslo (3) Č íslo produktu (4) Záru č ná lehota (5) Popis modelu Tieto informácie si pripravte pri kontaktovaní oddelenia technickej podpory. Servisný štítok sa nachádza..

Pripojenie k bezdrôtovej sieti - Page 31

3 Pripojenie k sieti Pri cestovaní si môžete svoj po č íta č zobra ť so sebou. No aj ke ď ste doma, môžete pomocou svojho po č íta č a a pripojenia ku káblovej alebo bezdrôtovej sieti preskúma ť svet a získa ť prístup k informáciám z miliónov webových lokalít. Táto kapitola vám pomôže spoji ť sa so svetom. Pripojenie k bezdrôtovej sieti Pri použití bezdrôtovej technológie sa údaje prenášajú prostredníctvom rádiových v ĺ n namiesto káblov. Po č íta č môže by ť vybavený jedným alebo viacerými z nasledujúcich bezdrôtových zariadení: ● ..

Používanie siete WLAN - Page 32

bezdrôtové zariadenie je zapnuté. Ak indikátor bezdrôtového rozhrania nesvieti, všetky bezdrôtové zariadenia sú vypnuté. POZNÁMKA: V prípade niektorých modelov indikátor bezdrôtového rozhrania svieti na jantárovo, ke ď sú všetky bezdrôtové zariadenia vypnuté. Ke ď že bezdrôtové zariadenia sú v nastavení od výrobcu zapnuté, tla č idlo bezdrôtového rozhrania môžete použi ť na zapnutie alebo vypnutie bezdrôtových zariadení. Používanie ovládacích prvkov opera č ného systému Centrum sietí umož ň uje nastavi ť pripojenie alebo sie ť , pripoji ..

POZNÁMKA: - Page 33

Nastavenie siete WLAN Ak chcete nastavi ť sie ť WLAN a pripája ť sa na internet, potrebujete nasledujúce zariadenia: ● širokopásmový modem (DSL alebo káblový) (1) a služby vysokorýchlostného pripojenia na internet zakúpené od poskytovate ľ a internetových služieb, ● bezdrôtový smerova č (2) (kupuje sa samostatne), ● po č íta č s bezdrôtovým pripojením (3) . POZNÁMKA: Niektoré modemy sú vybavené zabudovaným bezdrôtovým smerova č om. Obrá ť te sa na poskytovate ľ a internetových služieb, aby ste zistili typ svojho modemu. Na obrázku nižšie uvá..

Pripojenie k sieti WLAN - Page 34

Šifrovanie bezdrôtovej komunikácie používa nastavenia zabezpe č enia na šifrovanie a dešifrovanie údajov, ktoré sa prenášajú cez sie ť . Ak chcete získa ť viac informácií, na domovskej obrazovke zadajte písmeno p a zo zoznamu aplikácií vyberte položku Pomoc a technická podpora . Pripojenie k sieti WLAN Ak sa chcete pripoji ť k sieti WLAN, postupujte pod ľ a týchto krokov: 1. Uistite sa, že je zariadenie siete WLAN zapnuté. Ak je zariadenie zapnuté, indikátor bezdrôtového rozhrania svieti. Ak indikátor bezdrôtového rozhrania nesvieti, stla č te tla č idlo..

- Page 35

Používanie bezdrôtových zariadení Bluetooth (len vybrané modely) Zariadenie Bluetooth umož ň uje bezdrôtovú komunikáciu na krátku vzdialenos ť nahrádzajúcu fyzické prepojenia pomocou káblov, ktorými sa obvykle prepájajú napríklad nasledujúce elektronické zariadenia: ● Po č íta č e (stolné, prenosné, PDA) ● Telefóny (mobilné, bezdrôtové, telefóny typu Smart Phone) ● Obrazové zariadenia (tla č iare ň , fotoaparát) ● Zvukové zariadenia (slúchadlá s mikrofónom, reproduktory) ● Myš Zariadenia Bluetooth poskytujú funkciu peer-to-peer, ktorá z ..

Pripojenie k lokálnej sieti (LAN) - Page 36

Pripojenie ku káblovej sieti Existujú dva druhy káblového pripojenia: lokálna sie ť (LAN) a pripojenie prostredníctvom modemu. Pripojenie prostredníctvom siete LAN používa sie ť ový kábel a je omnoho rýchlejšie ako pripojenie prostredníctvom modemu, ktoré využíva telefónny kábel. Oba káble sa predávajú samostatne. VAROVANIE! Ak chcete zníži ť riziko zásahu elektrickým prúdom, požiaru alebo poškodenia zariadenia, nezapájajte kábel modemu alebo telefónny kábel do sie ť ového konektora RJ-45. Pripojenie k lokálnej sieti (LAN) Ak chcete doma pripoji ť po ..

Multimediálne funkcie - Page 37

4 Zábava s multimediálnymi funkciami Svoj po č íta č HP môžete použi ť ako multimediálny rozbo č ova č na socializovanie prostredníctvom webovej kamery, na vychutnávanie a spravovanie hudby, ako aj na preberanie a sledovanie filmov. Ak chcete svoj po č íta č premeni ť na ešte pôsobivejšie multimediálne centrum, pripojte k nemu externé zariadenia, ako sú reproduktory, slúchadlá, monitor, projektor, televízor a v prípade vybraných modelov aj zariadenia s vysokým rozlíšením. Oboznámte sa s niektorými multimediálnymi funkciami svojho po č íta č a. Ria ď t..

VAROVANIE! - Page 38

Sú č as ť Popis (2) Webová kamera HP TrueVision HD Slúži na nahrávanie videí, snímanie fotografií a prostredníctvom vysielania videa umož ň uje uskuto čň ova ť videokonferencie a rozhovory online. Ak chcete používa ť webovú kameru, na domovskej obrazovke zadajte písmeno c a potom vyberte položku CyberLink YouCam . (3) Indikátor webovej kamery Svieti: webová kamera sa používa. (4) Reproduktory (4) Produkujú zvuk. (5) Port USB 2.0 Slúži na pripojenie volite ľ ného zariadenia USB. Podrobné informácie o rozli č ných typoch portov USB nájdete v č asti Použí..

Používanie webovej kamery - Page 39

Sú č as ť Popis (13) Port HDMI Slúži na pripojenie volite ľ ného obrazového alebo zvukového zariadenia, napríklad televízora s vysokým rozlíšením, alebo iného kompatibilného digitálneho č i zvukového zariadenia, prípadne vysokorýchlostného zariadenia HDMI. (14) Port pre externý monitor Slúži na pripojenie externého monitora alebo projektora VGA. Používanie webovej kamery V po č íta č i sa nachádza integrovaná webová kamera, výkonný nástroj sociálnych sietí, ktorá umož ň uje bezprostredne komunikova ť s priate ľ mi a kolegami od ved ľ a alebo na ..

Prístup k ovládaciemu panelu funkcie Beats Audio - Page 40

Pripojenie mikrofónu Ak chcete nahráva ť zvuk, zapojte mikrofón do konektora pre mikrofón na po č íta č i. Pri nahrávaní dosiahnete najlepšie výsledky, ke ď budete hovori ť priamo do mikrofónu a zvuk budete zaznamenáva ť v prostredí bez šumu v pozadí. Používanie funkcie Beats Audio Beats Audio je rozšírená zvuková funkcia poskytujúca hlboké regulované basy a č istý zvuk. Prístup k ovládaciemu panelu funkcie Beats Audio Ovládací panel funkcie Beats Audio slúži na zobrazenie a manuálne ovládanie nastavenia zvuku a basov. ▲ Ak chcete otvori ť ovládac..

Pripojenie monitora alebo projektora VGA - Page 41

Používanie videa Po č íta č HP je výkonné obrazové zariadenie, ktoré umož ň uje sledova ť video vysielané z vašich ob ľ úbených webových lokalít a prebera ť videá a filmy, ktoré môžete sledova ť v po č íta č i bez prístupu k sieti. Ak chcete zdokonali ť svoj zážitok zo sledovania, použite niektorý z videoportov na po č íta č i a pripojte externý monitor, projektor alebo televízor. Vä č šina po č íta č ov obsahuje port VGA, ktorý slúži na pripojenie analógových videozariadení. Na niektorých po č íta č och sa nachádza aj port HDMI, ktor..

Pripojenie zariadenia HDMI - Page 42

POZNÁMKA: Prispôsobte rozlíšenie obrazovky externého zariadenia, najmä v prípade možnosti Rozšírený režim. Na domovskej obrazovke zadajte písmeno o a potom zo zoznamu aplikácií vyberte položku Ovládací panel . Vyberte položku Vzh ľ ad a prispôsobenie . V položke Obrazovka vyberte možnos ť Upravi ť rozlíšenie obrazovky , aby ste dosiahli najlepšie výsledky. Pripojenie zariadenia HDMI Ak chcete zobrazi ť obraz na obrazovke po č íta č a na televízore alebo monitore s vysokým rozlíšením, pripojte toto zariadenie s vysokým rozlíšením pod ľ a nasledujúc..

Spravovanie zvukových a obrazových súborov - Page 43

Konfigurácia nastavení zvuku (pre televízor s rozhraním HDMI) HDMI je jediné obrazové rozhranie, ktoré podporuje obraz s vysokým rozlíšením aj zvuk . Po pripojení televízora s rozhraním HDMI k po č íta č u môžete zapnú ť zvuk rozhrania HDMI pod ľ a tohto postupu: 1. Na pracovnej ploche kliknite pravým tla č idlom myši na ikonu Reproduktor v oblasti oznámení na paneli úloh úplne vpravo. Potom kliknite na položku Prehrávacie zariadenia . 2. Na karte Prehrávanie kliknite na názov digitálneho výstupného zariadenia. 3. Kliknite na tla č idlo Predvoli ť a pot..

POZNÁMKA: - Page 44

5 Navigácia pomocou dotykových gest, polohovacích zariadení a klávesnice Váš po č íta č ponúka okrem klávesnice a myši aj navigáciu pomocou dotykových gest (len vybrané modely). Dotykové gestá možno používa ť na zariadení TouchPad po č íta č a alebo na dotykovej obrazovke (len vybrané modely). POZNÁMKA: Externú myš USB (kupuje sa samostatne) možno pripoji ť k jednému z portov USB na po č íta č i. Pre č ítajte si príru č ku Základy systému Windows 8 dodanú s po č íta č om. Príru č ka poskytuje informácie o bežných úlohách vykonávaných pr..

Vypnutie alebo zapnutie zariadenia TouchPad - Page 45

Používanie zariadenia TouchPad Zariadenie TouchPad umož ň uje navigáciu v po č íta č i jednoduchým pohybom prstov. Dotykové gestá môžete prispôsobi ť zmenou nastavení, konfigurácie tla č idiel, rýchlosti kliknutia a možností ukazovate ľ a. Na domovskej obrazovke zadajte písmeno o . Zobrazí sa zoznam Aplikácie . Vyberte položku Ovládací panel a potom položku Hardvér a zvuk . V č asti Zariadenia a tla č iarne vyberte položku Myš . Vypnutie alebo zapnutie zariadenia TouchPad Ak chcete vypnú ť alebo zapnú ť zariadenie TouchPad, dvakrát rýchlo ť uknite na..

Používanie gest zariadenia TouchPad - Page 46

Používanie gest zariadenia TouchPad Zariadenie TouchPad umož ň uje ovládanie polohovacieho zariadenia na obrazovke pomocou prstov. TIP: Ľ avé a pravé tla č idlo zariadenia TouchPad môžete používa ť rovnakým spôsobom ako príslušné tla č idlá externej myši. POZNÁMKA: Gestá zariadenia TouchPad nepodporujú všetky aplikácie. Zobrazenie ukážky jednotlivých gest: 1. Na domovskej obrazovke zadajte písmeno o . Zobrazí sa zoznam Aplikácie . Vyberte položku Ovládací panel a potom položku Hardvér a zvuk . 2. Vyberte položku Synaptics TouchPad . 3. Kliknutím na ge..

Posúvanie - Page 47

Posúvanie Posúvanie je užito č né na pohyb nahor, nadol alebo do strán na stránke alebo na obrázku. ● Umiestnite dva prsty mierne vzdialené od seba na zariadenie TouchPad a presúvajte ich po zariadení TouchPad smerom nahor, nadol, do ľ ava alebo doprava. Lupa/zvä č šovanie Funkcia Lupa/zvä č šovanie umož ň uje priblíži ť alebo oddiali ť obrázky alebo text. ● Ak chcete objekt priblíži ť , na zónu zariadenia TouchPad umiestnite dva prsty ved ľ a seba a postupne zvä č šujte vzdialenos ť medzi nimi. ● Ak chcete objekt oddiali ť , na zónu zariadenia Touc..

POZNÁMKA: - Page 48

Otá č anie (len niektoré modely) Otá č anie umož ň uje otá č a ť položky, ako sú fotografie. ● Ukazovate ľ umiestnite na objekt a potom ukotvite ukazovák ľ avej ruky na zóne zariadenia TouchPad. Ukazovákom pravej ruky potiahnite v smere od pozície 12:00 hod. na pozíciu 3:00 hod. Ak chcete zmeni ť smer otá č ania, pravým ukazovákom pohybujte v smere od pozície 3:00 hod. na pozíciu 12:00 hod. POZNÁMKA: Funkcia otá č ania je ur č ená pre špecifické aplikácie, v ktorých môžete manipulova ť s objektom alebo obrázkom. Otá č anie nemusí fungova ť vo vš..

● - Page 49

Funkcia Rýchle pohyby (len vybrané modely) Funkcia Rýchle pohyby umož ň uje prechádza ť jednotlivými obrazovkami alebo sa rýchlo posúva ť cez dokumenty. ● Umiestnite tri prsty na zónu zariadenia TouchPad a rýchlo nimi prechádzajte nahor, nadol, do ľ ava a doprava. Používanie gest zariadenia TouchPad 39

..

Potiahnutie prstom po pravom okraji - Page 50

Potiahnutie prstom po okraji Potiahnutie prstom po okraji umož ň uje vykonávanie úloh, ako napríklad zmena nastavení alebo používanie aplikácií. Potiahnutie prstom po pravom okraji Potiahnutím prstom po pravom okraji získate prístup ku k ľ ú č ovým tla č idlám, prostredníctvom ktorých môžete vyh ľ adáva ť , zdie ľ a ť , spúš ť a ť aplikácie, získava ť prístup k zariadeniam alebo meni ť nastavenia. ● K ľ ú č ové tla č idlá zobrazíte jemným posunutím prsta smerom od pravého okraja. 40 Kapitola 5 Navigácia pomocou dotykových gest, polohovacíc..

Potiahnutie prstom po hornom okraji - Page 51

Potiahnutie prstom po hornom okraji Potiahnutie prstom po hornom okraji umož ň uje otvori ť aplikácie dostupné na domovskej obrazovke. DÔLEŽITÉ: Ke ď je aplikácia aktívna, gesto potiahnutia prstom po hornom okraji sa líši v závislosti od aplikácie. ● Dostupné aplikácie zobrazíte jemným posunutím prsta smerom od horného okraja. Potiahnutie prstom po ľ avom okraji Potiahnutie prstom po ľ avom okraji slúži na zobrazenie otvorených aplikácií, a tým umož ň uje rýchle prepínanie medzi nimi. ● Aplikácie môžete prepína ť posunutím prsta smerom od ľ avého..

Používanie klávesnice a myši - Page 52

Používanie klávesnice a myši Klávesnica a myš umož ň ujú písanie, výber položiek, posúvanie a vykonávanie rovnakých funkcií ako pri používaní dotykových gest. Klávesnica tiež umož ň uje používa ť funk č né klávesy spolu s klávesovými skratkami na vykonávanie špecifických funkcií. TIP: Kláves s logom systému Windows na klávesnici slúži na rýchly návrat na domovskú obrazovku z otvorenej aplikácie alebo pracovnej plochy. Opätovným stla č ením klávesu s logom systému Windows sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku. POZNÁMKA: V závislosti od..

Používanie klávesových skratiek opera - Page 53

Ikona Kláves Popis f4 Prepína obraz na obrazovke medzi zobrazovacími zariadeniami pripojenými k systému. Ak je k po č íta č u pripojený napríklad monitor, stlá č aním tohto klávesu sa bude obraz na obrazovke striedavo prepína ť z obrazovky po č íta č a na monitor a na obe zobrazovacie zariadenia naraz. Vä č šina externých monitorov prijíma obrazové informácie z po č íta č a pomocou externého obrazového štandardu VGA. Tento funk č ný kláves slúži aj na striedavé prepínanie zobrazenia medzi ď alšími zariadeniami, ktoré prijímajú obrazové informác..

Používanie klávesových skratiek - Page 54

Klávesov á skratka Kláves Popis + d Slúži na zobrazenie pracovnej plochy. + tab Prepína medzi otvorenými aplikáciami. POZNÁMKA: Uvedenú kombináciu klávesov stlá č ajte dovtedy, kým sa nezobrazí požadovaná aplikácia. alt + f4 Zatvorí aktívnu aplikáciu. Používanie klávesových skratiek Klávesová skratka je kombinácia klávesu fn a klávesu esc , klávesu b alebo medzerníka . Používanie klávesových skratiek: ▲ Krátko stla č te kláves fn a potom krátko stla č te druhý kláves z kombinácie. Funkcia Klávesová skratka Popis Zobrazenie systémových infor..

Používanie štandardnej numerickej klávesnice - Page 55

Používanie štandardnej numerickej klávesnice Po č íta č má štandardnú numerickú klávesnicu, pri č om podporuje aj volite ľ nú externú numerickú klávesnicu alebo volite ľ nú externú klávesnicu, ktorej sú č as ť ou je numerická klávesnica. Sú č as ť Popis Kláves num lock Ovláda funkciu štandardnej numerickej klávesnice. Stla č ením tohto klávesu môžete prepnú ť medzi štandardnou numerickou funkciou externej klávesnice (v nastavení od výrobcu zapnutá) a naviga č nou funkciou (nazna č enou smerovými šípkami na klávesoch). POZNÁMKA: Funkcia kl..

6 - Page 56

6 Správa napájania Po č íta č môžete napája ť pomocou batérie alebo externého napájania. Ak sa po č íta č napája iba z batérie a zdroj sie ť ového napájania nie je na nabitie batérie k dispozícii, je dôležité sledova ť a šetri ť energiu batérie. Po č íta č podporuje plány napájania na spravovanie spôsobu, akým po č íta č využíva a šetrí energiu, a tak môžete výkon po č íta č a vyváži ť s úsporou energie. 46 Kapitola 6 Správa napájania

..

- Page 57

Aktivovanie režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku Opera č ný systém Microsoft® Windows® ponúka dva úsporné režimy – režim spánku a režim dlhodobého spánku. ● Spánok – režim spánku sa automaticky aktivuje po ur č itom č ase ne č innosti pri napájaní pomocou batérie alebo externého napájania. Vaše pracovné súbory sa uložia do pamäte po č íta č a, č o umož ň uje rýchle prepnutie spä ť do pracovného režimu. Režim spánku možno tiež aktivova ť manuálne. Ď alšie informácie nájdete v č asti Aktivovanie a ukon č enie režimu spá..

č - Page 58

Aktivovanie a ukon č enie režimu spánku Ke ď je po č íta č zapnutý, režim spánku môžete spusti ť niektorým z týchto spôsobov: ● Zatvorte obrazovku. ● Na domovskej obrazovke umiestnite ukazovate ľ do pravého horného alebo pravého spodného rohu obrazovky. Ke ď sa otvorí zoznam k ľ ú č ových tla č idiel, kliknite na položku Nastavenia , na ikonu Napájanie a potom kliknite na položku Spánok . Ukon č enie režimu spánku: ● Krátko stla č te tla č idlo napájania. ● Ak je obrazovka zatvorená, otvorte ju. ● Stla č te ľ ubovo ľ ný kláves na kláve..

Nastavenie ochrany heslom pri prebudení - Page 59

Nastavenie ochrany heslom pri prebudení Ak chcete nastavi ť po č íta č , aby vyžadoval heslo pri ukon č ení režimu spánku alebo dlhodobého spánku, postupujte pod ľ a nasledujúcich krokov: 1. Na domovskej obrazovke zadajte výraz napájanie , vyberte položku Nastavenia a potom položku Možnosti napájania . 2. Kliknite na položku Hardvér a zvuk a potom na položku Možnosti napájania . 3. Na ľ avej table kliknite na položku Požadova ť zadanie hesla pri prebudení po č íta č a . 4. Kliknite na položku Zmeni ť momentálne nedostupné nastavenia . 5. Kliknite na polo..

napájanie - Page 60

Používanie indikátora stavu batérie a nastavení napájania Indikátor stavu batérie sa nachádza na pracovnej ploche. Indikátor stavu batérie umož ň uje rýchly prístup k nastaveniam napájania a zobrazenie zostávajúceho stavu nabitia batérie. ● Ak chcete zobrazi ť percentuálnu hodnotu zostávajúceho stavu nabitia batérie a aktuálny plán napájania, na pracovnej ploche umiestnite ukazovate ľ na ikonu stavu batérie. ● Ak chcete zmeni ť plán napájania alebo použi ť možnosti napájania, kliknite na ikonu indikátora stavu batérie a potom v zozname vyberte prís..

Výber plánu napájania - Page 61

Výber plánu napájania Plán napájania spravuje spôsoby, akými po č íta č využíva a šetrí energiu a maximalizuje výkon. Ak chcete zmeni ť plán napájania, na domovskej obrazovke zadajte výraz napájanie , vyberte položku Nastavenia a potom položku Možnosti napájania . K dispozícii sú tieto plány napájania: ● Odporú č aný spolo č nos ť ou HP (odporú č aný) : automaticky vyvažuje výkon a spotrebu energie v kompatibilnom hardvéri. ● Úspora energie : šetrí energiu znížením výkonu systému a jasu obrazovky, vždy ke ď je to možné. ● Vysoký výk..

- Page 62

Napájanie z batérie Ke ď je v po č íta č i nabitá batéria a po č íta č nie je pripojený k externému napájaniu, po č íta č sa napája z batérie. Ak je v po č íta č i vložená nabitá batéria a sie ť ový napájací adaptér sa odpojí od po č íta č a, po č íta č sa automaticky prepne na napájanie z batérie a jas obrazovky sa zníži s cie ľ om šetri ť životnos ť batérie. Batéria sa vo vypnutom a od externého napájania odpojenom po č íta č i pomaly vybíja. Životnos ť batérie sa líši v závislosti od nastavenia správy napájania, programov spu..

POZNÁMKA: - Page 63

Aplikácia Pomoc a technická podpora obsahuje tieto nástroje a informácie o batérii: ● Test batérie ● Informácie o typoch batérií, špecifikáciách, životných cykloch a kapacite Prístup k informáciám o batérii získate výberom aplikácie HP Support Assistant na domovskej obrazovke a následným výberom položky Batéria a výkon . Úspora energie batérie Tipy, ako šetri ť energiu batérie a maximalizova ť jej životnos ť : ● Znížte jas obrazovky. ● V okne Možnosti napájania vyberte nastavenie funkcie Šetri č energie . ● Ke ď sa používate ľ om vymeni..

● - Page 64

Vyriešenie nízkej úrovne nabitia batérie Vyriešenie nízkej úrovne nabitia batérie, ke ď je k dispozícii externé napájanie ● Pripojte sie ť ový napájací adaptér. ● Pripojte volite ľ né rozširujúce zariadenie alebo rozširujúcu základ ň u. ● Pripojte volite ľ ný napájací adaptér zakúpený ako príslušenstvo od spolo č nosti HP. Vyriešenie nízkej úrovne nabitia batérie, ke ď nie je k dispozícii zdroj napájania Uložte svoju prácu a vypnite po č íta č . Vyriešenie nízkej úrovne nabitia batérie, ke ď po č íta č nemôže ukon č i ť režim..

Letáku s inštala - Page 65

Používanie externého sie ť ového napájania Informácie o pripojení k sie ť ovému napájaniu nájdete v Letáku s inštala č nými pokynmi , ktorý je sú č as ť ou balenia po č íta č a. Ke ď je po č íta č pripojený k externému sie ť ovému napájaniu pomocou schváleného sie ť ového adaptéra alebo volite ľ nej rozširujúcej základne/zariadenia, nepoužíva napájanie z batérie. VAROVANIE! Ak chcete zníži ť možné problémy s bezpe č nos ť ou, používajte len sie ť ový napájací adaptér dodávaný s po č íta č om, náhradný sie ť ový napájací ..

svietia - Page 66

Riešenie problémov s napájaním Sie ť ový napájací adaptér otestujte v prípade, ke ď sa v po č íta č i po č as pripojenia k sie ť ovému napájaniu prejavia niektoré z týchto príznakov: ● Po č íta č sa nezapne. ● Obrazovka sa nezapne. ● Indikátory napájania nesvietia. Testovanie sie ť ového napájacieho adaptéra: 1. Vypnite po č íta č . 2. Vyberte batériu z po č íta č a. 3. Sie ť ový napájací adaptér pripojte k po č íta č u a potom ho zapojte do sie ť ovej napájacej zásuvky. 4. Zapnite po č íta č . ● Ak indikátory napájania svietia , ..

Nastavenia - Page 67

Aplikácia HP CoolSense (len vybrané modely) Aplikácia HP CoolSense automaticky rozpozná, ke ď sa po č íta č nenachádza v stabilnej polohe, a upraví nastavenia výkonu a ventilátora tak, aby mala povrchová teplota po č íta č a optimálnu úrove ň . Ke ď je aplikácia HP CoolSense vypnutá, nezis ť uje sa poloha po č íta č a a vo ľ by výkonu a ventilátora nastavené od výrobcu sa nezmenia. V dôsledku toho môže by ť povrchová teplota po č íta č a v porovnaní s teplotou pri zapnutej aplikácii HP CoolSense vyššia. Ak chcete vypnú ť alebo zapnú ť aplikáci..

domovskej - Page 68

Obnovenie softvérového obsahu pomocou technológie Intel Smart Connect Technology (iba vybrané modely) Ke ď je po č íta č v režime spánku, technológia Intel® Smart Connect Technology pravidelne inaktivuje režim spánku po č íta č a. Funkcia Smart Connect potom aktualizuje obsah ur č itých otvorených aplikácií a znova aktivuje režim spánku. V ď aka tomu máte svoje pracovné súbory po ukon č ení režimu spánku okamžite k dispozícii. Nemusíte č aka ť na prevzatie aktualizácií. ▲ Ak chcete povoli ť túto funkciu alebo manuálne upravi ť príslušné nastav..

Vypnutie po - Page 69

Vypnutie po č íta č a UPOZORNENIE: Po vypnutí po č íta č a dôjde k strate neuložených informácií. Skôr ako vypnete po č íta č sa ubezpe č te, že ste uložili svoje pracovné súbory. Príkaz Vypnú ť ukon č í všetky otvorené programy vrátane opera č ného systému a potom vypne obrazovku a po č íta č . Po č íta č vypnite v týchto situáciách: ● Ke ď potrebujete vymeni ť batériu alebo pri prístupe k sú č astiam vnútri po č íta č a. ● Ke ď pripájate externé hardvérové zariadenie, ktoré sa nezapája do portu USB ani do videoportu. ● Ak sa ..

Používanie zariadenia USB - Page 70

7 Informácie o správe a zdie ľ aní Jednotky sú digitálne ukladacie zariadenia, ktoré pomáhajú skladova ť , spravova ť a zdie ľ a ť informácie a získava ť k nim prístup. Po č íta č obsahuje interný pevný disk alebo skladovacie zariadenie SSD, v ktorom je uložený softvér a opera č ný systém po č íta č a a ktorý zárove ň poskytuje ukladací priestor pre všetky vaše osobné súbory. V niektorých po č íta č och sa môže tiež nachádza ť zabudovaná optická jednotka, ktorá umož ň uje č íta ť z diskov CD, DVD alebo (pri vybraných modeloch) z disko..

Odstránenie zariadenia USB - Page 71

▲ Pripojte kábel USB zariadenia k portu USB. POZNÁMKA: Port USB na po č íta č i sa môže mierne líši ť od obrázka v tejto č asti. Po rozpoznaní zariadenia budete po č u ť zvukové upozornenie. POZNÁMKA: Pri prvom pripojení zariadenia USB sa na pracovnej ploche zobrazí hlásenie a v oblasti oznámení sa zobrazí príslušná ikona. Tak budete vedie ť , že po č íta č rozpoznal zariadenie. Odstránenie zariadenia USB UPOZORNENIE: Ak chcete zníži ť riziko poškodenia konektora USB, pri odstra ň ovaní ne ť ahajte zariadenie USB za kábel. UPOZORNENIE: Ak chcete zn..

Vloženie a vybratie digitálnej ukladacej karty - Page 72

Vloženie a vybratie digitálnej ukladacej karty Vloženie digitálnej ukladacej karty: UPOZORNENIE: Ak chcete zníži ť riziko poškodenia konektorov digitálnej karty, na vloženie digitálnej karty používajte len minimálnu silu. 1. Kartu držte oto č enú štítkom nahor a s konektormi smerujúcimi k po č íta č u. 2. Vložte kartu do zásuvky pre digitálne ukladacie karty a potom ju zatlá č ajte, kým sa pevne nezaistí na svojom mieste. Po rozpoznaní zariadenia budete po č u ť zvukové upozornenie. Vybratie digitálnej ukladacej karty: UPOZORNENIE: Ak chcete zníži ť riz..

Používanie optických jednotiek - Page 73

Používanie optických jednotiek Optická disková jednotka používa na č ítanie alebo ukladanie ve ľ kého množstva informácií laserové svetlo. Niektoré jednotky dokážu informácie len č íta ť , no iné dokážu informácie aj zapísa ť (napáli ť ) na prázdny disk. Použite tieto tipy a dosiahnite najlepší výkon optickej jednotky: ● Ak je batéria jediným zdrojom napájania, pred zápisom na médium sa uistite, že je dostato č ne nabitá. ● Ke ď optická jednotka zapisuje na disk, nepíšte na klávesnici po č íta č a ani nehýbte s po č íta č om. Proces..

● - Page 74

CyberLink PowerDVD sa zobrazí požiadavka na aktualizáciu potrebnú na pokra č ovanie v prehrávaní. Pod ľ a pokynov na obrazovke nainštalujte aktualizáciu. ● Ak sa na obrazovke po č as sledovania filmu BD zobrazia č iary, môže to by ť spôsobené interferenciou z bezdrôtovej siete. Problém vyriešite zatvorením všetkých otvorených aplikácií a vypnutím funkcie bezdrôtovej komunikácie. Vloženie optického disku 1. Zapnite po č íta č . 2. Stla č ením uvo ľň ovacieho tla č idla (1) na paneli jednotky uvo ľ nite diskový zásobník. 3. Vytiahnite zásobník (2..

(1) - Page 75

Vybratie optického disku 1. Stla č ením uvo ľň ovacieho tla č idla (1) na paneli jednotky uvo ľ nite diskový zásobník a opatrne ho vytiahnite von tak, aby sa úplne vysunul (2) . 2. Uchopte disk za vonkajšie hrany, jemne zatla č te na rota č nú č as ť a vytiahnite disk smerom nahor zo zásobníka (3) . Pri manipulácii s diskom ho chytajte iba za hrany a nedotýkajte sa jeho povrchu. POZNÁMKA: Ak zásobník nie je úplne prístupný, disk pri vyberaní opatrne naklo ň te. 3. Zatvorte diskový zásobník a disk vložte do ochranného obalu. Používanie optických jednotiek..

Zdie - Page 76

Zdie ľ anie údajov a jednotiek a prístup k softvéru Ak je váš po č íta č sú č as ť ou siete, neplatí pre vás obmedzenie využíva ť len informácie uložené vo vašom po č íta č i. Po č íta č e v sieti si môžu navzájom vymie ň a ť softvér a údaje. POZNÁMKA: Ak je disk, napríklad film DVD alebo hra, chránený proti kopírovaniu, nemožno ho zdie ľ a ť . Zdie ľ anie prie č inkov alebo knižníc v rovnakej sieti: 1. Na domovskej obrazovke otvorte program Prieskumník . 2. Kliknite na kartu Zdie ľ anie v okne Knižnice a potom kliknite na položku Konkrétne..

Manipulácia s jednotkami - Page 77

8 Údržba po č íta č a Vykonávanie pravidelnej údržby je dôležité na udržanie po č íta č a v optimálnom stave. Táto kapitola obsahuje informácie o zlepšení výkonu po č íta č a prostredníctvom spustenia nástrojov, ako sú napríklad Defragmentácia disku a Č istenie disku, a prostredníctvom výmeny pevného disku alebo rozšírenia pamäte. Obsahuje tiež informácie o aktualizácii programov a ovláda č ov, pokyny na č istenie po č íta č a a tipy užito č né pri cestovaní s po č íta č om. Zlepšenie výkonu Všetci chceme rýchly po č íta č . Pravide..

● - Page 78

● Ke ď optická jednotka zapisuje na disk, nepíšte na klávesnici po č íta č a a nehýbte s po č íta č om. Proces zapisovania je citlivý na vibrácie. ● Pred premiestnením po č íta č a, ktorý je pripojený k externému pevnému disku, aktivujte režim spánku a nechajte vypnú ť obrazovku alebo správne odpojte externý pevný disk. Výmena pevného disku UPOZORNENIE: Jednotky sú krehké sú č asti po č íta č a, s ktorými je nutné zaobchádza ť opatrne. Jednotka nesmie spadnú ť , nesmú sa na ň u umiest ň ova ť predmety ani sa nesmie vystavova ť tekutinám,..

- Page 79

4. Z pevného disku odskrutkujte dve skrutky (2) . 5. Potiahnite príchytku pevného disku (3) do ľ ava a potom nadvihnutím vyberte pevný disk z pozície pre pevný disk. POZNÁMKA: Po vybratí pevného disku z po č íta č a musíte vybra ť konzolu pevného disku, aby ste získali prístup k samotnému pevnému disku. 6. Z konzoly pevného disku odskrutkujte štyri skrutky (1) . 7. Z pevného disku vyberte konzolu pevného disku (2) . 8. Odpojte kábel od pevného disku (3) . Ak chcete nainštalova ť pevný disk, postupujte pod ľ a týchto krokov v opa č nom poradí. POZNÁMKA: Pri..

disk - Page 80

Používanie programu HP 3D DriveGuard (len vybrané modely) Program HP 3D DriveGuard chráni pevný disk jeho zaparkovaním a zastavením žiadostí o údaje v nasledujúcich situáciách: ● Po č íta č vám spadne. ● Pohnete po č íta č om so avretou obrazovkou, ke ď sa po č íta č napája z batérie. Krátko po týchto udalostiach program HP 3D DriveGuard vráti pevný disk do normálneho prevádzkového stavu. POZNÁMKA: Pevné disky v pozícii pre primárny pevný disk alebo v pozícii pre sekundárny pevný disk chráni program HP 3D DriveGuard. Pevné disky pripojené k po..

Pridanie alebo výmena pamä - Page 81

Postup spustenia programu Č istenie disku: 1. Na domovskej obrazovke zadajte výraz disk . Vyberte položku Nastavenia a potom položku Uvo ľ ni ť miesto na disku odstránením nepotrebných súborov 2. Postupujte pod ľ a pokynov na obrazovke. Pridanie alebo výmena pamä ť ových modulov Pridaním pamäte sa môže zlepši ť výkon po č íta č a. Po č íta č sa podobá na váš fyzický pracovný priestor. Pevný disk je kartotéka, v ktorej usklad ň ujete svoju prácu, a pamä ť je stôl, za ktorým pracujete. Ak pamä ť neposkytuje dostato č ný priestor na jednoduché vyko..

- Page 82

b. Uchopte pamä ť ový modul za hranu (2) a potom ho opatrne vytiahnite zo zásuvky pre pamä ť ový modul. UPOZORNENIE: Pamä ť ový modul chytajte len za hrany, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Nedotýkajte sa sú č astí na pamä ť ovom module. Pamä ť ový modul vložte po vybratí do obalu, ktorý ho ochráni pred poškodením statickou elektrinou. 8. Vložte nový pamä ť ový modul: UPOZORNENIE: Pamä ť ový modul chytajte len za hrany, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Nedotýkajte sa sú č astí na pamä ť ovom module. a. Zarovnajte okraj so zárezmi (1) pamä ť ového m..

- Page 83

9. Vrá ť te servisný kryt spä ť na miesto. 10. Vrá ť te spä ť batériu. 11. Oto č te po č íta č pravou stranou nahor a potom znova pripojte externé napájanie a externé zariadenia. 12. Zapnite po č íta č . Zlepšenie výkonu 73

..

istenie obrazovky, bo - Page 84

Aktualizácia programov a ovláda č ov Spolo č nos ť HP odporú č a pravidelnú aktualizáciu programov a ovláda č ov na najnovšie verzie. Aktualizácie dokážu vyrieši ť problémy a poskytnú ť nové funkcia a možnosti po č íta č a. Technológie sa neustále menia a aktualizácie programov a ovláda č ov umož ň ujú v po č íta č i používa ť najnovšie dostupné technológie. Staršie grafické sú č asti nemusia napríklad správne fungova ť s najnovším hracím softvérom. Bez najnovšieho ovláda č a nebudete môc ť vy ť aži ť maximum zo svojho zariadenia...

UPOZORNENIE: - Page 85

Cestovanie s po č íta č om alebo preprava po č íta č a Ak musíte s po č íta č om cestova ť alebo ho prepravi ť , dodržiavajte tieto tipy, aby bolo vaše zariadenie v bezpe č í. ● Pripravte po č íta č na cestovanie a prepravu: ◦ Zálohujte svoje informácie na externú jednotku. ◦ Z po č íta č a vyberte všetky disky a všetky externé multimediálne karty, ako sú digitálne ukladacie karty. ◦ Vypnite a potom odpojte všetky externé zariadenia. ◦ Pred vybratím jednotky z pozície pre jednotku vyberte všetky médiá. UPOZORNENIE: Vykonajte tieto kroky pred p..

Používanie hesiel - Page 86

9 Zabezpe č enie po č íta č a a údajov Zabezpe č enie po č íta č a je dôležité na ochranu dôvernosti, integrity a dostupnosti vašich údajov. Štandardné bezpe č nostné riešenia poskytované v rámci opera č ného systému Windows, aplikácií od spolo č nosti HP, pomôcky Setup Utility (BIOS), ktorá pracuje mimo systému Windows, a ď alšieho softvéru tretích strán dokážu ochráni ť váš po č íta č pred množstvom rizík, ako sú napríklad vírusy, č ervy a ď alšie typy škodlivého kódu. DÔLEŽITÉ: Niektoré bezpe č nostné funkcie uvedené v tejto ..

Nastavenie ochrany heslom pri prebudení - Page 87

● Svoje heslá zme ň te aspo ň raz za tri mesiace. ● Dobré heslo je dlhé a obsahuje písmená, interpunk č né znamienka, symboly a č íslice. ● Pred odoslaním po č íta č a do servisu si zálohujte súbory, odstrá ň te dôverné súbory a potom odstrá ň te všetky nastavenia hesiel. Ak chcete získa ť ď alšie informácie o heslách systému Windows, napríklad heslách šetri č a obrazovky, na domovskej obrazovke zadajte písmeno p a potom vyberte položku Pomoc a technická podpora . Nastavenie hesiel systému Windows Heslo Funkcia Heslo používate ľ a Chráni pr..

Používanie sníma - Page 88

Nastavenie, zmena alebo odstránenie hesla správcu alebo hesla pri zapnutí v pomôcke Setup Utility (BIOS): 1. Ak chcete spusti ť pomôcku Setup Utility (BIOS), zapnite alebo reštartujte po č íta č , rýchlo stla č te kláves esc a potom kláves f10 . 2. Použite klávesy so šípkami a postupujte pod ľ a pokynov na obrazovke. Po zobrazení štartovacej ponuky stla č te kláves f10 . 3. Pomocou klávesov so šípkami vyberte položku Zabezpe č enie a potom postupujte pod ľ a pokynov na obrazovke. Zmeny sa prejavia po reštartovaní po č íta č a. Používanie sníma č a odtla..

● - Page 89

4. Na dokon č enie registrácie musíte trikrát potiahnu ť ukazovákom. V prípade úspešnej registrácie prsta sa zobrazí zelený kruh. 5. Vyberte jednu z nasledujúcich možností: ● Set up Windows logon (Nastavi ť prihlásenie do systému Windows) – slúži na nastavenie hesla systému Windows. ● Settings (Nastavenia) – umož ň uje vypnú ť alebo zapnú ť osobné nastavenia. Nastavenie prihlásenia do opera č ného systému Windows 1. Dvakrát kliknite na ikonu aplikácie HP SimplePass na pracovnej ploche. 2. Kliknite na ikonu Settings (Nastavenia) a potom vyberte polo..

Nastavenia - Page 90

Môžete si vybra ť z dvoch typov brán firewall: ● Hostite ľ ské brány firewall – softvér, ktorý chráni len po č íta č , v ktorom je nainštalovaný. ● Sie ť ové brány firewall – inštalujú sa medzi modem DSL alebo káblový modem a vašu domácu sie ť a chránia všetky po č íta č e v sieti. Ke ď sa brána firewall nainštaluje v systéme, všetky údaje odoslané do systému a zo systému sa monitorujú a porovnávajú s množinou kritérií zabezpe č enia, ktoré definuje používate ľ . Všetky údaje, ktoré tieto kritériá nesp ĺň ajú, sa zablokujú. ..

(1) - Page 91

Zálohovanie softvérových aplikácií a informácií Softvérové aplikácie a informácie pravidelne zálohujte, aby ste ich ochránili pred trvalou stratou alebo poškodením v dôsledku útoku vírusov alebo zlyhania softvéru č i hardvéru. Ď alšie informácie nájdete v č asti Zálohovanie a obnovenie na strane 85 . Používanie volite ľ ného zámku s bezpe č nostným lankom Zámok s bezpe č nostným lankom (kupuje sa samostatne) má odradi ť , ale nemusí zabráni ť zneužitiu ani krádeži po č íta č a. Zámky s bezpe č nostným lankom sú len jednou z nieko ľ kých ..

Spustenie pomôcky Setup Utility (BIOS) - Page 92

10 Používanie pomôcky Setup Utility (BIOS) a programu System Diagnostics Pomôcka Setup Utility alebo systém BIOS (Basic Input/Output System) riadi komunikáciu medzi všetkým vstupnými a výstupnými zariadeniami v systéme (ako sú napríklad diskové jednotky, obrazovka, klávesnica, myš a tla č iare ň ). Pomôcka Setup Utility (BIOS) obsahuje nastavenia typov nainštalovaných zariadení, poradie spúš ť ania po č íta č a a množstvo systémovej a rozšírenej pamäte. Spustenie pomôcky Setup Utility (BIOS) ▲ Ak chcete spusti ť pomôcku Setup Utility (BIOS), zapnite al..

dátum pamäte ROM - Page 93

Informácie o verzii systému BIOS (ozna č uje sa aj ako dátum pamäte ROM a systém BIOS ) môžete zobrazi ť stla č ením klávesovej skratky fn + esc (ak je spustený opera č ný systém Windows) alebo prostredníctvom pomôcky Setup Utility (BIOS). 1. Spustite pomôcku Setup Utility (BIOS). 2. Pomocou klávesov so šípkami vyberte položku Main (Hlavné). 3. Ak chcete ukon č i ť pomôcku Setup Utility (BIOS) bez uloženia zmien, použite klávesy so šípkami a vyberte položku Exit (Skon č i ť ), položku Exit Discarding Changes (Skon č i ť bez uloženia zmien) a potom stla..

Použitie programu System Diagnostics - Page 94

3. Použite cestu k prie č inku na jednotke pevného disku, ktorú ste si predtým pozna č ili, a otvorte prie č inok na jednotke pevného disku, ktorý obsahuje aktualizáciu. 4. Dvakrát kliknite na súbor s príponou .exe (napríklad názovsúboru .exe). Spustí sa inštalácia systému BIOS. 5. Pri dokon č ení inštalácie sa ria ď te pokynmi na obrazovke. POZNÁMKA: Ke ď sa na obrazovke objaví hlásenie o úspešnej inštalácii, môžete z pevného disku odstráni ť prevzatý súbor. Použitie programu System Diagnostics Program System Diagnostics umož ň uje spusti ť diagn..

Pomoc a technická podpora - Page 95

11 Zálohovanie a obnovenie Po č íta č obsahuje nástroje opera č ného systému a nástroje od spolo č nosti HP, ktoré sú ur č ené na ochranu údajov a ich obnovenie (v prípade potreby). Tieto nástroje vám pomôžu obnovi ť dobrý pracovný stav po č íta č a, č i dokonca obnovi ť pôvodný stav od výrobcu. Sta č í urobi ť nieko ľ ko jednoduchých krokov. V tejto kapitole nájdete informácie o nasledujúcich procesoch: ● Vytváranie obnovovacích médií a záloh ● Obnovenie systému POZNÁMKA: Táto príru č ka uvádza preh ľ ad možností zálohovania a obnov..

Pomoc a technická podpora - Page 96

Vytváranie obnovovacích médií a záloh Obnovenie po zlyhaní systému bude úplné len do takej miery, aká úplná je vaša najnovšia záloha. 1. Po úspešnom nastavení po č íta č a vytvorte obnovovacie médium HP. Týmto krokom vytvoríte zálohu oblasti HP Recovery v po č íta č i. Zálohu možno použi ť na preinštalovanie pôvodného opera č ného systému v prípade poškodeného alebo vymeneného pevného disku. Obnovovacie médium HP, ktoré vytvoríte, poskytuje nasledujúce možnosti obnovenia: ● Obnovenie systému – preinštalovanie pôvodného opera č ného s..

HP Recovery Manager - Page 97

Vytvorenie obnovovacieho média HP HP Recovery Manager je softvérový program, ktorý umož ň uje vytvori ť obnovovacie médium po úspešnej inštalácii po č íta č a. Toto obnovovacie médium HP možno použi ť na obnovenie systému v prípade poškodenia pevného disku. Obnovovací systém preinštaluje pôvodný opera č ný systém a softvérové programy nainštalované od výrobcu a potom nakonfiguruje nastavenia programov. Obnovovacie médium HP možno tiež použi ť na prispôsobenie systému alebo ako pomôcku pri výmene pevného disku. ● Vytvori ť možno iba jedno obn..

Obnovenie - Page 98

Obnovenie Na obnovenie systému máte k dispozícii viacero možností. Zvo ľ te si spôsob, ktorý najlepšie vyhovuje vašej situácii a odborným znalostiam: ● Ak potrebujete obnovi ť osobné súbory a údaje, môžete použi ť funkciu História súborov systému Windows, ktorá slúži na obnovenie informácií z vytvorených záloh. Ď alšie informácie a pokyny na použitie funkcie História súborov nájdete v aplikácii Pomoc a technická podpora systému Windows. Na domovskej obrazovke zadajte písmeno p a potom vyberte položku Pomoc a technická podpora . ● Ak potrebujete..

● - Page 99

● V prípade, že ste vymenili pevný disk, môžete použi ť možnos ť Obnovenie nastavenia od výrobcu na obnovovacom médiu HP, ktorá slúži na obnovenie pôvodnej bitovej kópie systému od výrobcu na novom disku. Ď alšie informácie nájdete v č asti Obnovenie pomocou programu HP Recovery Manager na strane 91 . ● Ak chcete odstráni ť obnovovaciu oblas ť s cie ľ om získa ť miesto na pevnom disku, program HP Recovery Manager poskytuje možnos ť Odstránenie obnovovacej oblasti disku. Ď alšie informácie nájdete v č asti Odstránenie oblasti HP Recovery na strane 93..

ť - Page 100

Používanie funkcie Obnovi ť v systéme Windows na rýchle a jednoduché obnovenie V prípade, že váš po č íta č nefunguje správne a chcete znova dosiahnu ť stabilitu systému, možnos ť Obnovi ť v rámci systému Windows vám umožní za č a ť odznova a ponecha ť pritom to, č o je pre vás dôležité. DÔLEŽITÉ: Funkcia Obnovi ť odstráni všetky bežné aplikácie, ktoré neboli pôvodne nainštalované v systéme od výrobcu. POZNÁMKA: Po č as tohto procesu sa uloží zoznam odstránených bežných aplikácií, aby ste mali rýchly preh ľ ad o tom, č o môže by ..

Obnovenie pomocou programu HP Recovery Manager - Page 101

Použitie domovskej obrazovky: 1. Na domovskej obrazovke umiestnite ukazovate ľ do pravého horného alebo pravého spodného rohu obrazovky a zobrazte okno s k ľ ú č ovými tla č idlami. 2. Kliknite na položku Nastavenia . 3. Kliknite na položku Zmeni ť nastavenie PC v pravom spodnom rohu obrazovky a v okne s nastaveniami po č íta č a vyberte možnos ť Všeobecné . 4. Potom v ponuke Odstránenie všetkého a preinštalovanie systému Windows vyberte možnos ť Za č a ť a postupujte pod ľ a pokynov na obrazovke. Obnovenie pomocou programu HP Recovery Manager Softvér HP Reco..

ť - Page 102

Použitie oblasti HP Recovery na obnovenie minimálnej bitovej kópie (len vybrané modely) Oblas ť HP Recovery (len vybrané modely) umož ň uje obnovenie minimálnej bitovej kópie bez potreby obnovovacích diskov alebo obnovovacej jednotky USB flash. Tento typ obnovenia možno použi ť iba v prípade, ke ď pevný disk ešte stále funguje. Spustenie programu HP Recovery Manager z oblasti HP Recovery: 1. Po č as spúš ť ania po č íta č a stla č te kláves f11 . – alebo – Stla č te tla č idlo napájania a zárove ň stla č te a podržte kláves f11 . 2. V ponuke možnost..

Odstránenie oblasti HP Recovery - Page 103

Odstránenie oblasti HP Recovery Softvér HP Recovery Manager umož ň uje odstráni ť oblas ť HP Recovery s cie ľ om uvo ľ ni ť miesto na pevnom disku. DÔLEŽITÉ: Odstránenie oblasti HP Recovery znamená, že na obnovenie minimálnej bitovej kópie už viac nebudete môc ť použi ť funkciu Obnovi ť v systéme Windows, možnos ť Odstránenie všetkého a preinštalovanie systému Windows ani možnos ť HP Recovery Manager. Pred odstránením oblasti HP Recovery si vytvorte obnovovacie médium HP, aby ste mali k dispozícii možnosti obnovenia. Pozrite si č as ť Vytvorenie obno..

POZNÁMKA: - Page 104

12 Špecifikácie Príkon Informácie o napájaní uvedené v tejto č asti môžu by ť užito č né, ak plánujete so svojím po č íta č om cestova ť do zahrani č ia. Po č íta č je napájaný jednosmerným prúdom, ktorý môže dodáva ť striedavý (sie ť ový) alebo jednosmerný napájací zdroj. Sie ť ový napájací zdroj musí ma ť menovité napätie 100 – 240 V, 50 – 60 Hz. Aj ke ď po č íta č môžete napája ť zo samostatného jednosmerného napájacieho zdroja, odporú č a sa napája ť ho iba zo sie ť ového napájacieho adaptéra alebo jednosmerného nap..

ť - Page 105

Prevádzkové prostredie Faktor Metrická sústava USA Teplota Prevádzková 5 °C až 35 °C 41 °F až 95 °F Neprevádzková –20 °C až 85 °C –4 °F až 185 °F Relatívna vlhkos ť (bez kondenzácie) Prevádzková 5 % až 95 % 5 % až 95 % Neprevádzková 5 % až 95 % 5 % až 95 % Maximálna nadmorská výška (bez pretlaku) Prevádzková –15 m až 3 048 m –50 stôp až 10 000 stôp Neprevádzková –15 m až 15 240 m –50 stôp až 50 000 stôp Prevádzkové prostredie 95

..

13 - Page 106

13 Elektrostatický výboj Elektrostatický výboj je uvo ľ nenie statickej elektriny pri kontakte dvoch objektov, napríklad elektrický šok, ktorý vás zasiahne pri chôdzi po koberci alebo dotyku kovovej k ľ u č ky. Výboj statickej elektriny z prstov alebo ď alších elektrostatických vodi č ov môže poškodi ť elektronické sú č asti. Z dôvodu zabránenia poškodeniu po č íta č a a jednotky alebo strate údajov dodržiavajte tieto pokyny: ● Ak máte pod ľ a pokynov na odstránenie alebo inštaláciu odpoji ť po č íta č od napájania, odpojte ho po správnom uzemn..

Register - Page 107

Register A aktualizácie softvéru, inštalácia 80 aktualizácie softvéru HP a tretej strany, inštalácia 80 aktualizácie systému Windows, inštalácia 80 antény siete WLAN, identifikácia 10 antivírusový softvér, používanie 79 B basový reproduktor, identifikácia 19, 28 batéria likvidácia 54 nízke úrovne nabitia batérie 53 uskladnenie 54 vybíjanie 53 výmena 54 Beats Audio 16, 28, 30, 44 bezdrôtová sie ť , zabezpe č enie 80 bezdrôtová sie ť (WLAN) funk č ný dosah 24 potrebné vybavenie 23 používanie 22 pripojenie 24 pripojenie k firemnej sieti WLAN 24 pripojeni..

- Page 108

I indikátor bezdrôtového rozhrania 12, 21 indikátor integrovanej webovej kamery, identifikácia 10, 28 indikátor klávesu caps lock, identifikácia 13 indikátor optickej jednotky, identifikácia 6 indikátor pevného disku 6 indikátor sníma č a odtla č kov prstov 13 indikátor stlmenia hlasitosti, identifikácia 12 indikátor webovej kamery, identifikácia 10 indikátory bezdrôtové rozhranie 12 caps lock 13 napájanie 6, 12 optická jednotka 6 pevný disk 6 sie ť ový napájací adaptér 7 sníma č odtla č kov prstov 13 stlmenie hlasitosti 12 TouchPad 11 webová kamera 10, 28..

- Page 109

obnovovacie médium HP obnovenie 92 vytvorenie 87 odstránené súbory obnovenie 88 odstránenie všetkého a preinštalovanie systému Windows 90 odtla č ky prstov, registrácia 78 optická jednotka, identifikácia 6, 28 optický disk vloženie 64 vybratie 65 otvor pre bezpe č nostné lanko, identifikácia 7 otvory bezpe č nostné lanko 7 ovládacie prvky bezdrôtovej komunikácie opera č ný systém 21 softvér Wireless Assistant 21 tla č idlo 21 ovládací panel funkcie Beats Audio 30 P pamä ť ový modul vloženie 72 vybratie 71 výmena 71 pevný disk HP 3D DriveGuard 70 po č ít..

- Page 110

T teplota 54 teplota batérie 54 testovanie sie ť ového napájacieho adaptéra 56 tla č idlá ľ avé tla č idlo zariadenia TouchPad 11 napájanie 14 pravé tla č idlo zariadenia TouchPad 11 vysunutie optickej jednotky 6 tla č idlo bezdrôtového rozhrania 21 tla č idlo napájania, identifikácia 14 tla č idlo na vysunutie optickej jednotky, identifikácia 6 tla č idlo zapnutia/vypnutia zariadenia TouchPad 11 TouchPad tla č idlá 11 U údržba Č istenie disku 70 Defragmentácia disku 70 uskladnenie batérie 54 uvo ľň ovacia zarážka batérie 18 V vetracie otvory, identifikáci..

Sponsored links

Latest Update